Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 15 & 16

luchtfoto_raiInformatiebijeenkomst RAI

Op 2 april gaf dienst Zuidas in een verhelderende presentatie aan wat de randvoorwaarden en ambities zijn (uitvoeringsbesluit) voor het gebied RAI. In het verslag van de bijeenkomst zijn ook alle antwoorden op vragen van toehoorders, meest omwonenden, opgenomen. Het bestemmingsplan en uitvoeringsbesluit vindt u in het overzicht ter inzage hieronder.

Lees hier meer. En onder Dok op onze website staan alle relevante documenten (MER) op een rij inclusief een samenvatting.

omslag_duurzaamheidsverslag_zuidas_2013Duurzaamheidsverslag Zuidas 2013 gepresenteerd

In 2013 had Zuidas een primeur met een duurzaamheidsverslag, aldus Green Buisiness Club op haar website. In het verslag werden gedrag van gebruikers, gebouwen en gebied in samenhang onder de loep genomen. Afgelopen donderdag 3 april presenteerden Dienst Zuidas, Hello Zuidas en CBC het Duurzaameidsverslag Zuidas (2013) met opnieuw aandacht voor mobiliteit, energie, openbare ruimte, gebouwen en community, dit keer uitgebreid met water vanwege de interessante ontwikkelingen op dit vlak.               

db 2014 zuidBestuurscommissie kiest dagelijks bestuur

De bestuurscommissie Zuid heeft op maandag 7 april het dagelijks bestuur uit haar midden gekozen. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Sebastiaan Capel (D66) (op de foto midden), Paul Slettenhaar (VVD, plaatsvervangend voorzitter) (rechts) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) (links).

geertNieuwe vleugel Geert Groote College geopend

Op vrijdag 4 april vond de opening plaats van de nieuwe vleugel van het Geert Groote College in de Fred. Roeskestraat. Met de nieuwbouw, ontworpen door SeARCH architecten, biedt de school nu ruimte aan 850 leerlingen. Bijzonder is de grote trap aan de straatzijde, die niet alleen dient als entree, maar tevens als verblijfsruimte voor de leerlingen.

 

ING stapt uit schoengebouw

Lees hier meer

Herinrichting Gustav Mahlerlaan 2014 – 2015

In de eerste fase van maart t/m medio mei 2014 ondervindt het verkeer enige hinder van de werkzaamheden. Het trottoir van ACTA wordt deels afgezet en er verdwijnen een aantal parkeerplaatsen. ACTA en de parkeergarage P2 blijven bereikbaar. Kijk hier voor meer informatie en de kaart.

Nacht werkzaamheden bij knooppunt Amstel

In de nachten van 14 tot en met 17 april werkt ProRail aan de uitbreiding van het spoor tussen Schiphol en Duivendrecht. Zij plaatsen een verbindingsboog ter hoogte van het Knooppunt Amstel (kruising A10/A2). Deze werkzaamheden geven geluidshinder. Lees hier meer.

beatricpark 15 april nuonWerkzaamheden Beatrixpark

April – juni 2014 wat gaat er gebeuren? Nuon start in april met de aanleg van stadsverwarming onder het fietspad. De zuidelijke fietsroute over het bruggetje is daarom afgesloten van 15 april t/m september (zie kaartje). Fietsers kunnen het noordelijke fietspad gebruiken. Vanwege de aanleg van de waterpartij is een gedeelte van het voetpad tijdelijk afgesloten. Via een noodbrug over pontons is het toch mogelijk om een ronde te wandelen. Voor vragen kunt u terecht bij de omgevingscoördinator Jeroen van der Linden telnr 06 12345 105 of omgevingscoordinator@zuidas.nl

 

Nieuws uit DB Regioraad

Benoeming RAR-leden

Het dagelijks bestuur heeft de volgende leden in de Reizigers Adviesraad (RAR) benoemd of herbenoemd: dhr. C. Vonk, dhr. M. Waalewijn, dhr. F.Sam, mw. T.Bruins, dhr. H.Miedema, dhr. A. Markus, dhr. R.Visser, dhr. R. de Vrieze en dhr. R. Ambags. De RAR adviseert de Stadsregio over het OV-beleid. In de raad zijn diverse consumentenorganisaties vertegenwoordigd, bijvoorbeeld Rover, Stadsvervoerbelang, de Fietsersbond en de Samenwerkende Bonden voor Ouderen in Noord-Holland. Zij vaardigen leden af die gezamenlijk de RAR vormen.

