Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Ravel Uitvoeringsbesluit

Aan Zuidas Amsterdam
T.a.v. de heer J.P. Longayroux
Postbus 79092
1070 NC Amsterdam
Amsterdam, 20 januari 2009

Geachte heer Longayroux,

Het bewonersplatform Zuidas heeft kennis genomen van het conceptuitvoeringsbesluit Ravel en heeft ook de informatie/inspraakavond op 8 januari jl. hierover bijgewoond. Wij willen de volgende punten onder uw aandacht brengen:

1. Relatie met projectbesluit
a. Omvang van de bouw
Tot onze verbazing is het aantal m2 voor de bebouwing met 40.000 m2 toegenomen ten opzichte van het op 26 juni 2007 vastgestelde projectbesluit zonder dat hieraan enige aandacht wordt besteed. Tijdens de informatieavond werd meegedeeld dat dit in de aanbiedingsbrief zou worden opgenomen. Deze gang van zaken lijkt ons onjuist. Als u van mening bent dat inspraak een serieuze zaak is, dienen de mensen die van die mogelijkheid gebruik willen maken, optimaal geïnformeerd te zijn. Een verhoging van het bouwoppervlak met ruim 17 % in een toch al dichtbebouwde Zuidas is geen detail dat weggelaten kan worden uit het uitvoeringsbesluit. Wij verzoeken u dan ook dat alsnog in het uitvoeringsbesluit op te nemen, voorzien van een argumentatie.

b. andere wijzigingen
Er zijn nog andere wijzigingen ten opzichte van het projectbesluit die niet als zodanig gemeld worden, zoals het verplaatsen van de winkels, het daarvoor verleggen van de Beethovenstraat en de doodlopende verlengde Mahlerlaan. Er kan natuurlijk sprake zijn van voortschrijdend inzicht, maar het zou de overzichtelijkheid zeer ten goede komen als u de veranderingen gemotiveerd zou opnemen in het uitvoeringsbesluit.

2. Dokafhankelijkheid
De bebouwing van Ravel is voor een gedeelte dokafhankelijk. De verplaatsing van de sportvelden van AFC kan slechts ten dele plaats vinden; in de op blz. 61 en blz. 62 vermelde fasering van de uitvoering worden woningen naast de A10 gebouwd voordat het dok gerealiseerd zal worden. De besluitvorming over het dok is nog niet afgerond en het lijkt ons onverantwoord aan woningbouw te beginnen zonder dat duidelijk is óf en wánneer het dok er zal komen. Ravel is bedoeld als een toplocatie. Bouw van woningen langs de A10 maken extra investeringen in al dan niet tijdelijke geluidsschermen noodzakelijk; het lijkt ons niet vanzelfsprekend dat deze woningen snel bewoond zullen worden. De ervaring met Eurocenter stemt niet tot optimisme. Wij adviseren u dan ook in het uitvoeringsbesluit de alternatieven op te nemen voor de bouw van woningen en reallocatie van de resterende sportvelden als het dok niet wordt aangelegd. Ook de planning zou moeten worden aangepast, waarbij gestart wordt met de dokonafhankelijke bebouwing. Tevens zou moeten worden opgenomen dat er een nieuw besluit genomen moet worden als het dok er niet zou komen

3. Plinten
Invulling van de plinten: in het uitvoeringsbesluit wordt uitgegaan van winkels in het topsegment aan de oostzijde van de Beethovenstraat, doorlopend in de Oost-West straten. Aan de Westzijde is vóór de ABNAMRO een nieuw blok geprogrammeerd, waarin ook winkels zouden kunnen worden ondergebracht. Voor een evenwichtig winkelbeeld zou het aanbeveling verdienen de winkels te laten doorlopen in de rest van de Beethovenstraat, dus ook aan de kant van Gershwin. Het opsplitsen van Zuidas in deelprojecten leidt er toe dat dit type gewenste ontwikkelingen gemakkelijk over het hoofd gezien worden. Wij missen in dit verband een samenhangend plan voor de diverse deelgebieden.
We pleiten ook voor het opnemen van alternatieven als de zo vurig gewenste topwinkels er niet zouden komen.

