Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Kapvergunning deelgebied Beethoven, Zuidas, W 15/0014-2008

Geacht college,
Het bewonersplatform Zuidas wil hierbij de ingediende bezwaren tegen het verlenen van bovenvermelde kapvergunning van harte ondersteunen. Deze vergunning betreft het kappen van 226 bomen en het verplanten van 31 bomen ten behoeve van de uitvoering van fase 1 van het uitvoeringsbesluit Beethoven.Voor ons als koepelorganisatie van betrokken bewoners- en gebruikersgroepen zijn twee punten vooral van belang:

1. Fasering
De kapvergunning leidt tot het verdwijnen van een groot aantal bomen, terwijl geen sprake is van een herplantplicht. Bovendien is de verdere fasering van de bouw nog niet duidelijk. Wij pleiten ervoor bomen te laten staan tot de bouw daadwerkelijk begint. Aan de Kop Zuidas zien we dagelijks wat er gebeurt als een terrein langdurig braak ligt.

2. Compensatie.
Er is nadrukkelijk afgesproken en vastgelegd dat de omvang van het Beatrixpark gelijk zou blijven en dat aantasting van een deel gecompenseerd wordt door een even groot oppervlak. In de vergunning wordt daar geen melding van gemaakt en het kan toch niet zo zijn dat de compensatie voor het verdwijnen van zóveel groen zou worden uitgesteld tot het einde van de bouw. Wij pleiten ervoor het oorspronkelijke bouwschema aan te houden en dus eerst het Nicolaaslyceum nieuw te bouwen en het oude gebouw af te breken, zodat de compensatie direct tot stand kan komen. Het Beatrixpark fungeert als de groene long van Zuidas en het moet mogelijk zijn ook tijdens de werkzaamheden de bewoners van de aangrenzende wijken een groene omgeving te blijven bieden. Het verbaast ons dan ook zeer dat er geen plicht tot herplanten in de vergunning is opgenomen. De doelstelling van het Groeifonds Groen is erop gericht zoveel mogelijk groen te behouden dan wel te compenseren. Aantasting van deze doelstelling zou moeten leiden tot heroverweging van de verleende kapvergunning.

Bewoners van de aangrenzende buurten ondervinden overwegend overlast van de werkzaamheden aan en rond Zuidas. Zij willen de ontwikkeling van de stad niet tegenhouden, maar aangezien zij zelf veelal de voltooiing van dit megaproject ( 2040?) niet meer zullen meemaken, is een zorgvuldige planning en fasering van de werkzaamheden geboden

Tot slot willen wij u er graag op wijzen dat het moeite kost om informatie over dit soort ingrijpende (aanvragen voor) vergunningen die via de Centrale Stad lopen te verkrijgen. We hebben deze informatie uiteindelijk wel gevonden op de website van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht. Wij verwachten niet dat de zo gewenste betrokkenheid van burgers bij de politiek gebaat is bij het moeilijk vindbaar maken van voor bewoners relevante informatie.

Lees verder over: Beethoven, Groen, Water & Lucht, Inspraak.