Planuitwerking ombouw Amstelveenlijn versneld

Het dagelijks bestuur stemt in met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stadsregio en de Dienst Metro. In de DB-vergadering eind 2013 is besloten budget beschikbaar te stellen voor de planuitwerkingsfase van het project. Daarbij is de portefeuillehouder Openbaar Vervoer als bestuurlijk opdrachtgever aangewezen. De Dienst Metro draagt zorg voor de verdere uitwerking van de plannen en stelt het aanbestedingsdossier op. De opdracht eindigt eind 2015 met de oplevering van het aanbestedingsdossier. Gezien de tijdsdruk op het project wil de Stadsregio deze overeenkomst op korte termijn aangaan. Mocht de financieringsafspraak met het ministerie van I&M uitblijven dan bestaat de mogelijkheid om deze overeenkomst te ontbinden waarbij de tot dan toe gemaakte kosten zullen worden vergoed. Bij het gereedkomen van het aanbestedingsdossier zal de regioraad eind 2015 om een uitvoeringsbesluit worden gevraagd.

En: De concessie Amstelland-Meerlanden wordt verlengd met 2 jaar. Connexion blijft tot 2017 uitvoerder van de concessie.

Overzicht ter inzage bij stadsdeel Zuid

Ter inzage legging Concept Uitvoeringsbesluit RAI en Inspraak (PDF, 29 kB)
20140212 concept RAI Uitvoeringsbesluit (PDF, 29 MB)
20140219 brief van stadsdeel Zuid aan Gemeenteraad concept uitvoeringsbe… (PDF, 1 MB)

Stadsd. Zuid

13-03

24-04

 

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan RAI

DRO

13-03

24-04

Kennisgeving- Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, eerste fase

DRO

20-03

01-05

Kennisgeving- VOF Royal Zuid- Gershwinlaan (Zuidas Blok 9 en 10) Ontwerp Watervergunning

Waternet

20-03

01-05

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte      

 • Uitbreiden spoor Station Rai (HZ_WABO_2013-008708 en olo nummer
  901805) en tevens het afbouwen van de stijgpunten en het oprichten van een perronoverkapping en perronoutillage op een onder olo-nummer 379005 spoorviaduct op de locatie Europaboulevard.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het ligt van donderdag 10 april 2014 t/m woensdag 21 mei 2014 ter inzage bij de gemeente Amsterdam, Amstel 1 te Amsterdam. Tijdens die periode staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 • Parnassusweg 201, 1077 DG: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 28 april 2014 tot en met 19 september 2014, verzonden d.d. 8 april 2014. Dossiernummer 43-880310.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 14 april 2014 gedurende zes weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

 • Amstelveenseweg 500, 1081 KL: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 26 mei 2014 tot en met 31 juli 2014, verzonden d.d. 8 april 2014. Dossiernummer 43-872741.
 • De Boelelaan 46, 1082 LR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 19 mei 2014 tot en met 27 juni 2014. Dossiernummer 43-880314.

Beide vergunningen liggen vanaf 14 april 2014 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

 • Beethovenstraat/P15, 1082 PR: voor het houden van een evenement "INC Festival" op 5 juli 2014 van 12:00 uur tot 23:00 uur. Dossiernummer 32-882409.
 • De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "Co-Cycling Tour" op 21 juni 2014 van 08:00 uur tot 18:00 uur. Dossiernummer 32-877662.
 • .Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "Zakelijk Vodafone Event"op 24 mei 2014 van 18:30 uur tot 00:00 uur. Dossiernummer 32-879306.
 • Europaplein, 1078 GS: voor het houden van een evenement "Publieksfeest Strandzuid" op 16 mei 2014, van 10:00 uur tot en met 15:00 uur. Dossiernummer 32-878725.
 • Amstelveenseweg, 1075 XA: voor het houden van een evenement "Santa's Christmas Market" op 7 december 2014 van 09.30 uur tot 15.00 uur. Dossiernummer 32-880177.

