Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 26

4 juli informatiebijeenkomst over ontwikkelingen in gebied Gershwin

De bijeenkomst vindt plaats van 18.00 t/m 20.00 uur in restaurant Symphony’s. Voor 2 juli aanmelden via jhu@zuidas.nl.

Nieuws uit B&W

  • Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan Mahler (nu nog niet te raadplegen) op de Zuidas. Het bestemmingsplan wordt begrensd door de Buitenveldertselaan, de Gustav Mahlerlaan en de Beethovenstraat. Het gebied omvat het Mahlerplein en het hoofdkantoor van ABN-AMRO. Het bestemmingsplan maakt het realiseren van diverse voorzieningen op de begane grond van bestaande gebouwen mogelijk.
  • Het college heeft ingestemd met het maken van extra kosten voor het saneren van asbest in het oude schoolgebouw van het St. Nicolaaslyceum aan de Prinses Irenestraat. De gemeente laat het oude gebouw saneren en slopen om de verdere ontwikkeling van Zuidas voor wonen en werken mogelijk te maken. Helaas is meerdere keren onverwacht extra asbest aangetroffen. Vanwege het telkens opnieuw aantreffen van asbest en de gevolgen voor de planning en de financiën, laat de gemeente dit project door een onafhankelijke partij evalueren. Mogelijk kan de gemeente hieruit lessen trekken voor toekomstige gebouwen die gesaneerd en gesloopt moeten worden. Behandeling in de commissie is op 28 augustus 2013.

Verslag Straatvoetbal op Zuidas

straatvoetbal“Ieder jaar organiseert Zingeving Zuidas dit toernooi, waarbij jonge professionals van kantoren van de Zuidas (en Deloitte nam een voorschot op de verhuizing…) samen met jongeren van het Calvijn met Juniorcollege in Nieuw-West en het Bindelmeercollege uit de Bijlmer een team vormen. Doel van deze middag is om een ontmoeting te faciliteren tussen twee heel verschillende werelden: die van professionals in glazen torens en die van jongeren die – mogelijk door onmacht – achterop zijn geraakt.”, zo is te lezen in het verslag op de website van Fair Chance Foundation (Deloitte).

 

Amsterdam Expo blijft voorlopig in SOM-gebouw

Het Parool meldde vorige week dat “Het huurcontract tussen de Amsterdam Expo en het Som-gebouw langjarig is verlengd.”

Hoogbouw wordt lager op Zuidas!

In diverse media verscheen het bericht dat vanwege strengere veiligheidseisen voor aanvliegroutes van Schiphol, er in de toekomst minder hoog gebouwd mag gaan worden. Dat geldt ook voor het gebied Zuidas.

Ruben van Zwieten van Zingeving  Zuidas: uitgeroepen tot winnaar van de Theologie Podiumprijs 2013!

'Door de verbinding die Van Zwieten zoekt tussen theologie en bedrijfsleven, lukt het hem om gesprekspartner te worden van mensen voor wie een theoloog niet het eerste aanspreekpunt zou zijn', aldus de jury.

Zuidas Interview over Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) op participantenvergadering

Op vrijdag 5 juli tijdens vindt de Participantenvergadering voor speciale genodigden plaats bij de Rietveld Academie. Marc Vervoort, senior adviseur te Verkeer advies en projectleider Mobiliteit in Zuidas, wordt daar geïnterviewd door directeur Hello Zuidas, Olivier Otten, over de wegwerkzaamheden door Rijkswaterstaat. Bedrijven worden daarmee geïnformeerd over waaruit de werkzaamheden bestaan.

Fietspad oostzijde Beethovenstraat tot 5 augustus buiten gebruik

Vrijdag 14 juni is het nieuwe mobiele gelijkrichterstation (GRS) geplaatst naast het fietspad aan de Beethovenstraat. Het GRS wordt gebruikt door de GVB, het zet stroom om zodat de trams het kunnen gebruiken. Vanwege de plaatsing is het fietspad aan de oostzijde van de Beethovenstraat tijdelijk buiten gebruik. Vanaf 5 augustus zal het fietspad weer open gaan. Tot die tijd kunt u gebruik maken van het fietspad aan de westzijde.

Wegwerkzaamheden op en rondom De Boelelaan t/m medio augustus

Vanaf vrijdag 21 juni 20.00 uur tot maandag 19 augustus 06.00 uur is de De Boelelaan tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Ook wordt er vanaf begin juli aan de op- en afritten van de s108/A10 gewerkt. De projecten worden in een zo kort mogelijk tijdsbestek tijdens relatief verkeersluwe zomermaanden uitgevoerd.

Werkzaamheden o.a Europaboulevard door Prorail

Vanaf 28 mei 2013 wordt gewerkt aan het inrichten van het werkterrein, waarbij het asfalt achter de afzetting wordt opgebroken. Van week 23 t/m 42 (18 oktober van 7.00-19.00 uur bouwwerkzaamheden fundering, kolommen en landhoofden aan de west- en oostzijde. Flyer in Engels en Nederlands op de webpage.

Gewijzigde dienstregeling metro’s tussen Amstel station en Centraal station

Vanaf 26 mei is er een gewijzigde dienstregeling. Reden is werkzaamheden in de metrotunnels.

Lijn 51 rijdt tot de Spaklerweg. Alleen lijn 54 rijdt naar Amsterdam CS.

