Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht  21

Primeur op Zuidas met de Happy Fence/het groene bouwhek. Maar waar dan? 

“Interview met Sacha Stolp, bekend van het groene polderdak in Zuidas. Zij is initiatiefnemer van het verantwoorde bouwhek – de happy fence – waarvan het eerste binnenkort op de Zuidas wordt geplaatst. Dienst Zuidas sprak met Sacha over het idee achter dit specifieke bouwhek maar ook over het bredere idee achter haar plannen en projecten.” lees meer en vul uw reactie in op de website van dienst Zuidas

Levendige discussie over invloed van bewoners tijdens Thema-avond nr 2 uit de serie 1, 2, 3 op het Dok

Justus Uitermark en Stan Majoor illustreerden met eigen onderzoekservaring en markante voorbeelden (o.a. Melbourne en Orestad) wat planologen, projectontwikkelaars, politici en stedebouwers bedenken en hoe de bewoners met parkjes de nieuw gebouwde omgeving meer leefbaar gingen maken en uiteindelijk toch liever in laagbouw wilden wonen dan in de voor hen gemaakte woontorens.

Bewoners in Zuidas en Buitenveldert reageerden door vooral te benadrukken dat ze liever een inbreng leveren vanaf het eerste stadium van planvorming want dat biedt hen naast andere partijen de kans om -het stedelijk weefsel- waarvoor -Zuidas- ooit bedoeld was- te helen op het nivo waar het er werkelijk toe doet. In de straat, op het plein en onder het station. Daar beleven zij hun woonomgeving dagelijks. Voor vroegtijdige consultatie is grote animo en lijkt kansrijker dan inspraak via formele procedures of via een gang naar de rechter om o.a. plannen te laten wijzigen of ideeën ingang te doen vinden. Waarom consultatie in dat stadium niet veel intensiever en vaker plaatsvindt heeft te maken met wat voorzichtig door dienst Zuidas een gebrek aan vertrouwen werd genoemd. 

Bij stadsontwikkeling spelen natuurlijk vele belangen van evenzoveel partijen een rol van betekenis. Als in dat ontwikkelproces een zekere angst en gebrek aan vertrouwen heerst om bewoners wel te laten meebeslissen om hun stad mede te bouwen dan duurt het nog wel even voordat de toekomstige Brittenpassage toegankelijk wordt zonder OVkaart en fietsen door de Minervapassage (station Zuid) kan alleen als beslissers zoiets binnen hun perspectief toelaten. In de 500 pagina’s tellende nota van beantwoording bij het bestemmingsplan Zuidasdok worden die suggesties van bewoners terzijde geschoven met het argument: er is geen geld voor.

Bestaande procedures, economische argumenten en nog onvoldoende vertrouwen staan een volwassen participatie en resultaat behalen in de weg. Maar bewoners blijven opbouwend en kritisch hun bijdragen leveren aan het leefbaar maken en houden van het stedelijk weefsel van Zuidas ook tijdens de bouw van het dok.

Geluidmetingen rondom Atrium gebouw

De buurt heeft haar zorgen geuit over het geluid dat het trillen van damwanden met zich meebrengt. Daarom wordt 24 uur per dag op een aantal plaatsten rondom het gebouw Atrium het geluid gemeten. Resultaten worden direct gedeeld met de buurt. lees meer

Voorbereiding bouw Xavier

Op kavel 4 start de bouw van Xavier. Xavier, een ensemble van drie woongebouwen met 159 woningen, is het ontwerp van Pim Köther van KENK architecten. De kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan.  1. Begin juni 2016: start inbrengen van damwanden; 2. Tot eind 2016: inbrengen van de palen en het ontgraven van bouwkuip van de tweelaags parkeerkelder. 3. Halverwege 2017 kelder gereed 4. realisatie bovenbouw: naar verwachting half 2018 gereed. De gemeente Amsterdam, Zuidas is geen opdrachtgever van de bouw van dit project, maar heeft wel een coördinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in Zuidas. bron: bewonersbrief.

