Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Waar gaan we heen met het openbaar vervoer?

Impressie van een levendige discussiebijeenkomst op 12 november 2007

Op 12 november verzamelden zich ongeveer 60 belangstellenden in het Multifunctioneel Centrum Binnenhof voor een door de commissie Ruimtelijke Ordening van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert en het Bewonersplatform Zuidas georganiseerde discussie over het huidige en toekomstige openbaar vervoer, waarbij het accent lag op de voorzieningen in Buitenveldert en de Zuidas.

De discussie werd geleid door mevrouw Cisca Griffioen, voorzitter van het Bewonersplatform Zuidas. Zij begon de avond met een korte presentatie over de huidige openbaar vervoer verbindingen in Buitenveldert en de achteruitgang die het gevolg is van de ontvlechting van het GVB en Connexxion.

Aan het panel werd deelgenomen door mevrouw Inge Keur van het GVB, de heer Paul Slettenhaar van het Stadsdeel ZuiderAmstel, de heer Alex Colthoff van de Stadsregio Amsterdam, de heer Pieter Klomp van de Dienst Ruimtelijke Ordening en de heer Danny Spee van de Dienst Infrastructuur Verkeer & Vervoer.

Vóór de pauze gaat de discussie over de knelpunten in het huidige openbaar vervoer, waarbij vooral buslijn 62 het moest ontgelden. Het enige positieve punt van deze ontsluitende buslijn zijn de bushaltes in de Zuidoosthoek van Buitenveldert. Als negatieve punten worden genoemd de slingerroute door Buitenveldert, de noodzaak tot frequent overstappen en het niet opgenomen zijn van station Zuid in de busroute, maar ook de wachttijden en de onbetrouwbaarheid van het tijdschema. Bovendien worden de wachtenden bij de haltes niet geïnformeerd over de al dan niet gewijzigde vertrektijden. Door mevrouw Keur wordt toegelicht dat de lijn moet voldoen aan het door de Stadsregio vastgestelde programma van eisen, maar dat de norm niet altijd gehaald wordt. De informatievoorziening wordt uitgebreid naar 90% van de haltes in Amsterdam en ook aan de betrouwbaarheid van de informatie op de borden wordt gewerkt. De heer Colthoff stelt dat structurele kwesties moeten worden doorgegeven aan de Stadsregio/Regioraad. Er wordt opgemerkt dat het programma van eisen kennelijk heilig is, terwijl het in de praktijk niet goed functioneert. Met name is duidelijk dat overstappen niet optimaal georganiseerd is.

Aan de orde komt ook het in de pers verschenen bericht dat de druk op de chauffeurs en bestuurders om op tijd te rijden zó sterk wordt opgevoerd dat passagiers op de haltes achterblijven en mensen zelfs bekneld zouden raken tussen de deuren. Vanuit het GVB wordt meegedeeld dat er wel afspraken zijn gemaakt om de punctualiteit op te voeren en dan vooral op drukke punten zoals het Centraal Station, maar dat de genoemde incidenten natuurlijk niet mogen voorkomen.

Een voorstel tot een verschuiving bij de Cuserstraat in oost-west richting van de lijnvoeringen van GVB-bus 62 en Connexsion -bus 199 zal worden bekeken. Vervolgens spitst de discussie zich toe op de avondfrequenties en de slechte aansluiting op tramlijn 5.

Volgens de tellingen zijn er ‘s avonds weinig passagiers, maar hierbij lijkt een mogelijke vicieuze cirkel een rol te spelen. Sommige bewoners durven ’s avonds helemaal niet weg te gaan door de gebrekkige verbindingen, anderen zoeken naar alternatieven zoals de auto. Mevrouw Keur zegt toe na te gaan of een betere afstemming van tram 5 en bus 62 mogelijk is.

