Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 14

Raadselachtige Zuidas poëzie

 

tekkel2Een hondje zat voor de ABN AMRO braaf te wachten

Hij zat daar alle dagen en ook de nachten

Wat heb ik gedaan ?

Niemand ziet mij nog staan

Ik wou dat ze soms naar mij lachten

 

leeuw limAan het begin van de laan Claude Debussy geheten

Was een leeuw volledig in stukken gereten

En een stukje verderop op de trap

Houdt men kennelijk ook wel van een grap

Want daar staat een been heel vergeten

 

Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Zuid 1e fase

arcade1. Rooilijn: als de rooilijn vooruitgeschoven wordt beperkt dat de openbare ruimte voor voetpad en fietspad aan de Zuidelijke zijde van de De Boelelaan. Vanwege de grote aantallen voetgangers en fietsers die daar lopen en fietsen stelt BPZ voor op straatniveau de rooilijn weer naar achteren te leggen en middels een overkraging het vloeroppervlak op hoger gelegen verdiepingen te vergroten.

2. Hotel? In het plan wordt studentenhuisvesting genoemd, maar ook de mogelijkheid van een hotel. Omdatr in de naaste omgeving zijn al veel algemene hotelvoorzieningen is er geen enkele noodzaak om op dit universiteitsterrein een extra hotel te bouwen. BPZ v raagt het bestemmingsplan aan te passen door de horecavoorziening V en VI te beperken tot huisvesting voor studenten en gastmedewerkers met de mogelijkheid tot exploitatie als hotel in de zomerperiode.

Zuidas en duurzaamheid

duurzaamheidIn het jaarverslag 2012 Energie & Klimaat van Amsterdam blijft Zuidas niet onvermeld.

‘Veel kantoren op de Zuidas maken gebruik van duurzame warmte en koude: het gebied is aangesloten op stadskoude en er zijn verschillende voorzieningen voor warmte en koude opslag aangelegd. Momenteel zijn enkele klimaat-neutrale kantoren in aanbouw en in de toekomst…….’ Lees hier het verslag 2012 en het jaarprogramma 2013.

Gisteren, 2 april werd ook het eerste jaarverslag Duurzaamheid Zuidas 2012 gepresenteerd. “De opstellers van het duurzaamheidsverslag vinden dat een actieve en betrokken Zuidas gemeenschap noodzakelijk is om de hoge standaard voor een duurzame ontwikkeling van het gebied te realiseren. Tegen die achtergrond brengen de drie organisaties samen een duurzaamheidsverslag uit en zijn casestudies geïnventariseerd.

Uniek bij de realisatie van dit verslag is de combinatie van de initiatiefnemers Hello Zuidas, Green Business Club Zuidas en Dienst Zuidas. De nauwe samenwerking tussen gemeente Amsterdam en private partijen in Zuidas brengt werkelijk iets in gang. Dat blijkt mede uit de inventarisatie van case studies op de centrale thema’s uit het Duurzaamheidsverslag Zuidas. Het doel is dan ook om zoveel mogelijk partijen te betrekken bij het realiseren van een goed functionerend en duurzaam centrum.” Download het duurzaamheidsverslag via de volgende link: http://we.tl/s2gFW068ms (50Mb)

Planning ZuidasDok bijgesteld volgens o.a. At5

'Door de vastgoedcrisis wordt er weinig gebouwd en hebben we ook de plannen bijgesteld', zegt een woordvoerder van ProRail tegen de Gooi- en Eemlander. 'Het aantal passagiers zal pas weer groeien met de opening van de Noord/Zuidlijn. Daarom gaan we huidige vier perrons verbreden, maar extra perrons komen er voorlopig niet. Ook een nieuw stationsgebouw staat nog niet in onze  planning.'

Op schoolwerktuin L. Alma opening SLIM ETEN tuin

Slim eten_0Donderdag 11 april opent VU Connected, samen met Dr. L. Alma Schoolwerktuin en restaurant Bolenius, de SLIM ETEN-tuin op de Amsterdamse Zuidas. Van 14:00 t/m 17:30 uur aan de Gustav Mahlerlaan 3005.

                                

OVSAAL, werk aan het spoor richting Schiphol

ProRail heeft voor het weekend van 21 en 22 april veel werk gepland. Uitgestelde werkzaamheden die in de laatste buitendienststelling vanwege de vorst niet konden worden uitgevoerd, worden nu alsnog meegenomen. In totaal worden er langs de baan Schiphol-Duivendrecht zo'n 350 meter aan damwanden ingetrild.

