Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 33

Interessante thema avond toekomstige ontwikkelingen Zuidas
Op 7 oktober gaven Klaas de Boer en Malcolm Smith, een toelichting én presentatie over hun visie m.b.t. de ontwikkeling van Zuidas. Na de pauze ontstond een levendige discussie met de volle zaal.

Zuidas in begroting gemeente Amsterdam en (concept) regeerakkoord
Op 6 oktober 2010 heeft het college van BenW van Amsterdam de begroting van het college gepresenteerd. Hierin wordt onder andere het belang van Zuidas als internationale toplocatie voor de metropoolregio Amsterdam en Nederland onderschreven. Niet alleen de gemeente, maar ook het Rijk onderkent het belang van de verdere ontwikkeling van Zuidas als (internationale) toplocatie.

Uit B. en W., 12 oktober 2010 Zuidas
Het college heeft kennisgenomen van de tweede kwartaalrapportage van de Zuidas in 2010. Hierin staat dat het onlangs opgerichte projectteam ZuidasDok in juni 2011 een beslissing wil nemen voor het uitwerken van een voorkeursvariant voor de Dokzone. De multinationals Royal Bank of Scotland, Fonterra en Brit Insurance hebben aangekondigd hun hoofdkantoor naar de Zuidas te verplaatsen. In het tweede kwartaal zijn geen gronduitgiften gedaan en er zijn nauwelijks inkomsten geweest. Er is in deze periode 34 miljoen euro uitgegeven aan de verwerving van het Sint Nicolaas Lyceum en het  Universitair Sportcentrum.

Werkzaamheden kop Zuidas
De komende weken gaan hier verschillende werkzaamheden van start. Er worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een kelder voor een telefooncentrale en in de bouw van het ROC worden damwanden uit de grond getrokken.

Ontwerpprojectbesluit Tramlus
Terrein de Boelelaan – K16/0684-2010, het verleggen van de trambaan en tramlus ten behoeve van de tramlijnen 16 en 24 op een terrein gelegen aan de De Boelelaan en oprichten van een gelijkrichterstation en een GVB personeelsverblijf.
Deze kennisgeving is hier digitaal beschikbaar.

Voorbereidingsbesluit Beethoven
De gemeenteraad heeft op 29 september besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Beethovenstraat, Pr. Irenestraat en Beatrixpark. Het besluit treedt m.i.v. 14 oktober in werking en ligt gedurende een termijn van 6 weken ter inzage o.a. bij Stadsdeel Zuid (bel voor openingstijden: 14020). Het voorbereidingsbesluit is digitaal te raadplegen.
Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

ARS advies concept uitvoeringsbesluit Kenniskwartier
De Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling doet een aantal aanbevelingen om het plan verder te verbeteren.

Bouwaanvragen
Bij de dienst Milieu en Bouwtoezicht zijn bouwaanvragen in te zien waarvoor ( in dit stadium) geen zienswijzen kunnen worden ingediend. Het betreft:
–  De Boelelaan VU: K00/0919-2010 gedeeltelijk veranderen van een gebouw

–  Terrein tussen Gershwinlaan en Boelegracht: K01/0928-2010: oprichten 36 appartementen en een parkeergarage

– Terrein tussen Amsterdam RAI en Beatrixpark ( strand Zuid) : K01/0940-2010, gedeeltelijk plaatsen van 2 paviljoens,
overkapping en diverse containers voor een periode van 6 jaar ( seizoen gebonden)

–  Voor Zuidpool op hetzelfde terrein dezelfde aanvraag onder: K01/0941-2010

Ontwerpbouwvergunning terrein bij Europaplein 18
Oprichten van 2 tijdelijke gebouwen met horecabestemming tot 15 maart 2011 K01/0717-2010Ter inzage op Weesperplein 4 van 9-12 uur , na telefonische afspraak, tel. 020-5513419 of 5513427.
Het betreft hier kennisgevingen die nog niet in behandeling zijn genomen, ter inzage legging volgt later.

