Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 20 & 21

4 juni 19.30 Infobijeenkomst herprofilering de Boelelaan Oost in het WTC zaal 6

De nota van Uitgangspunten voor de herprofilering van de De Boelelaan Oost ligt van woensdag 13 mei – 25 juni ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis en bij Stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923.  De Nota van Uitgangspunten kunt u hier downloaden.

Inspraakreacties kunnen tot donderdag 25 juni 2015 schriftelijk worden ingediend bij: Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. Y.M. Backer, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Op donderdag 4 juni is er een informatiebijeenkomst (niet bestemd voor indienen inspraakreacties) van 19.30 uur-21.00 uur, WTC Triple Ace, Zaal 6, Strawinskylaan 77. Aanmeldingen en overige vragen kunt u richten aan info@zuidas.nl.

 

Uitbreiding hoogspanningsonderstation Zorgvlied

De energiebehoefte van Zuidas is te vergelijken met die van een middelgrote stad. Maar dan wel één waar alle gebouwen dicht op elkaar staan en waar alle voorzieningen intensief worden gebruikt. Om het aanwezige energienet aan te sluiten op de toenemende vraag, is het noodzakelijk dat het hoogspanningsnet wordt aangepast en uitgebreid. 

ABN AMRO krijgt paviljoen met ontmoetingsruimte Op het eigen terrein van ABN AMRO aan de oostzijde van het Gustav Mahlerplein komt een paviljoen. Het paviljoen dient als entree van ABN AMRO en als ontmoetingsruimte. In deze ontmoetingsruimte is ook een openbaar toegankelijke horeca voorziening. In de kelder komen vergader- en conferentieruimtes voor ABN AMRO. Ook de tuin en taxistandplaats worden aangepast. De opening van het nieuwe entreegebied wordt in 2016 verwacht. Impressie paviljoen mahlerplein. 

900 Mahler: alle woningen verkocht

Ontwikkelaar G&S Vastgoed heeft afgelopen vrijdag de laatste woning verkocht in 900 Mahler. Het eerste woonproject op de Zuidas na de tegenspoed op de woningmarkt was een enorm succes, aldus de ontwikkelaar. 900 Mahler wordt medio 2016 opgeleverd.

 

RAI: 2 juni opening Amtrium 

In de beschouwing van de resultaten in 2014 staat o.a.: De meest recente vernieuwing is het Amtrium, het nieuwe multifunctionele expositie- en congresgebouw aan het Scheldeplein. Volgens planning en binnen budget wordt het Amtrium op 2 juni 2015 officieel geopend door burgemeester Van der Laan. Het Amtrium is het eerste project dat voortvloeit uit de ‘(Ruimtelijke) Toekomstvisie RAI’ uit 2011. 

 

FD berichtte 12 mei: RAI vreest overlast tijdens bouw ZuidasDok

In het artikel van Jos Woudt “zegt Amsterdam RAI te vrezen voor overlast die gepaard gaat met de aanleg van het Zuidasdok, wordt ondertunneld….. Pas sinds kort zijn de werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn nabij het RAI-complex beëindigd. Daar was budget beschikbaar om de overlast voor de bezoekers van het complex te minimaliseren.

'De overheid en Rijkswaterstaat zitten nu in een andere modus', zegt RAI-topman Hans Bakker. 'Er werken hier in de omgeving duizenden mensen, maar bij Rijkswaterstaat denken ze dat ze straks in een groene wei een weg gaan bouwen. Ik vind dat een beetje kortzichtig.' Volgens Bakker volstaat een bedrag van €2 mln tot € 4 mln per jaar om de overlast tegen te gaan. Opgeteld gaat het om een uitgave van pakweg €30 mln.’ 

 

Rechtbank Amsterdam tijdelijk gehuisvest in Strawinskyhuis aan Prinses Irenestraat 39

Vastgoedmarkt meldt op haar website:”De rechtbank Amsterdam blijft in het Strawinskyhuis tot haar nieuwe huisvesting aan de Parnassusweg klaar is. OVG Real Estate kocht het Strawinskyhuis in september 2014.” 

