Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 14 en 15

Thema-avond Groen en Water op Zuidas
Op deze drukbezochte avond gaven medewerkers van Zuidas een gedetailleerde uitleg over wat optimaal  versus maximaal groen eigenlijk betekent en waar nu al aan wordt gewerkt vanuit het grote kader en gekozen thema’s zoals groenbeleving. en biodiversiteit. Er komen niet alleen bomen maar ook heesters, klimplanten, oeverbeplanting, water, ruige, kruidachtige en bloemrijke beplanting. Dat levert een meerwaarde op voor de groenbeleving en biodiversiteit. Daarbij voorziet het groenplan in natuurlijke waterbergingen in de openbare ruimte. Een voorbeeld daarvan is de groene middenberm die in de Pr. Irenestraat gepland staat.
De voorbereiding en bouw van Zuidasdok werden toegelicht met aandacht voor bouwtechniek en een globaal beeld van geplande werkzaamheden. Daar kwam een aanvulling bij over het proces van de bomenkap en mogelijkheden voor bewoners en bedrijven om voorstellen te doen voor groen initiatieven (in de zomer kan dat via de website Zuidas). Op deze avond werd daar al gebruik van gemaakt. Zo benadrukte Stadshout dat hergebruik een stamlengte van meer dan 2 m vereist; maak van het kaphout plantenbakken en gebruik die tevens voor bewegwijzering; was er behoefte aan kaarten of tekeningen van de ondergrond van herplant op het dak van het dok en was er de vraag maak naar parken en andere voorzieningen bij wegafsluitingen een goede route-aanduiding (ook voor mensen met een beperking of buggy). Al met al was het een avond waarop bewoners volop hun tips, wensen en suggesties naar voren brachten.

Groene oevers G. v.  Aemstelpark Lees meer

Tulpenfestival duurt een maand
“Ook Zuidas wordt de komende maand opgefleurd met kleurrijke tulpen. Kom ze bekijken in de Claude Debussylaan of in de tussenstraatjes van de Gershwinlaan.” Lees meer

Doe mee en beoordeel bouwplaatsen van Zuidas voor de Beste Bewuste Bouwer Award
Amsterdam Zuidas berichtte: “Welke aannemer in Zuidas wint de Bewuste Bouwer Award 2018? Het antwoord op die vraag hangt mede af van uw mening die u t/m 14 mei kunt doorgeven. Voor in totaal 21 bouwplaatsen kunt u deze enquête in te vullen. En u kunt er ook nog eens een luxe dinerbon mee winnen, ter waarde van 250 euro. Bekijk ook de oproep van BPZ

9 – 13 april schoonmaakactie Gustav Mahlerlaan en omgeving – geen fietsen parkeren in en rondom de fietsparkeervoorzieningen Lees meer in de bewonersbrief NL mbt schoonmaakactie april 2018-1

9 en 16 april infobijeenkomst ontwikkelgebied Verdi
Bericht van Amsterdam Zuidas: “Zuidas gaat de ontwikkelmogelijkheden van het gebied onderzoeken en organiseert daartoe bijeenkomsten op maandag 9 april en maandag 16 april van 17.30 – 20.30 uur in het Frans Otten Stadion, IJsbaanpad 43. Na de korte inloop met koffie en een broodje start de avond om 18.00 uur met een korte inleiding. Daarna horen wij graag aan de hand van dialoog-tafels wat u belangrijk vindt. Aanmelden? Stuur een email naar contact@zuidas.nl." Lees meer

Verrassingen tijdens bouw Zuidasdok vermijden
Bericht Amsterdam Zuidas: “U merkt er nog niet veel van, maar het werk aan Zuidasdok is al begonnen. Binnenskamers gebeurt nu wat we hoopten: tijdens het rekenen en tekenen komen kwesties aan het licht, die we kunnen oplossen voordat het werk buiten losbarst.” Lees meer

Ter inzage
1. t/m 9 mei 2018 ter inzage Ontwerpbestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018 en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden Wet geluidhinder. De stukken liggen ter inzage vanaf 29 maart t/m 9 mei 2018. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan B&W van Amsterdam. Per adres: de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Lees de bekendmaking. Bekijk het Ontwerpbestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018 hier.
2. t/m 13 mei 2018 inspraak gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. U kunt hier reageren.

