Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Reactie op Project Kop van de Rivierenbuurt

Aan Projectbureau Zuidas
Aan de leden van de gemeenteraad van Amsterdam
Aan de leden van de stadsdeelraad ZuiderAmstel

Onderwerp: Reactie op Project Kop van de Rivierenbuurt
Bijlagen: 1

Geacht Projectbureau, geachte raadsleden en deelraadsleden,

Afgelopen maandagavond 14 januari is de inspraakavond geweest in verband met het concept Projectbesluit ‘Kop van de Rivierenbuurt. Nee, afgelopen maandagavond is de informatieavond geweest in verband met het concept Projectbesluit ‘Kop van de Rivierenbuurt’. Het verbaasde ons niet dat de zaal vol met bezorgde bewoners zat.
Deze procedure kwam voor de bewoners rond de kerst volkomen uit de lucht vallen. Via de bewonersgroepen konden de bewoners kennis nemen van de inhoud van het voorgenomen project. Daarnaast was onder een beperkte groep bewoners een aankondiging -zonder concrete inhoud- verspreid.
Schijnbaar hadden de ‘initiatiefnemers’ veel haast. Wie die initiatiefnemers waren werd niet duidelijk, wie haast had ook niet, waarom die haast er was werd ook niet duidelijk.

De keuze van de wethouder -afgelopen maandagavond om 19.35 uur- om de bijeenkomst geen inspraakavond te laten zijn, maar een informatieavond, was een terechte keuze. Niet alleen met de wet in de hand, maar ook gezien de onvoldragenheid van de plannen. En zeker gezien de net uitgesproken ambitie van uw stadsdeel om ‘de relatie van de Zuidas met de aanliggende buurten in nauw overleg met de bewoners te laten plaatsvinden’. Zie uw “Zuidas-accenten”. De wethouder haalde hiermee de ‘kou uit de lucht’. Wat hij achter liet was een vertwijfelde groep bewoners. “Wat is er aan de hand, en waarom hangt er zoveel mist rond dit project”.

De actie van de wethouder had niet gehoeven. Uw wethouder is politiek verantwoordelijk voor dit project. De wethouder had in december kunnen zeggen: “sorry, met deze informatie kan ik nog niet naar de bewoners. Dit plan is een mistbank boven drijfzand, met hier een daar vleugje gebakken lucht. Ik neem Zuidas-accenten serieus. Eerst meer informatie en zekerheden”.

ALLES IS COMMUNICATIE

DE BEWONER CENTRAAL

Kent u ze nog deze kreten? Pagina 20 en pagina 22 van ‘Zuidas-accenten’.
Kent u de ambitie uit ‘Zuidas-accenten’ van stadsdeel ZuiderAmstel nog?
U vindt die ambitie op pagina 29:

26. ZuiderAmstel stelt in nauw overleg met bewoners en gebruikers van de aan de Zuidas grenzende buurtdelen en met de Zuidasorganisaties een integraal plan op om een natuurlijke overgang tussen de verschillende delen van Zuideramstel te bewerkstelligen.

En wat gebeurd er in de praktijk?

Mistbank
Een ‘Mistbank’ met veel vage verhalen met daar tussendoor opvallende concrete details: 600 parkeerplaatsen, 1700 stoelen, de woningen van de remonstrantse gemeente moeten verdwijnen,
Tijdens de inspraakavond waren dit de meest gebruikte woorden: ongeveer, onderzoek, mogelijk, bij benadering, weten we nog niet, in studie, volgende bijeenkomst, begrip, interne discussie loopt nog. Geen enkele keer heeft u kunnen opmerken ‘na overleg met de bewoners’. Het hele project lijkt al in kannen en kruiken, alleen wil u dat nog niet laten zien.

Drijfzand
Wat duidelijk werd, is dat een belangrijke basis voor dit plan de gedachte is, dat de NoordZuidlijn een metrohalte krijgt aan het Europaplein. De vele drukbezochte functies die allemaal in dit projectgebied gerealiseerd kunnen worden, moeten vooral bediend worden via dit metrostation. Een gevaarlijk uitgangspunt. De ‘politiek is aan het schuiven’. Het tracé van de Boerenwetering is weer in beeld. Een ongewenst tracé wellicht, maar voor het project ‘Kop van de Rivierenbuurt’ valt daarmee de bodem onder het plan vandaan.