 

Artikel over o.a. Zuidas op ravage-webzine

 

18 & 19 mei bijeenkomsten over uitvoeringsagenda Mobiliteit tbv inspraak

Voor de zomer stelt het college van B&W de Uitvoeringsagenda Mobiliteit vast (in september 2015 volgt bespreking en vaststelling in de gemeenteraad). Voor die tijd consulteert de wethouder u graag over de vraag wat u van de voorgestelde maatregelen vindt. Met uw reactie worden de maatregelen waar mogelijk verbeterd en/of aangevuld. Vooraf aanmelden.

 

20 mei vergadering Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid

09:00 uur – 12.30 en vanaf 19.30 uur – 22.30 uur, De Rooszaal 0239, Stadhuis

Agenda Tkn 19  Wethouder Litjens neemt actie voor waarborgen bereikbaarheid Zuidas Zuid. Hij neemt het initiatief voor een gesprek met de minister om de afspraken uit de brief over het gezamenlijke belang (bereikbaarheid van de Zuidas) komende jaren te waarborgen. 

Commissie Flap 50.9Kb Voordracht  

Agendapunt Tkn 10  Bezoekersregeling  parkeren. 150520 Commissie Flap TKN uitrol bezoekersregeling v1 106.3Kb Voordracht

aanmelden om in te spreken uiterlijk vóór 19 mei.

 

6 juni: één dag denkkracht voor de stad

Op 6 juni gaan Amsterdammers met elkaar in gesprek in de Zuiderkerk over onderwerpen die zij samen hebben aangedragen. De top is een burgerinitiatief van een groep Amsterdamse vrijwilligers die een platform willen bieden waar Amsterdammers met elkaar praten over onderwerpen die zij voor de stad belangrijk vinden. Aanmelden kan vanaf 30 april hier

 

Vergadering regioraad, 16 juni 2015, 20:45-23:00 uur, Raadszaal stadhuis 

Agenda nog niet bekend.

 

Provinciale staten Noord-Holland

Vragen over snelle buslijn Haarlem -Amsterdam Zuid. Datum binnenkomst: 7 mei 2015, Fractie(s): D66,Indiener(s): Struben, H.W.  Ingekomen Statenvragen nr. 36-2015 (129 KB)

 

Werkzaamheden spoor 30/31 mei en 6/7 juni geen tot beperkt treinverkeer tussen Amsterdam en Schiphol

In de weekenden van 30 en 31 mei 2015 en 6 en 7 juni 2015 rijden er geen rechtstreekse treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Van maandag 1 t/m vrijdag 5 juni 2015 rijden de treinen tussen Amsterdam en Schiphol grotendeels volgens dienstregeling. 

ProRail legt over een lente van 8 km twee extra sporen aan tussen Schiphol/Riekerpolder en station Duivendrecht. Van zaterdag 30 mei tot maandag 8 juni 2015 vinden er op meerdere locaties langs het spoor diverse werkzaamheden plaats. Dat geeft geluidshinder. De uitbreiding van de sporen zijn volgens de huidige planning gereed eind 2016. 

 

Werkzaamheden woningbouwproject Intermezzo

Op 19 en 20 mei worden drie keldervloeren afgewerkt van het woningbouwproject Intermezzo. Het egaliseren van de vloeren kan geluidshinder opleveren. Dit project ligt tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan en langs de Leonard Bernsteinstraat. 

 

Werkzaamheden Beethovenstraat – Stadionweg

In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden t/m vrijdag 29 mei. Het auto- en fietsverkeer op de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het project leest u op de site.

2. Tot half augustus worden in de Beethovenstraat nabij de Prinses Irenestraat kabels en leidingen aangebracht. De werkzaamheden zijn nodig voor de voorbereiding voor het Zuidasdok. 

 

kaartje_bouwweg_beatrixparkWerkzaamheden Prinses Irenestraat

Vanwege het verleggen van kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat en in het Beatrixpark is de straat niet meer toegankelijk voor auto’s. Voor fietsers is er een fietspad aangelegd naast de huidige fietsstraat. De werkzaamheden duren van eind april tot november.

 

 

 

 

 

Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie

Kennisgeving

Turmacgebouw definitief gemeentelijk monument.

