Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Reactie op de Concept Visie Zuidas

Aan de leden van de commissies VSRG en
VVIS en aan de fractievoorzitters van de
gemeente AmsterdamOnze ref: 7129/605/RM
Betreft: reactie op de Concept Visie Zuidas

Amsterdam, 1 december 1999

Geachte raadsleden,
Bij deze ontvangt u de reactie op de Concept Visie Zuidas van het bewonersplatform Zuidas.
Om een aantal uitgangspunten van het platform te onderzoeken, heeft het bewonersplatform Zuidas de heer Ir. B. Bach van de TU-Delft een studie laten uitvoeren hoe een aangename, leefbare Zuidas gerealiseerd zou kunnen worden. De studie heeft geleid tot een advies aan het bewonersplatform.
Het platform heeft aan de hand van (delen van) het advies haar standpunten versterkt of uitgebreid. We geloven dat een leefbare Zuidas voor iedereen onder bepaalde voorwaarden mogelijk is: deze voorwaarden treft u bijgaand aan.
Tevens bieden wij u een exemplaar aan van het advies van de heer Bach. Dit omdat het advies veel waardevolle elementen voor de discussie bevat. De studie van de heer Bach dient niet als vervanging van de standpunten van het bewonersplatform Zuidas.
De kernpunten waar alle bij het platform aangesloten groeperingen zich in kunnen vinden, staan in bijgaand A4-tje. Zoals gebruikelijk zal een aantal organisaties u ook nog afzonderlijk in meer detail informeren.

Met vriendelijke groet,
J.D.M. Meurs
Voorzitter van het bewonersplatform Zuidas
Secretariaat: Achillesstraat 85, 1076 PX Amsterdam
Aan het bewonersplatform nemen deel:
• Bewonersvereniging De Mirandabuurt
• Comité Buurtbewoners RAI
• ENFB
• Ouderenadviesraad Zuideramstel
• Ouderraad Nicolaaslyceum
• Milieucentrum Amsterdam
• Planologische werkgroep Rivierenbuurt
• Rover
• Stichting ‘Vrouwe van alle volkeren’
• Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg
• Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
• Verkeersoverleg Scholen
ZICHT OP DE ZUIDAS
De kijk van het bewonersplatform op de Concept Visie Zuidas

VAN EEN KILLE NAAR EEN AANTREKKELIJKE KANTOOR/WOONWIJK
In vergelijking met het Masterplan gaat de Concept Visie Zuidas uit van een aanzienlijke vergroting van het vloeroppervlak kantoren, naast iets meer woningen en voorzieningen. De meeropbrengst van het grotere vloeroppervlak lijkt bepalend voor de omvang. Waarom staat de kwaliteit en het aantrekkelijke stedelijke karakter niet voorop? Het bewonersplatform Zuidas stelt voor de Concept Visie Zuidas het
volgende voor:

A. WONINGEN OOK IN DE ONDERSTE VERDIEPINGEN EN MINDER DICHTE BOUW
Het bewonersplatform vindt dat:
• de onderste verdiepingen een aantrekkelijke woonbestemming dienen te krijgen
• het bouwvolume en de dichtheid daaraan aangepast moet worden
• voor Mahler-4 betekent dit de verdubbeling van het aantal woningen tot zo’n
500 en een aanzienlijke vermindering van het vloeroppervlak voor de kantoren.
De beoogde grote dichtheid met een overmaat aan hoogbouw maakt een aantrekkelijke openbare ruimte niet mogelijk. Het zal veel windhinder veroorzaken en zorgen voor een beperkte lichtinval op de onderste verdiepingen en op het maaiveld. Verlaag de hoogte van de torens of plaats deze verder uit elkaar. Plaats woningen en kantoren door elkaar in een woonblok en bestem de onderste verdiepingen voor wonen. Functiemenging moet in elke straat aanwezig zijn: dit garandeert sociale veiligheid en levendigheid. Afhankelijk van de bouwhoogte moeten binnentuinen voldoende ruim en lanen voldoende breed zijn om een goede lichtinval mogelijk te maken. De laanbreedte dient minimaal de helft te zijn van de aangrenzende bouwhoogte; dus minimaal 40 meter bij een bouwhoogte van 80 meter.

B. EEN LEVENDIG STATION EN EEN TRAM
Het Bewonersplatform vindt dat:
• het station Zuid duidelijk herkenbaar moet zijn als openbaarvervoersknoop en dat binnen het station gezorgd moet worden voor volledige daglichttoetreding.
• de Minerva-as zo snel mogelijk een aantrekkelijke, veilige wandel- en fietsroute moet worden
• de openbaar-vervoersoverstap aantrekkelijk dient te zijn, dus zonder Zuidelijke Wandelweg als
tussenruimte
• een tramroute door het zuidelijke deel van de Minerva-as voor een goede ontsluiting kan zorgen
• het station Zuid een belangrijke halte moet zijn voor bussen en trams, met hun eindpunt
elders
• een ondergronds busstation niet past in deze stedelijke omgeving
• de bestemming busstation voor de kelder van Mahler-4 geschrapt moet worden.

Station Zuid moet het centrum van de Zuidas worden. Het is belangrijk om dan direct te beginnen met het maken van de Minerva-as tot een goede route met een levendige bebouwing. Een Zuidelijke Wandelweg als reserveruimte voor nieuwe sporen maakt de afstand tussen de NS-halte en de metrohalte groter en verslechtert de belangrijke overstap tussen beide. Ook de sociale veiligheid in de stille uren wordt door deze spreiding slechter. De Concept Visie Zuidas zou meer aandacht moeten besteden aan aanvullend ontsluitend openbaar vervoer naar de Zuidas.

