Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 28

Berichten van Amsterdam Zuidas:

* 9 juli 2018 organiseert Amsterdam Zuidas over het Kenniskwartier en Bouwterrein Zuidasdok twee bijeenkomsten. Tijd: middag: 12.00 – 13.30 uur en avond: 19.00 – 21.00 uur, Locatie: De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2. Lees meer

* Proef met damwanden voor tunnelbouw Zuidasdok
  Ter voorbereiding van het project Zuidasdok wordt tussen 9 en 20 juli 2018 een zogeheten   
  damwandinstallatieproef uitgevoerd. Dat gebeurt ter hoogte van het gebouw van EY, tussen de A10 Zuid en het treinspoor. Geringe geluids- en trillingshinder.  Lees meer
* Wegafsluiting   Rijdt u vanaf de Amstelveenseweg met de auto richting Zuidas? Houdt u er dan rekening mee dat de De Boelelaan, ter hoogte van de VU, van maandag 23 juli 07:00 uur t/m maandag 3 september 05:00 uur is afgesloten. Bekijk de omleidingsroute in de Flyer over de afsluiting van de De Boelelaan 23 juli – 3 september 2018.    Omleiding bussen van 13 augustus 05.00 uur t/m 3 september 05.00 uur via de Van Nijenrodeweg en de Buitenveldertselaan. Er komt een tijdelijke halte op de Buitenveldertselaan ter hoogte van de VU. De buslijnen 15 en 62 rijden via de Amstelveenseweg →Stadionweg → Parnassusweg → Strawinskylaan, evenals de buslijnen die vanaf de A10 Zuid naar station Amsterdam Zuid rijden. Voor de trams verandert er niets. Lees meer 

14 juli Kom langs om over Zuidas te praten i.v.m. Gebiedsplan en -agenda    De stadsdeelcommissie staat op zaterdagmiddag 14 juli op meerdere plekken in de buurt gewoon op straat. Kom langs en praat mee. Tijd: 14.00 tot 15.00 uur, Fred. Roeskestraat (bij het Geert Groote College); Tijd: 15.15 tot 16.15 uur, op het Gershwinplein. Tijd: Van 16.30 tot 17.30 uur, Antonio Vivaldistraat (tegenover de Bagels & Beans). Lees meer

Facebookpagina Buitenveldert/Zuidas?
De 4 leden van Buitenveldert/Zuidas van de Stadsdeelcommissie vragen of er behoefte bestaat aan een facebookpagina of een andere vorm van social media voor dit gebied. Momenteel is er is al De Stem van Zuid.

Bericht van AT5: “De vrouwen van We Are Here hebben het gekraakte pand aan de Tommaso Albinonistraat op de Zuidas verlaten. Volgens de wijkagent hebben ze het kantoorpand keurig netjes achtergelaten voor de eigenaar.” Lees meer

Nieuws uit het DB Vervoerregio
"Scopewijzigingen en verzoek tot promotie naar de realisatiefase vernieuwing metrohal en fietsenstalling station RAI     Het dagelijks bestuur stemt in met de scopewijzigingen en promoveert het project 'Kwaliteitsslag station Amsterdam RAI' naar de realisatiefase. Het station Amsterdam RAI wordt een steeds belangrijker regionaal OV-knooppunt, maar is daarvoor te verouderd en heeft onvoldoende capaciteit.
Promotievoorstel ZuidasDok – OV terminal       Het dagelijks bestuur stelt een bijdrage van € 137.821.538,- beschikbaar voor de realisatie van het project Zuidasdok. De financiele middelen zijn gedurende de afgelopen jaren al gereserveerd maar worden nu, na de gunning van het project aan het aannemersconsortium Zuidplus beschikbaar gesteld. De bijdrage is vooral bedoeld voor de bouw van de OV Terminal Amsterdam Zuid waarbij een nieuw busstation, een nieuw tramstation, 15.000 fietsparkeerplaatsen, nieuwe metroperrons en twee stationspassages worden gerealiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanleg van het 5e en 6e spoor op station Zuid." Lees meer

Nieuws uit B&W week 4 juli
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit    “Het college van B&W neemt kennis van de ‘gezamenlijke rapportage richting indienststelling en start exploitatie Noord/Zuidlijn, eerste kwartaal 2018’. In het eerste kwartaal is de projectorganisatie bezig geweest met de overdracht van het project aan de beheerder (Eigendom en Beheer) en is gestart met het Proefbedrijf 1. De indienststellingsdatum van 22 juli 2018 is herbevestigd.
En: het college van B&W stelt het ruimtelijk profiel Noord/Zuidlijn vast. Door het opleveren van de Noord/Zuidlijn  moet er een ruimtelijk profiel worden vastgesteld, als toevoeging op het in 2015 vastgestelde ruimtelijk profiel van de al bestaande spoorweginfrastructuur. Het gaat om het gebied waarbinnen vergunningverlening voor werkzaamheden en het plaatsen van objecten van toepassing is."

