Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 11

Informatiebijeenkomsten Zuidasdok door Amsterdam Zuidas
De projectorganisatie Zuidasdok en afdeling Zuidas van de gemeente Amsterdam nodigen u uit voor een van de informatiebijeenkomsten in maart waar ze een presentatie geven en uw vragen beantwoorden. Ook de aannemerscombinatie Zuidplus stelt zich dan graag aan u voor. lees meer  Informatiebrief Zuidasdok NL-2  Maandag 13 maart, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, 19 – 21 uur | Woensdag 15 maart, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, 17 – 19 uur | Donderdag 23 maart, Old School podium, Gaasterlandstraat 3-5, 19 – 21 uur

Verleende omgevingsvergunningen bomenkap t.b.v. Zuidasdok liggen t/m 12 april 2017 ter inzage
Voor de kapvergunning Zuidasdok zijn vanaf 2 maart t/m 12 april de omgevingsvergunningen en de Nota’s van beantwoording in te zien: één voor de bomen in de gemeente Amsterdam (besluit 1) en één voor de bomen in de gemeente Ouder-Amstel (besluit 2).  Kijk voor meer informatie en de stukken op deze website: https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2017/maart/kapvergunning/ “Twee wijzigingen: De eerste wijziging is een tekstuele aanpassing, waarbij wordt verwezen naar het juiste artikel van de Tracéwet. De tweede wijziging gaat over het opnemen van een voorschrift tot herplant in de omgevingsvergunning. Dit houdt in dat er in het projectgebied van Zuidasdok in principe 4.000 bomen met een standaard stamomtrek van 18-20 centimeter herplant moeten worden. Eerder was enkel de voorwaarde opgenomen dat de gekapte bomen financieel gecompenseerd moesten worden.” bron: website van Amsterdam Zuidas 

Geluidsoverlast bij bouw nieuwe rechtbank
Bericht van afdeling Zuidas: “De buurtvereniging Beethovenstraat-Parnassusweg beklaagt zich over de geluidsoverlast die werkzaamheden aan de nieuwe rechtbank met zich meebrengen. Wat is er gebeurd? En hoe gaat het verder?? ” lees verder op de website van Amsterdam Zuidas over het trillen en/of drukken van damwanden.

raadsvergadering 15 maart 13.00 uur, raadzaal stadhuis Amsterdam
Op de agenda RO punt 23 o.a. Kansen uitbreiding Zuidas, zie ook de agenda raadscommissie RO van 8 maart over Koers 2025. lees meer over Koers 2025
“Uitbreiding van Zuidas richting Buitenveldert is op dit moment niet opportuun. De routes tussen Zuidas en Gelderlandplein behoeven wel de nodige aandacht om de verbinding tussen Zuidas en het winkelcentrum te versterken. Verkenning uitbreiding Noord: Aan de noordzijde van Zuidas liggen bestaande woongebieden als de Prinses Irenebuurt, Spinozabuurt en het Beatrixpark. Hier liggen momenteel geen kansen voor gebiedsontwikkeling….Verkenning uitbreiding Zuidas-West: a. Uitbreiding Zuidas ten noorden van de A10, tussen de Amstelveenseweg tot aan de Schinkel. Dit gebied (ten noorden, zuiden en westen van het lJsbaanpad) heeft potentie om binnen de Zuidasgrenzen te worden getrokken. De werkzaamheden samenhangend met de gebiedsuitbreiding zijn voor 2017 begroot op €560.000,-. Aan de gemeenteraad wordt een besluit voorgelegd om in te stemmen met het reserveren van  560.000,- aan benodigde proceskosten voor het vervolgproces uitbreiding grootstedelijk gebied Zuidas.” lees meer in de agenda en de pdf’s waaronder:  In te stemmen met de bestuurlijke reactie op motie 1224.16 inzake kansen voor uitbreiding Zuidas – 174A.17.Bijlage 1. Brief aan gemeenteraad 'Uitbreiding Zuidas'.pdf 3.7MB Tekststuk BeRe op Uitbr. ZA jan 2017

Nieuwsbrief Amsterdam 9 maart 2017 editie Zuid met o.a. Gebiedsplannen Zuid gereed lees meer
Ga naar het pdf Gebiedsplan Buitenveldert Zuidas 2017 160574_buitenveldert_zuidas gebiedsplan 2017. En er zijn twee bijeenkomsten:
1. In gesprek met Zuid: de bestuurscommissie Zuid gaat donderdag 16 maart in gesprek met bewoners en ondernemers over veiligheid in de buurt. Het gesprek gaat onder meer over het gebruik van sociale media voor buurtpreventie. Locatie: Huis van de Wijk Buitenveldert, vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom.  pdf flyer Uitnodiging beeldvormende vergadering veiligheid
2. op 23 maart Dialoog in Zuid bijeenkomst van de bestuurscommissie Zuid over "Jong & Oud(er) – Samen leven in de buurt", van 17.00 tot 21.00 uur. Locatie: ROC van Amsterdam, MBO College Zuid, Europaboulevard 13.  Aanmelden kan hier

De ontheffing op de wet Natuurbescherming ligt t/m woensdag 5 april ter inzage ga hier naar de documenten

Kenniskwartier Noord- Vanaf 23 februari 2017 liggen gedurende zes weken ter inzage: 1 het ontwerpuitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking, herziening) met de daarop betrekking hebbende stukken en 2 de ontwerp omgevingsvergunning voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.
Onderaan deze webpagina vindt u de werkzaamheden op een overzichtskaart.

