Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 11

OLYMPUS DIGITAL CAMERAThemabijeenkomst -Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? Oplossingen gevraagd! goed bezocht

De hoge opkomst en het onderwerp zorgden voor een geanimeerde discussie. Allerlei oplossingen werden besproken op de voors en tegens. Uiteindelijk waren de bewoners van mening dat belanghebbende parkeren de beste oplossing zou zijn. Ontmoedig autogebruik en stimuleer meer gebruik van OV bij werkers in Zuidas en VU. Een hoger straatparkeertarief zou ook helpen.. BPZ heeft beloofd het probleem en mogelijke oplossingen aan het stadsdee en de gemeente Amsterdam voor te leggen. De portefeuillehouder was op de 7de ook aanwezig en kon dus uit eerste hand vernemen waar de overlast speelt, wat bewoners als beste oplossing voorstellen en waarom het nodig is binnen afzienbare tijd het probleem op te pakken. In pdfversie Presentatieparkeeroverlast7maart2013 pdf.

Fiets knippen bij Station Zuid deze week gestart

Maandag 11 maart startte Handhaving met het weghalen van verkeerd of te lang geparkeerde fietsen en scooters. Heeft uw fiets of scooter een fietshanger of een oranje sticker van de gemeente? Zet hem dan op de juiste plek en voorkom dat deze wordt weggehaald! Begin februari is aangekondigd dat vanaf maart nieuwe regels gelden voor het fietsparkeren rondom Station Amsterdam Zuid. Vanaf begin maart krijgen de fietsen en scooters die verkeerd staan geparkeerd een waarschuwing met een fietshanger.

Bomen planten: 20 maart bijeenkomst Gaasterlandstraat (vm ROC)  

De aanleg van de bomentuin in deelgebied Kop Zuidas tussen de A10 en de Mirandabuurt is begonnen. Tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 20 maart gaan er bomen de grond in. Na een informatieve startbijeenkomst is iedereen van harte welkom om daarbij te helpen. De combinatie ‘Zuidas Groeit’ nodigt omwonenden uit voor de startbijeenkomst op 20 maart.  Graag voor 18 maart aanmelden via info@zuidasgroeit.nl.

moestuinMoestuintraining

De data voor  2013 zijn: zaterdagochtend 16 maart, 20 april, 1 juni, 29 juni, 20 juli, 24 augustus, 21 september en 19 oktober. Vooraf aanmelden bij Ellen Mook.

 

Duurzaamheidsverslag  Zuidas 2012

Op dinsdag 2 april presenteren de Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en Dienst Zuidas hun allereerste gezamenlijke Duurzaamheidsverslag van het gebied Zuidas. In het rapport staat wat er in het afgelopen jaar is gebeurd op Zuidas rondom de thema's energie, mobiliteit, publieke ruimte, gebouwen en community.

Nieuws uit het DB van de Regioraad 7 maart

 • Subsidie: Het dagelijks bestuur stelt vanuit het Fonds Ontspits subsidies vast voor projecten met maatregelen ter bestrijding van files. Er is  € 260.000,- beschikbaar voor ‘Locatiegerichte maatregelen Zuidas fase 1 en 2’ door ORAM en Verkeeradvies.
 • Bezuinigingen ministerie: Het ministerie van Infr en M bezuinigt tot en met 2028 6,4 miljard euro op het infrastructuurfonds. Op 13 maart maakte het ministerie de maatregelen hiervoor bekend. Voor de Stadsregio Amsterdam raken de bezuinigingen in het bijzonder de BDU (Brede doel Uitkering) compensatie en de Amstelveenlijn. Maar voor de Ombouw Amstelveenlijn is de bezuiniging minimaal gebleken. De rijksbijdrage komt een jaar later maar mochten er eventuele toekomstige meevallers ontstaan, dan zou de vertraging weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Bovendien betaalt de Stadsregio sowieso al het grootste deel van de kosten, namelijk € 225 miljoen van de totale € 300 miljoen, en dat bedrag is al gereserveerd. Ook OV-SAAL en fietsenstallingen bij knooppunten en stations moeten het met minder gaan doen. Lees hierover op

