Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Uitvoeringsbesluit Gershwin

Geacht projectbureau,

Het Bewonersplatform Zuidas is in grote lijnen niet ontevreden over het voorgenomen Uitvoeringsbesluit . De voorgenomen grote diversiteit in het type woningen, de -waarschijnlijk- goede bereikbaarheid, alsmede de wens tot realisatie van 30% sociale woningbouw stemt tot tevredenheid. De voorgenomen functiemenging is in het Uitvoeringsbesluit goed opgenomen.
De verkeersafwikkeling IN het plangebied Gershwin stemt op enkele punten na tot voorzichtige tevredenheid. Het beleid ten aanzien van de ontwikkeling van het totale verkeersplan in de Zuidas blijft een doorn in het oog.
Wij noemen voor de leesbaarheid in deze reactie slechts puntsgewijs onze vraagtekens en kritiek. In de bijlage werken wij de punten verder uit. De bijlage is wel onderdeel van onze reactie. Een tweede bijlage is het overzicht van aangesloten groepen en de doelstellingen en activiteiten van het Bewonersplatform Zuidas.

Zuidas: eerst de infrastructuur vaststellen, dan pas de omvang van de projecten.

Grote zorg blijven wij houden over de volgorde van ontwikkelen van de Zuidas. Steeds meer projecten worden ontwikkeld. Om deze projecten winstgevend/betaalbaar te maken worden ze vol gestopt met allerlei functies. Dat dit moet leiden tot een probleem bij het ontwikkelen van een leefbare infrastructuur mag toch inmiddels duidelijk zijn.
We waarschuwen nog maar een keer: over een paar jaar zal de uitspraak komen
” Sorry, maar we m o e t e n meer infrastructuur
voor de auto’s ontwikkelen. Anders loopt het vast”

helaas! geen vrije banen voor bus en tram;
overal langere wachttijden voor fietsers en voetgangers, etc.

 
Daarom, ondanks voorzichtige tevredenheid, ons standpunt dat

De verdere ontwikkeling van het project Gershwin pas mag plaatsvinden als de infrastructuur in de Zuidas is vastgesteld conform de ambities: voorrang voor openbaar vervoer en langzaam verkeer, ontmoedigen/terugdringen van het autogebruik. Deze volgorde van ontwikkelen moet in de hele Zuidas worden toegepast.

De hoeveelheid bebouwing in de Zuidas dient daaraan te worden aangepast.

In het geval van Gershwin en Mahler wordt een heilloze weg bewandeld: eerst worden de projectgebieden met het oog op de betaalbaarheid/winstgevendheid volgepropt door de projectontwikkelaars.
Daarna mag de overheid zorgen dat het bereikbaar blijft. Wij geven u nu al de garantie dat dat niet gaat met de voorgenomen ambitie om het openbaar vervoer en langzaam verkeer voorrang te geven.

Ambities worden langzaam ondergraven; ruim baan voor de auto

Het SpvE Gershwin geeft ons de indruk dat de ambitie eigenlijk al bij de auto ligt: “Wanneer de derde afslag is gerealiseerd wordt de bereikbaarheid van en naar de A10 nog beter
(pp. 31 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Gershwin)
We doen het niet vaak, maar we pakken het woordenboek erbij:
Wanneer betekent: ‘op welke tijd,’ , onder welke omstandigheden’ ‘als, indien’
Nog (beter) betekent: ‘versterking van vergelijking’
We willen geen linguïstische debat, maar we willen wel waarschuwen voor ontwikkelingen die haaks staan op de vastgelegde, politieke keuzes.

Verdraaid mooi, of Verdraaid lastig: krijgt de lectuurshop ‘Bep en Ko’ een kans?

Het plan Gershwin is als een dubbeltje op zijn kant: valt het de ene kant op dan is het ‘een verdraaid mooie wijk waar we trots op kunnen zijn’. Maar valt het dubbeltje de ander kant op dan (en we citeren hier de uitspraak van de projectleider van Gershwin zoals hij die deed tijdens de inspraakavond over het Uitvoeringsplan Gershwin) ‘beleven we over enige jaren de moeilijkheden zoals het Max Euweplein en het Marie Heinekenplein die helaas ondervinden’.
Tijdens de inspraakavond is door één van de insprekers bondig samengevat waar het probleem ligt: “de bekende winkelketens trekken mensen, en zorgen daarmee dat er mensen op straat zijn, maar ze zorgen niet voor de betrokkenheid en de gezelligheid”. Daar ligt de grote opgave voor de Zuidas: hoe krijgen we die elementen in de Zuidas?

