Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 12

Zuidasdok: Twee procedures

Dienst Zuidas berichtte; “Minister Schultz van Haegen heeft op 18 maart 2016 het Tracébesluit Zuidasdok getekend. Op 20 april wordt het Bestemmingsplan Zuidasdok in de gemeenteraad behandeld. Waarom zijn deze twee procedures nodig? Eric Ivens, projectmanager Planproces van Zuidasdok legt het uit. 'Aan de ene kant zijn er de aanpassingen aan de wegen en knooppunten van de A10 Zuid. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu. De realisatie van een nieuwe openbaarvervoerterminal, waaronder de aanleg van de nieuwe Brittenpassage, de inrichting van de openbare ruimte boven de tunnels en een noord-zuid fietsverbinding – tesamen het Bestemmingsplan Zuidasdok- daarover neemt de gemeenteraad een besluit. Vandaar dat het formeel twee procedures zijn.’ 

Wat is er gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten?  Er komen op een aantal plekken extra geluidschermen met het oog op toekomstige woningbouw. En: Projctorganisatie Zuidasdok heeft een aantal optimalisaties in het wegontwerp doorgevoerd om het verkeer beter te laten doorstromen. Er worden aanpassingen gedaan bij de aansluitingen van het stedelijk wegennet op de A10, zodat het verkeer vlotter de A10 op kan komen. De wijzigingen werden mede ingegeven door de ingediende zienswijzen (177)’. lees het hele artikel

Iedere woensdag spreekuur van de gebiedsmakelaars van Buitenveldert     Van 14.00 – 15.00 uur in het Huis van de Wijk Buitenveldert voor vragen over activiteiten die u in de buurt wilt organiseren of als u hulp wilt bij burenoverlast of als u een subsidie wilt aanvragen voor bewonersinitiatieven of als u een contactpersoon zoekt bij de gemeente die u verder kan helpen met uw vraag, probleem of klacht. lees meer 

2 april, 11.30 uur in het Amstelpark inwijding De Boekenpaal door Sebastiaan Capel

De kast is tot stand gekomen door een buurtinitiatief. Het ontwerp is van kunstenaar Riesjart Bus en uitgevoerd door Amsterdams Stadshout. lees meer

8 april opening vernieuwd Gelderlanplein     Om 16.00 uur opent burgemeester Van der Laan het vernieuwde winkelcentrum Gelderlandplein. lees meer

Open Toren Dag succesvol in Zuidas     “De Open Toren Dag van zaterdag 19 maart 2016 was een groot succes. Vooral de ABN AMRO-toren in Zuidas kon op veel bezoekers rekenen. Zo'n 1250. kijk en lees verder op de website van dienst Zuidas.

Lees hier de nieuwsbrief dienst Zuidas

Vanuit het net geopende café-restaurant ‘t Advovaatje radio ZuidasFM in de lucht       Nog maar net is de studio in gebruik en meteen nieuws: Komt de Fashionweek naar Zuidas? Quotnet berichtte: “De eigenaar, Hans van der Linden van het modefestijn dat nu op het terrein van de Westergafabriek wordt gehouden, wil naar Zuidas." Beluister het interview” Het café-restaurant ‘t Advovaatje is gevestigd aan de Claude Debussylaan.

Binnenkort aspergefoodtruck op Zuidas?     Foodclicks berichtte: “Op de Amsterdams Zuidas overhandigde Brienen de asperges aan zijn collega Luc Kusters van restaurant Bolenius. Brienen en Kusters zijn al jarenlang enthousiaste ambassadeurs voor het Limburgse witte goud.”

Moestuintjes en de dome     Tussen de A10 en de VU vindt u een Zuidas-groenstrook waarop allerlei leuke groene initiatieven worden ontwikkeld voordat de VU er in 2017 van start gaat met de bouw van hun nieuwe Natuur- en Wiskundefaculteit. In het artikel van dienst Zuidas leest u meer, zoals dat er “vanaf 18 maart op de groenstrook ook nog een ander initiatief is gestart vanuit de VU: The Green Living Lab. Hierin worden VU-studenten in een aantal workshops uitgedaagd zichzelf te ‘vergroenen’ en zo mee te werken aan een gezonde stad. …..”