Onderzoek naar stations door Arcadis
Van de redactie van Spoorpro: “Arcadis vergeleek 27 prominente stations van over de hele wereld. Rotterdam Centraal is zelfs nummer 1 wereldwijd wat betreft overstapmogelijkheden. Op het station komen metro, tram, trein en fietsen bij elkaar. Er staan drie Amsterdamse stations in de ranglijst: Amsterdam Centraal, Zuid en Bijlmer Arena. Zij halen de top 10 niet. Zowel Amsterdam Centraal als Zuid scoren relatief hoog op overstapmogelijkheden, maar laag op economische ontwikkeling van de omgeving rondom het station. Lees meer

Nieuwe infrastructuur
Artikel in OVmagazine door Carolien Gehrels van European Cities Director bij Arcadis : “Vanaf eind dit jaar gaat de A10 daar voor tien jaar op de schop en ‘dat wordt een hel’, voorziet Carolien Gehrels….. “ Lees meer

Fijnstof zelf meten en geluid
Bericht uit de nieuwsbrief d’Oude stadt: “Afgelopen twee jaar maakten honderden buurtbewoners over heel Europa actief kennis met burgerwetenschap. Dat ging niet alleen met sensoren om stikstofdioxide (NO2) te meten, maar ook geluid. En niet alleen via sensoren, maar ook via aardbijenplanten. Het belangrijkste is je te groeperen. Burgers die samen een probleem in kaart willen brengen. Na het meten komt de bewustwording en de actie.” Lees meer

Zuidas Engage
Bericht Amsterdam Zuidas: “landbouwproducten, stijlvolle kleding, mantelzorg en kunst. Het kon allemaal tijdens de tweede editie van Zuidas Engage. Was u aanwezig bij de tweede editie? Laat dan weten wat u ervan vond.Eind juni mogelijk de volgende Zuidas Engage meld u alvast aan via engage@zuidasservices.nl.“ Lees meer

TV-serie Zuidas
“De serie is gebaseerd op ZoZuidas, een blog waarop insiders uit de doeken doen wat zich allemaal achter de spiegels van de hoge torens afspeelt. Lees meer  Of beluister op BNR het interview met twee oud-werknemers: Karima O'Flynn en Rolinde Hoorntje. Of het commentaar op Advocatie.nl “Zuidas is geen Nederlandse Suits, zeiden de makers in het FD."

Nieuwsbrief Amsterdam 5 april editie Zuid met o.a. 4 ton extra voor groen daken (vraag hier aan) en handhaving bij geluidsoverlast horeca

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.

Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier.

Snel naar alle werkzaamheden Zuidas op de kaart? Kijk hier

16 april t/m 15 mei sonderingen in kerngebied Zuidas      Dit is nodig om het draagvermogen van de grond te meten. De werkzaamheden vinden overdag plaats. En bestaat uit het drukken van een staaf in de grond door middel van een wagen. De sonderingen duren minimaal 30 minuten en maximaal 2 uur, dit is afhankelijk van de diepte van de boring. Deze wagens zijn van het bedrijf FUGRO en MOS en zij zijn zichtbaar in het gebied in eerder genoemde periode. U kunt als gevolg van de werkzaamheden beperkte geluidhinder en hinder in de vorm van een tijdelijke rijbaanafsluiting, fietspad/voetpad ondervinden, Vragen neem contact op met Christine Davidse omgeving@zuidplus.amsterdam.

T/m begin mei 2018 maaiveldinrichting en verplantingen in de Fred. Roeskestraat  Bericht Amsterdam Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen.”

