Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 25

GVB 51 de_Boelelaan_VUHet Parool kopte: ”D66 wil toch Noord/Zuidlijn naar Amstelveen”

“De nieuwe coalitie in Amsterdam die vandaag officieel aantreedt, maakt haast met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen. D66 wil dat de gemeenteraad nog voor de zomer stemt over onderzoek naar verlenging van de nieuwe metro voorbij het nu beoogde eindpunt, station Zuid. Met de steun van de andere collegepartijen (SP en VVD) kan een meerderheid ontstaan. … .”

ravelkavelindeling cc25 juni informatie-avond over herzien Uitvoeringsbesluit Ravel

Dienst Zuidas houdt een informatie-avond (niet bedoeld voor inspraakreacties). Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur, in het WTC, zaal Place de la Concorde, Strawinskylaan 1. Vooraf aanmelden bij info@zuidas.nl.

Concept Herzien Uitvoeringsbesluit Ravel ligt ter inzage. Raadpleeg: –521_KG_Inspraak_Herz_Uitvoeringsbesl_Ravel_ (PDF, 217 kB) en –20140409 HUB Ravel (Herzien Uitvoeringsbesluit)[1] (PDF, 51 MB). Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot 10 juli 2014. Reacties richten aan: Dienst Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M. Soe-Agnie, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam.

25  juni, vergadering van commissies, 20.00 – 23.00 President Kennedylaan 923

Dit is een extra vergadering van de commissies AZ&RO, de leden van de commissies LO&E en SL zijn ook uitgenodigd. De agendapunten zijn: ontwerp gebiedsagenda en ontwerp programmabegroting Zuid 2015 (in pdf versie te downloaden).

Wilt u reageren op de concept gebiedsagenda en/of de conceptbegroting? Rocco Piers (GroenLinks) liet ons (aangesloten organisaties BPZ) weten reacties te verzamelen op de concepten die de 25ste behandeld worden en vastgesteld worden in een vergadering van de bestuurscommissie van 2 juli. De gemeenteraad zal later het totaal van de budgetten voor de bestuurscommissie per programma vaststellen. Op 1 december neemt het college een besluit over de gebiedsgerichte budgetten per programma van de zeven bestuurscommissies. Reacties sturen naar rocco@groenlinks-zuid.nl.

wijken en buurten Zuid gebeidsagenda 2014 Van 6 t/m 25 juli is metro 50 ingekort en rijdt metro 51 niet

Bij Station Zuid wordt gewerkt aan de Noord/Zuidlijn. De aansluiting van de Noord/Zuidlijn op het bestaande netwerk in 2015 worden nu voorbereid. Hiervoor zijn aanpassingen aan het spoor nodig en moeten o.a. kabels en leidingen worden verlegd. ‚ÄčTijdens dit werk is er op Station Zuid maar één spoor beschikbaar en kunnen er geen metro's rijden tussen Zuid en RAI. Metro 50 rijdt alleen tussen Isolatorweg en Station Zuid. Metro 51 rijdt niet. Metro 53 en 54 rijden hun normale route. Bus 55 neemt het grootste gedeelte van de route van metro 51 over en rijdt tussen Amstelveen Westwijk en het Amstelstation via Station Zuid en Station RAI. Kijk hier voor de plattegrond en meer info.

20 en 21 juni Nachtwerkzaamheden aan nieuw spoorviaduct Rozenoordbrug

Komend weekend worden tijdelijke damwanden bij het spoorviaduct Rozenoordbrug verwijderd. Vanwege veiligheidsrisico's voor de weggebruikers zijn rijstroken op de A10 's nachts afgesloten.

21 en 22 juni geen treinen

Komend weekend werkt ProRail aan het spoor rondom Schiphol. Houdt u rekening met een extra reistijd van 15 tot 30 minuten. Er rijden geen treinen op het traject Schiphol – Amsterdam Zuid – Amsterdam RAI – Duivendrecht/Amsterdam Bijlmer ArenA. U kunt gebruikmaken van NS-Stopbussen.

werkzaamh Parnasparnas werkz 25 juli tot eind augustus werkzaamheden Parnassusweg/ P. van Anrooystraat

De werkzaamheden vinden plaats ivm de aanleg van een hoofddrinkwaterleiding. Het werk kan verkeershinder veroorzaken omdat wegen gedeeltelijk worden afgezet. Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd.  Voor fase 1 en 2 zie de kaartjes (doorgang op de Parnassusweg blijft mogelijk). De uitvoering vindt plaats in de vakantieperiode. Voor vragen kunt u mailen naar omgevingscoordinator@zuidas.nl. En op dinsdag 24 juni is er van 17.00 – 20.00 uur een inloopavond in het Spinozalyceum, Peter van Anrooystraat 8 te Amsterdam.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid  inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel. 14  020

Kennisgeving

  • Ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (HZ_WABO-2014-005982 en OLO-nummer 1276137) voor het oprichten van twee taludtrappen (T15 en T16) op de locatie A10-Zuid, aan de oostzijde van Kunstwerk 10 (Sinkelbrug) ten behoeve van het project OV-SAAL.

