Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Verkiezingen en bewonersparticipatie

Terwijl de bouwactiviteit op Zuidas weer snel toeneemt en de grenzen van het gebied zijn uitgebreid tot de knooppunten Amstel en Nieuwe Meer, staat de maand maart in het teken van de verkiezingen.
Er zijn verkiezingen voor de gemeenteraad, maar ook voor de nieuwe bestuurscommissies. Voor ons Stadsdeel zullen 15 leden gekozen worden. Uit hun midden worden 3 leden gekozen voor het dagelijks bestuur. De bestuurscommissies worden beschouwd als verlengd lokaal bestuur. Het accent komt meer op de uitvoering van het gemeentelijk beleid te liggen dan op zelf beleid maken. Toch zegt het College van B &W dat er gekozen is voor taakrijke bestuurscommissies. Deze constructie zal wel veel overleg en afspraken nodig maken.

Zuidas was al een zogenaamd grootstedelijk project en dat blijft zo. Maar het beheer van de openbare ruimte behoort tot de taken van het Stadsdeel. Een gevoelig punt zijn de bestemmingsplannen. De rol van het Stadsdeel hierin is uitsluitend voorbereidend, de Gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast.

Tot het takenpakket van de bestuurscommissies hoort ook het regelen van inspraak en burgerparticipatie. In de huidige situatie overlegt het bewonersplatform met het Stadsdeelbestuur en met de Dienst Zuidas. Regelmatig wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak en het indienen van zienswijzen op de gemaakte plannen. Daarnaast vervult het bewonersplatform een belangrijke rol in de informatievoorziening aan bewoners en geïnteresseerden. De elektronische weekberichten worden verspreid naar meer dan 500 abonnees. Maandelijks verschijnt er een artikel in deze wijkkrant en de thema-avonden worden goed bezocht. De discussies tijdens deze bijeenkomsten zijn zowel waardevol voor de bewoners als voor de diensten die de plannen maken. Er wordt ook meegewerkt aan scripties en opdrachten van studenten die een Zuidas-onderwerp bewerken.

Het bewonersplatform Zuidas neemt op 12 maart met enige weemoed afscheid van de huidige Stadsdeelraad en zal blijven ijveren voor een constructieve participatie in de ontwikkeling van Zuidas. We hopen dat ook de nieuwe bestuurscommissie ons daarbij zal blijven steunen.

 
Cisca Griffioen

Lees verder over: Publicaties.