Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 39

De themabijeenkomst Noordzone in de schijnwerpers was een geslaagde avond. In het weekbericht van 9 oktober krijgt u meer informatie over de presentaties.

Raadsadres ingediend door Vrienden van het Beatrixpark, BPZ en andere belanghebbenden. lees het hier     Kernpunt is: het ontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase is niet consistent met het voorontwerp en niet transparant. Net als de Nota van Antwoord (NvA) (TKN stuk 5, bijlage 24) roept het veel vragen op. De wetgevingszone (grondreservering in opdracht van het tracebesluit) is van 2000m2 naar 4000m2 uitgebreid en valt deels over kavel 6/7 waarvoor dit bestemmingsplan gaat gelden.” Dit raadsadres staat op de agenda van de raad van 27 en 28 september 2017 (zie hieronder)

Inspraak
* Concept bestemmingsplan voor het deelgebied Kop Zuidas: tot 12 oktober kunt u schriftelijk reageren op het voorontwerp bestemmingsplan. Dit plan inzien kan bij Stadsdeel Zuid (President Kennedylaan 923) of vanaf 20 september hier online. Stuur uw reactie naar Jouke Eppenga. Adres: j.eppenga@amsterdam.nl, of aan Zuidas, t.a.v. J. Eppenga, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. bekijk de folder die eerder verscheen Informatieblad Kop Zuidas: samen tot een fijne buurt.
2. Inspraak voor het beleidskader van de Puccinimethode tot 20 oktober. Deze methode gaat over een mooie en coherente inrichting van de openbare ruimte in Amsterdam. In het beleidskader zijn standaarden voor al het Amsterdamse groen toegevoegd. Ook staan er nu afspraken in over de vormgeving van openbare verlichting en het straatmeubilair. Reageer per e-mail: via puccinimethode@amsterdam.nl onder vermelding van 'inspraakreactie Puccinimethode' of per post: naar Gemeente Amsterdam, afdeling V&OR o.v.v. 'inspraakreactie Puccinimethode', Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam.
3. Inspraak wijzigingen huisvestingsverordening tot 20 oktober. Deze wijzigingen hebben betrekking op de manier waarop de woonruimte in Amsterdam wordt verdeeld. lees meer  Stuur uw zienswijze naar huisvestingsverordening@amsterdam.nl, of via de post naar: Inspraak huisvestingsverordening, Wonen, Antwoordnummer 10011, 1000 PA Amsterdam.

Meetspijkers, werkterrein en bomenkap
Bericht Zuidas: “Zuidasdok werd begin dit jaar gegund aan aannemer ZuidPlus. Het bedrijf stuurt in de piekperiode zo’n 1000 à 1500 medewerkers aan. Maar ook nu wordt er al veel werk verzet, vertelt omgevingsmanager Christine Davidse.” lees meer

Buitenveldertsegracht? lees meer ook over de feestelijke opening

Amsterdam is alvast bezig met de files van de toekomst
Bericht van Verkeersnet “Over twee jaar starten de werkzaamheden aan de drukke, Amsterdamse Zuidas. De stad maakt van het gebied het grootste Smart Mobility Living Lab ter wereld.” lees meer

Meer reizigerscomfort op station Zuid
Bericht Zuidas: “Zuidasdok, dat in 2019 van start gaat, geeft treinreizigers meer ruimte. Om de drukte tot die tijd te lijf te gaan, maakt ProRail het perronoppervlak wat groter.” lees meer

Bericht van TNO: Mobiliteit, Duurzaamheid en circulaire economie
“De gemeente Amsterdam en TNO starten een vierjarige samenwerking op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en circulaire economie. Doel is om met behulp van data inzicht te verkrijgen om de toekomst zo goed mogelijk vorm te geven. In 2017 start de samenwerking aan de hand van twee concrete uitdagingen: verbetering van de luchtkwaliteit in Amsterdam en het zoveel mogelijk beperken van de overlast door werkzaamheden op de Zuidas.” lees meer