C. AANTREKKELIJKE WANDEL- EN FIETSROUTES EN GROENGEBIEDEN
Het bewonersplatform vindt dat:
• de nieuwe routes in het Beatrixpark en door station Zuid direct beschikbaar
moeten komen
• de huidige fietsroutes hun verkeersveiligheid en snelheid moeten behouden.
• voetbalvelden geen park en dus geen uitbreiding van het Beatrixpark zijn.

Juist bij een zeer dichte bebouwing moet de omgeving aantrekkelijk blijven voor voetgangers en fietsers en moet de tram goed kunnen doorstromen. Goede wandel- en fietsroutes horen bij een dergelijk stedelijk gebied. Nu zijn er vier noord-zuid routes, die alle langs min of meer drukke wegen liggen. Met het toenemende autoverkeer verslechteren deze routes. Nieuwe bij voorkeur vrijliggende routes zijn dan ook nodig, zoals in de plannen de route door station Zuid en door de geplande uitbreiding van het Beatrixpark. Deze nieuwe noord-zuid wandel- en fietsroute door het Beatrixpark wordt pas aantrekkelijk indien het volledige dokmodel is uitgevoerd. Zolang de noordelijke rijbaan van de A10 bovengronds ligt zullen de gebruikers van deze route zich moeten bedienen van trappen. Ook de oost-westroutes verslechteren, zoals bijvoorbeeld al gebeurt bij de verbrede oversteek F. Roeskestraat-Amstelveenseweg.

D. GOEDE ONTSLUITING MET DOSERING UIT DE A10
Het bewonersplatform geeft de volgende aanbevelingen:
• zorg in de Zuidas voor goed oversteekbare wegen
• verlaag de rijsnelheid van het autoverkeer en versmal de wegen- mijdt kruisingen van voetgangers en fietsers met in- en uitritten van parkeerkelders
• pas de omvang van het autoverkeer aan aan het gewenste stedelijke klimaat
• verscherp de parkeernormen of verlaag het bouwvolume om de autodruk te verminderen en een relaxte stad te bereiken
• geen derde afslag met aansluiting op het lokale wegennet.
• schrap de hinderlijke in- en uitrit voor de parkeerkelder van de RAI in de Wielingenstraat.

In de Concept Zuidas kiest men voor lokaal autoverkeer op maaiveld. Ondergrondse wegen, een goede wijze van ontsluiting van de parkeerkelders en ongelijkvloerse kruisingen geven minder hinder van auto’s. In eerdere plannen sloot de derde afslag ondergronds in de Mahlerlaan aan op de parkeerkelders in het centrumgebied. Nu worden de wegen en in het bijzonder de kruisingen op maaiveld aanzienlijk verbreed. De capaciteit van de A10 en de bijbehorende afslagen mag niet vergroot worden. Een afritdosering voor auto’s komend van de A10 kan voorkomen dat wegen en kruisingen in de Zuidas verstopt raken. Er is een latente vraag naar automobiliteit: meer wegcapaciteit betekent meer opstoppingen.
Alle RAI parkeerplekken moeten alleen ontsloten worden vanuit de A10.

E. A10 SNEL EN IN ZIJN GEHEEL ONDERGRONDS
Het bewonersplatform vindt dat de A10 in de eerste fase snel en in zijn geheel ondergronds moet worden gebracht. Pas als zeker is dat de noordelijke rijbaan van de A10 spoedig ondergronds wordt gelegd, mag met de tunnel voor de zuidelijke A10 rijbaan worden begonnen. Leg eerst de bestaande rijbanen en sporen ondergronds en begin daarna met de uitbreiding. In de huidige plannen wordt begonnen met het ondergronds brengen van de zuidelijke rijbaan van de A10. Het is zeer wel mogelijk dat uitvoering van het volledige d okmodel halverwege stokt. Dan rest een halve A10 in het dok en een andere helft op de dijk een resultaat met meer nadelen dan voordelen. Iedere stap van het dokken moet een verbetering op zich zijn. Het moet helder zijn hoe met een onvolledig dok wordt omgegaan!
Een geheel ondergrondse A10, de sporen deels ondergronds deels bovengronds en een minder dichte bebouwing kan voor het bewonersplatform wel eens aantrekkelijker zijn dan de huidige voorstellen.
F. LEG BESTEMMINGEN VAST IN EEN GLOBAAL BESTEMMINGSPLAN
Het bewonersplatform Zuidas is van mening dat bestemmingen vastgelegd moeten worden in een globaal bestemmingsplan voor de hele Zuidas. Hierdoor wordt gewaarborgd dat er bijvoorbeeld voldoende functiemenging ontstaat. Ook is er rechtszekerheid voor de burger, omdat opeenvolgende gemeenteraden aan dit plan gebonden zijn. Bij een traject van een omvang en tijdsduur – decennia – als voorgenomen dient de ontwikkeling op deze wijze bestuurlijk verankerd te worden.
Tot slot wijzen wij erop dat deze reactie van het bewonersplatform Zuidas is gebaseerd op de veronderstelling van een volledig aangelegd dokmodel. Mochten de tekeningen daarvoor blijven ontbreken, dan bezint ook het platform zich van voren af aan.

Lees verder over: Inspraak, Zuidasgebieden, Zuidasthema's.