25 mei 17.45 -19.30 presentatie ontwerp en toelichting bouwproces rechtbank aan de Parnassusweg, door ir. C.H.C.F. Kaan architecten. Vanaf 18.45 infomarkt

De presentatie vindt plaats in gebouw E-1 van de rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg 220. Bij binnenkomst in de rechtbank moet u uw identiteitsbewijs kunnen tonen.

Nieuws uit B&W week 20: Ruimtelijke Ordening

“Het college van B en W neemt kennis van de rapportage ‘Actualisatie Financieel Perspectief Zuidas 2015’ en stemt in met de saldi van de grondexploitaties van Zuidas als nieuwe referentiesaldi. Met het rapport wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van de gebiedsontwikkeling Zuidas, met als belangrijkste aandachtspunt de actualisatie van de grondexploitaties en inzicht in de dekking van de bijdrage van Amsterdam aan Zuidasdok. De gemeenteraad moet de referentiesaldi van de grondexploitaties nog goedkeuren,

– Het college van B en W neemt kennis van de halfjaarsrapportage Zuidasdok, een regulier halfjaarlijks verslag over het project. Het doel is het afleggen van verantwoording over de voortgang van het project aan de opdrachtgevers,

Het college van B en W stemt in met het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi, naar aanleiding van de ter inzagelegging hiervan. Het wordt het juridisch planologisch kader voor de ontwikkeling van het gebied. De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren.” 

Bestemmingsplan Vivaldi en vervolgprocedure

Het bestemmingsplan Vivaldi wordt ter advisering voorgelegd aan de Raadscommissie RO van 15 juni. Besluitvorming in de Raad is gepland op 22 juni 2016.

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Aan de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m juni 2016 onder meer verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan Oost naar het zuiden. Maart 2018 is het werk klaar. T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium – parkeergarage en fietspad afgesloten     Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan de overzijde blijft wel open.

In mei werkzaamheden A10-Vivaldistraat gereed     Opruimen in mei. lees meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Eerste stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Download de bewonersbrief (PDF, 107 kB) voor meer informatie.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmaking GEMEENTE

– De subsidieregeling groene daken en gevels Amsterdam 2016-2018 liggen van 21 mei 2016 gedurende twee weken ter inzage bij het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1. De stukken zijn hier digitaal te raadplegen.

STADSDEEL

Aanvraag evenementenvergunning

* Fred Roeskestraat 96, 1076 ED: voor het houden van het evenement "Eindexamententoonstelling" op 6 juli 2016 tot en met 10 juli 2016 van 10.00 uur tot 20.00 uur. Dossiernummer 2016-17645.

* Gustav Mahlerplein, 1082 MS: voor het houden van het evenement "Opening Fietsparkeergarage" op 12 juli 2016 – 14 juli 2016 van 09.00 uur -t 17.00 uur. Dossiernummer 2016-17597.

De aanvragen liggen twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Uw zienswijze richt u aan: Het AB van de bestuurscommissie stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam, o.v.v. het dossiernummer.

Aanvraag exploitatievergunning

* Europaplein 59, 1078 GW: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2016-17664.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Uw zienswijze richt u aan: Het AB van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam, o.v.v. het dossiernummer.

ODNZKG

Aanvraag omgevingsvergunning

* betreft het bouwen van een nieuwe kade (de De Boelelaan Oost), het herinrichten van het maaiveld en het aanbrengen van nieuwe duikers. Ontvangstdatum aanvraag: 12 mei 2016, Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 1019642.

Verleende omgevingsvergunning

* Strawinskylaan 1999, voor het gedeeltelijk veranderen van het gebouw WTC Amsterdam I-toren.  Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V.. Zaaknummer: 644141. 

