Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 18

15 mei infomarktWat gaat er gebeuren met station Amsterdam Zuid? Hoe gaat het nieuwe Mahlerplein eruit zien? Waar kun je wonen in Zuidas? Kan ik mij alvast inschrijven voor een studentenwoning? Hoe staat het met Zuidasdok? Nieuwsgierig naar de antwoorden op deze en nog veel meer vragen? Kom dan op donderdagmiddag 15 mei naar de informatiemarkt over Zuidas en Zuidasdok in het WTC. Tijdens deze informatiemarkt vertellen betrokkenen, waaronder BPZ, u graag over de ontwikkelingen in en rondom Zuidas en Zuidasdok. Uiteraard zijn ook de projectmanagers van dienst Zuidas aanwezig om vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan.

Datum: donderdag 15 mei 2014, Tijd: 16.00 – 19.00 uur, Locatie: WTC, Centrale Hal en Informatiecentrum, Dienst Zuidas, Strawinskylaan 59. U bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

9 mei 12.00- 14.00 uur markt in het st Nicolaaslyceum

In het St. Nicolaaslyceum (Beethovenplein 5) wordt op vrijdag 9 mei a.s. een markt gehouden waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor een goed doel. Leerlingen van klas 4 leren op deze manier alles over minikrediet in het kader van het CROSS YOUR BORDERS project. Vrij entree. Voor een kleine vergoeding wordt een rondleiding door de school verzorgd.  

Werkzaamheden fietspad Amstelveenseweg

Vrijdag 2 mei en zaterdag 3 mei wordt het fietspad aan de westzijde van de Amstelveenseweg ter hoogte van VUmc geasfalteerd. De spoedeisende hulp blijft gewoon bereikbaar.

Bouwactiviteiten gebouwen Mahler

Op vrijdag 2 mei wordt de keldervloer van 900 en 1000 Mahler (kavel 14 en 16 in Gershwin) gestort. Het egaliseren van de vloeren kan geluidshinder opleveren.

Stremming Europaboulevard

19 – 22 mei ’s nachts 01.00 u – 06.00 u, 23 mei 23.00 u – 26 mei 05.00 u. Zie ook de bewonersbrief .

Weg- en spoorwerkzaamheden Prorail traject Almere- Schiphol

maandag 26 mei tussen 07.00 en 16.00 uur

dinsdag 27 mei tussen 07.00 en 16.00 uur

woensdag 4 juni tussen 06.00 uur tot 22.00 uur

Werkzaamheden aan het spoor

10 mei 01.00 u – 12 mei 05.30 u & 21 juni 01.00 u – 23 juni 05.30 u. Kijk voor reisalternatieven op www.vananaarbeter.nl.

Herinrichting Gustav Mahlerlaan 2014 – 2015

In de eerste fase van maart t/m medio mei 2014 ondervindt het verkeer enige hinder van de werkzaamheden. Het trottoir van ACTA wordt deels afgezet en er verdwijnen een aantal parkeerplaatsen. ACTA en de parkeergarage P2 blijven bereikbaar. Kijk hier voor meer informatie en de kaart.

bea werkWerkzaamheden Beatrixpark april – juni 2014

Nuon start in april met de aanleg van stadsverwarming onder het fietspad. De zuidelijke fietsroute over het bruggetje is daarom afgesloten van 15 april t/m september (zie kaartje). Fietsers kunnen het noordelijke fietspad gebruiken. Vanwege de aanleg van de waterpartij is een gedeelte van het voetpad tijdelijk afgesloten. Via een noodbrug over pontons is het toch mogelijk om een ronde te wandelen. Voor vragen kunt u terecht bij de omgevingscoördinator J. van der Linden telnr 06 12345 105 of omgevingscoordinator@zuidas.nl

Overzicht ter inzage bij stadsdeel Zuid

Kennisgeving- Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, eerste fase

DRO

20-03

01-05

Kennisgeving- VOF Royal Zuid- Gershwinlaan (Zuidas Blok 9 en 10) Ontwerp Watervergunning

Waternet

20-03

01-05

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Het ontwerpbestemmingsplan "Kenniskwartier Zuid, tweede fase (locatie voormalige schoolwerktuinen)" en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden liggen van vrijdag 2 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Het ontwerpbestemmingsplan "Kenniskwartier Zuid, tweede fase is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1302BPGST-OW01.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij B&W van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam

OVSAAL  Ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (HZ_WABO_2013-2014-003096 en olo nummer 1190397) voor het oprichten van: taludtrappen en traptorens bij verschillende spoorviaducten A10 Zuid. Het ontwerpbesluit ligt 24 april 2014 t/m woensdag 4 juni 2014 ter inzage bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1 te Amsterdam. T/m woensdag 4 juni 2014 kan een ieder tegen het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren brengen bij het college van B&W van de gemeente Amsterdam, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Besluit tot het verlenen van watergunning tbv een gestuurde grondboring onder de Schinkel

Van 1 mei t/m 11 juni ligt het besluit ter inzage op het hoofdkantoor van Waternet, Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam. U kunt een beroepschrift indienen bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van  State, Postbus 20019, 2500, 2500 EA, Den Haag.(bron De Echo 30 april 2014)

Wijziging voorschrift

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 23 april 2014 een wijzigingsbeschikking in het kader van het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer verleend aan N.V. Nuon Warmte te Amsterdam voor het lozen van koelwater, afkomstig van de koudecentrale  aan het Pramenpad 6 te Amsterdam in de Nieuwe Meer. Het betreft het wijzigen van een voorschrift.

