Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 1 & 2

12 januari Themabijeenkomst BPZ “Wat brengt de Nieuwe Visie Zuidas 2016 ons in 2017?”, stamzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
Cisca Griffioen, voorzitter van het Bewonersplatform Zuidas zal samen met planologe Reina van Grondelle werkzaam bij dienst Zuidas een presentatie geven over wat er in 2017 in Zuidas gaat gebeuren. U bent van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats, stuur een email naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

17 januari 19.00-21.00 informatiebijeenkomst over het bestemmingsplan Beethoven tweede fase in het Sint Nicolaaslyceum aan het Beethovenplein 2 – voor 13 januari aanmelden via D.Tattersall@amsterdam.nl-
Over het eerder vastgestelde Uitvoeringsbesluit Beethoven 2007 heeft inspraak plaatsgevonden. Tevens is in het kader van de m.e.r.-procedure (MER Zuidas – de Flanken) op een tweetal momenten de mogelijkheid geboden zienswijzen naar voren te brengen. Toch is, gelet op een aantal wijzingen ten opzichte van het uitvoeringsbesluit dat onderliggend bestemmingsplan mogelijk maakt, besloten om de gelegenheid te bieden om een reactie over het voorontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Tevens is besloten om af te zien van de mogelijkheid om een onafhankelijke instantie in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over het voornemen. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 13 januari t/m 14 februari 2017 ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het Stadhuis en bij Stadsdeel Zuid (President Kennedylaan 923).
Reacties over het voorontwerpbestemmingsplan kunt u van 17 januari t/m 14 februari 2017 indienen per e-mail bij D.Tattersall@amsterdam.nl o.v.v. ‘reactie voorontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase' of per post: Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. M.M. Brinkman, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. lees meer in de bekendmaking

18 januari 20:00 uur beeldvormende vergadering 'Ouderenbeleid', bestuurscommissie Zuid, locatie nog niet bekend

Afscheid van Klaas de Boer, directeur dienst Zuidas
De voorzitter van BPZ bedankte Klaas voor de goede samenwerking. lees verder

Uit Cobouw: Over geluidsarm bouwen in Zuidas

Nieuwsbrief Amsterdam editie Zuid 29 december  lees meer 

Visie Zuidas 2016 en Nota van beantwoording door gemeenteraad vastgesteld
In de bijlagen op deze pagina vindt u de Nota van Beantwoording

Gebiedsplannen Zuid 2017
De bestuurscommissie van stadsdeel Zuid heeft op woensdag 21 december de Gebiedsplannen 2017 vastgesteld. Het gaat om de plannen voor de  gebieden Oud-Zuid, De Pijp/Rivierenbuurt en Buitenveldert/Zuidas. lees meer

Vervoerplan 2018 van het GVB door vervoerregio Amsterdam vastgesteld   lees meer in het document

Stadsregio wordt Vervoerregio Amsterdam
Wijziging Verordening behandeling bezwaarschriften Stadsregio Amsterdam
    
Nieuwsbrief Amstelveenlijn
In het decembernummer wordt aandacht besteed aan de flora en fauna rondom de Amstelveenlijn, de uitspraak van de Raad van State en de voorbereidende werkzaamheden in 2017.

Summertime
“Het laatste gebouw van project Summertime aan de Zuidas in Amsterdam is opgeleverd. Summertime bestaat uit 197 huurappartementen, circa 1.100 m2 aan commerciële ruimten en 150 parkeerplaatsen. Het appartementencomplex is duurzaam, groen en heeft een levendige uitstraling. In de tenderfase zijn de initiatiefnemers in samenwerking met architectenbureau SeARCH in een intensieve samenwerking gekomen tot de opzet van twee gebouwen die taps naar elkaar toe lopen, zodat de bewoners kunnen genieten van een maximaal uitzicht over de Zuidas. Het project is gerealiseerd door BAM Woningbouw.” lees meer

Openbare inschrijving voor A10-strook (Kop Zuidas) vertraagd
Dienst Zuidas berichtte 22 december: “De openbare inschrijving (ook wel tender genoemd) voor Kop Zuidas, die wij in september 2016 zouden starten, is vertraagd. lees meer