Wij hebben de volgende vragen:

1. Is de Gershwinlaan toegankelijk voor autoverkeer vanuit Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat (en vice versa)?
2. De doorgaande fietsroute door Gershwin kent veel windhinder en de oversteek over de Mahlerlaan is lastig. Welke mogelijkheden voor verbetering van deze situatie blijven nog mogelijk na vaststelling van dit Uitvoeringsbesluit?
3. Betekent de geplande doorgaande fietsroute door Gershwin dat de -onlangs verwijderde- fietsroute over het ABN AMRO-plein terugkomt? De ontwikkeling in Gershwin duidt op een doorgaande fietsroute over de Minerva-as, de ontwikkeling in Mahler duidt op het tegengestelde. Welke kant gaat het op?
4. Zorg dat de variatie in woningtype en prijsklassen gerealiseerd wordt. Zorg dat deze variatie minstens 25 jaar kan blijven bestaan. Is er een garantie te krijgen dat de menging van woningtypen (variatie in soorten en prijsklassen) ook na de contractperiode met de ontwikkelaars gehandhaafd blijft?
5. Zorg dat het parkeren van de fietsen in de bergingen zonder enig fysiek probleem gedaan kan worden. Voorkom dat mensen noodgedwongen hun fiets op straat gaan stallen .Worden de kwaliteitsnormen die de Fietsersbond stelt aan fietsenbergingen overgenomen in het Uitvoeringsbesluit?
6. Afwikkeling van het verkeer naar de parkeergarages belemmerd het langzaamverkeer. Is er nog een mogelijkheid om een betere afwikkeling van het verkeer naar de parkeergarages te ontwikkelen voor dit project?.
7. Het uitvoeringsbesluit laat twee ‘soorten’ Boelegracht zien: een ecologische variant en een niet-ecologische variant. Welke keuze is er nu gemaakt in het Uitvoeringsbesluit? En wat is de invloed van de keuze voor de Boelegracht op de wijze van profileren van de De Boelelaan (deelproject De Boelelaan). Omdat het SpvE Gershwin die relatie zelf legt, lijkt het ons legitiem om ook in het besluitvormingstraject van het project Gershwin meer duidelijk te krijgen over die relatie.
8. Het realiseren van levendigheid -en daarmee veiligheid- langs de Beethovenstraat en Buitenveldertselaan is in dit plan onderbelicht. Dit is onderkent tijdens de inspraakavond. Langs die wegen liggen belangrijke routes voor fietsers. Op welke wijze zal dit in het Uitvoeringsbesluit Gershwin verbeterd worden?
9. In het kader van de gewenste levendigheid is het een absolute misser dat het stadsdeelkantoor niet in Gershwin wordt gevestigd. Het plan leent zich om diverse redenen voor vestiging van het nieuwe stadsdeelkantoor Gershwin. Wij hebben tot nu toe geen valide argumenten gehoord die de vestiging zouden tegenhouden. Waarom ziet ZuiderAmstel wel mogelijkheden om een ‘bewonerscentrum nieuwe stijl’ in de Zuidas te vestigen, en niet een stadsdeelkantoor?
10. Bij een correcte uitvoering van een inspraakprocedure hoort de controle op naleving van de regelgeving. Bij deze inspraakprocedure waren enkele stukken niet correct en volledig. Enkele stukken ontbraken. Is de inspraakprocedure correct verlopen en daarmee geldig?
11. Is het Projectgebied Gershwin kindvriendelijk is? Zo ja, waar blijkt dit uit?
12. ROVER heeft een aantal vragen die rechtstreeks samenhangen met de ontwikkeling
van het projectplan Gershwin en die wij ondersteunen en meenemen in onze reactie:
a. Voldoende ruimte voor het OV gereserveerd om congestie te voorkomen?
b. Is er sprake van maximale vervoersintegratie tram/bus (route/situering haltes)
c. Is er sprak van veilige voetgangerskruisingen/voldoende oversteektijd?
d. Zijn er korte, overzichtelijke, rechtstreekse looproutes naar haltes?
e. Zullen, met het oog op de hoge bebouwingsdichtheid in Gershwin, de OV-haltes dicht bij elkaar gesitueerd worden teneinde de loopafstanden aanvaardbaar (d.w.z. binnen de DIVV-normen van 400 resp. 250 meter) te houden en te voorkomen dat een grote mensenmassa zich hier verdringt (met “kleine” criminaliteit als gevolg)?
De beantwoording van onze vragen zal hopenlijk leiden tot een verbetering van het voorliggende Uitvoeringsplan Gershwin en leiden tot ‘een verdraaid mooie wijk’
Met vriendelijke groet,