* Vivaldistraat, betreft een vergunning voor het plaatsen van een kunstwerk "De Wachter". Aanvrager: Stadsdeel Zuid. Zaaknummer: 791042. 

WATERSCHAP Verleende Watervergunning

* voor het aanleggen van een oprit naar een tijdelijke parkeergarage bij de tijdelijke huisvesting voor de Rechtbank Amsterdam ter hoogte van Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam – AGV – W-16.01015.

 

Beleef de valkenvlucht in mei! & Fietsexcursie 2 juni

Mount Zuidas van 17.00 tot 19.00 uur in de entreehal van WTC toren H, Zuidplein 142. Ook kan men de phenological clock bekijken die de ontwikkeling van het ecosysteem weergeeft tot 2030, en de rotssculpturen die Silvan Laan ontwierp voor Probiotica voor de Zuidas. 
Fietsexcursie en finissage – donderdag 2 juni: start om 15.30 uur in de VU Hortus Botanicus (van der Boechorststraat 8). Via de slechtvalkennestkast aan het ABN AMRO-gebouw eindigen we op het Zuidplein voor een meet and greet met de kunstenaar en Tomo Savic van 17.00 tot 19.00 uur. Graag tijdig opgeven voor de fietsexcursie bij peregrine@mountzuidas.nl (kosteloos).

tot 30 juni Foto-expositie Zo Zuidas in Baut Pr. Irenestraat 31-33     ”Bij BAUT Zuidas foto's te zien van Peter Boer, fotograaf van Het Financieele Dagblad. Hij werkte de laatste maanden aan een serie: 'Zo Zuidas', waarbij hij de Zuidas en zijn ‘bevolking’ vastlegde. De mooiste beelden uit deze serie zijn te zien op grote doeken. Eén van de foto’s is bovendien te koop.” bron: facebook

24 mei 2016, 12:30-13:00 uur Roijackers & de Man in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      Emma Roijackers, viool en Laurens de Man, piano. Zij spelen werken van Schubert en Brahms

26 mei  WTC lunchconcert: PIGALLE44 @ WTC Amsterdam Central Hall 

http://www.hellozuidas.com/activities/wtc-lunch-concert-pigalle44-@-wtc-amsterdam-central-hall

26 mei Lunchconcert, 12.30 – 13.00 in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

30 mei publieksbijeenkomst AccessEurope@ de Nieuwe Poort      Samen met ACCESS EUROPE grijpt De Nieuwe Poort de gelegenheid aan voor publieksevenementen, met onderwerpen die zowel voor de wetenschap als het bedrijfsleven aan de Zuidas van belang zijn. Het thema is: “Ask not what Europe can do for you but what YOU can do for Europe". De entree is vrij, wel aanmelden:

5 juni IVN wandeling in de Artsenijhof Beatrixpark 14.00-15.30 uur     Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. Iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is niet nodig, behalve voor groepen. Als het onverhoopt niet doorgaat staat dat op de site van het IVN en van de vereniging Vrienden van het Beatrixpark. 

5 juni 2016 de 10e Amstellanddag      Vanwege het jubileumjaar van de Stichting Beschermers Amstelland, een extra uitgebreid programma met een Kunstroute en een Bootdienst. & In het Amstelpark kunt u genieten van muziek op prachtige Stadshout Paviljoen en een voorjaarsmarkt met tot nu toe als deelnemers de Boekenpaal, IVN Amsterdam en Natuur&Milieuteam Zuid.

12 juni Zuidas Run op het Gershwinplein     “De afgelopen jaren startte en finishte dit evenement vanaf het Gustav Mahlerplein. Na de herinrichting is dit plein niet langer geschikt voor een dergelijk evenement. Op advies van Gemeente Amsterdam en Hello Zuidas is gekozen voor voor het Gershwinplein. Op de Gustav Mahlerlaan zal verkeer de gehele dag gestremd zijn”. bron: bewonersbrief dienst Zuidas

Lees verder over: Weekberichten.