Bericht van dienst Zuidas: “De Vijfhoek, de speel- en ontmoetingsplek voor de Prinses Irenebuurt ligt er nu kaal en desolaat bij. Want de gemeente gaat bouwen aan een ondergrondse fietsparkeergarage.  https://www.amsterdam.nl/zuidas/bouwprojecten/fietsparkeergarage/
buurtbewoners vrezen https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/december/vijfhoek-zuidas/ dat dit nooit meer een fijne groene plek wordt. Gelukkig denken wij én een groot deel van de buurt daar anders over. De werkzaamheden bieden ons namelijk kansen om deze verblijfsplek weer mooi en ‘speel proof’ in te richten. En hoe kan dat beter dan door de toekomstige gebruikers en gebruikertjes van dit veld te vragen hoe zij het voor zich zien?” lees meer

Nieuws uit B&W week 51 2016
RO: *Het college van B en W stelt de Richtlijn Bouwlawaai 2016 vast. Op dit moment hanteert de omgevingsdienst een ambtelijke richtlijn uit 2013 bij het afgeven van een ontheffing als een bouwer het maximaal toelaatbare geluidsniveau en de geluidsduur bij bouw- en sloopwerkzaamheden gaat overschrijden. Gezien de impact van lawaai bij grote bouwprojecten als de aanleg van de Gaasperdammertunnel of het nog te starten project Zuidasdok, is het gewenst om voor het verlenen van ontheffingen nieuwe richtlijnen bestuurlijk vast te stellen.
Verkeer en Vervoer: Het college van B en W neemt kennis van de belangrijkste resultaten van het experiment met langparkeren. Vergunninghouders die hun auto langere tijd niet nodig hebben, kunnen deze met subsidie in een garage parkeren. Hierdoor staan er 197 minder auto’s op straat en ontstaat ruimte om parkeerplaatsen op te heffen voor andere functies. Het college concludeert dat de subsidieregeling een bijdrage levert aan de doelstellingen van de gemeente Amsterdam en wordt daarom voortgezet.
Gemeentelijk Vastgoed: Het college van B en W neemt kennis van de stand van zaken van de verwerving van een grond- en waterperceel op volkstuinpark Amstelglorie (zonder vergoeding). Met de verwerving wordt de kadastrale situatie in overeenstemming gebracht met de juridische situatie vooruitlopend op de gebiedsontwikkeling na 2020.”

Conceptnota Parkeernormen ter inzage van 7.12.2016 t/m 27.1.2017
In de toekomst is het niet meer vanzelfsprekend dat kopers of huurders van een nieuwbouwproject een straatvergunning krijgen. Dit staat in de Nota Parkeernormen die vrijgegeven is voor inspraak. De belangrijke punten zijn: 1.Op A-locaties én bij sociale huurwoningen wordt geen minimumaantal parkeerplaatsen op eigen terrein geëist; 2.Bij nieuwbouw worden geen straatparkeervergunningen verstrekt ongeacht of er parkeerplaatsen op eigen terrein zijn of niet; 3.Bij alle woningen wordt een maximumparkeernorm van 1 parkeerplaats per woning gesteld. De conceptnota Parkeernormen Auto wordt ter consultatie aan de bestuurscommissies aangeboden en ligt gelijktijdig ter inzage. Uw reactie kunt u kenbaar maken via het digitale formulier. lees meer over het parkeerbeleid 

18 januari raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30 uur, De Rooszaal, 0239, stadhuis
Bekijk de agenda hier.     
14 Vaststellen van het Welstandskader Zuidasdok Nr. BD2016-016921   00. Commissieflap Voordracht ,   1. 20161115 voordracht gemeenteraad vaststellen welstandskader Zuidasdok.docx Bijlage    2. Welstandskader Zuidasdok Definitief Bijlage   3. 20161115 Nota van Beantwoording – Welstandskader Zuidasdok Bijlage   4. 20161115 Nota van Wijzigingen – Welstandskader Zuidasdok Bijlage   5. 20161115 Geanonimiseerde inspraakreacties Welstandskader Zuidasdok Bijlage    6. 20161011 Advies stadsdeel Zuid Welstandskader Zuidasdok Bijlage