Nieuwe Synagoge
Aan de Zuidelijke Wandelweg is onlangs een nieuwe synagoge gebouwd naar ontwerp van Architectenbureau SeARCH. De nieuwe synagoge oogt van buiten als een eenvoudige, rechthoekige doos van vier lagen. Het blijkt bij nader inzien echter bol te staan van de symboliek.

WTC viert 25 jarig jubileum
WTC Amsterdam viert op 14 oktober haar 25 jarig jubileum en trakteert haar huurders en medewerkers op een groot feest. Het markante gebouw aan de Amsterdamse Zuidas wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een bruisende plek van dans en muziek. Hoogtepunt van de avond is de World Talent Center Show, waar deelnemers hun kwaliteiten op muzikaal gebied kunnen laten zien.

Zuidplein het tweede beste stadsplein
Het Kastanjeplein, dat in 2003 onder handen werd genomen door bureau Handle with Care, heeft het predikaat  Het ‘beste plein van Amsterdam’ gewonnen.
Verrassende tweede is het Zuidplein bij het WTC op de Zuidas, het nieuwe en relatief simpele plein wordt streng beheerd. Hier geen in het wilde weg geplaatste fietsen: onder het plein is een gratis stalling. En het is er lekker groen.

Concept structuurvisie goedgekeurd door B en W.
Op 12 oktober 2010 heeft B en W ingestemd met de concept structuurvisie. Op 24 november en 1 december 2010 volgt de behandeling in de raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat en op 15 december 2010 gaat dit concept ter definitieve vaststelling naar de gemeenteraad.

Partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 21 september 2010 ingestemd met het ontwerp partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie voor wat betreft de thema’s Ecologische Hoofdstructuur, ecologische verbindingszones, weidevogelleefgebieden en intensieve veehouderij. U kunt het ontwerp partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie met ingang van dinsdag 12 oktober 2010 tot en met maandag 8 november 2010 inzien op alle gemeentehuizen van Noord-Holland en op het kantoor van de provincie Noord-Holland. Tot en met 8 november 2010 kan een ieder schriftelijk of langs elektronische weg opmerkingen maken over het hierboven genoemde stuk.

Aanvraag Evenementenvergunning
Europaboulevard, 1078 GZ: voor het houden van het evenement Dirty Dutch van 18 december 2010 aanvang 22.00 uur tot en met 19 december 2010 sluitingstijd 07.00 uur. Dossiernummer 32-172739.

Filosofie op de Zuidas met Gabriël van den Brink
Startdatum14-10-2010. Tijd15:30 Locatie Amsterdam Bright City – Het Grand Café Claude Debussylaan 2-8 Amsterdam Onderdeel Faculteit der Wijsbegeerte, Wetenschapsgebied Theologie en wijsbegeerte.
Gabriël van den Brink, hoogleraar Bestuurskunde UvT, in gesprek met VU filosoof Ad Verbrugge.

Building Images, photography from Zuidas
Deze tentoonstelling is geopend vanaf 24 september t/m 7 november. De KunstKapel van het Virtueel Museum Zuidas (VMZ) opent het nieuwe seizoen met de absurdistische foto’s van Isabelle Wenzel (Wuppertal, 1982). Deze talentvolle en veelbelovende jonge kunstenaar studeerde dit jaar af aan de Gerrit Rietveldacademie te Amsterdam. Door het VMZ werd zij uitgenodigd deel te nemen aan het project  ‘Virtuele Zoom’, waarbinnen de ontwikkelingen aan de Zuidas worden vastgelegd. Daardoor worden ook haar foto’s, net als die van voorgangers als Risk Hazekamp, Katja Mater en Gabor Ösz, overgedragen aan de collectie van het Amsterdamse fotografiemuseum FOAM.

Lees verder over: Weekberichten.