De bovengenoemde aanvragen liggen vanaf 14 april 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Besluit verlening beslistermijn

 • Prinses Marijkestraat 17, 1077 XA: voor het bouwen van een woning op het na sloop vrijkomende terrein, verzonden d.d. 2 april 2014. OLO-nummer 1179115.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum met zes weken verlengd. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het DB van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunning 

 • IJsbaanpad 8 en 10 A, 1076 CV: voor het brandveilig gebruik als kinderdagverblijf en bedrijfsmatig nachtverblijf, verzonden d.d. 1 april 2014. OLO-nummer 1101595.

De vergunning is alleen in te zien op de locatie President Kennedylaan 923, bij het informatiecentrum. Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes weken na verzending van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

 • De Boelelaan 1111 – 1077305, oprichten universiteitsgebouw, met bestemming daarvan tot onderwijsfunctie, winkelfunctie, kantoorfunctie, bijeenkomstfunctie voor alcohol en een ondergrondse parkeergarage (28-03-2014);
 • Europaplein – 1106413, bouwen bovengrondse delen stationstoegangen van metrostation Europaplein (02-04-2014);
 • Fred Roeskestraat 84 – 1188397, kappen 6 bomen (28-03-2014);
 • De Boelaan 30- 1108633-plaatsen tijdelijk opslaggebouw voor een periode van 5 jaar (26-03-2014) Bron De Echo

Voor de bovengenoemde besluiten kan men binnen zes weken bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouw

 • Terrein Gustav Mahlerlaan – 1242857, het tijdelijk plaatsen van een demontabele tijdelijke sporthal, inclusief accommodatie voor kleedruimte, sanitaire ruimten, kantine en overige ruimte voor 5 jaar (26-03-2014);
 • Terrein Beatrixpark/Beethovenstraat – 1181243, oprichten brug (17-03-2014) bron De Echo
 • Terrein Beethovenstraat (Plot 3 deelgebied Beethoven Zuidas)- 1203685, bouwen in afwijking van omgevingsvergunning OLO 381031 en OLO 414753, t.w. gedeeltelijk veranderen gebouw (24-03-2014) Bron De Echo
 • Terrein Beethovenstraat Plot 3 deelgebied Beethoven 12035367, bouwen in afwijking van omgevingsvergunning OLO 381031, t.w: gedeeltelijk veranderen gebouw (24-03-2014) Bron De Echo
 • Terrein Fred Roeskestraat  – 1237541, aanbrengen damwand (26-03-2014) Bron De Echo

De aanvragen liggen niet ter inzage.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (u.v.p.Wabo)

 • Gustav Mahlerplein – 1245397, planologisch strijdig gebruiken van gronden ten behoeve van een Waterberging;

Het ontwerpbesluit ligt van donderdag 10 april 2014 gedurende zes weken ter inzage bij Stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1, Amsterdam. Ten aanzien van ontwerpbesluiten voor een omgevingsvergunning uitgebreide procedure, kan een ieder gedurende zes weken schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van B&W, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

In april geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8
 

29 april 12.30-13.00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Laila Cathleen Neuman, sopraan en Javier Ovejero Mayoral, theorbe brengen werken van Vise, Eccles en Purcell.

8 mei, 16.30-18.00, Filosofie op de Zuidas, de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

Spreker is socioloog Paul Schnabel. De gespreksleiding is in handen van Ad Verbrugge (VU-filosoof), Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU) Onderwerp: Het onbehagen: De aanhang van PVV en SP groeit. Hoe duid je dit tegengeluid in de samenleving? Paul Schnabel schreef Rare jaren (2012). Hoe zien we dit onbehagen terug in de Gemeenteraads- en Europese verkiezingen?

Tot 20 april expositie ‘Het verlangen naar een beeld’ van Seán Hannan, i.s.m. Joppe van Hulzen en Mees van Hulzen, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

t/m 27 april Tentoonstelling: Symbiotic Machine, Glazen Huis, Amstelpark

Ivan Henriques (van Lab Portal 7) heeft in samenwerking met wetenschappers van de VU een autonome bio-machine ontwikkeld die zonne-energie oogst. Door gebruik van fotosynthetische organismen wordt deze energie in beweging gezet om opnieuw fotosynthetische organismen te verzamelen. De bio-machine bestaat uit een drijvende en bewegende robotachtige structuur, die een symbiotisch systeem creëert met zijn omgeving en op autonome wijze de benodigde organismen ontdekt, verzamelt en behandelt. Deze micro-organismen komen voor in vijvers, kanalen, rivieren en de zee en zijn allen een mogelijke voedingsbron voor de Symbiotic Machine.

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.