Bewonersplatform Zuidas
Marleen Munniksma

Bijlage:
Toelichting op de gestelde vragen
Overzicht aangesloten groepen + doelstellingen en activiteiten van het Bewonersplatform Zuidas

Bijlage 1 – Inspraak Uitvoeringsbesluit Gershwin

Toelichting bij de vragen van het Bewonersplatform Zuidas

1. Tijdens het veiligheidsonderzoek voor Gershwin door de werkgroep VER is uitgegaan van een inrichting van de Gershwinlaan, die het in- en uitrijden vanuit de Buitenveldertselaan en Beethovenstraat niet mogelijk maakt. De Gershwinlaan zou bij genoemde straten doodlopen d.m.v. stoepen. Hulpdiensten kunnen dan nog wel bij genoemde straten de Gershwinlaan inrijden of verlaten, maar moeten dan zogezegd ‘stoepje op – stoepje af.
Als het overige verkeer dit gedrag vertoond, is het voor iedereen duidelijk dat er sprake is van ongeoorloofd verkeersgedrag cq asociaal verkeersgedrag. In deze oplossing ligt tevens een belangrijke voorwaarde voor de zekerheid dat er in Gershwin geen sluipverkeer zal zijn.
Tijdens de inspraakavond is hierover gezegd “dat het niet de bedoeling is dat het verkeer vanuit de Gershwinlaan de Buitenveldertselaan of de Beethovenstraat oprijdt”. Oftewel: het kan wel, maar het mag niet.
In deze laatste uitspraak is de helderheid over de verkeerssituatie sterk verminderd: Het is niet meer duidelijk of het inrichtingstechnisch verhinderd gaat worden (stoepje op-stoepje af), of door middel van een simpel verkeersbod (het kan wel, maar het mag niet). In het laatste geval ontstaat ongeoorloofd gedrag van verkeersdeelnemers welke nauwelijks tegen te gaan cq te bestrijden is.
In dat geval ontstaat er ook een ander beeld ten aanzien van de veiligheid en de mogelijke verkeersstromen, waaronder sluipverkeer, in Gershwin. Wij zijn er geen voorstander van dat een verkeersmaatregel wordt ontwikkeld die alleen behaald kan worden door intensieve handhaving. Er valt al genoeg te handhaven in onze stad, en handhaving van het inrijverbod van de Gershwinlaan heeft ongetwijfeld geen hoge prioriteit. Bovendien: Handhaving kost geld, en dat geld zien we liever op een betere manier besteed worden.
Graag krijgen wij de bevestiging dat de omschrijving van de situatie zoals die in de werkgroep VER is gedaan, de juiste is. Vandaar onze vraag: Kan het autoverkeer vanuit de Gershwinlaan de Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat oprijden, ondanks het feit dat dat niet de bedoeling is?
2. Het feit dat in het Uitvoeringsbesluit de doorgaande fietsroute door Gershwin is opgenomen is een goede keuze. Knelpunten bij deze fietsroute zijn de grote windhinder langs deze fietsroute, en de oversteek van de Mahlerlaan. Welke mogelijkheden voor verbetering van deze situatie blijven nog mogelijk na vaststelling van dit Uitvoeringsbesluit?
3. Wij zijn ons er van bewust dat deze vraag formeel niet in de inspraakprocedure thuis hoort. Toch stellen wij de vraag. Onlangs is de fietsroute over het ABN AMRO-plein weggehaald. Dit is gebeurd zonder verkeersbesluit. Daarmee is gehandeld in strijd met de gedragsnormen van de besturen van het stadsdeel en gemeente. Dus: Gershwin duidt op een doorgaande fietsverbinding, Mahler duidt op het tegengestelde. Welke kant gaat het op?
4. De voorgenomen variatie in soorten woningtype en inkomensklassen zou in het plan Gershwin voor een langere tijd gegarandeerd moeten worden. De ontwikkeling van de Zuidas is een proces dat jaren vergt, en daarbij is een stabiele ontwikkeling van plangebied Gershwin onontbeerlijk. Sociale woningbouwprogramma’s voor b.v. studenten en kunstenaars moeten na 10 jaar niet verdwijnen ten gunste van de vrije sector. Hiermee haal je ook een deel van de bodem onder het vormgeven van de functiemenging weg. Is er een garantie te geven dat de mening van woningtypen (variatie in soorten en prijsklassen) ook na de contractperiode met de ontwikkelaars gehandhaafd blijft?
5. Bij de voorgenomen woningbouw is het essentieel dat de toegang tot de bergingen goed wordt vormgegeven. Minimaal zo goed, dat de stalling van fietsen in de bergingen geen enkel probleem oplevert. In het uitvoeringsbesluit wordt uitgegaan van inpandig parkeren van fietsen. Daarop is ook de Inrichting van de openbare ruimte vormgegeven. Als de bergingen niet goed bereikt kunnen worden zullen velen de fiets op straat proberen te parkeren: loop eens door de Jordaan om te ervaren wat dat voor chaos op kan leveren. Daarom onze vraag: Worden de kwaliteitsnormen die de Fietsersbond stelt aan fietsenbergingen overgenomen in het Uitvoeringsbesluit?
6. Afwikkeling verkeer naar de parkeergarages via de smalle zijstraten is in onze ogen ongewenst daar waar dit de voetgangers en fietsers kruist. We dringen (wederom) aan op een andere oplossing. De ingangen naar de parkeergarages die gelegen zijn voorbij de Gershwinlaan zouden alleen gebruikt moeten worden door de bewoners en gebruikers van de woningen en bedrijven die ter plaatse gelegen zijn. Op die manier wordt een betere garantie afgegeven dat het autoverkeer in het tweede gedeelte van de ‘zijstraten’ zoveel mogelijk beperkt blijft.
7. De functie van de Boelegracht is in het Uitvoeringsbesluit op twee manieren te omschrijven: ecologisch of niet-ecologisch. Tijdens de inspraakavond werd gesproken over een ‘ecologische inrichting van de Boelegracht, het SpvE zegt juist het tegenovergestelde(zie pp 92, 93, e.v.) Wij komen er niet meer uit. Welke keuze is er nu gemaakt in het Uitvoeringsbesluit? En wat is de invloed van een keuze voor de Boelegracht op de wijze van profileren van de De Boelelaan. Want die relatie is er volgens het SpvE.
8. De functiemenging in de Zuidas heeft mede tot doel om de veiligheid zo optimaal mogelijk te maken. Twee belangrijke fietsroutes lopen langs het plangebied Gershwin: de route over de Beethovenstraat en de route over de Buitenveldertselaan. De invulling van de functies van Gershwin langs deze routes is daarom heel belangrijk. Langs de Beethovenstraat is de belangrijkste reden hiervoor het ontbreken van enig ‘teken van leven’ op het traject dat loopt langs de ABN AMRO en station Zuid. Langs de Buitenveldertselaan is de veiligheid onder andere van groot belang met het oog op een kwetsbare gebruikersgroep van deze fietsroute: de vrouwelijke studenten van de Vrije Universiteiten het personeel van het VU-ziekenhuis, op alle momenten van de dag en de nacht..
9. Een absolute misser vinden wij het ontbreken van enig initiatief om het nieuwe stadsdeelkantoor gevestigd te krijgen in het plangebied Gershwin. Gershwin is volgens de Zuidasambities zeer goed bereikbaar voor het overgrote deel van de inwoners van het stadsdeel. Het realiseren van goed functionerende publieksfuncties in Gershwin zal een lastige klus worden. Het stadsdeelkantoor (eventueel in combinatie met postkantoor of een ‘bewonerscentrum nieuwe stijl’) is een intensief gebruikte publieksfunctie, en in Gershwin op loopafstand van Openbaar Vervoer.