Nieuws uit B&W
Economie * Het college van B&W stemt in met de brief namens het college over de voortgang van de uitvoering van het initiatiefvoorstel ‘ban belastingontwijking via brievenbusfirma’s uit Amsterdam’ en de moties 553 ‘tegengaan financieel wangedrag in Amsterdam’ en 534 ‘zuivere financiering in Amsterdam’. Het college spreekt zich uit tegen de praktijk van schadelijke en onwenselijke belastingontwijking via brievenbusfirma’s. De banden tussen de gemeente en de trustsector zijn altijd zeer beperkt geweest. Het college voert het initiatiefvoorstel uit door ook in de toekomst geen samenwerkingen op te zoeken met trustkantoren die als voornaamste doel hebben het verlenen van trustdiensten. Het college van B&W stemt in met vrijgeven van het conceptdetailhandelsbeleid Amsterdam 2018-2022 voor consultatie en advies aan de bestuurscommissies en geraadpleegde partijen. Amsterdam krijgt nieuw detailhandelbeleid met kaders voor bestemmingsplannen en winkelinitiatieven. Door veranderend consumentengedrag is er minder behoefte aan winkels. Tegelijkertijd groeit het aantal inwoners en bezoekers. Amsterdam kiest voor dagelijkse boodschappen en aantrekkelijke winkelgebieden verspreid over de stad. Dat betekent selectief ruimte voor uitbreiding van winkels, en het kunnen omzetten van winkels naar andere commerciële functies. Het detailhandelsbeleid wordt vrijgegeven voor advies aan bestuurscommissies en geraadpleegde partijen tot 27 september 2017.
Ruimtelijke Ordening: Het college van B&W stemt in met de terinzagelegging van het ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Vivaldi (eerste uitwerking) en de ontwerp omgevingsvergunning. De plannen worden in procedure gebracht ten behoeve van de mogelijke komst van EMA (European Medicine Agency). Het uitwerkingsplan maakt een kantoor en andere gemengde voorzieningen mogelijk. Op onderdelen past, door de specifieke wensen van EMA, het kantoorgebouw niet volledig binnen de uitwerkingsregels. Om het pand voor EMA mogelijk te maken, moet een Wabo-omgevingsvergunning worden verleend.

Kunstintiatieven? vraag voor 1 oktober subsidie aan!     “Stadsdeel Zuid is op zoek naar duurzame initiatieven op het gebied van Kunst en Cultuur die voor de komende drie jaar (2018-2020) het aanbod in Zuid versterken. Initiatieven die een beroep willen doen op de regeling Periodieke gebiedsgebonden kunst- en cultuurinitiatieven kunnen via het subsidiebureau een aanvraag indienen. Het maximaal aan te vragen bedrag per instelling is 20.000 euro." Ga naar de overige spelregels, informatie en het aanvraagformulier

GBC Zuidas berichtte: “Inzamelingsweek 9-13 oktober voor de Voedselbank Amsterdam Zuid 2017     Ook dit jaar organiseert GBC Zuidas weer de Inzamelingsweek voor de Voedselbank Amsterdam Zuid. Door de inzet van onze participanten heeft de Voedselbank hun voorraden de afgelopen vijf jaar flink kunnen aanvullen. De inzamelingsactie wordt 9 oktober geopend door wethouder Duurzaamheid tijdens een lunch met bewoners van Zuid en GBC participanten in Circl op het Mahlerplein.

27 september 19.30 en 20 september 9.00 vergadering raadscommissie I en D     Voortzetting van de vergadering van 13 september lees meer in de agenda
En 27 en 28 september raadsvergadering 13:00 met op de agenda o.a. 26 Kennisnemen van de voortgang van de uitvoering van het initiatiefvoorstel “ban belastingontwijking via brievenbusfirma’s uit Amsterdam” van de leden De Heer, Roosma, N.T. Bakker en Van Lammeren. en 38 Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1036) en bij ingekomen stukken 5 Raadsadres van de Vrienden van het Beatrixpark, PBZ e.a. van 3 september 2017 inzake het ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase.  Raadsadres agendering van ontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase: “veel van het voorontwerpbestemmingsplan (maart 2017) is niet consistent met het voorontwerp en niet transparant. Net als de Nota van Antwoord (NvA) (TKN stuk 5, bijlage 24) roept het veel vragen op. De wetgevingszone (grondreservering in opdracht van het tracebesluit) is van 2000m2 naar 4000m2 uitgebreid en valt deels over kavel 6/7 waarvoor dit bestemmingsplan gaat gelden.” lees de brief hier. En nr 43 Brief van het college van b&w van 18 juli 2017 inzake de stand van zaken betreffende de uitvoering van motie 1222 van 5 oktober 2016 van het lid Vink over de culturele ambities van de Visie Zuidas 2016.  Brief 18-7 college stand van zaken motie 1222 van 5 oktober 2016 van lid Vink over Visie Zuidas 2016 – culturele ambities lees meer.

Nieuwsbrief Amsterdam 21 september 2017 editie Zuid met o.a. kunstsubsidies lees meer 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum     
Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden! Plan uw reis op vananaarbeter of via google

20 en 21 oktober diverse werkzaamheden kruising (soms dicht) De Boelelaan, beethovenstraat, Van Leijenberghlaan    Het maken van stoepbanden, straatwerk en asfalteren. De werkzaamheden hebben vooral gevolgen voor fietsers en voetgangers en zij worden ter plekke omgeleid. In september en oktober wordt drie weekenden doorgewerkt en dat heeft gevolgen voor het verkeer op en rondom de De Boelelaan. Het kruispunt De Boelelaan / Beethovenstraat / Van Leijenberghlaan is buiten gebruik. (Zie kaartje)omleiding.