Vergadering Commissie Bouwen, Wonen en Klimaat, 27 juni 2013, 19:30-22.30, Rooszaal 239, Stadhuis

De agenda wordt gedomineerd door erfpacht en grondzaken.

Overzicht van plannen met inzagetermijn   

omgevingsvergunning- locatie Strawinskylaan 8

Omgevingsdienst NZKG

30-05

11-07

Ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Noord

DRO

13-06

26-07

Bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, eerste fase, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan en besluit tot vaststelling hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

27-06

08-08

Bestemmingsplan Ravel studentenhuisvesting, hogere waardenbesluit en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen

Dienst Ruimtelijke Ordening

27-06

08-08

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

B&W hebben hogere grenswaarden vastgesteld voor de vestiging van onderwijsfuncties en gezondheidszorgfuncties die het bestemmingsplan toestaat.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 12 juni 2013 het bestemmingsplan studentenhuisvesting Ravel, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld. Ook hier betreft het o.a. hogere geluidwaarden.

Beide besluiten liggen vanaf 27 juni 2013 zes weken ter inzage. Inzien kan bij het voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1en bij de infocentra van stadsdeel Zuid. Een belanghebbende kan van 28 juni 2013 gedurende zes weken beroep instellen tegen de besluiten. Het beroep richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Aanvraag omgevingsvergunning bouw regulier

  • Terrein Boelegracht t.h.v. Leo Smitstraat – 879597, oprichten kadeconstructie (10-06-2013),
  • Gustav Mahlerlaan 50 A – 886545, veranderen gebouw tot restaurant (17-06-2013),
  • Terrein G. Mahlerlaan, G. Gershwinlaan, B. Brittenstraat en Buitenveldertselaan kavel 14/16 -864851, realiseren ondergrondse parkeergarage, woningen, kantoor en voorzieningen (17-06-2013);

De aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Kennisgeving: verlengen beslistermijn Bouw

  • De Boelelaan 1105 – 814163, definitief instandhouden tijdelijk campuscafé (17-04-2013). Nieuwe beslisdatum: 2-8-2013

Melding: Milieu

  • Terrein Zuidelijke Wandelweg en Gaasterlandstraat – HZ_MILM-2013-007390, veranderen kippenren (31-05-2013)

Verleende evenementenvergunning

  • Zuidplein, 1077 XV: voor het houden van een evenement "Zomerfeest 2013" op 28 juni 2013 van 17.00 uur tot 01.00 uur, verzonden d.d. 13 juni 2013. Dossiernummer 32-643679.

De vergunning ligt vanaf 3 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiecentra van het stadsdeel. Bezwaar maken kan tot zes weken na de bekendmaking. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunning ontheffing geluidsvoorschriften

  • George Gershwinlaan 30, 1082 MT: voor het maken van live en/of mechanisch versterkte muziek in een horecabedrijf, verzonden d.d. 17 juni 2013. Dossiernummer 28-702897.

De vergunning ligt vanaf 24 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiecentra van het stadsdeel. Binnen zes weken na de bekendmaking kan bezwaar worden gemaakt. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunning Werken in de openbare ruimte

  • Tommaso Albinonistraat 6, 1083 HM: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 12 augustus 2013 tot en met 4 oktober 2013, verzonden d.d. 17 juni 2013. Dossiernummer 43-698434.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 3 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiecentra van het stadsdeel. Bezwaar maken kan binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

28 juni van 12:00 – 14:00 Existentielunch in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

Voor werkers op Zuidas: “Begeef jij je op het niveau van een ‘decisionmaker’ binnen jouw organisatie en zou jij met je ‘peers’ van verschillende andere organisaties existentiële vragen willen bespreken? Zoek dan je plek aan de tafel van de existentielunch.” Meer informatie op de website.

Expositie van 16 juni t/m 31 augustus, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

expo alex deAlex de Wolf exposeert schilderijen van Amsterdamse stadsgezichten. Te bezichtigen op werkdagen van 10.00 t/m 12.00 uur en van 14.00 t/m 16.00 uur.
 

t/m 14 juli exposities in het Glazenhuis en Orangerie Amstelpark

Zone2Source is een internationaal platform dat kunstenaars uitnodigt om in en buiten de glazen paviljoens in het Amstelpark projecten te ontwikkelen waarin alternatieve ervaringen en praktijken met betrekking tot onze ‘natuurlijke’ omgeving voorgesteld worden. Te bezichtigen zijn tentoonstellingen van Francisco Lopez (Ghost Forest) en Dmitry Gelfand & Evelina Domnitch (Hydrogeny) in het Glazen Huis en van Arne Hendriks (The Incredible Shrinking Men) in de Orangerie. Open op donderdag t/m zondag van 12 tot 17 uur of op afspraak (email info@zone2source.net)

11 juli Twitterdebat12:00-13:00 uur  Twitter  #2030debat

Dit debat is onderdeel van onze serie Twitterdebatten over de Toekomst. Het thema van dit Twitterdebat is Vrijbuiten voor elkaar, afkomstig uit De Maand van 2030. Individuele initiatieven voor iedereen. Wanneer je het algemeen belang aan de inspanningen van anderen overlaat, heb je de voordelen zonder de nadelen. Als iedereen zo denkt gaan gezamenlijke voorzieningen, zoals onderwijs of natuurbehoud, verloren.

5 juli, The London Police and Zeus exposeren in Look for Art Gallery, Gustav Mahlerlaan 525

Opening 5 juli van 17.00-20.00.

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.