Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 18 & 19

Verslag en presentatie bijeenkomst Water & ZuidasDok

Het verslag van de informatieavond over water & Zuidasdok, georganiseerd op 7 april jl. vint u hier.  Ook vindt u daar de presentatie.  Punt van belang is de bouwmethode die de uitvoerder kiest om de tunnel van ZuidasDoke te realiseren. Die zal van invloed zijn op de waterhuishouding in de omgeving. Specialisten van Waternet zijn nauw betrokken en bekijken waar en hoe voldoende waterbergingscapaciteit gerealiseerd kan worden. 

 

21 mei inloopbijeenkomst in Amstelveen over de Amstelveenlijn

Op donderdag 21 mei organiseert de gemeente Amstelveen een informatiebijeenkomst over het voorontwerp van de bestemmingsplannen Ongelijkvloerse Kruisingen Beneluxbaan Amstelveenlijn en Opstelterrein Amstelveenlijn. 
U bent van harte welkom om op deze avond het voorontwerp te komen bekijken en er vragen over te stellen. Tijdens de bijeenkomst kunt u tevens uw zienswijze over deze voorontwerpbestemmingsplannen Amstelveenlijn inbrengen. Lees hier de presentatie van maart. Daaruit blijkt dat er voor Amsterdam niets is gewijzigd.

 

1 miljard voor betere bereikbaarheid

Dat kopte Transport-online.nl in een artikel over o.a. “Integrale projectaanpak Zuidasdok is een uniek project. Op een relatief klein oppervlak dat bovendien zeer intensief gebruikt wordt door autoverkeer, OV en andere weggebruikers, vindt een ingrijpende bereikbaarheidsverbetering plaats. Er is gekozen voor een integrale projectaanpak omdat de verschillende werkzaamheden als gevolg van de beperkte ruimte en functionele samenhang onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.” Lees hier verder 

 

Passage station Zuid wordt aangepast

Om ruimte maken voor de verbouwing van de Noord/Zuidlijn in station Amsterdam Zuid deze zomer, gaan de AKO en Burger King weg uit de stationspassage. De voorbereidingen beginnen in de week van 28 april 2015.

 

Aanbesteding aanpassing station Amsterdam Zuid op de markt

SpoorPro, het vakblad voor spoorbedrijven meldt: ”Rijkswaterstaat heeft vorige week de aanbesteding voor Zuidasdok op de markt gezet. Het project Zuidasdok betreft de ontwikkeling van het station Amsterdam Zuid tot OV-terminal, aanpassingen aan de snelweg A10 en de inrichting van de openbare ruimte."

 

18 en 19 mei bijeenkomsten over uitvoeringsagenda Mobiliteit tbv inspraak

Voor de zomer stelt het college van B&W de Uitvoeringsagenda Mobiliteit vast (in september 2015 volgt bespreking en vaststelling in de gemeenteraad). Voor die tijd consulteert de wethouder u graag over de vraag wat u van de voorgestelde maatregelen vindt. Met uw reactie worden de maatregelen waar mogelijk verbeterd en/of aangevuld. Vooraf aanmelden.

 

Snelle buslijn van Haarlem naar Zuidas loopt gevaar

Dat kopte Dichtbij.nl: ”Op 22 april eindigde de inspraak op de plannen van Rijkswaterstaat om de A10 Zuid door de Amsterdamse Zuidas te ondertunnelen. Dagelijks reizen duizenden Haarlemmers met de rode bussen van R-Net 346 naar hun werk op de Zuidas. Deze bussen die nu nog over aparte stroken langs de belangrijkste knooppunten kunnen rijden, zullen in de nieuwe situatie hun weg moeten vinden door het overige verkeer. Rover-afdeling Haarlem en Omstreken roept gemeente Haarlem, provincie, Connexxion en de Stadsregio Amsterdam op om in actie te komen.” Lees hier verder. 

 

Besluiten DB Regioraad 23 april 2015

Het dagelijks bestuur benoemt de volgende nieuwe leden van de Reizigers Advies Raad (RAR): Mevrouw A. Wiertz (ouderenorganisatie ANBO) wn Mevrouw E. van Eijk (ouderenorganisatie ANBO). 

 

VUMC kan Imaging Center bouwen

In een reactie op de overeenstemming met het bankenconsortium zegt Wouter Bos, voorzitter van de raad van bestuur van VUmc: 'Met de financieringsovereenkomst geven de banken aan vertrouwen te hebben in de sterke positie van VUmc in de gezondheidszorg in ons land. We zijn blij dat de bouw van het nieuwe VUmc Imaging Center nu daadwerkelijk van start gaat. Dankzij dit nieuwe centrum kunnen we straks de diagnose en behandeling van onze patiënten nog verder verbeteren en zijn we in staat om toonaangevend onderzoek te blijven doen met de aller modernste apparatuur.' 

