Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Monitor beeldkwaliteit openbare ruimte stadsdeel Zuid

De monitor stond op de agenda van de commissie Leefomgeving van stadsdeel Zuid die op 13 november 2013 vergaderde.

Wat houdt de monitor in? In de inleiding staat ;"De opdracht voor het beheren van de openbare ruimte is om te zorgen voor een woonomgeving die blijvend voldoet aan bestuurlijk vastgestelde kwaliteitseisen. Het stadsdeel heeft zich de taak gesteld om de kwaliteit van de openbare ruimte minimaal op een zes (score volgens CROW1 standaard) te houden. Om te kunnen voldoen aan continuïteit in gestelde beeldkwaliteit, wordt het beheer gevoerd aan de hand van monitorresultaten verkregen door intensief uitgevoerde periodieke metingen. In het stadsdeel zijn 980 locaties aangewezen die maandelijks worden geschouwd en beoordeeld aan de hand van beeldmaatlatten. Er ontstaat hiermee een overzicht van het kwaliteitsniveau. De monitor
wordt door het management gebruikt als sturingsinformatie om gerichte beheermaatregelen te kunnen nemen. Deze kwartaalrapportage geeft op de onderdelen Schoon, Groen, Straatmeubilair en Wegen het actuele niveau van onderhoud weer waarmee duidelijk wordt of er afwijkingen zijn ten aanzien van het afgesproken ambitieniveau.
Naast de kwartaalresultaten wordt de trend in 2013 aangegeven door de percentages van drie kwartalen per hoofdcategorie naast elkaar te plaatsen.De trend wordt waar mogelijk verklaard en ingezette beheermaatregelen vermeld." De overzichten bieden inzicht in de kwaliteit van de openbare ruimte. Op pag. 7 van het pdf taan de wijken Zuidas en Buitenveldert. Monitor_beeldkwaliteit_openbare_ruimte_3e_kwartaal_2013_002_1_DB pdf

Lees verder over: Groen, Water & Lucht, Publicaties.