T/m juli werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)   zie kaartje omleidingsroute

Kenniskwartier: sloop Zusterflat VUmc start in april 2018 en De Boelelaan zuidwest in uitvoering (incl. verharden trambaan): april – oktober 2018. Bussen worden omgeleid via de trambaan. Auto’s worden omgeleid via de reguliere omleidingsroute Amstelveenseweg – Van Nijenrodeweg – Buitenveldertselaan.

Tot 14 april autoverkeer gestremd A.J. Ernststraat bij T-kruising Van der Boechorststraat    

T/m oktober 2018 werkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank   Uitvoering nieuwbouw: t/m oktober 2020.

T/m dec 2019 bouwwerkzaamheden Hourglass aan de Parnassusweg   Bouwen kantoor- en hoteldeel

T/m april afsluitingen rond de Strawinskylaan en de Eduard van Beinumstraat bij 2Amsterdam is ca 2 jaar dicht    De sloop van de oude parkeergarage start medio maart 2018. En t/m april strippen gevel verbouwing 2Amsterdam.
 
Fietsparkeergarage Strawinsky: afbouw duurt t/m april opening verwacht in mei 2018 en aanleg maaiveld duurt van mei t/m oktober 2018.  Lees meer

Fietspad Strawinskylaan afgesloten (omleiding fietsers via de Pr. Irenestraat): tot 26 april 2018       3 april start werkzaamheden aan het Strawinskypad, het fietspad van de Beethovenstraat tot aan de ondergrondse fietsenstalling Strawinskylaan. Soms werkzaamheden in avonden en weekenden en geluidhinder.
Dinsdag 17 april vanaf 19.00 uur tot ongeveer 23.00 uur verwijderen we de bestrating boven fietsparkeergarage Strawinskylaan en gereedmaken voor asfaltering. Dit kan geluidhinder geven door vrachtwagens en stenen die daarin vallen.
Woensdag 18 april om 5.30 uur asfalteren fietspad bij fietsparkeergarage Strawinskylaan. In de ochtendspits kunnen de fietsers er overheen.

t/m mei Uitbreiding WTC verleggen K&L (riool), aanbrengen damwand (Beethovenstraat) en tijdelijk fietspad Strawinskylaan
t/m 15 augustus Funderingswerkzaamheden WTC toren H en I  aanpassen schoorpalen funderingsconstructie en verplaatsen taxistandplaats.
Gershwin: aanleg trapconstructie De Boelegracht (Parnassusweg)     gereed in april/mei 2018. Er is bouwhinder (niet excessief). En: inrichting pocketparkjes t.p.v kavel 9/11/13/15 in uitvoering vanaf eind maart 2018. Aanleg kademuren tussen kavel 9+11 en 11+13 en graven De Boelegracht ten zuiden van kavel 9/11/13/15. Is in uitvoering en de oplevering wordt in mei verwacht.
Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George   Bouw garage is gestart en duurt ca. 8 maanden.
T/m juni bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan, oplevering januari 2019 (weinig geluid)

Ravel: Clubgebouw AFC is in uitvoering. T/m juni 2018 aanleg veld 3 op parkeerbak. Er is geen hinder

Vivaldi: bouwrijp maken kavel 12 EMA         Sloop van het parkeerdek duurt t/m april 2018 en de bouw van EMA start in mei 2018 en duurt tot november 2019. Tot juni herinrichting Vivaldistraat.
Van der Valk Hotel is in uitvoering t/m juli 2019.
Het 150kV station oplevering april 2018. Aanleg maaiveld en plaatsen kunsthek (werk op eigen terrein) gebeurt van september – november 2018.