 

Zentuin in Zuidas: De stilte voorbij

Een 25 minuten documentaire geflimd door Marleen van der Werf. De Chinese Penjing tuin is een Zentuin in het midden van de drukke Zuidas in Amsterdam.We leren haar bezoekers kennen terwijl we op onderzoek gaan in de in de miniatuur rotslandschappen van de tuin. De film is gemaakt met support van het  Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stichting Vrienden van de Hortus VU en de Boeddhistische Omroep Stichting. uitzendingen waren er op 19-4-2015 13:00-13:30 NPO 2 en 24-4-2015 14:20-14:50 NPO 2. 

 

Amsterdam Groen

De gemeente Amsterdam meldt dat zij dit jaar ruim 3 miljoen euro in vergroening van de openbare ruimte. Anderen vullen dit bedrag aan tot ruim 10 miljoen. Dit jaar dragen, naast de gemeente, onder meer bestuurscommissies, scholen, winkeliers en het Schipholfonds bij aan het vergroenen van schoolpleinen. De Stadsregio investeert in het groeifonds Groen Zuidas. Het project dat dit jaar gefinancierd word in Zuidas is o.a. het bijenlint (€75.000 i.s.m. Bestuurscommissies en groeifonds Groen Zuidas. Het bedrag betreft ook linten in Noord).

 

Nieuws uit B&W week 18

* Het college stelt het bestemmingsplan vast voor de eerste herziening van de Kop Zuidas. Dit wordt besproken in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van 27 mei 2015.

* Het college neemt kennis van de Nota van Uitgangspunten over de Boelelaan Oost.

 

8 mei vergadering raadscommissie I en D

Bij tkn Ruimetlijke Ordening Halfjaarsrapportage ZuidasDok Halfjaarsrapportage Zuidasdok.

 

Dichtbij.nl: De VVD wil dat de Zuidas een stadswijk wordt, in plaats van alleen maar een plek voor kantoren en grondexploitaties. Daniel van der Ree, gemeenteraadslid voor de partij, schreef er een discussienota over samen met Bart Vink van D66. Die nota is op 23 april in de raadscommissie Ruimtelijke ordening besproken. Lees hier het artikel  en hier de discussienota als PDF.

 

Vergadering regioraad, 16 juni 2015, 20:45-23:00 uur, Raadszaal stadhuis 

Agenda nog niet bekend. 

 

Lees hier de Nieuwsbrief Dienst Zuidas april 2015

 

Aanpak oever bij Convict in Beatrixpark 

Het terrein in het Beatrixpark rond de Kapel en het Convict en het terrein langs de oever van de in 2014 aangelegde waterpartij wordt de komende weken opgeknapt. Restaurant As krijgt een terras aan het water

 

Werkzaamheden voor woningbouw Square

Op 11 of 12 mei wordt de keldervloer van woningbouwproject Square gestort. Het egaliseren van de vloeren kan geluidshinder opleveren.

 

Werkzaamheden woningbouwproject Intermezzo

Op 7, 19 en 20 mei worden drie keldervloeren afgewerkt van het woningbouwproject Intermezzo. Het egaliseren van de vloeren kan geluidshinder opleveren. Dit project ligt tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan en langs de Leonard Bernsteinstraat. 

 

Werkzaamheden Beethovenstraat – Stadionweg

In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden t/m vrijdag 29 mei. Het auto- en fietsverkeer op de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het project leest u hier.

2. Tot half augustus worden in de Beethovenstraat nabij de Prinses Irenestraat kabels en leidingen aangebracht. De werkzaamheden zijn nodig voor de voorbereiding voor het Zuidasdok. 

 

kaartje_bouwweg_beatrixparkWerkzaamheden Prinses Irenestraat

Vanwege het verleggen van kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat en in het Beatrixpark is de straat niet meer toegankelijk voor auto’s. Voor fietsers is er een fietspad aangelegd naast de huidige fietsstraat. De werkzaamheden duren van eind april tot november.

 

 

 

 

 

Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie

 

Besluit ontheffing geluid 5.5. APV (nachtwerk) Spoortraject Duivendrecht-Schiphol OV SA

* Duivendrecht-Schiphol OV SA, 1079 MZ: voor hinder in de openbare ruimte gedurende de periode van 1 april 2015 tot en met 31 december 2016, verzonden d.d. 7 april 2015. Dossiernummer 61-1037933.

Voor het inzien van het besluit en de stukken moet u een afspraak maken op het stadsdeelkantoor stadsdeel Zuid

 

Aanvraag evenementenvergunning

* Gustav Mahlerplein 90, 1082 MA: voor het houden van een evenement "Zuidas Run" op 21 juni 2015 van 09:00 uur tot en met 17:00 uur. Dossiernummer 32-1028179.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij van het stadsdeel Zuid. Uw zienswijze kunt u richten aan: Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

 

Aanvraag omgevingsvergunning

* Gustav Mahlerlaan 3004 – 1081LA: revisievergunning milieu m.b.t. de vervanging van de redbox door separatoren om amalgaam, datum ontvangst: 28-04-2015, dossiernummer: OLO 1579619 – Z 24944. 