15 Vaststellen Uitvoeringsbesluit Strawinsky Nr. BD2016-017578 •  00. Commissieflap Voordracht ,  Bijlage 1 Raadsvoordracht vaststellen UB Strawinsky Bijlage , Bijlage 2 Uitvoeringsbesluit Strawinsky 21 nov 16 Bijlage , Bijlage 4 Nota van Beantwoording UB Strawinsky 24 nov 16 Bijlage , Bijlage 5 Advies bestuurscommissie Zuid op UB Strawinsky Bijlage , Bijlage 6 Bestuurlijke reactie op advies bestuurscommissie Zuid op UB Bijlage , Bijlage 7 Memo maatschappelijk overleg UB Strawinsky 24 nov 16 Bijlage , TER INZAGE Bijlage Memoverkeersveiligheid ontwerpvarianten Vijfhoek 19 jul 16 Bijlage, TER INZAGE Bijlage Quick Scan verkeer UB Strawinsky 15 nov 16 Bijlage TER INZAGE Bijlage Watertoets UB Strawinsky 19 okt 2016 Bijlage ,  TER INZAGE Bijlage BLVC-kader Zuidas 25 feb 16 Bijlage , TER INZAGE Bijlage Geluidsonderzoek UB Strawinsky 11 aug 2016 Bijlage

TKN 6 Collegebesluit vrijgeven voor gecoördineerde terinzagelegging van het ontwerp uitwerkingsplan Ravel (eerste uitwerking). (BD2016-016768)    00. Commissie Flap Voordracht ,  1. verbeelding ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Ravel (eerste uitwerking) – kopie Bijlage , 2. ontwerpbesluit hogere waarden behorende bij ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Ravel (eerste uitwerking) Bijlage ,  3. werkplanning Ravel kavel P15 planning versie 4.9 Bijlage ,  TER INZAGE a. ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Ravel (eerste uitwerking), regels en toelichting Bijlage ,  TER INZAGE b. ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Ravel (eerste uitwerking) bijlagen bij toelichting Bijlage ,  TER INZAGE c. verbeelding ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Ravel (eerste uitwerking) Bijlage

TKN 9 Kennisnemen van de Halfjaarsrapportage Zuidas 2016 (Q1 en Q2). (BD2016-018239)  Halfjaarsrapportage Zuidas 2016 DEFversie161215 DEF Bijlage

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart

Werkzaamheden vanaf 9 januari Fred. Roeskestraat (Spinozabuurt) lees meer in het pdf bewonersbrief-spinoza-proj-fred-roeske-parnas-_21-12-2016_16-41-45-2

Omleidingen en halteverhuizing GVB en Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan, t/m 23 februari 2017
De noordelijke rijbaan is afgesloten, van de Beethovenstraat richting Parnassusweg. GVB bussen rijden om, de Connexxionbussen verhuizen naar de Gustav Mahlerlaan. Lees verder op de website van het GVB en die van Connexxion voor buslijnen 199, 241, 242, 310 en 346. Eind januari 2017 start GVB met het aanbrengen van nieuwe wissels voor de tram. Het werk duurt t/m maart 2017.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Auto: Advies dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente

* Vaststellen van de Watervisie Amsterdam 2040 (2016, nr. 281/874) Publicatiedatum: 2016-12-23
* Besluit over nieuwe Visie Zuidas 2016
1. in te stemmen met de Visie Zuidas 2016, waarin een integrale visie wordt gegeven op wonen, werken en verblijven in Zuidas in de aankomende decennia. Waarbij minimaal 30% van het woningbouwprogramma in het sociale segment valt. (zie bijlage 1). Waarbij minimaal 30% van het woningbouwprogramma bestaat uit vrije sector huurwoningen waarvan ten minste de helft bereikbaar moet zijn voor middeninkomens; 2. in te stemmen met de Nota van Beantwoording zienswijzen concept Visie Zuidas 2015. Met uitzondering van het antwoord op zienswijze 7.2 (zie bijlage 2). En verzoekt het college de relevante bijlage op deze punten te wijzigen; 3. kennis te nemen van de reactie van het college van B&W op het advies van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid op het concept van de Visie Zuidas (zie bijlage 3 en 4); 4 .in te stemmen met het van toepassing verklaren van het reguliere stedelijke Hoofdgroenstructuurbeleid als specifiek toetsingskader voor initiatieven die onderdeel uitmaken van de hoofdgroenstructuur in Zuidas in plaats van de Visie Zuidas (zoals thans wel is opgenomen in de Structuurvisie) (zie bijlage 5). lees over TAC-advies en reactie bestuurscommissie Zuid in de bijlagen op deze pagina.
* Wijzigingen Uitwerkingsbesluiten parkeerverordening stadsdelen:
– in het Uitwerkingsbesluit parkeerverordening stadsdeel Zuid: In Buitenveldert (deelvergunninggebied Zuid-7.1) heeft men recht op twee bewonersvergunningen per adres in plaats van drie; – in het Uitwerkingsbesluit parkeerverordening stadsdeel Zuid: Op het gedeelte Van Boechorststraat ten noorden van de AJ Ernststraat vervalt de parkeerduurbeperking van max. 3 uur; lees meer over de andere buurten
* Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen De Boelegracht in Buitenveldert