Informatiecentrum Amsterdam Zuidas ******** Vragen over werkzaamheden en/of plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 020-5752111 of stuur een email naar info@zuidas.nl. Het informatiecentrum vindt u in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 17.00.

Deze week zijn geen nieuwe werkzaamheden toegevoegd.

t/m 1 april 2017 deel 2 herinrichting Strawinskylaan wijziging haltes GVB
Nu is de zuidelijke rijbaan afgesloten, van de Parnassusweg richting Beethovenstraat. GVB bussen rijden om in één richting, de Connexxionbussen blijven stoppen/vertrekken op de Gustav Mahlerlaan. Bus 15 richting Station Zuid rijdt vanaf de Stadionweg via de Beethovenstraat naar de Strawinskylaan (noordzijde).
Bus 62 richting Amstelstation rijdt vanaf de kruising De Boelelaan/Parnassusweg via de De Boelelaan naar de Van Leijenberghlaan en eigen route. Passagiers voor Station Zuid kunnen bij de Buitenveldertselaan (halte De Boelelaan) overstappen op tram 5/metro 51. Bus 65 richting KNSM Eiland rijdt vanaf de Strawinskylaan (noordzijde) via de Parnassusweg naar de Stadionweg en eigen route.
Vervallen haltes, alleen in de genoemde richting: Station Zuid (Strawinskylaan zuidzijde; 15 St. Zuid, 62 Amstelstation, 65 KNSM Eiland), Pr. Irenestraat (Parnassusweg; 15 St. Zuid), Pr. Irenestraat (Beethovenstraat; 65 KNSM Eiland) lees meer

t/m 31 maart 5.30 – 7.30 uur afzetting fiets- en voetpad Buitenveldertselaan/Parnassusweg
Giek bouwkraan draait over de weg bij bouwplaats Gershwin Brothers. Het weghalen van de tunnelbekisting kan geluidhinder veroorzaken.

Werkzaamheden gebouw Xavier Gustav Mahlerlaan: betonstorten en vlinderen
Vanaf eind februari start storten betonwanden op de keldervloer van -2 niveau en de verdere opbouw van de kelder. Als medio 2017 de achtste verdiepingsvloer is gestort, wordt de torenkraan opgehoogd naar circa 95 meter.

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel
De parkeergarage wordt tegenover het kantoorgebouw Cross Towers gerealiseerd. lees meer

tot begin mei 2017 geluids- en verkeershinder Parnassusweg thv locatie rechtbank, fietsers worden omgeleid 
Zoals in een brief op 2 maart aan omwonenden gemeld, starten de eerstvolgende trilwerkzaamheden (damwanden) in de week van 13 maart, voor in totaal maximaal 5 uur per dag. In overleg met de omgeving gaat de aannemer dat werk zoveel mogelijk in de ochtend uitvoeren. Daarna volgen er nog andere perioden waarin getrild gaat worden. Hierover wordt de omgeving elke keer tijdig geïnformeerd.

februari t/m 26 mei werkt Prorail ‘s nachts van 22.00-06.00 uur op station Amsterdam Zuid
Treinperron spoor 3 en 4 en Stationshal verlengen perronkappen: deze werkzaamheden vinden drie nachten per week (22.00 tot 06.00 uur) plaats en kunnen geluidshinder veroorzaken.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3, t/m mei 2017   De Boelelaan/kruising Europaboulevard – Vanaf vrijdag 31 maart tot eind 2017 is één rijstrook per rijrichting beschikbaar op het oostelijk deel van de De Boelelaan. Plan uw reis via google.

 
Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente en stadsdeel
Aanvraag evenementenvergunning
* George Gershwinplein 1, 1082 MV:
voor het houden van een evenement "Straatvoetbaltoernooi 2017" op 29 juni 2017 van 13:00 uur tot 18:00 uur.
* Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Fete de la Nature Amstelpark" op 21 mei 2017 van 10.00 uur tot 18.00 uur. Dossiernummer 2017-22124.
* Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Kinder Kermis Amstelpark" op 6 oktober …
* De Boelelaan 1110, 1081 HZ: voor het houden van het evenement "Go Cycling Tour 2017" op 10 juni …
* Europaboulevard 1, 1079 PC: voor het houden van het evenement "Taste of Amsterdam" op 2 juni 2017 van 14:00 uur tot 00:00 uur, 3 juni 2017 van 12:00 uur tot 00:00 uur, 4 juni 2017 van 12:00 uur tot 01:00 uur, 5 juni 2017 van 12:00 uur tot 00:00 uur. Dossiernummer 2017-22121