Na de pauze wordt de aandacht gevestigd op de toekomst. Als eerste punt wordt de voorgenomen ontvlechting van de metrolijnen besproken. De heer Spee licht toe dat het verhogen van de frequenties van de metro’s tot 12 of 20 per uur een eigen spoor per metro noodzakelijk maakt. Nu maken de metro’s en sneltram ten dele gebruik van elkaars sporen. Het idee is dat de Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken naar Amstelveen, waarbij ongelijkvloerse kruisingen noodzakelijk zijn. Deze metrolijn verbindt dan Amsterdam-Noord met Amstelveen. Lijn 51 zou dan worden opgeheven. Dat betekent voor de bewoners van Buitenveldert dat hun directe verbinding met Amsterdam-Oost wordt beëindigd.

Door enkele aanwezigen worden alternatieven genoemd, zoals een pendellijn naar de Spaklerweg of een verbinding tussen Station Zuid en het Amstelstation, maar dubbel gebruik van de sporen stuit op bezwaren.

Naast de Noord-Zuidlijn zouden de metrolijnen Centraal Station- Gein en Sloterdijk (of Noord) – Gaasperplas gaan rijden. De eindpunten Gaasperplas en Gein kunnen nog omgewisseld worden.

Daarna komt het openbaar vervoer rond station Zuid aan de orde. De heer Klomp deelt mee dat er bij het station geen ruimte zal zijn voor een terminal met eindhaltes van bussen. Ter bevordering van de doorstroming komen er haltes in een nieuwe straat dichtbij het station en meer trams. In de Visie Zuidas 2007 worden enkele ideeën naar voren gebracht, maar de NV Zuidas kan hierover geen beslissingen nemen.

Vanuit de zaal wordt gewezen op het belang van een fijnmazig tram- en busnet voor de overstap van en naar de treinen en de metro’s. Tevens wordt gevraagd naar de kwaliteit van het station en de infrastructuur daarin, omdat er sprake is van splitsing van trein en ander openbaar vervoer. De heer Klomp is van mening dat juist een gesplitst station en het tram- en busverkeer op maaiveldniveau kwaliteitsverhogend werkt, zoals ook in Berlijn het geval is.

De heer Klomp legt aan de zaal de vraag voor wat de ontwikkeling van de Zuidas betekent voor Buitenveldert. Voor de aanwezigen is duidelijk dat de wijk verandert door de verkeers- en parkeerdruk en dat daarom een goed openbaar vervoersysteem noodzakelijk is, ook in het kader van de luchtkwaliteit. Bovendien zou een deel van het geld dat met de Zuidas verdiend wordt, kunnen worden besteed aan een verbetering van het openbaar vervoer, temeer omdat rond de Zuidas ook veel senioren wonen. Mevrouw Keur antwoordt dat de Zuidas een nieuwe ster wordt met vervoersvragen die nader ontwikkeld moeten worden.

Op dit moment wordt in verband met de bypass voor lijn 5 een lift gebouwd om naar het station Zuid te kunnen afdalen. Dit is een tijdelijke maatregel. Sommige bewoners vragen zich af of één lift voldoende zal zijn.

Wat betreft het nabijgelegen station RAI is de heer Klomp van mening dat dit station behouden moet blijven in verband met de voorzieningen in het gebied.

Wat gaan de panelleden op korte termijn doen?

De heer Slettenhaar zal zich richten op verbetering van de voorzieningen in de zuidoost hoek van Buitenveldert, de heer Klomp concentreert zich op de Visie Zuidas en de private partijen, terwijl de heer Colthoff zich zal beraden op de toekomst van de Amstelveenlijn. De heer Spee kondigt aan dat door de Raadscommissie Verkeer &Vervoer van de Centrale Stad op 16 januari de Amsterdamse en Regionale OV Visies besproken zullen worden. Mevrouw Keur gaat haar best doen om enkele van de gesignaleerde knelpunten, met name de afstemming lijn 5 en lijn 62 en de informatievoorziening aan de passagiers te verbeteren.

Lees verder over: OV, Publicaties, Verkeer, Zuidasthema's.