 

Opheffing gehandicaptenparkeerplaats

Op grond van de Wegenverkeerswet en het BABW kan het Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid overgaan tot intrekking van een gehandicaptenparkeerplaats voorzien van een bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990.

Op basis van voornoemde overwegingen meent het algemeen bestuur dat de gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Gustav Mahlerplein 29-35 met onderbord voorzien van een kenteken dient te worden verwijderd.

 

Aanvraag evenementenvergunning

Europaboulevard 10, 1083 AD: voor het houden van een evenement "GSM (Global Sales Event)" op 29 juni 2015 van 18:00 uur tot 00:00 uur. Dossiernummer 32-1058602.

De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

Gustav Mahlerplein, 1082 MA: voor het houden van een evenement "De Nieuwe Poort & Calvijn met Junior College Straatvoetbaltoernooi 2015" op 4 juni 2015 van 09:00 uur tot 20:00 uur. Dossiernummer 32-1036806.

De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage. 

Fred. Roeskestraat 96, 1076 ED: voor het houden van een evenement "Eindexamententoonstelling" van 1 juli 2015 tot en met 5 juli 2015 van 10:00 uur tot 20:00 uur. Dossiernummer 32-1061140. De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage. 

Claude Debussylaan 80, 1082 MD: voor het houden van een evenement "De BrauwBQ" op 3 juli 2015 van 17:00 uur tot 22:00 uur. Dossiernummer 32-1061851.

De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage. 

IJsbaanpad 1 A, 1076 CV: voor het houden van het evenement "Graduation Show Sandberg Instituut" op 18 juni 2015 tot en met 21 juni 2015 van 15:00 uur tot 21:00 uur en op 21 juni 2015. Dossiernummer 32-1052600. De aanvraag ligt twee weken ter inzage. 

De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "On the Roof Filmfestival" van 31 augustus 2015 tot en met 4 september 2015 van 17:00 uur tot 23:30 uur. Dossiernummer 32-1064330. 

 

Aanvraag omgevingsvergunning

Zuidelijke Wandelweg 93 t/m 127 – 1079RK, aanleg gesloten bodemenergiesysteem, datum ontvangst: 21-04-2015, dossiernummer: OLO 1756749 – Z 22952. 

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Fred. Roeskestraat 55 – 1076EC: oprichten tijdelijke rechtbank, datum beschikking: 07-05-2015, dossiernummers: OLO-1635954 – Z 11682.

Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen inzake verlengen beslistermijn kan er geen bezwaar worden ingediend. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n).

Beatrixpark t.h.v. Diepenbrockstraat 1, 1077 VX: voor het kappen van twaalf bomen in het Beatrixpark t.h.v. Diepenbrockstraat 1, verzonden d.d. 11 mei 2015. OLO-nummer 1715092.

 

Verleende omgevingsvergunningen

De Boelelaan 1117 – 1081HV: het verlengen van de instandhoudingstermijn van de CCA van de VU-mc voor een termijn tot 5 juli 2020, datum beschikking: 11-05-2015, dossiernummer: OLO 1613587 – Z 28695.

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikking bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. 

Buiten behandeling gelaten

Banstraat tegenover 46, Beatrixpark naast Beethovenstraat 131-137, Apollolaan tegenover 142 en Minervalaan 96, 1071 KB: voor het plaatsen van (vier) kunstobjecten in de openbare ruimte waaronder op het water in het Beatrixpark tegenover de Beethovenstraat 131-137, in de openbare ruimte tegenover Banstraat 46, Apollolaan 142 en Minervalaan 96 voor de duur van vijf jaar, verzonden d.d. 22 april 2015. OLO-nummer 1636931. Informatie over bezwaar maken. 

Prinses Margrietstraat 13, 1077 KZ: voor het vergroten van het gebouw doormiddel van het maken van een extra bouwlaag en het samenvoegen hiervan met de eerste verdieping en begane grond met bestemming daarvan tot één woning, verzonden d.d. 6 mei 2015. OLO-nummer 1638491. Informatie over bezwaar maken. 