Aanvraag kapvergunning
* Zuidelijke Wandelweg 30, 1079 RK: voor het kappen van 6 bomen in de openbare ruimte aan het adres, ingekomen d.d. 14 december 2016. OLO-nummer 2703511. Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen.
Aanvraag evenementenvergunning
* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Glow in the Park" op 11 maart 2017 van 18.00 uur tot 00.00 uur. Dossiernummer 2016-20897.
* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Drijf in Bioscoop" op 3 maart 2017 van 18.00 uur tot 22.00 uur. Dossiernummer 2016-20844.
Verlenging beslistermijn
* Beethovenstraat 16, 1077 JG: voor het veranderen van de indeling van de begane grond en de kelder, het bouwkundig samenvoegen hiervan met bestemming daarvan tot een restaurant (horeca 44), verzonden d.d. 23 december 2016. OLO-nummer 2562363.
Verleende horecavergunning
* Arnold Schonberglaan 9, 1082 MJ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 20 december 2016. Dossiernummer 2016-19646.


ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

28-12-2016 08-02-2017  Strawinskylaan 2001, Amsterdam   kappen van 1 boom
28-12-2016 08-02-2017  Beethovenstraat 300 en overzijde Strawinskylaan, kappen van 49 en het verplaatsen van 6 bomen
28-12-2016 08-02-2017  Tomasso Albinonistraat , Amsterdam oprichten van een gebouw met bestemming daarvan tot hotel
19-12-2016 30-01-2017  Fred. Roeskestraat 74 , Amsterdam kappen van 17 bomen t.b.v. de uitbreiding van de "Tweede Openluchtschool".
Beslistermijn verlengd met zes weken
20-12-2016 31-01-2017  Strawinskylaan 4111, Amsterdam verplaatsen van 4 drycoolers naar toren 2 en het plaatsen van een nieuwe hekwerk op toren 1.


t/m 19 januari op het Mahlerplein de tentoonstelling ‘Open je ogen’
“In het centrumgebied van Zuidas zijn dan dertig indringende portretten te zien van slachtoffers van mensenhandel. Want mensenhandel bestaat ook in Nederland. De afbeeldingen staan symbool voor de omvang en de diversiteit van het probleem. bekijk alvast de portretten.” bron: Dienst Zuidas
t/m april foto-expositie ‘Buitenveldert, van Toen naar Nu’ in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112  De expositie bestaat uit oude en nieuwe foto’s van Buitenveldert. De foto’s laten zien dat Buitenveldert niet alleen het werk is van planners en architecten, maar ook van de mensen die de wijk bouwden. Op 13 januari is er een rondleiding om 15.45 uur.

t/m 8 januari tentoonstelling Spent van Dove Bradshaw in het Amstelpark 
22 januari t/m 5 maart van 14.00-16.00 uur Irene Fortuyn, De Tuin en de Tuinman in Het Glazen Huis    Zone2Source heeft Irene Fortuyn uitgenodigd om vanuit haar onderzoek naar lokale kennisstructuren, de rol….  lees meer

11 januari Katja Schuurman & Ruben van Zwieten over broederschap in poëzie en oude bronnen, de Nieuwe Poort, Cl Debussylaan 2
Deze lezing maakt onderdeel uit van De Tafel van XII. Die deze keer open is voor iedereen.

20 januari 12.00 opening Art Chapel Amsterdam, Pr. Irenestraat 19, 1077 WT, boven restaurant AS    
De openingstentoonstelling Zoals jij en ik (20 januari t/m 16 februari 2017) toont het werk van Esiri Erheriene-Essi, Folkert de Jong, Natasja Kensmil, Meiro Koizumi, Eva Räder, Charlotte Schleiffert en Julia Winter, aldus het bericht van Art Chapel.  Maarten Bertheux heeft de artistieke leiding. Openingstijden woensdag t/m zondag van 12.00-17.00 uur (gratis toegang) lees meer  en in de nieuwsbrief

 

Lees verder over: Beethoven, Inspraak, Kunst & Cultuur, Ravel, Weekberichten.