Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 10

OLYMPUS DIGITAL CAMERA7 maart om 19.30 uur Themabijeenkomst -Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? Oplossingen gevraagd!-

Vooral in de omgeving van Amstelveenseweg tot en met de Willem van Weldammelaan ondervinden bewoners parkeeroverlast van bezoekers van het Zuidasgebied. In een presentatie door de voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, zijn de problemen in kaart gebracht en wordt een aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen. Bewoners en geïnteresseerden worden nadrukkelijk gevraagd mee te denken. U bent welkom op 7 maart van 19.30-21.30 uur, in het Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.

AT5: BPZ en commissie ruimtelijke ordening WOCB pleiten voor behoud tramhalte A.J. Ernststraat. Na ongeveer tweederde van het nieuws komt dit item aan de orde.

Brief over aangepaste voorkeursvariant Amstelveenlijn, tkn op agenda 12 maart cie Leefomgeving

Het DB heeft de aangepaste voorkeursvariant met een positief advies aan de commissie Leefomgeving voorgelegd die ook positief reageerde. Het stadsdeel koppelt voorwaardelijk o.a. het opheffen halte A.J. Ernstraat aan de tramontsluiting van het Gelderlandplein. In haar brief zegt het stadsdeel erop te rekenen dat de Stadsregio het belang en de noodzaak van dit en de andere punten onderschrijft. Zie agenda vergadering van 12 maart cie Leefomgeving ter kennisname stukken F De vergadering begint om 20:00-21.45 uur in de Raadzaal, President Kennedylaan 923.

Bouwprojecten rondom A10 in de komende jaren

De komende jaren wordt er veel gebouwd op en nabij de Zuidas in Amsterdam. Op termijn zullen hier ongeveer 12.000 mensen wonen en 60.000 mensen werken. Wilt u meer weten over wat er gaat gebeuren? Kijk hier.

Wat komt er op de campus VU?            

Kijk hier voor de plannen en projecten die in uitvoering zijn of gaan.

“Op dit moment wordt het terrein schuin tegenover de ingang van de RAI bouwrijp gemaakt. Niet voor een nieuw kantoorgebouw, maar voor bijna driehonderd bomen. Ze kunnen daar alvast wennen aan de buurt, want over een jaar of vier worden ze overgeplaatst naar andere plekken in Zuidas”. Lees verder in Stadsdeelkrant nr 5.

Quote berichtte: “Rudy Stroink (TCN): ‘Zuidas was de grootste fout van Amsterdam’

‘Ik ben Rudy S., projectontwikkelaar.’ Zo begon Rudy Stroink deze donderdag zijn lezing voor Amsterdamse ambtenaren. ‘Mijn favoriete project in deze stad is de Zuidas,’ aldus de voormalige topman van TCN, ‘dat is de grootste fout van de stad geweest. Je bent werkelijk van de pot gepleurd als je in één keer zo’n enorme lap grond vol met kantoren zet.’ Stroink vindt dat de overheid veel strenger moet worden en pleit voor keiharde kwaliteitseisen aan vastgoed: ‘Ik ben voor een overheid die zegt: bulldozer erover.’”

Kenniskwartier Zuid eerste fase ligt ter inzage vanaf 7 maart 2013!

De begeleidende stukken (pdf) uit verschillende jaren kunt u vinden op de website voor ruimtelijke plannen.

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam

B&W hebben bij besluit van 26 februari 2013, het ontwerpbestemmingsplan Fred. Roeskestraat en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, vrijgegeven voor terinzagelegging.  Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij B&W van Amsterdam. Per adres: de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. http://www.centrum.amsterdam.nl/@633526/fred-roeskestraat/

Aanvragen omgevingsvergunning bouw en milieu:

  • Terrein Beethovenstraat nabij Beatrixpark – 740695, plaatsen tijdelijk gelijkrichterstation (22-02-2013);
  • Gustav Mahlerlaan 10 – 745975, toevoeging brandscheiding rooksluis kelder II (25-02-2013);
  • Terrein George Gershwinlaan – 740857, oprichten woongebouw (21-02-2013);
  •  Strawinskylaan 8 – 740477, verlengen instandhoudingtermijn van tijdelijk personeelsverblijf voor onbepaalde tijd (20-02-2013);

Verleende omgevingsvergunningen bouw en milieu:

  • ·De Boelelaan 46 – 714077, kappen van 2 bomen (21-02-2013);
  •  Zuidelijke Wandelweg 45 – 701185, plaatsen tijdelijke mast (25-01-2012).

Verleende omgevingsvergunningen bouw, uitgebreide procedure:

  • De Boelelaan 30 – 495679, maken tussenverdieping en extrabouwlaag (25-02-2013).

Deze besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage bij: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290, 1101 CN Amsterdam.

Sloopmelding:

  • De Boelelaan 1105 – 657009, asbestsanering en uitsloop 13e en 14e verdieping van A-vleugel (26-02-2013).

Aanvang sanering: De saneerder mag 5 weken na ontvangst van deze melding aanvangen met de sanering, tenzij de melding niet voldoet aan het Besluit Uniforme Saneringen.

Ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning:

Voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL) is onderstaand ontwerpbesluit voor het cluster SAAL-031 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam: voor het realiseren van geluidsschermen langs de spoorbaan aan de zuidzijde, tussen het spoor en de Rijksweg A10. De schermen worden geplaatst in de spoorzone tussen NS-km 154.084 en 152.930. Het ontwerpbesluit ligt van donderdag 7 maart 2013 t/m 17 april 2013 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, locatie Amsterdam, Herikerbergweg 290, Amsterdam.

Kunstreservebank 12 maart

Eerste muntslag Erik van Lieshout 17.00-19.00 uur, hoofdkantoor KRB, Gustav Mahlerlaan 399

Lezing ‘De vloek van de Farao’ 15 maart, 14-16 uur, Gustav Mahlerlaan 24

Amsterdam EXPO organiseert een serie lezingen over de legendarische Egyptische farao Toetanchamon in het kader van de tentoonstelling Toetanchamon, zijn graf en zijn schatten. Tijdens deze tweede lezing zal egyptoloog Huub Pragt u meenemen naar het Dal der Koningen van de jaren twintig van de vorige eeuw. Terwijl de ontdekker van het graf van Toetanchamon, Howard Carter, zich nauwgezet wijdde aan het documenteren en archiveren van de grafschatten, stortte de pers zich op de sensatieverhalen over de vele wonderlijke gebeurtenissen die zich leken voor te doen rondom de opening van het koningsgraf.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Theater, 15 maart, 20.00 uur, 'Debussy, Ravel, Baudelaire….et les autres.' Een muzikale vertelling door Jaap Stork, piano. M.m.v. Lilian Bakker, voordracht. Theater, 22 maart 19.30 uur Jacobine Geel in gesprek met Marian Boyer over haar roman Een geslaagd leven.

VU Connected, George Gershwinlaan 22-28

Filosofie op de Zuidas 14 maart,16:30 t/m 18:00 uur, Symphony's. Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Rob Wijnberg en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU).

Lees verder over: Dok, Organisatie, Thema-avonden, Verkeer, Voorzieningen, Weekberichten.