Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Ontwerp Streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied

Aan de Commissie Ruimtelijke Ordening
van Provinciale Staten van Noord-Holland,
Postbus 123
2000 MD HAARLEM

Onderwerp:
Aanscherping Ontwerp Streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied
Partiële herziening Zuidas

 

Geachte Commissie,
In de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening van 29 januari 2001 heeft u, na de gedachtenwisseling met de insprekers, uw reactie op de streekplanherziening besproken.

Volgens het verslag van deze bespreking vond de commissie Ruimtelijke Ordening dat op verschillende onderdelen aanscherping van de herziening van het streekplan nodig was. De door uw commissie genoemde onderdelen zijn:

 De 50/50 verhouding wonen/kantoren: deze verhouding zou ook in de deelplannen duidelijk moeten blijken;
 Het fijnmazige openbaar vervoernet: de fijnmazigheid behoeft veel meer aandacht en garanties;
 De leefbaarheid in de verschillende deelplannen moet meer nadruk krijgen.

Het streekplan, en de herziening daarvan, hebben een sterk globaal karakter. Genoemde punten kunnen pas goed beoordeeld worden bij de verdere uitwerking van de verschillende gebieden, zoals in de vorm van bestemmingsplannen.
Deze bestemmingsplannen hebben de goedkeuring nodig van Gedeputeerde Staten. Gebruikelijk bij uw provincie is dat Provinciale Staten in het algemeen en uw commissie in het bijzonder niet actief bij de goedkeuring van deze bestemmingsplannen betrokken zijn.

Nu u zo nadrukkelijk aandacht vraagt voor onderdelen van de inrichting van de Zuidas, nemen wij aan dat u ook actief betrokken wenst te worden bij de uitwerking van de verschillenden plannen.
Wij zijn benieuwd naar de wijze waarop u bij de vaststelling van bestemmingsplannen deze zaken gaat inbrengen en vernemen graag van u hoe u dit vorm gaat geven en op welke wijze u ons daarbij betrekt.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Bewonersplatform Zuidas
Namens deze,

Mevrouw L. Voshaar,
Lid agendacommissie.
Cc: Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland,

Lees verder over: Inspraak, OV.