Raadscommissie Wonen en Bouwen 11 juli 13:30      Op de agenda:  TKN 28 Kennis te nemen van de brief aan de gemeenteraad betreffende Beantwoording motie 215.18 inzake extra kwaliteit voor het Dokdakpark Zuidas. (BD2018-007034) ,  20180215 Motie BI Vink c.s. 215.18 extra kwaliteit voor het Dokdakpark Zuidas.docx 43.73KB Tekststuk en  20180516 Beantwoording motie Vink 215_18 inz extra kwaliteit Dokdakpark.pdf  Bekijk de agenda
12 juli raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid, 09:00  Bekijk de agenda

Nieuwe regioraad en dagelijks bestuur in het E-zine Vervoerregio juni 2018      Openbaar vervoer in en rond Amsterdam verandert 22 juli 2018. Lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 5 juli 2018 editie Zuid bekijk de online versie met o.a. Af van gas: Op 9 juli is de tweede stadsbrede informatieavond over aardgasvrij Amsterdam. Locatie in Oost. Meer weten over wat een aardgasvrije stad betekent voor uw woning? Dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan deze avond.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Snel naar werkzaamheden in Zuidas op de kaart? Kijk hier

Fred Roeskestraat asfalteren fietspad vanaf De Fred tot aan de Amstelveenseweg. Nog voordat het fietspad geheel afgerond kan worden hebben Liander en Waternet werk in de ondergrond ter hoogte van De Rietveld Academie aangekondigd. Daarna zal het fietspad worden geasfalteerd met rood asfalt. Het werk wordt uitgevoerd tussen zaterdag 7 juli en vrijdag 31 augustus. Er wordt gewerkt op werkdagen en zaterdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur. U kunt hinder ondervinden van het geluid van de machines. Fietsers en voetgangers worden omgeleid.

T/m juli werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)  

Kenniskwartier: De Boelelaan zuidwest in uitvoering en afsluiting (incl. verharden trambaan): april – oktober 2018 en GVB werkt aan de De Boelelaan van 24 juni t/m 20 juli 2018 van 00.30 tot 05.30 uur las- en slijpwerkzaamheden aan tramrails. En wegafsluiting van maandag 23 juli 07:00 uur t/m maandag 3 september 05:00 uur. Rijdt u vanaf de Amstelveenseweg met de auto richting Zuidas? Houdt u er dan rekening mee dat de De Boelelaan, ter hoogte van de VU, in die periode is afsgesloten. Bekijk de omleidingsroute Flyer over de afsluiting van de De Boelelaan 23 juli – 3 september 2018.

Inrichten werkterrein voorbouwlocaties t.b.v. Dok
"De inrichting van de voorbouwlocatie op de Arnold Schönberglaan begint eind juli. Om ruimte te maken verwijderen we daar de fietsparkeerplekken. Fietsers kunnen terecht in de stalling onder het Mahlerplein. Daarna zetten we tijdelijke hekken om het terrein. Enkele weken later vervangen we deze door een verfraaide bouwschutting. In februari 2018 kapten we op deze plek al de bomen. Nu dempen we de sloot en maken we de grond vlak. Het benodigde zand en verhardingsmateriaal voeren we gedurende drie weken in augustus aan via het Gustav Mahlerplein, buiten de spits en onder begeleiding van verkeersregelaars. Dit kan helaas niet via de Parnassusweg, omdat vrachtwagens de trambaan daar overdag niet kunnen oversteken en omdat ze daar ‘s nachts te veel lawaai maken voor omwonenden. De inrichting van de werkterreinen tussen de metrosporen aan de noordzijde van het station en tussen de A10 Zuid en de sporen ter hoogte van het EY-gebouw, starten volgens planning tussen eind 2018 en begin 2019. Bekijk de locaties op de kaart 

T/m 15 augustus funderingswerkzaamheden WTC toren H en I  aanpassen schoorpalen funderingsconstructie.

Aanleg kademuren tussen kavel 9+11 en 11+13 en graven De Boelegracht ten zuiden van kavel 9/11/13/15. De werkzaamheden zijn begin augustus gereed.

Bouw EMA       De aannemer van EMA is gestart met het boren en schroeven van palen en het aanbrengen van damwanden. Bericht van Cobouw: “EU-hof schort EMA-vestiging in Amsterdam niet op”  Lees meer of volg EMA via twitter

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & Stadsdeel
Aanvraag evenementenvergunning

* Europaboulevard 6, 1083 AD: voor het houden van het evenement "4K run" d.d. 15 september 2018 …
* Amstelpark 24, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Kees & Koos komen kamperen in het Amstelpark d.d. 23 augustus 2018 t/m 26 augustus 2018 van 10:30 uur tot 16:30 uur.
* Europaplein 24, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Martin Garrix | Tiktak ADE" d.d. 19 oktober 2018 t/m 20 oktober 2018. Dag 1: van 22:00 uur tot 06:00 uur. Dag 2 van 13:00 uur tot 18:00 uur.
Instellen E2 verkeeersbesluit Antonio Vivaldistraat tussen de ringweg en de D. Scarlattilaan
APV vergunning
Z/18/254724 Object, Gustav Mahlerplein en de Parnassusweg, 1-7-2018 t/m 1-10-2018
Z/18/255618 obj, IJsbaanpad 10-12, 02-07-2018 t/m 01-10-2018
Vergunning van rechtswege verleend
* Veluwlaan 21, 1079 PX: voor het plaatsen van antenne-installatie

