Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

PROCEDURE ZuidasDOK: Democratie of bureaucratie? 

Al vele jaren weten wij dat er plannen zijn voor het ondergronds brengen van de infrastructuur in Zuidas. Aanvankelijk zou zowel de A10 als de metro en het spoor ondergronds gaan onder andere om de verbindingen tussen Buitenveldert en Zuid op maaiveldniveau tot stand te brengen. Dit ideaal droeg de titel: helen van het stedelijk weefsel. Toen duidelijk werd dat dit ambitieuze plan niet haalbaar was, is besloten alleen de A10 uit te breiden en voor een lengte van een kilometer ondergronds te brengen. Dit plan verkeert nu in een vergaande staat van voorbereiding. In het voorjaar van 2015 heeft het Tracébesluit voor het Zuidasdok, alsmede het conceptbestemmingsplan en het project MER (=milieu-effect-rapportage) ter inzage gelegen en konden zienswijzen worden ingediend. Daarvan is door liefst 176 personen en instanties gebruik gemaakt. Onze democratie schrijft voor dat de zienswijzen allemaal beantwoord worden. Dus is er nu een Nota van Beantwoording van 475 bladzijden verschenen. De overheid heeft gekozen voor één Nota omdat de vragen en kanttekeningen de drie afzonderlijke plannen overlapten. 

Wat is het resultaat van dit bureaucratische circus?
In de plannen werd voorzien dat het traject van de Amstelveenlijn zou leiden tot hogere geluidsbe-lasting dan wettelijk toegestaan is. Dan wordt meestal een ontheffing van de norm gevraagd en niet de bron aangepakt. Inmiddels denkt men op grond van aanvullende berekeningen de wettelijke norm niet te overschrijden. Door de indieners van de zienswijzen zijn veel zorgen geuit over de geluidsoverlast. In de antwoorden wordt gesuggereerd dat het eerder beter dan slechter wordt en dat voldoende maatregelen zoals geluidsschermen worden genomen om aan de wet te blijven voldoen.
Veel aandacht werd ook gevraagd voor de kruising Parnassusweg- Buitenveldertselaan. Door verschillende instanties, waaronder het bewonersplatform Zuidas, is gevraagd om de perrons over de Buitenveldertselaan door te trekken zodat aan de westzijde van het Station kan worden in- en uitgestapt en de voetgangers naar de VU een barrière minder zouden hebben.
In het antwoord wordt aangegeven dat ook het autoverkeer toeneemt en dat bij de Parnassusweg twee rijstroken per richting noodzakelijk zijn. Verder zou uit onderzoek gebleken zijn dat in principe de perrons zouden kunnen doorgetrokken, maar dat daardoor een lange smalle looproute tussen de sporen zou ontstaan en een moeilijk aan te sluiten trap op een afgelegen locatie. Dit zou sociaal onveilig zijn. Of dit naast de drukke Parnassusweg het geval zou zijn, is niet echt duidelijk gemaakt. Maar een andere reden is dat de Brittenpassage wordt aangelegd. Deze passage is vooral bestemd voor overstappende reizigers van trein en metro. Ondanks de vele pleidooien voor een gewoon tunneltje waardoor het busstation aan de noordzijde ook zonder chipkaart bereikt kan worden, wordt hieraan geen uitvoering gegeven. De Brittenpassage zou te smal zijn om net als de MInervapassage bij het station gewoon doorlopen mogelijk te maken. Breder kan wel, maar kost te veel geld. Dus vooralsnog zijn we aangewezen op het gebruik van de OV-chipkaart voor deze passage. Binnen een uur is het wel kosteloos. En verzoenend wordt nog toegevoegd dat in de toekomst wellicht gebruikersvriendelijker mogelijkheden beschikbaar zijn. Optimistisch wordt door de overheid ingeschat dat oversteken van de Parnassusweg op maaiveldniveau goed mogelijk zal zijn. De treinopgang wordt daar afgesloten. Men vindt twee ingangen wel genoeg. 

Uiteraard zijn er nog veel meer vragen en antwoorden. U kunt aanvullende informatie vinden onder Dok op onze website www.bewonersplatformzuidas.nl of de stukken inzien op het Stadsdeelkantoor. Alleen indieners van zienswijzen kunnen nog beroep aantekenen bij de Raad van State.
 

Cisca Griffioen

mei/juni 2016 tbv de Wijkkrant Buitenveldert

Lees verder over: Dok, Inspraak, OV, Publicaties, Verkeer.