The Valley Beethovenstraat ontgraven bouwkuip en funderingspalen aanbrengen   

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmakingen
* Overeenkomstige van toepassing verklaren van de Overstapregeling van voortdurende erfpacht
naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 op erfpachtrechten met particuliere algemene bepalingen, gemeente Amsterdam.
* Kennisgeving subsidieregeling Groen in de Buurt, Stadslandbouw-Voedselinitiatieven en Bomen 2018, gemeente Amsterdam. Lees meer
* Verkeersbesluit instellen verbod voor vrachtverkeer met tijdvenster in de Gelrestraat te Amsterdam-Zuid.
* Wijzigen nadere parkeerregelgeving 2018 vanwege uitvoering drietal moties. Binnen het stadsdeel geldt een parkeerduurbeperking als bedoeld in artikel 31 van de parkeerverordening van 60 minuten in Zuid-5 (Prinses Irenebuurt) in de volgende straten of gebieden (woonbuurten), op maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur. Lees meer

Aanvraag evenementenvergunning
* Beatrixpark, 1077 VX: voor het houden van een evenement "DONS Festival" op 7 juli 2018 van 14:00 uur tot 20:00 uur.   * Gustav Mahlerplein, 1082 MA: voor het houden van het evenement "Escape Room The Game Toernooi" op 19 mei 2018, 10:00 uur-17:00 uur. 
Aanvraag omgevingsvergunning
* Henriëtte Bosmansstraat 29, 1077 XG: voor het kappen van één boom, staande in de voortuin, ingekomen d.d. 28 maart 2018. OLO-nummer 3571823.
Verleende omgevingsvergunning
* Prinses Margrietstraat 10, 1077 LA: voor het kappen van een rode kersepruim staande in de achtertuin. Er geldt een herplantplicht.
Aanvraag omgevingsvergunning
* Europaplein 11, 1078 GS: voor het plaatsen van gevelreclame aan de voorgevel.
Deels verlening, deels weigering vergunning
* IJsbaanpad 1A, 1076 CV: voor het verlenen van het wijzigen van de hoofdentree en de terreininrichting, en het weigeren van het kappen van zeven Italiaanse populieren op het terrein van het gebouw.
Aanvraag exploitatievergunning
* Antonio Vivaldistraat 3, 1083 HP: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras.
Verlenging beslistermijn
* Willem Pijperstraat 72, 1077 XM: voor het veranderen van de voor- en achtergevel, het vergroten en het wijzigen van de indeling van de eerste- en tweede verdieping en het plaatsen van een dakterras op de aanbouw aan de achtergevel van het gebouw met behoud van de bestemming daarvan tot één woning.
Verleende omgevingsvergunning
* Beethovenstraat 5, 1077 HK: voor het veranderen van de begane grond van het gebouw, van winkel tot één horeca IVB inrichting (juicebar) en het plaatsen van twee zonweringen en twee verlichte reclames, waarbij één reclame loodrecht aan de gevel wordt bevestigd en de tweede aan het kozijn evenwijdig met de gevel, verzonden d.d. 27 maart 2018. OLO-nummer 3252793.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

27-03-2018 08-05-2018  Gustav Mahlerlaan 405, Amsterdam  plaatsen van een verlichte dooslettertekst, Kraft Heinz, tegen een paneel van het gebouw. Aanvrager: H.J. Heinz Supply Chain Europe B.V..
Beslistermijn verlengd
28-03-2018 09-05-2018  Parnassusweg 1021, Amsterdam  plaatsen van handelsreclame. Aanvrager: Loetje Zuidas.
Verleende omgevingsvergunning
04-04-2018 16-05-2018  Benjamin Brittenstraat 9, Amsterdam voor het intern verbouwen van een casco ruimte tot apotheek. Aanvrager: Zuidas Apotheek b.v.. 03-04-2018 16-05-2018  Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam
03-04-2018 16-05-2018  Strawinskylaan 3101, Amsterdam  plaatsen van ventilatieroosters in de zuid- en westgevel op de 3e verdieping en het maken van leidingdoorvoeren van de 2e tot de 6e verdieping op de locatie Strawinskylaan 3101 (AB 2725) te Amsterdam. Aanvrager: Strawinskylaan 3101 Tenant B.V.. 29-03-2018 11-05-2018  Beethovenstraat/Spoorslag/Gustav Mahlerlaan, Amsterdam
Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend gecoördineerd
28-02-2018 13-04-2018  Zuidas – Vivaldi – kavel 12, Amsterdam  Er zienswijzen zijn ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Kunst en Cultuur

11 april 14.00 Architectenweb Meet-Up in Circl, Mahlerplein      Sprekers delen hun ervaringen met circulair bouwen en gaan in debat!