Beethovenstraat 69, 71 en 75, 1077 HP: voor het bouwkundig samenvoegen van twee winkelunits tot één winkel, het vergroten hiervan door middel van een uitbouw aan de achterzijde, het vervangen van het dakterras op de uitbouw aan de achtergevel, het plaatsen van een condensor, gedeeltelijk verdiept, op de uitbouw, het plaatsen van reclame-uitingen aan de voorgevel, verzonden d.d. 6 mei 2015. OLO-nummer 1670397. Informatie over bezwaar maken.

De Boelelaan 403-767, 1082RJ: voor het vergroten van een aantal woningen gelegen op de achtste verdieping door middel van het bouwen van een extra bouwlaag, het vernieuwen van twee entrees aan de Boelelaan en het vervangen van de galerij-, en balkonhekken aan de voor- en achterzijde van het gebouw, verzonden d.d. 11 mei 2015. OLO-nummer 1643851. 

Europaboulevard 21 – 1079PC: het in gebruik nemen van een gebouw als hotel, datum beschikking: 01-05-2015, dossiernummer: Z6137 – OLO 1650917.

De vergunning ligt van 14 mei 2015 gedurende zes weken ter inzage bij het stadsdeelkantoor Zuid. 

De Boelesloot nabij Beethovenstraat – 1082LR: het realiseren van een kadeconstructie, datum beschikking: 12-05-2015, dossiernummer: OLO 1713309 – Z 13321.

De Boelelaan 1117 – 1081HV: het verlengen van de instandhoudingstermijn van de CCA van de VU-mc voor een termijn tot 5 juli 2020, datum beschikking: 11-05-2015, dossiernummer: OLO 1613587 – Z 28695. 

 

Aanvraag staanplaatsvergunning

De Boelelaan tegen over nummer 1091, 1081 HV: voor het innemen van een tijdelijke staanplaats op de locatie voor de verkoop van Stews, salades, sappen en gezonde snacks van maandag tot en met zondag van 06:00 uur tot 22:00 uur. Dossiernummer 70-1054853. 

 

Expositie Zuidas ondergronds t/m 5 juni 2015 in de tunnel onder het WTC Amsterdam (Zuidplein). Bij binnenkomst in het WTC neemt u de roltrap naar beneden en loopt u naar de tunnel onder het plein. U kunt terecht op werkdagen van 06:00 tot 20:00 uur. 

 

Pure Markt in het Amstelpark

Vanaf zondag 12 april t/m 11 oktober 11-18:00 uur ieder tweede zondag van de maand.

 

Op 21 mei rondleidingen ArtZuid door leerlingen van het Ignatiuscollege. De tijden zijn:

9:30-11:30/11:30-13:30/13:30-15:30/15.30-17.30 uur. Op aanvraag kunnen groepen ook op andere tijden een rondleiding krijgen. Tevens kan men op aanvraag thuis opgehaald worden en na afloop weer thuisgebracht worden. Meldt u aan via mas-artzuid@ignatiusgymnasium.nl

 

22 mei Poetry Slam 17.00-20.00, in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

De Poetry slam zal een avond vol poezië zijn op het podium van De Nieuwe Poort. Er zal daarbij een professionele jury aanwezig zijn die de uiteindelijke winnaar bekend zal maken. In deze jury zal onder andere Daan Zeijen zitten, Nederlands Kampioen Poetry Slam 2015. 

 

26 mei 12:30 lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Fraukje Ramona Weishaupt, Keltische harpiste, singer-songwriter-componist en (bas) klarinettist. 

ArtZuid 2015 Concentratie & Verdieping 22 mei-22 september

De vierde editie van de tweejaarlijkse internationale sculptuurroute in Amsterdam wordt gehouden van 22 mei – 22 september 2015. Rudi Fuchs, voormalig directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, en tentoonstellingsmaker Maarten Bertheux presenteren een innovatief tentoonstellingsconcept met 18 ‘podia’ op de open plekken van de route. Concentratie en verdieping is het motto. 

 

31 mei van 14.00-17.00 uur opening Summer Program Zone2Source 

O.a. expositie Aqua Planet in het Glazenhuis in het Amstelpark.

 

Lees verder over: Weekberichten.