Vleugje gebakken lucht
In de veronderstelling dat met het verschijnen van ‘Zuidas-accenten’ betere tijden aanbreken, verschijnt op de website van www.zuidas.nl de onderstaande mededeling over dit project Projectbesluit. In het projectbesluit worden de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied Kop Rivierenbuurt vastgelegd. Het gaat hierbij onder andere om de gebiedsbegrenzing, stedenbouwkundige randvoorwaarden, programma, milieu ecologie, verkeer en infrastructuur en de planning.

Uitgangspunten
Aan dit projectbesluit liggen een aantal centrale uitgangspunten van het masterplan Zuidas ten grondslag zoals het optimaal benutten van de schaarse ruimte door selectief, intensief en multifunctioneel ruimtegebruik en het leveren van een krachtige impuls aan de sociaal economische ontwikkeling van de Amsterdamse regio.
(Dan volgt er een opsomming van de wensen van stadsdeel, onderwijsinstelling en een theaterbedrijf. Tot slot nog de overweging van de Liberaal Joodse Gemeente. Tenslotte nog de gemeente om ‘een nog nader te bepalen aantal woningen, kantoren en voorzieningen in het gebied te realiseren’. Keurig wordt vermeld dat ‘de sociale veiligheid, met name op de routes van en naar het NS station RAI, aanmerkelijk (dient) te verbeteren’.)

Geen woord over het nauwe overleg met de bewoners. Die komen pas aan bod bij:

Inspraak
Over het concept-projectbesluit Kop Rivierenbuurt wordt inspraak gehouden. De inspraakavond vindt plaats op 14 januari 2002 vanaf 19.30 uur in het restaurant van de Hogeschool van Amsterdam aan de Europaboulevard 23.
Schriftelijke reacties kunnen tot 21 januari worden gericht aan het projectbureau Zuidas.
Na deze datum worden de inspraakreacties verwerkt.

Tot zover de website van www.zuidas.nl

Verder ingaan op het project is op dit moment eigenlijk nodig. De heer Polderman heeft de inspraakprocedure (op een te laat moment) afgeblazen. Maandagavond 14 januari werd daarmee een informatie-avond.
Desondanks toch maar een paar vragen:
1. Wie zijn de initiatiefnemers?
2. Welke afspraken zijn er al gemaakt?
3. Met welke partijen zijn er al gesprekken gevoerd en/of afspraken gemaakt?
4. Op welke wijze worden de bewoners nog bij de ontwikkeling van het plan Kop van de Rivierenbuurt betrokken voordat een politiek advies gevraagd wordt/voordat een politiek besluit genomen wordt?
5. Zijn politiek en projectbureau bereid om als eerste stap in de verdere planontwikkeling een serieus overleg te starten met de bewoners?

Bewoners die aanwezig waren geweest op deze inspraakavond voelden zich niet serieus genomen: zijn de bestuurders zich er van bewust dat bewoners -door naar een inspraakavond te komen- zich inzetten voor hun woonomgeving en voor hun stadsdeel? Snapt het stadsdeel niet dat je hierdoor bewoners ‘wegjaagt’: “de volgende keer blijf ik voor de buis hangen!”
Of is dat juist de bedoeling?

Het Bewonersplatform Zuidas en de bewoners van stadsdeel ZuiderAmstel verwachten van stad, stadsdeel en projectbureau dat er eerst een nauw overleg met de bewoners komt, voordat er weer een stap wordt gezet bij het ontwikkelen van de Kop van de Rivierenbuurt.
Om dit overleg voldoende kansen te geven verwachten wij dat er tot die tijd geen toezeggingen gedaan worden ( of convenanten gesloten, of samenwerkingscontracten gesloten worden, of hoe het maar genoemd wordt ) die het overleg met de bewoners beperken.
Maak de belofte waar: eerst overleg met de bewoners uit de Kop van de Rivierenbuurt! Dan pas ontwerpen!

Vriendelijke groet,
Bewonersplatform Zuidas
Marleen Munniksma
Bijlage: overzicht van aangesloten groepen en doelstellingen + activiteiten van Bewonersplatform Zuidas

Lees verder over: Inspraak, Kop Zuidas.