12 april, om 12.15 uur in de kapel van VUmc lunchconcert      De jonge musici van het Dostojevski kwartet, Charlotte Basalo Vazquez, Julia Kleinsmann (viool), Lisa Eggen (altviool) en Emma Kroon (cello), hebben elkaar op het Conservatorium van Amsterdam leren kennen. De dames zijn allen afzonderlijk prijswinnaars van het toonaangevende Prinses Christina Concours. Op het programma staat het tweede kwartet van Beethoven. Lees meer
12 april presenteert Hello Zuidas het Duurzaamheidsverslag 2017 in Circl   Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan kunt u zich hier aanmelden. Bij veel belangstelling krijgen members van Green Business Club en Hello Zuidas voorrang.

13 april Tekenen in de Botanische tuin Zuidas   In april starten weer de tekenlessen, verzorgd door Het Tekenlab, waarin de plant centraal staat. Zo leert u de tuin op verschillende momenten in het jaar op verschillende manieren kennen. Tijd: 14.00 – 16.00 uur.

t/m 15 april tentoonstelling Oog op de natuur, Artchapel aan het Beatrixpark    Deze tentoonstelling is samengesteld door kunstenaars die een beurs hebben gewonnen aan de Marius van der Sandt Academie. Open van woensdag tot zondag 14:00 – 17:00.

17 april film in Rialto@VUcampus – om 17:45 The Rider, Kaartverkoop aan de zaal vanaf 17:15 en om 20.30 Foxtrot in HG-KC07 (De Boelelaan 1105)

17 april 2018, 12:30 uur lunchconcert door het piano hobo duo in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36     Met Iulian Vecliuc, hobo en Hakon Bjarnason, pian. Bekijk meer lunchconcerten.

19 april 18.00 – 20.00 De Zero Waste Lifestyle in Circl, Mahlerplein      Wat is het precies en wat kun jij doen? Lees meer

22 april Landelijke Zaaidag G. van Aemstelpark, 10.30 uur, parkeerplaats stadsdeelwerf Van Heenvlietlaan 50. Aanmelden: f.nieuwenhuis@amsterdam.nl

24 april 18.30 Movienight: La cocina de las patronas in de basement van Circl, Mahlerplein       Meld je aan

4 mei De Zuidas staat stil, Herdenking en herdenkingsdiner in De Nieuwe Poort Cl. Debussylaan 2       Gedurende de hele dag staat er een pop-up monument op het Gustav Mahlerplein van de Zuidas. Om 20.00 vindt hier de officiële herdenking van de Zuidas plaats. Voor of na afloop van de Herdenking kan er in de Nieuwe Poort een hapje gegeten worden. Lees meer

5 mei 17.00 uur Vrijheidsmaaltijd in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36     Ellen Eliel-Wallach spreekt over haar bevrijding uit de kampen. En we eten samen. Iedereen is welkom. Deelname is gratis. Wel opgeven via Thomasvrijheidsmaaltijd2018@gmail.com. Lees meer

t/m 6 mei tentoonstelling Resonance, Het Glazenhuis, Amstelpark      Met werk van Martijn Tellinga, Adi Hollander, Sagi Groner en Marc Bain. Geopend vr – zo, 13:00 – 17:00 uur. Lees meer

tot 17 mei in Circl.Art tentoonstelling met werk van Saskia Noor van Imhoff    Winnaar van zevende editie van de ABN AMRO Kunstprijs. De ABN AMRO Kunstprijs is een stimuleringsprijs voor talent in Nederland. Lees meer

 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Dok, Flanken, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Noordzone, Strawinsky, Thema-avonden, Verkeer, Weekberichten.