De stukken liggen van 24 april 2014 t/m 4 juni 2014 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: telefoon 071-3063453 of 071-3063450. Bezwaar indienen kan schriftelijk en dient gericht te worden aan dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden.

Gustav Mahlerplein, Kenmerk: OLO 124539, onderwerp: Ondergrondse Waterberging (RO)

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het planologisch strijdig gebruiken van gronden ten behoeve van een ondergrondse waterberging op het Gustav Mahlerplein, ligt van donderdag 10 april 2014 gedurende zes weken ter inzage bij Stadsdeel Centrum, Voorlichtingsloket, Amstel 1. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze kenbaar maken. U richt uw bezwaar aan B&W per adres de directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Verkeersbesluit: aanwijzen oplaadlocaties voor elektrische voertuigen in de Prinses Margrietstraat Amsterdam-Zuid en twee parkeerplaatsen in de Prinses Margrietstraat ter hoogte van perceel 5. Kenmerk:Z-14-12457. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum (25 april) te worden ingediend bij het DB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning

  • De Boelelaan 403 tot en met 1051 (Fase 1 & 2), 1082 RS: voor het veranderen en vernieuwen van het woon- en kantoorgebouw met behoud van de bestaande bestemmingen en gebruik tot 273 woningen, bedrijfsruimten en garages, verzonden d.d. 16 april 2014. OLO nummer 1163539.

De vergunning is alleen in te zien op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verlengen beslistermijn met zes weken

Van de volgende aanvragen is de beslistermijn met zes weken verlengd.

Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Aanvraag omgevingsvergunning

De aanvragen liggen niet ter inzage.

Aanvraag exploitatievergunning horeca

  • Gustav Mahlerlaan 50 A, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-883618.

De aanvraag ligt vanaf 22 april gedurende twee weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning horeca

  • Claude Debussylaan 273, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras, verzonden d.d. 17 april 2014. Dossiernummer 16-842828.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 28 april 2014  zes weken ter inzage op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Verleende evenementenvergunning

  • Gaasterlandstraat 2, 1079 RH: voor het houden van een evenement "Backyard" op 4 mei, 1 juni en 6 juli 2014 vanaf 12:00 uur tot en met 23:00 uur verzonden d.d. 17 april 2014. Dossiernummer 32-875832.                   
  • Beethovenstraat 27, 1077 HM: voor het houden van een evenement "Het Kabinet van de Dames"In de periode van 1 mei 2014 tot en met 31 mei 2014 vanaf 13:00 uur tot en met 18:00 uur. Dossiernummer 32-871918.

De bovengenoemde vergunningen liggen vanaf 28 april 2014 gedurende zes weken ter inzage op de President Kennedylaan 923.Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

  • Parnassusweg 202, 1076 AV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 5 mei 2014 tot en met 31 oktober 2014, verzonden d.d. 23 april 2014. Dossiernummer 43-878247.
  • Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 1 mei 2014 tot en met 1 september 2014, verzonden d.d. 17 april 2014. Dossiernummer 43-870004.
  • De Boelelaan 46, 1082 LR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 30 juni 2014 tot en met 26 september 2014, verzonden d.d. 23 april 2014. Dossiernummer 43-882945.
  • Antonio Vivaldistraat 2, 1083 HP: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 16 juni 2014 tot en met 12 september 2014, verzonden d.d. 23 april 2014. Dossiernummer 43-874959.
  • Europaplein 45, 1078 GV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 2 mei 2014 tot en met 23 juli 2014, verzonden d.d. 23 april 2014. Dossiernummer 43-885129.

De bovengenoemde vergunningen liggen zes weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

In mei geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8
 

13 mei 12.30-13.00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Trio Parnasse: Janneke Zegveld, (alt)viool, Mark Snitselaar, (bas)klarinet en Wouter J. Bakker, piano spelen o.a. Werken van Bruch en Piazzola.

8 mei, 16.30-18.00, Filosofie op de Zuidas, de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

Spreker is socioloog Paul Schnabel. De gespreksleiding is in handen van Ad Verbrugge (VU-filosoof) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU). Onderwerp: Het onbehagen: De aanhang van PVV en SP groeit. Hoe duid je dit tegengeluid in de samenleving? Paul Schnabel schreef Rare jaren (2012). Hoe zien we dit onbehagen terug in de Gemeenteraads- en Europese verkiezingen?

10 mei expositie DOGtime, Live at TNT building

10 jaar DOGtime, Gerrit Rietveld Academie. Tijdens de manifestatie wordt werk van DOGtime docenten, alumni en studenten geëxposeerd, zijn er lezingen en workshops en wordt de DOGtime jubileum papers gepresenteerd: een unieke publicatie over een decennium DOGtime. Het programma (nog onder voorbehoud) ziet er als volgt uit: 9 mei, 19:00 OPENING DOGtime Live at TNT building ( tegenover de Rietveld) en expositie. Zaterdag 10 mei, 10:00 – 20:00 expositie open voor publiek.

Iedere tweede zondag van de maand Pure markt in het Amstelpark            

Eerst volgende 11 mei en 8 juni.

11 mei, 11.00-12.30 Natuurexcursie

Met gids Tello Neckheim op zoek naar planten en slakjes, o.a. het boerenknoopje dat tussen bladafval en gras leeft. Het is één van de talloze soorten slakjes die u kunt ontdekken, waarna u een wondere wereld ontdekt van slakjes. Ook zeer geschikt voor kinderen. Vereniging "De Oeverlanden Blijven!", adres Noordelijke Oeverlanden Nieuwe Meer, Anton Schleperpad nabij Riekerweg.

 

Lees verder over: Weekberichten.