Het ontwerpbesluit ligt van 19 juni 2014 t/m 30 juli 2014 ter inzage bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1. Het Algemeen en Sociaal Loket van Stadsdeel Centrum  is voor het publiek geopend op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur maar op donderdag van 13.00 tot 20.00 uur. Van 19 juni 2014 t/m 30 juli 2014 kan een ieder tegen het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren brengen bij het college van B&W van de gemeente Amsterdam, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Stadsdeel besluit beëindiging exploitatie en registratie

  • Prinses Irenestraat 37, 1077 WV: voor het beëindigen van de exploitatie en de registratie, in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, van UK Strawinsky, Prinses Irenestraat 37. Dossiernummer 71-854662, verzonden d.d. 1 juni 2014.

Verleende vergunning Ontheffing Werktijden

  • Oprichten spoorviaduct Amstel (OV-SAAL kunstwerk 20). Het trillend verwijderen van een damwandscherm op zaterdag 21 juni 2014 tussen 00:00 uur en 07:00 uur.

Aanvraag omgevingsvergunning bouw

De aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Aanvraag evenementenvergunning

  • Fred. Roeskestraat 96, 1076 ED: voor het houden van een evenement “Eindexamententoonstelling” op 2 juli 2014 tot en met 6 juli 2014 van 10:00 uur tot 20:00 uur. Dossiernummer 32- 910423.

De aanvraag ligt vanaf 16 juni gedurende twee ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Uw zienswijze kunt u schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning bouw

  • Gustav Mahlerplein – 1245397, planologisch strijdig gebruiken van gronden t.b.v. toekomstige realisatie van ondergrondse waterberging (28-05-2014).

De vergunning ligt van 12 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage bij Stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1. Beroep instellen kan binnen zes weken na ter inzage legging. Een beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Kennisgeving verlengen beslistermijn met 6 weken

  • Amstelveenseweg 856, 1081 JM: voor het maken van een extra bouwlaag op het platte dak, verzonden d.d. 10 juni 2014. OLO-nummer 1224879.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

In juni geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

 

21 juni, 15.00-18.00 uur opening tentoonstelling  Secret Signals,  Amstelpark

Met Midsummer Nights Performances.Er is werk te zien van Marlena Novak en Jay Alan Yim ism Jesus Duran (Glazen Huis), GrondVormen (Orangerie), Justin Bennett, Ronald van der Meijs, Chiel Kuijl (buiten locaties).

22 juni 11.00-18.00 uur Pure Markt in het Beatrixpark

 

22 juni Dag van de Architectuur, tentoonstelling in OZWgebouw

Bovenin het OZW-gebouw (opleidingsinstituut Zorg en Welzijn) heb je een panoramisch uitzicht op de VU Campus en de Zuidas. Zondag worden er extra activiteiten georganiseerd, zoals een tentoonstelling over campusontwikkeling en presentaties over het Nieuwe Universiteitsgebouw en Labgebouw O|2. Team Campusontwikkeling VU en de ontwerpteams van de architectenbureaus Team V Architectuur en EGM architecten zijn op aanwezig om de campusontwikkeling en de ontwerpen van de twee uitgelichte gebouwen toe te lichten. 

De wandeling duurt 1,5 uur en start om 12.00 en 14.00 uur, verzamelpunt is Bagels & Beans, hoek Fred. Roeksesstraat en Parnassusweg.

24 juni, lunchconcert 12.30-13.009 uur, Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Mallet Collectief Amsterdam, Ramon Lomans, marimba en Vincent Houdijk, marimba.

27 juni Zuidas Culinaire & Concert

Het evenement wordt opgeluisterd met een gratis openluchtconcert van het VU-Orkest. De horeca van Zuidas presenteert zich met kraampjes. Proeven vanaf 15:30, concert vanaf 17:15. Zuidas Culinair & Concert zal na het concert overgaan in het Zuidas Zomerfeest, georganiseerd door Café de Blauwe Engel.

27 juni, ThomasFilm, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Start vrijdag 27 juni met ‘Jagten’ om 19.30 uur. Elke laatste vrijdagavond van de maand (vanaf sept.)  film kijken en in gesprek over de film met Evert Jan de Wijer, predikant Thomaskerk. Een kaartje reserveren kan hier.

Lees verder over: Weekberichten.