Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Voorstellen komende 5 jaar

Amsterdam, 15 januari 2010

Aan de Dienst Zuidas

Aan de Stadsdeelsbesturen en de Stadsdeelraden van Zuideramstel en Oud-Zuid

Het bewonersplatform Zuidas heeft op 13 januari een bijeenkomst georganiseerd waarop voorstellen konden worden geformuleerd om Zuidas de komende 5 jaar een aantrekkelijk centrum te laten worden. Hiervoor is ook een tijdelijke bestemming voor braakliggende terreinen relevant. De bijeenkomst werd druk bezocht door bewoners en belangstellenden uit verschillende gremia.
De discussies monden uit in een aantal aanbevelingen en voorstellen.
I. Algemene punten:
Unaniem werd gepleit voor voorzieningen die de zo gewenste allure van Zuidas ondersteunen.

 • Er bestaat veel bezwaar tegen volbouwen van braakliggende terreinen.
 • De voorkeur gaat uit naar regelmatig terugkerende activiteiten in plaats van eenmalige evenementen
 • Een goed zichtbaar informatiecentrum is nodig voor:
  a. informatie over Zuidas
  b. actuele informatie over de stand van zaken en de geplande werkzaamheden
  c. informatie over de activiteiten

Voor a kan eventueel worden verwezen naar de hal van de Dienst Zuidas waar de maquettes staan. De website van Zuidas zou ook meer gericht moeten zijn op informatie aan een breed publiek.
ad b: rondom bouwterreinen zouden duidelijke informatiezuilen geplaatst moeten worden met informatie over de werkzaamheden en de tijd die ze in beslag nemen.

Voor het informatiecentrum kunnen bestaande gebouwen worden benut, zoals de drukbezochte bibliotheek. Ook kan worden gedacht aan het Stadsdeelkantoor of een een pand op het Gelderlandplein.  Eventueel een ruimte in de gang bij het Station, bij voorbeeld in combinatie met het informatiecentrum van de NS, het GvB of de AKO. Ook een mobiel centrum zou geschikt zijn, evenals het benutten van het kennelijk nu ongebruikte drijvende voormalig informatiecentrum voor IJburg. Een informatiebalie in de VU en de RAI zou ook een goede verwijsfunctie kunnen hebben.

II. Tijdelijke bestemming terreinen

 1. Studentenhuisvesting
  De woningnood onder studenten is hoog; het tijdelijke karakter is contractueel vast te leggen. Als voorwaarde zou moeten gelden dat aantrekkelijke woningen neergezet worden met een plezierige aangrenzende openbare ruimte. Gezien de termijn waarop studentenwoningen rendabel worden, kan overwogen worden vooruit te lopen op de geplande definitieve studentenhuisvesting in de buurt van de VU.
 2. Overbrugging voor Goldstar. Deze tennisvereniging kan niet op de huidige locatie blijven en de nieuwe locatie is nog niet gereed.
 3. Maak van braakliggende terreinen geen parkeerplaatsen maar groene velden. Hierbij is gedacht aan multifunctionele sportveldjes, jeu de boules baan, velden voor verkeersonderwijs, kweekcentrum voor bomen, planten van bollen, fruitbomen, maar ook rustige grasvelden voorzien van banken. Wellicht kan het onderdeel zijn van Zuidas geaccentueerd worden door de velden dezelfde veelhoekige vorm te geven als het veldje aan het uiteinde van de Minervalaan.
 4. Plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte zoals Art Zuid.
 5. Plaatsen van een fototentoonstelling op borden zoals bij de Stopera.
 6. Verbetering van de huidige openbare ruimte, zoals het terugbrengen van een fietspad langs de van Weldammelaan en bescherming tegen wind bij Gershwin. Tevens zou bezien moeten worden of de beschikbare ruimte gebruikt kan worden om huidige en toekomstige bouwterreinen zó te positioneren dat ze zo min mogelijk overlast geven.
 7. Strand Zuid als dit weg moet bij de RAI. Dan moet het wel aan een Zuidasgracht liggen. Maar de voorkeur is om het bij de RAI te laten voortbestaan.
 8. Er is geen belangstelling voor een markt.
 9. Stimuleren van broedplekken eventueel in samenwerking met de Rietveld 

III. Activiteiten:

 

 • Dependance van Rijks- en/of Stedelijk Museum op leegstaande kantoorverdiepingen
 • Openstellen kunstcollecties van AKZONobel en de banken
 • Concerten op vaste tijdstippen, bij voorbeeld eerste zondag van de maand.
 • Rondleidingen door (kantoor-) gebouwen met mogelijkheid tot uitzicht vanaf de bovenste verdieping
 • Activiteiten vanuit de VU en Uilenstede naar Zuidas halen
 • Wandelingen uitbreiden: architectuur, parken, kunst
 • Lezingen organiseren: Paroollezingen, architectuurlezingen
 • Zumbalessen op stille momenten in de hal van het WTC, niet bij sportscholen
 • Buurtgerichte activiteit in een tent

Tot slot bestaat er een unanieme wens om zo snel mogelijk, dus nog in het voorjaar van 2010 te beginnen met een of meer onderdelen, zoals een groen veld. Wij verwachten dat als dit begin gemaakt is een sneeuwbaleffect zal optreden voor de andere mogelijkheden.
Wij gaan er bovendien van uit dat het plan voortdurend kan worden aangepast aan de omstandigheden.

Namens het bewonersplatform Zuidas

Cisca Griffioen, voorzitter

Lees verder over: Publicaties.