Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

VER/participatie in de Zuidas

Aan het Dagelijks Bestuur
van het Stadsdeel Zuideramstel
Ter attentie van de heer P. Polderman
Postbus 74019
1070 BA AMSTERDAMOnderwerp: VER/participatie in de Zuidas
Bijlagen: 1
Geachte heer Polderman,

Bijgaand doen wij u de brief toekomen zoals wij die heden hebben verzonden aan de heer Stadig.
Voor wat betreft de informatie over de informatievoorziening over de VER spreekt de brief voor zich.
De toepassing van de VER is één van de voorstellen die gedaan is om de betrokkenheid van het Bewonersplatform Zuidas bij het ontwikkelingsproces van de Zuidas te verbeteren. Daarnaast heeft de VER als resultaat dat de relaties in de overleggen constructiever worden.
De enorme hoeveelheid ontwikkelingen die de komende periode met betrekking tot de Zuidas op gang komt, vraagt om een verbetering van de overleggen. “Verbetering” is voor het Bewonersplatform Zuidas vooral ook een inhoudelijke, en op samenwerking gerichte, communicatie.
Want we moeten weer terug naar de inhoud. Géén tijd meer verspillen aan problemen in de communicatie en de samenwerking. We moeten met z’n allen werken aan de Zuidas. En daarbij horen alle bewonersgroepen die betrokkenheid tonen bij de Zuidas of belangen hebben bij de Zuidas. En daar horen ook de groepen bij die onlangs of al langer geleden uit het Bewonersplatform Zuidas zijn gestapt uit frustratie over ‘rituele dans’ of ‘verschil in inzicht’.
Het Bewonersplatform Zuidas heeft regelmatig uitgesproken dat ze constructief en inhoudelijk wil meewerken in de totale planvorming rondom de Zuidas. Daarvoor heeft het Bewonersplatform Zuidas ook al een aantal belangrijke aanzetten gegeven. Aanzetten waarbij het Bewonersplatform Zuidas niet alleen wijst naar ‘de ander’ maar ook de hand in eigen boezem heeft gestoken en heeft gekeken naar verbeteringen van de eigen inbreng in het overleg.
Het Bewonersplatform Zuidas is het afgelopen half jaar hard bezig geweest om met name de samenwerkingsrelatie met het projectbureau Zuidas te verbeteren. Daartoe heeft het Bewonersplatform een aantal belangrijke stappen gezet en voorstellen gedaan:
1. Een Plan van Aanpak Bouwoverlast. In dit plan wordt de Bouwoverlast -onder regie van het stadsdeel Zuideramstel- samen met de bewonersgroepen zoveel mogelijk in goede banen geleid;
2. De herziening van het tweemaandelijks overleg met het projectbureau Zuidas onder voorzitterschap van Piet Polderman, Wethouder van het stadsdeel Zuideramstel;
3. Het voorstel om de VER in te voeren als belangrijk overleg en samenwerkingsmodel. In dit model is de samenwerking -en het overleg- gericht op consensus.
4. Het voeren van intensieve gesprekken met de bewonersgroepen uit Buitenveldert, gericht op herstel van de samenwerking.
Verzoeken om inhoudelijk te worden betrokken bij een voor het Bewonersplatform Zuidas belangrijk punt als de verkeerstudie en de actualisering van de verkeersstudie, zijn tot nu toe vruchteloos geweest.
Het Bewonersplatform Zuidas heeft het afgelopen half jaar dus op meerdere fronten duidelijk gemaakt dat ze als constructieve partner wil samenwerken met Projectbureau Zuidas.
Oproep tot open en actieve communicatie
De commissie VSRG van de gemeente Amsterdam heeft in de vergadering van 14 februari jl. vrij unaniem opgeroepen tot een open en actieve communicatie tussen Bewonersplatform/bewonersgroepen en het Projectbureau Zuidas/Projectmanagement-bureau. Wij stellen deze oproep zeer op prijs.
Kort geleden is een kleine delegatie van het Bewonersplatform Zuidas aanwezig geweest op een conferentie van het Instituut voor Publiek en Politiek over interactieve beleidsvorming op lokaal niveau, en het toepassen van deze pro-actieve vorm van samenwerken tussen bewonersgroepen, bestuurders en gemeentelijke diensten.
Gezien de complexiteit van de ontwikkelingen in de Zuidas, en gezien de breed gedragen wens om zo snel mogelijk te komen tot een andere manier van samenwerken (de al eerder aagehaalde samenwerking op basis van een open en actieve communicatie), lijkt het het Bewonersplatform Zuidas een goede zaak om één of meer deskundigen op het terrein van bewonersparticipatie en interactieve beleidsvorming te laten adviseren bij de verbetering van het overleg.
Het Bewonersplatform Zuidas heeft de sterke wens dat de inbreng van de bewonersgroepen op een inhoudelijker kan gaan plaatsvinden in alle fases van de planvorming: dus bijvoorbeeld bij het bepalen van de uitgangspunten, het stedenbouwkundig programma van eisen, het bestemmingsplan, inrichtingsplan, beheerplan.
Nu is die inbreng in de gehele planvorming nog reactief, en sterk gericht op het informeren van het Bewonersplatform Zuidas vooraf aan de formele inspraakprocedure. Een puur reactieve wijze van participatie van het Bewonersplatform Zuidas in de overleggen is nooit de bedoeling geweest.
Het Bewonersplatform Zuidas streeft naar een open en constructieve samenwerkingsrelatie met onder andere het Projectbureau Zuidas en Projectmanagementbureau en beschouwt deze brief als een logisch gevolg daarvan.
Het Bewonersplatform Zuidas hoopt dat u in deze veel kunt betekenen.
Met vriendelijke groet,

Namens de agendacommissie van het
Bewonersplatform Zuidas,

Gerrit Koopmans, Lilian Voshaar.

Lees verder over: Inspraak, Zuidasthema's.