Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Voorstel Verkeerstudie

concept d.d. 16-11-00Door het Bewonersplatform is tijdens de vergadering van 30 augustus jl. aangegeven, dat er in de eerste plaats behoefte is aan een ‘eigen’verkeersstudie waarbij kritisch wordt gekeken naar reeds verrichte verkeersstudies. Met andere woorden: er is behoefte aan contra-expertise en aan verkeersstudies uitgaande van aannames die door de bewoners als realistisch worden ervaren en die bovendien recht doen aan doelstellingen en criteria die voor de bewoners van belang zijn.

De meest recente verkeersstudie, uitgevoerd door dIVV van de gemeente Amsterdam, is de Actualisering Verkeersstudie Zuidas (mei 1999). In deze studie worden de gevolgen voor het wegennet en knelpunten daarin berekend en geanalyseerd, waarbij twee modellen worden doorgerekend: a) de autonome ontwikkeling 2010 (2010aut), en b) de situatie wanneer de Zuidas is ontwikkeld (2010vol); in die situatie zouden er 900.000m2 kantoren zijn ontwikkeld en 4500 woningen zijn gebouwd . Deze modellen leiden tot prognoses wat betreft aantal inwoners en arbeidsplaatsen in o.a. Amsterdam en het Zuidas-gebied.
Om hier een verkeersbeeld uit af te leiden is het niet voldoende om de groei van inwonertal en aantal arbeidsplaatsen te kennen. Ook het (verkeers-)beleid dat gevoerd wordt heeft invloed. Daarvoor hanteert de studie een aantal uitgangspunten, die gebaseerd zijn op het zgn. doelscenario, dat gericht is op een beperking van de groei van het autoverkeer. De studie gaat daarom uit van de volgende maatregelen:
– reductie van het aantal autoverplaatsingen van en naar de binnenstad (a.g.v. VIP-beleid);
– parkeertarief (per uur) van fl. 10 in binnenstad, fl. 6 in regionale centra, fl. 3 in lokale centra;
– stevig locatiebeleid, niet alleen bij nieuwe locaties, ook bij eenderde van bestaande; A-locaties 1 parkeerplaats per 10 arbeidsplaatsen; B-locaties 1 op 5.
– rekeningrijden met tarief van fl. 5 per passage.
Dit doelscenario heeft een nogal optimistisch karakter en is de afgelopen tijd ook minder realistisch geworden gezien de onlangs verschenen nota ‘Van A naar Beter’ (Nationaal Verkeers- en Vervoerplan 2001 -2020) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarin reductie van het aantal autoverplaatsingen niet meer centraal staat en ook het rekeningrijden wordt afgezwakt. Wij willen daarom een contra-studie laten doen, uitgaande van het RAP (Reëel Amsterdams Peil)-scenario, inhoudende:
– minder sterk stijgende parkeertarieven (fl. 5,50 à fl 7,50 in de binnenstad);
– minder stevig locatiebeleid, d.w.z. veelal B-norm, sporadisch A-norm;
– beperkt ingevoerd rekeningrijden
Ook de effecten van de recente vergroting van de volumes kantoren en woningen zouden daarin meegenomen moeten worden.

Naast een contra-studie gebaseerd op andere uitgangspunten, lijkt ook een studie gericht op andere doelstellingen op zijn plaats. In de verrichte studies gaat het bijna uitsluitend om de verkeerssituatie op de A10 en de daaropaansluitende wegen. Dat het verkeer op de A10 vast komt te zitten, is voor veel bewoners wellicht niet de primaire zorg. Voor bewoners is het minstens zo belangrijk om na te gaan wat de gevolgen zijn voor het leefmilieu in de buurten. Wat zijn de gevolgen ten aanzien van verkeersdruk en parkeerdruk in de buurten rondom de Zuidas? Wat zijn de effecten van de extra verkeersstromen (en nieuwe of verbrede wegen) voor het langzaam verkeer? Zal de oversteektijd toenemen? Neemt de verkeersonveiligheid toe? Daar gaan de gedane studies niet op in, maar voor ons zijn dat belangrijke punten.

Samenvattend betekent dit, dat wij twee studies willen laten doen:
I. ‘Contra-verkeersstudie’: contra-expertise volgens de opzet van Actualisering Verkeersstudie Zuidas (mei ’99) maar met andere uitgangspunten ( zie hiervoor)
II. ‘Alternatieve verkeersstudie’: onderzoek op basis van dezelfde geprognosticeerde ontwikkelingen als bij I. naar juist voor bewoners belangrijke effecten (naast doorstroming en filevorming op hoofdwegen), d.w.z.:
a) – verkeersdruk en parkeerdruk omliggende buurten
b) – effecten op langzaam verkeer (voetgangers en fietser): meer oversteektijd? meer risico’s?

Bij beide studies zouden eveneens de gevolgen van diverse OV-varianten (modal split) betrokken moeten worden.

De bedoeling is om deze nog vrij globale uitgangspunten en onderzoeksvragen te specificeren in overleg met het onderzoeksbureau, dat de studies gaat uitvoeren.

Lees verder over: Inspraak, Verkeer, Zuidasthema's.