Verleende horecavergunning
* Europaplein 11, 1078 GS:
voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d p maart 2017. Dossiernummer 2017-21360.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag vergunning
10-03-2017  21-04-2017  Europaplein 24,
Amsterdam  Kingsland, betreft het planologisch wijzigen van de bestemming voor het houden van Kingsland 2017

09-03-2017 20-04-2017  hoek Parnassusweg, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam Nomahouse– gedeeltelijk veranderen van de gevel van het gebouw

06-03-2017 17-04-2017  De Boelelaan, Amsterdam, renoveren en het uitbreiden van het gebouw

Vergunning verleend
kennisgeving definitief besluit omgevingsvergunningen vellen houtopstand tbv bouw Zuidasdok
Er zijn 28 zienswijzen ontvangen, lees meer in de “Nota van Beantwoording zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning kap bomen Zuidasdok– zaaknummer 1546808”. De zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van dit besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen. Die aanpassing bestaat eruit dat in de omgevingsvergunning alsnog, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de Bomenverordening 2014 Amsterdam, een voorschrift tot herplant opgenomen wordt. Daarnaast wordt, voor zover daarmee niet volledig aan de voorwaarde van compensatie wordt voldaan, voor de resterende bomen de verplichting tot financiële compensatie opgelegd. (brief 24 februari 2017 met definitief besluit) lees meer

10-03-2017 21-04-2017  Spoorslag 25, Amsterdam  oprichten van een tijdelijk paviljoen voor fietsstimulering CycleSpace tot 1 november 2017. Aanvrager: Woolthuiswerkt B.V. Zaaknummer: 2997093

10-03-2017 21-04-2017  Prinses Irenestraat 19, Amsterdam  kap 1 boom

9-03-2017- 20-04-2017 Fred Roeskestraat 89, Amsterdam kap 1 boom

07-03-2017 18-04-2017  Gershwin, blok 1B Zuidas , Amsterdam  oprichten van 47 appartementen inclusief een ondergrondse parkeervoorziening. Aanvrager: ZuidSchans C.V.
06-03-2017 18-04-2017  Gustav Mahlerlaan, Amsterdam   aanbrengen trapsparing/trap 15e > 16e verdieping


14 maart, lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     12:30-13:00 uur, Alba Quartet met Teresa Duarte, sopraan. Serena Perez, messo-sopraan, Joan Francisco, tenor en Josel Gester Suárez, bariton.

De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
16 maart, 13.30 – 16.30 uur (inloop vanaf 13 uur). Borrel na, Waar het op aankomt – K.H. Miskotte in zijn tijd, Symposium (niet gratis) over biografie en theologie van K.H Miskotte. lees meer in de agenda      16 maart Het grote Mensen Ontmoetingsdiner 18.30- 21.00    20 maart Aporia: Politieke Onrust 17.00- 21.00

23 maart – Zero Days, documentaire van Rialto@VU in collegezaal KC-07 Hoofdgebouw VU      In Zero Days gaat documentairemaker Alex Gibney op zoek naar de hackers die enkele jaren geleden krachtige malware verspreidden, genaamd Stuxnet. Deze virussen kunnen binnen milliseconden een gehele infrastructuur – zoals elektriciteitsnetten, ziekenhuizen, transportsystemen en waterzuiveringsinstallaties – platleggen of vernietigen. Prof. dr. Herbert Bos, hoogleraar systeem- en netwerkbeveiliging, verzorgt een nagesprek.

t/m 19 maart van 14.00-16.00 uur Irene Fortuyn, De Tuin en de Tuinman in Het Glazen Huis, Amstelpark     Zone2Source heeft Irene Fortuyn uitgenodigd om vanuit haar onderzoek naar lokale kennisstructuren …lees meer

IVNwandelingen in het Beatrixpark     Alle wandelingen worden gehouden op zondagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur, steeds op de eerste zondag van de maand. Bomen: 2 april, Vertrek: parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Gorterstraat. Deelname: – Iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is niet nodig, behalve voor groepen. – Kosten: een vrijwillige bijdrage voor het IVN. – Info: Henk Wolters 020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl

25 maart de vijfde Open Toren Dag in Amsterdam     De Wolkenkrabber in Zuid en in Zuidas: Holiday Inn A’dam, RAI Elicium Centre, Symphony Toren/Financial Offices, The Edge.

25 maart Earth Hour om 20.30 uur Sterrenkoepel VU
Wat is er mooier dan een blik werpen op de fascinerende Pin-Wheel nevel? Of om de planeet Jupiter van dichterbij te bekijken? Het kan tijdens Earth Hour, vanuit de Sterrenkoepel van de VU. Onder het motto ‘Wat je ziet als het licht uit is’ nodigen Green Business Club Zuidas, afdeling Zuidas gemeente Amsterdam en VU iedereen uit om op 25 maart van de sterrenhemel te komen genieten. Wereldwijd doven op die dag om 20.30 uur lokale tijd de lichten uit. Earth Hour lees meer

Lees verder over: Algemeen, Dok, Inspraak, Weekberichten.