4. Autoverkeer
De ontsluiting van Ravel voor autoverkeer wordt geheel via de De Boelelaan en de Beethovenstraat gepland. Pas na de aanleg van het Dok kunnen de Mahlerlaan en de Schönberglaan hierbij worden ingeschakeld. De capaciteit voor autoverkeer over de De Boelelaan is in de huidige situatie al onvoldoende. Hierbij wordt tevens vergeten dat al het bouwverkeer voor Beethoven, en later het werkverkeer voor AKZO ook via de De Boelelaan en Beethovenstraat zal rijden. Wij adviseren u dringend na te gaan of de aan te leggen dokstraat een belangrijke rol zou kunnen spelen in het verkeer naar de parkeergarages. Tevens zou via een integrale verkeersstudie moeten worden nagegaan of ook via de De Boelelaan autoverkeer naar Ravel kan worden geleid. Extra argumenten voor toegang tot de parkeergarages via de De Boelelaan zijn de kortere route en het pas in 2030 gereed komen van de Dokstraat.

5. Langzaam verkeer
Er lopen fietsroutes lopen dood op sportvelden. Voor de Oost-West straten is een breedte van 6-8 meter gepland. Als hierin tweerichtingsautoverkeer moet rijden, blijft te weinig ruimte over voor ruime fietspaden waarover ook scootmobiels moeten kunnen rijden.

6. Openbaar Vervoer
Een van de meest gehanteerde argumenten voor het “topkarakter” van Zuidas is de bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Dit geldt zeker voor de treinverbinding met Schiphol en met andere grote treinstations in het land. Maar de kwaliteit van het openbaar vervoer van en naar het station laat veel te wensen over. In het uitvoeringsbesluit wordt nu alleen melding gemaakt van de Noord-Zuidlijn (vanaf 2015??) en een trambaan (voor lijn 5?) in de Beethovenstraat. Het lijkt ons aangewezen dat er een integraal OVplan wordt gemaakt, waarin de ambitie van Zuidas als toplocatie zijn weerslag vindt in een fijnmazig, klantvriendelijk OV net. Voor de trams en bussen moet gelden dat de haltes vlak voor het station zijn, bijvoorbeeld voor een shuttleopstapper.

7. Duurzaamheid
Zuidas voert duurzaamheid hoog in het vaandel. In hoofdstuk 8 worden enkele aspecten daarvan kort besproken. Wij missen hierin node het begrip culturele duurzaamheid, een begrip ontleend aan de supervisor bOb van Reeth. Een van de belangrijke aspecten daarvan is flexibiliteit van de bestemming van gebouwen. Als Zuidas bouwt voor de langdurige toekomst van Amsterdam is het goed denkbaar dat gebouwen in de loop der tijd een andere bestemming zouden kunnen of moeten krijgen. Wij verzoeken u dit aspect op te nemen in het uitvoeringsbesluit en aan te geven hoe in de bouw wordt vooruitgelopen op functieverandering.

Energie
Zuidas vergt een grote investering in energie, zeker ook voor koeling. Er worden diverse mogelijkheden genoemd. Bij de uitvoering zien wij klimaatneutrale woningen en zo mogelijk ook kantoren als randvoorwaarde voor de bouw. In dit verband willen wij tevens de aandacht vestigen op het gebruik van de Nieuwe Meer voor de koeling. Zorgvuldige monitoring van de watertemperatuur is hiervoor noodzakelijk om algengroei te voorkómen en de vissen te laten voortbestaan. Het toevoegen van extra luchtbellen zou als maatregel gekoppeld moeten worden aan het handhaven van de waterkwaliteit.

Met vriendelijke groet
Dr. Cisca Griffioen, voorzitter

Lees verder over: Inspraak, Ravel.