Zuiderkruid zoekt een plek     Lees het artikel op de website van De Gezonde Stad. Tips kunt u zenden aan Mathilda Jansen via zuiderkruid@hotmail.com

Bouw Gershwin Brothers van start

Dienst Zuidas berichtte: “op donderdag 10 maart gaf Robert Dijckmeester (adjunct directeur Zuidas) officieel het startsein voor de bouw van de ‘Gershwin Brothers'. De gebouwen worden gerealiseerd op de hoek van de De Boelelaan en de Buitenveldertselaan. Met de bouw van Gershwin Brothers wordt een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de Zuidas als woongebied gezet. Het woningbouwcomplex ‘Gershwin Brothers' omvat in totaal 159 vrije sector huurappartementen. De bouw duurt ruim anderhalf jaar en de oplevering staat gepland eind 2017.” Hurks bouw is de aannemer. De damwanden en fundering worden geluidsarm en trillingsvrij aangebracht.

30 en 31 maart vergadering gemeenteraad, 13:00 en 19.30 uur tevens donderdag 31 om 13.00 uur en zo nodig om 19.30 uur, locatie: Raadzaal

Op de agenda punt 22 en 23, zie hieronder de punten uit de vergadering raadscommissie RO van 23 maart. * 14 Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33 Nr. BD2015-010794 met de nota van beantwoording incluisef edden reactie op de zienswijze VBP.  • 16 Instemmen met aanvullende investeringen Zuidasdok Nr. BD2016-001601 de gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht (gemeenteraad d.d. 30 maart 2016).

6 april 20.00, vergadering commissie Algemene Zaken, Ruimtelijke Ordening en Samenleving, locatie: President Kennedylaan 923     Op de agenda bij 12 bestuurlijk advies bij nieuwe visie Zuidas.

6 april 9.00-12.30, Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid, de Rooszaal stadhuis

Agendapunt 17 Vaststellen reglement Groengelden 2016-2018 en bij Tknlijst 1 Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2-16-2021 vrijgave voor advies en consultatie.

Bijeenkomst over verkeersveiligheid op 11 april     Op maandag 11 april organiseert Pakhuis de Zwijger in samenwerking met de gemeente Amsterdam een avond over veilig verkeersgedrag en het verkeersveiligheidsplan. lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werk aan het spoor       Zaterdag 16 en zondag 17 april treinvrijeperiode Zuidtak spoor Schiphol – Duivendrecht, Check vóór vertrek de reisplanner.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m maart kap bomen. T/m juni 2016 onder meer verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan Oost naar het zuiden. Maart 2018 is het werk klaar.

Werkzaamheden bij de kindercampus      T/m 27 mei diverse werkzaamheden.

Tot eind maart werkzaamheden bouw NoMaHouse     Aanleg fundering en ontgraven bouwput voor de parkeergarage. De oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2017. T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage en fietspad afgesloten     Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan de overzijde blijft nog wel open. Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als gevolg van de werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte (241/241 richting station Zuid) recht voor het Atrium opgeheven. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     Tot mei werkzaamheden op twee locaties om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te make. lees meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: BewonersbriefTot eind 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer     Auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de werkzaamheden. lees meer

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat 

T/m mei 2016 bouw Square( 111 middensegment huurwoningen) in Kop Zuidas Amsterdam.  

T/m juni 2016 bouwactiviteiten voor The Pavilion aan de Fred. Roeskestraat.

T/m augustus 2016 werkzaamheden voor het multifunctioneel parkeergebouw van de RAI.

T/m augustus 2016 bouwrijp maken grond hotel Nhow Amsterdam RAI. De bouw duurt t/m 2018.

T/m september 2016 Bouw kantoorpaviljoen Telesto in de red. Roeskestraat.