OVSAAL werkzaamheden Prorail week 14 t/m 17

Voor het plaatsen van de keerwanden worden doordeweeks ’s nachts en in het weekend ‘s nachts drie rijstroken op de A10 afgesloten (richting Amersfoort/Utrecht). Door de drukte op de A10 mag dit werk alleen in de nacht worden uitgevoerd. Voordeel van het werken in de nacht is dat de rijstroken langer beschikbaar zijn dan overdag en dat er weinig verkeer is, waardoor de werkzaamheden sneller en vlotter uitgevoerd kunnen worden. Om het aantal nachten dat er gewerkt wordt beperkt te houden combineert de aannemer zoveel mogelijk de werkzaamheden aan de oost- en westzijde. De Europaboulevard blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor alle verkeer. Voor meer informatie zie de bewonersbrief werkzaamheden Europaboulevard van Prorail

Overzicht van plannen met inzagetermijn o.a. bij stadsdeel Zuid       van              tot                                                                                             

Fred. Roeskestraat, ontwerp-projectplan Verlegging Waterkering Fred Roeskestraat

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

21-02

04-04

Fred. Roeskestraat, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

07-03

18-04

Besluit wegonttrekking fietspad Beethoven

Centrale Stad

28-03

09-05

Bron: o.a. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning:

  • ·Van der Boechorststraat 5 – 770407, maken behuizing voor nieuw station met gasinstallatie (16-03-2013).

Verleende omgevingsvergunning:

  • De Boelelaan 1117 – 653735, bouwen dakopbouw t.b.v. technische ruimte en veranderen inrichting 6e verdieping (21-03-2013);

·De Boelelaan 1117 – 438219, verlengen instandhoudingstermijn tijdelijke Cancer Center Amsterdam voor een periode van 5 jaar en bouwen brandwerende afscheidingen (21-03-2013);

Bezwaarclausule: Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikking bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam

Omgevingsvergunningen bouw, uitgebreide procedure:

  • Beethovenstraat (Plot 3 deelgebied Beethoven Zuidas) – 381031, oprichten kantoorgebouw (27-03-2013).

Dit besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 28 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290, 1101 CN Amsterdam.

Beroepsclausule: Belanghebbenden kunnen rechtstreeks beroep instellen binnen zes weken na de dag waarop een beschikking ter inzage wordt gelegd, indien zij zienswijzen hebben ingebracht met betrekking tot het ontwerp van de beschikking of aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Attentie: Elektronisch ingediende bezwaarschriften worden niet in behandeling genomen.

Bekendmakingen & Kennisgevingen stadsdeel Zuid

Aanvraag voor een evenementenvergunning:

  • ·Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP: voor het houden van een evenement op 2 augustus 2013 tot en met 18 augustus 2013 van 09:00 uur tot 19:00 uur. Dossiernummer 32-653288

De aanvragen liggen vanaf 2 april 2013 gedurende twee weken ter inzage bij het stadsdeel. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Hinder openbare ruimte, verleende vergunningen:     

  • Europaboulevard 8, 1083 AD: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode 3 april 2013 tot en met 12 april 2013 en van 19 april tot en met 22 april 2013, verzonden 21 maart 2013. Dossiernummer 61-651468;

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 2 april 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel. Een bezwaarschrift  indienen kan indien binnen weken na verzending van het besluit. Schriftelijk indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

VU Connected

Slim eten tuin, 11 april 2013,13:00 -17:00 uur, Gustav Mahlerlaan 3005

  • Spreker(s): Ellen Mookhoek (restaurant Bolenius), Jaap Seidell (hoogleraar voeding en gezondheid) Samen met: wetenschappers van de VU en VUmc, restaurant Bolenius, Dr. L. Alma schoolwerktuin, EMGO+, Amsterdams Natuur & Milieu Educatie Centrum (ANMEC) en Stadsdeel Zuid.

Filosofie op de Zuidas 17 april 2013,16:30-18:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 22-28

  • Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Ab Klink (voormalig minister van Volksgezondheid) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU)

Look for Art gallery, 13 april- 14 juni expositie

Haute Couture, Polaroids van Cathleen Naundorf, Gustav Mahlerlaan 525

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.