Vergadering gemeenteraad 13 maart van 13.00-19.30, raadzaal, Stadhuis

Voordracht van het college van B&W van 5 februari 2013 tot instemmen met de wegonttrekking fietspad voor realisatie van de gebiedsontwikkeling conform Uitvoeringsbesluit Beethoven (Gemeenteblad afd 1, nr 116). Zie ook de plankaarten onder Ruimtelijke Ordening agdpunt 23.

Vergadering raadscommissie BWK 20 maart, 9.00-12.30 uur, Rooszaal, stadhuis

Op de agenda bij onderwerp Ruimtelijke Ordening Tkn 12 en 14 ontwerpbestemmingsplan Fred. Roeskestraat en besluit hogere waarden geluidhinder. De stukken en bijlagen vindt u hier.

Commissie VVL parkeerverordening 2013, 28 maart          

O.a. bespreking parkeerverordening 2013. Tevens komt de evaluatie van de pilot bezoekersparkeerplaatsen die in Zuid is uitgevoerd, aan bod. Zie blz 13 onderaan van de termijnagenda op

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning bouw en milieu (WABO)

 • Europaplein 2 – 378251, slopen gebouw, kappen 1 boom, milieuneutraal veranderen inrichting, oprichten gebouw met kantoorfunctie en bijeenkomstfunctie (horeca en evenementen);
 • Fred Roeskestraat 84 – 481473, oprichten tijdelijk schoolgebouw.

Ontwerpbesluiten liggen vanaf donderdag 14 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage bij: Stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam. Een zienswijze indienen kan bij college van B&W, p/a de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunningen bouw en milieu:

 • Europaboulevard 19 – 712331, kappen 2 bomen (28-02-2013).

Een bezwaarschrift indienen kan bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid en bij B&W van Amsterdam, Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Sloopmelding:

 • De Boelelaan 30 – 749523, gedeeltelijk slopen gebouw (28-02-2013);
 • Zuidelijke Wandelweg 45 – 751815, gedeeltelijk slopen gebouw en verwijderen asbesthoudende materialen (01-03-2013).
 • De Boelelaan 1105 – 657009, asbestsanering en uitsloop 13e en 14e verdieping van A-vleugel (26-02-2013).
 • De Boelelaan 30 – 749523, gedeeltelijk slopen gebouw, verwijderen bovenste etage en zagen vide (12-03-2013).

Lezing ‘De vloek van de Farao’ 15 maart, 14-16 uur, Gustav Mahlerlaan 24

Amsterdam EXPO organiseert een serie lezingen over de legendarische Egyptische farao Toetanchamon in het kader van de tentoonstelling Toetanchamon, zijn graf en zijn schatten. Tijdens deze tweede lezing zal egyptoloog Huub Pragt u meenemen naar het Dal der Koningen van de jaren twintig van de vorige eeuw. Terwijl de ontdekker van het graf van Toetanchamon, Howard Carter, zich nauwgezet wijdde aan het documenteren en archiveren van de grafschatten, stortte de pers zich op de sensatieverhalen over de vele wonderlijke gebeurtenissen die zich leken voor te doen rondom de opening van het koningsgraf.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

 • Lunchconcerten, 19 maart, 12:30 uur, Spiegelberg & Belarte, Yasmina Spiegelberg, klarinet en Maria Lopez Belarte, piano
 • Theater, 22 maart 19.30 uur Jacobine Geel in gesprek met Marian Boyer over haar roman Een geslaagd leven.

VU Connected, Filosofie op de Zuidas 17 april 2013,16:30-18:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 22-28

 • Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Ab Klink (voormalig minister van Volksgezondheid) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU)

 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.