T/m september 2016 bouw woongebouw Amstelwijck aan de Zuidelijke Wandelweg direct naast project Rivers in Kop Zuidas. lees meer

T/m medio 2017 werkzaamheden 150 KV station (ontwerp Krijn de Koning) naast station RAI.

Tot eind 2017 Bouw ‘Gershwin Brothers’ (159 huurwoningen) hoek de De Boelelaan/Buitenveldertselaan. 

T/m januari 2019 bouw Imaging Center, Vumc aan de Van der Boehorststraat.

 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmaking gemeente

Mandaatbesluit dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid ten behoeve van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 8 maart 2016.

Besluit omgevingsvergunning: Buiten behandeling gelaten Beethovenstraat 14-16, 1077 JG: voor het samenvoegen van de begane grondverdiepingen van de gebouwen ten behoeve van één horecavestiging, verzonden d.d. 11 maart 2016. OLO-nummer 2098599.  Voor het inzien van het besluit kunt u via 14020 een afspraak maken met stadsdeel Zuid. 

– Beschikking verleende vergunning WABO, * IJsbaanpad 12, OLO-nummer: 1573643, voor – het bouwen van een bouwwerk (hotel) (artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo); – het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met planologische regeling, artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo). De aanvraag ligt t/m  26 april 2016 ter inzage bij stadsdeel Zuid. De topografische weergave van de afwijking van het vigerende bestemmingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl onder vermelding van NL.IMRO. 363.K1602PBGST-OW01. Bezwaarmaken? Stuur binnen de gestelde termijn uw beroepschrift naar: Rechtbank Amsterdam, Afdeling Publiekrecht – team bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

* Amstelpark 12, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Voorjaarsmarkt" op 22 mei 2016 van 11.00 uur tot 20.00 uur. Dossiernummer 2016-16534.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Zienswijzen richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

* Riekerweg nabij 3, 1066BT, het oprichten en gebruiken van de gronden als een natuurcamping, ingetrokken op 21 maart 2016, OLO 1769483.

Verleende vergunning horecabedrijf

* Claude Debussylaan 5, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras, verzonden d.d. 24 maart 2016. Dossiernummer 2016-16309. Voor het inzien van de stukken kunt u via 14020 een afspraak maken met stadsdeel Zuid. Niet mee eens? 

Waterschap

Verleende Watervergunningen

– voor het onttrekken en retourbemalen van grondwater ter hoogte van hoek Gustav Mahlerlaan/Leo Smitstraat, 1082 MS Amsterdam – AGV – W-15.02634.

– voor het aanleggen van buizen en aansluitkabels ter hoogte van de Fred. Roeskestraat, 1076 EC Amsterdam – AGV – W-16.00387. 

– voor het tijdelijk verleggen van een primaire watergang in verband met de ontwikkeling van kavel 14 ter hoogte van Barbara Strozzilaan 251, 1083 HN Amsterdam – AGV – W-15.03236.

ONDZKG

Verleende omgevingsvergunning

* betreft een vergunning voor het bouwen in afwijking van de op verleende omgevingsvergunning met kenmerk OlO 1493443, waarbij de afwijking bestaat uit het uitbreiden van de laagbouw met een achtste verdieping. Aanvrager: NOMA House V.O.F. Zaaknummer: 226218.

 

5 april 12.40-13.00 Meesterpreek in de lunchbreak met Marieke Bax, de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2 en op 7 april 17.00 tot 20.00 Jazz at the Southazz.

10 april, Pure Markt, 11.00-18.00 uur in het Amstelpark

12 april, lunchconcert met Betuel Ramirez harp, 12:30-13:00 uur in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

15 april 11-13 uur ZZP-meeting in het Huis van de wijk A.J. Ernststraat 112     Bent u (beginnend) ZZP-er? Wilt u (meer) contact met andere ZZP-ers in uw wijk? Kom dan naar de ZZP-meeting! 

Lees verder over: Dok, Organisatie, Weekberichten.