* Beatrixpark ter hoogte van Diepenbrockstraat 1, 1077 VX: voor het kappen van twaalf bomen staande in het Beatrixpark nabij de ingang aan de Diepenbrockstraat, ingekomen d.d. 20 maart 2015. OLO-nummer 1715092.

In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. 

* De Boelelaan 1105 – 1081HV, aanleggen nieuwe in-/uitrit en plaatsen hekwerk, 17-04-2015. Dossierkenmerk: OLO 1760025 – Z 22317. De aanvraag ligt nog niet ter inzage.  

 

Verlenging beslistermijn

* De Boelelaan 1117,– 1054MB, oprichten ketenpark. Datum besluit: 17-04-2015.
Dossierkenmerk: OLO 1585019 – Z 10054. 

 

Verleende omgevingsvergunning

* De Boelesloot – 1082: het oprichten van vier kadeconstructies, dossiernummer: datum beschikking: 28-04-2015, OLO 1715350 – Z 24668.

* Claude Debussylaan 269 – 1082MC: het plaatsen van een in-/uitgang in de noordgevel van het gebouw, datum beschikking 23-04-2015, dossiernummer: OLO 1629262 – Z 5617.

* Gustav Mahlerplein – 1082: voor het oprichten van een ondergrondse fietsparkeergarage met overkapping op maaiveld, het oprichten van een ondergrondse leidingentunnel en het oprichten van een ondergrondse (hemel-)waterberging, datum beschikking: 23-04-2015, dossiernummer: 1574931.

* Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Rosy Wertheimstraat (Zuidschans), voor het oprichten van 6 woningen. Datum beschikking: 20-04-2015, Dossiernummer: OLO 1580337.

* Gustav Mahlerlaan 10 – 1082PP, het kappen van 28 bomen, 30-04-2015, dossiernummer: OLO – 1702871 – Z 11669.

* Gustav Mahlerlaan 10 – 1082PP, het kappen van 5 bomen en het verplanten van 15 bomen, 30-04-2015. Dossiernummer: OLO 1703053 – Z 11661.

Beethovenstraat – 1077HM, het definitief maken van de tijdelijke omgevingsvergunning W01-0573-2009 t.w: oprichten van een damwand. 30-04-2015. Dossiernummer: OLO 1703173 – Z 13328. 

 

Verleende exploitatievergunning horeca

* De Boelelaan 1111, 1081 HV: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 16 april 2015. Dossiernummer 16-1027748.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid

 

Expositie Zuidas ondergronds t/m 5 juni 2015 in de tunnel onder het WTC Amsterdam  (Zuidplein). Zuidas Ondergronds legt in heldere taal uit hoe complexe systemen voor water, energie en datacommunicatie de vitale functies van Zuidas bedienen. Bij binnenkomst in het WTC neemt u de roltrap naar beneden en loopt u naar de tunnel onder het plein. U kunt terecht op werkdagen van 06:00 tot 20:00 uur.

 

Pure Markt in het Amstelpark

Vanaf zondag 12 april t/m 11 oktober 11-18:00 uur ieder tweede zondag van de maand.

 

 

tot 17 mei expo Black2 van Zone2source, het Glazenhuis, Amstelpark    

Black2: Malevich and ArtScience, symposium op woensdag 6 mei, 14.30–18.00 uur.

 

19 mei  Meesterpreek in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

Meesterpreek door Willem Jarigsma (Loyens & Loeff). 

26 mei 12:30 lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Fraukje Ramona Weishaupt, Keltische harpiste, singer-songwriter-componist en (bas) klarinettist. 

ArtZuid 2015 Concentratie & Verdieping 22 mei-22 september

De vierde editie van de tweejaarlijkse internationale sculptuurroute in Amsterdam wordt gehouden van 22 mei – 22 september 2015. Rudi Fuchs, voormalig directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, en tentoonstellingsmaker Maarten Bertheux presenteren een innovatief tentoonstellingsconcept met 18 ‘podia’ op de open plekken van de route. Concentratie en verdieping is het motto. 

Op 21 mei rondleidingen door leerlingen van het Ignatiuscollege. De tijden zijn:

9:30-11:30/11:30-13:30/13:30-15:30/15.30-17.30 uur. Op aanvraag kunnen groepen ook op andere tijden een rondleiding krijgen. Tevens kan men op aanvraag thuis opgehaald worden en na afloop weer thuisgebracht worden. Meldt u aan via mas-artzuid@ignatiusgymnasium.nl

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.