Wij weten dat het stadsdeel vestiging in Gershwin heeft afgewezen. Wat zijn de overwegingen daarbij geweest ? Waarom gaan deze overwegingen niet op voor bijvoorbeeld het ‘bewonerscentrum nieuwe stijl uit de nota ‘Zuidasaccenten’. Klopt onze gedachte dat het gerucht dat het stadsdeel de vrees heeft dat het stadsdeelkantoor in de plint van een gebouw niet genoeg ‘eigen smoel’ krijgt, klopt?. Als dat zo is, geeft het stadsdeel een verkeerd signaal naar al die functies die nu nog naar de Zuidas gelokt moeten worden.
10. Op zijn minst slordig is het ontbreken van diverse onderzoeken die gedaan zijn bij het opstellen van het uitvoeringsbesluit. De HER en het windhinderonderzoek hadden toegevoegd moeten worden om de uitkomsten van die onderzoek goed te kunnen beoordelen. Als u de maatschappij de gelegenheid wil geven om voorgenomen besluiten te beoordelen, moet u dat ook zorgvuldig doen. Onze vraag is procedureel, maar daarmee niet minder belangrijk: Is de procedure van de inspraakprocedure correct uitgevoerd en doorgelopen en daarmee geldig?
11. Geen toelichting op de vraag nodig.
12. Geen toelichting op de vraag nodig.

Bewonersplatform Zuidas

Lees verder over: Gershwin, Inspraak.