Aanvraag horecavergunning Jollenpad 10, 1081 KC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2018-29874.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

06-07-2018 17-08-2018  IJsbaanpad 10 B, Amsterdam    wijzigen van brandscheidingen van de MRI centrum. Aanvrager: MRI Diagnostiek Amsterdam B.V..
05-07-2018 16-08-2018  De Boelelaan 1081, Amsterdam    tijdelijk verlengen van de instandhoudingstermijn van de omgevingsvergunning voor de depot afvalstoffen, gassen en materialen. Aanvrager: Stichting VU
05-07-2018 16-08-2018  Strawinkskylaan, Prinses Irenestraat, Amsterdam   betreft het bouwen van een waterelement. Aanvrager: Van Boekel Bouw & Infra BV.
03-07-2018 14-08-2018  De Boelelaan 1117, Amsterdam    verbouwen van de goederenontvangst van het VUmc. Aanvrager: Stichting VUmc
02-07-2018 13-08-2018  Beethovenstraat, Spoorslag, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam.  tijdelijk realiseren van een gebouw voor een periode van 3 jaar. Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V.
Beslistermijn verlengd
04-07-2018 15-08-2018  Gustav Mahlerlaan 360, Amsterdam   plaatsen van reclame-uitingen aan de gevel van het gebouw. Aanvrager: LeasePlan Global B.V.
Vergunning verleend
05-07-2018 16-08-2018  Strawinskylaan 4111, Amsterdam plaatsen van nieuwe sparingen in de 3e verdiepingsvloer van toren A van het Atrium. Aanvrager: G & S Vastgoed B.V.
Vergunning geweigerd
05-07-2018 16-08-2018  Strawinskylaan 3101, Amsterdam   weigering plaatsen reclame op luifel 1e verdieping
Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing – ontheffing verleend
04-07-2018 16-08-2018  Parnassusweg, Amsterdam   ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) op de kadastrale locatie AK 4843 te Amsterdam. Uit te voeren in de periode(n): – Op 5 juli 2018 van 19:00 uur tot 23:30 uur en op 17 juli 2018 van 19:00 uur tot 23:30 uur. De ontheffing heeft betrekking op het monolithisch afwerken van een betonvloer ten behoeve van de parkeergarage op niveau -1. Aanvrager: Hurks bouw & vastgoedontwikkeling

 
Kunst en Cultuur
Rialto@Vumc      In juli en augustus worden geen films vertoond
Botanische Tuin Zuidas   Activiteiten? Lees meer 
Evenementenagenda RAI   Lees meer

Stichting Art Zuid organiseert tijdens de schoolvakanties ARTZUID ART CAMP   Dit kunstkamp is geschikt voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar.

12 jul, 15.00 Urban Mining Community in Circl, Mahlerplein        Verleiden tot circulariteit. Best practices van Up-store en New Horizon naast het laatste nieuws van het Urban Mining Collective.

17 juli 19.30-21.00 Wandel mee langs bijzondere bomen in het Gijsbrecht van Aemstelpark met bomenconsulent Hans Kaljee    Start om 19.30 uur op het Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Aemstelpark (ter hoogte van het Gelderlandplein). Graag aanmelden door een mail te sturen naar: y.meekes@amsterdam.nl.

22 juli t/m 9 september 2018 GOING NOMAD  in en rond het Glazen Huis, Amstelpark     opening zondag 22 Juli, 14:00 – 18:00 uur. De jonge heren van brassband Dr. Brass geven een energieke performance vol interactie Lees meer

15 augustus 12.30 Grachtenfestival lunchconcert in Circl, Malherplein       De jonge heren van brassband Dr. Brass geven een energieke performance vol interactie. Lees meer

t/m 22 september Circl.ART: Reservoir Bits, Monira Al Qadiri neemt je mee verdwalen        De presentatie is onderdeel van Get Lost – art route, die jonge, veelbelovende kunstenaars koppelt aan bedrijven op en rondom de Zuidas.
t/m 23 september Get Lost, kunst in de openbare ruimte    Get Lost maakt deel uit van Pay Attention Please!, “11 toonaangevende Amsterdamse kunstinstellingen tonen in de zomer van 2018 de rijkdom van de publieke ruimte van Amsterdam.” Lees meer

Lees verder over: Algemeen, Dok, Fred. Roeskestraat, Kunst & Cultuur, Mahler, Noordzone, Organisatie, Publicaties, RAI, Verkeer, VU(mc), Weekberichten.