De overige weekendwerkzaamheden zij vrijdag 27 oktober 2017 20.00 uur t/m 30 oktober 2017 06.00 uur.
15 oktober Marathon van Amsterdam en dan gaat de kruising Beethovenstraat / De Boelelaan / Van Leijenberghlaan eveneens een deel van de dag dicht. Wij hebben geprobeerd onze werkzaamheden gelijk te laten vallen met het sportevenement maar dat is helaas niet gelukt. Wij realiseren ons dat dit voor u extra overlast betekent.
Werkzaamheden fase 4 de De Boelelaan oost zuidelijk deel tot eind 2017       Bedrijven en woningen blijven bereikbaar, maar houd wel rekening met afsluitingen en omleidingen.

Werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)     De aannemer werkt van maandag tot en met zaterdag van 07:00 tot 19:00 uur. Het frezen en openbreken van het asfalt en doorslijpen van de spoorstaven kan geluidsoverlast veroorzaken. Naar verwachtng is het werk gereed in april 2018. lees meer

Bouw The Valley Beethovenstraat   De eerste werkzaamheden bestaan uit het boren van funderingspalen en drukken van damwanden. Beide technieken zijn geluids- en trillingsarm om overlast voor de omgeving te voorkomen. Maar (zie update) want trillen is toch nodig) Tot medio oktober (ca. 8 weken), maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen. Bouwcombinatie Valley Amsterdam werkt ook maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Vragen of opmerkingen? neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA.  

Werkzaamheden Fred. Roeskestraat aan de kant Parnassusweg omleiding fietsers
Uit de Nieuwsbrief Atrium: “Inhuizen huurders. De gemeente gaat boven een deel van de parkeergarage kabels en leidingen en het definitieve fietspad aanleggen. De verwachting is dat deze werkzaamheden in november klaar zijn. Hierna wordt de openbare ruimte met o.a. bomen ingericht.”

Uit de infobrief Zuidas: vanaf 15 augustus aanleg kabels en leidingen bij Gershwin Brothers      “De inrichting van de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is gestart. Naar verwachting vindt de oplevering van de 159 woningen plaats in oktober en november. Begin volgend jaar worden de kademuren en een trap aan de Parnassusweg aangelegd.” bron: Zuidas
* Woongebouw Eigen Haard oplevering half september 58 woningen tussen Miles en Summertime aan de De Boelegracht . Eind september en begin oktober strijken ook hier de eerste bewoners neer.”

Bouwrijp maken van kavel 14 voor bouw hotel klaar in dec 2017       De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van heel veel ondergrondse infrastructuur, zoals kabels voor telecom en elektra.

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw parkeergarage in Ravel  lees meer

Kop Zuidas: uit de planning Noordzone      * Nieuwbouw woningen kavel G1 (COD) –Bouwrijp maken: augustus 2017 de uitvoering start in december 2017 * Nieuwbouw zorgwoningen kavel G2 (Cordaan) : in uitvoering: vanaf 16 september 2017 * Nieuwbouw woongebouw RIV// (kavel H1/H2)  –Maaiveldinrichting (incl. kade en vluchtbrug): t/m 1 december 2017

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel
* Aanpassingscoëfficiënten erfpachtcanon en schaduwgrondwaarde, factoren afkoopinstructie en toeslagpercentages voor het kalenderjaar 2018 
 

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst

Aanvraag omgevinsvergunning
* 21-09-2017 02-11-2017  Europaplein 24, Amsterdam voor het verbouwen van de conferentiezalen op de eerste verdieping van het gebouw. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.

Beslistermijn verlengd
* 19-09-2017 31-10-2017  Gustav Mahlerlaan 316 A, Amsterdam   het wijzigen van de gevel en aanbrengen van reclame-uitingen. Aanvrager: Coolblue B.V.

Verleende omgevingsvergunning
* 21-09-2017 02-11-2017  Europaplein 22, Amsterdam  het plaatsen van een seizoensgebonden overkapping/tent t.b.v. een terras, te weten van 1 maart tot 1 november van het kalenderjaar.
Aanvrager: Zuid B.V. 
* 19-09-2017 01-11-2017  George Gershwinplein 6, Amsterdam  voor het verbouwen van een restaurant. Aanvrager: Miss Molly B.V.

Kunst en Cultuur
30 september 13.00 uur kunstrondleiding in Circl (gratis)  lees meer

Tekenkabinet in het Amstelpark Amstelpark 13, open iedere vr + za 12 – 17 uur, 2e zo van de maand     Er worden tekeningen van 110 kunstenaars getoond, hoofdzakelijk met papier als drager, maar incidenteel ook beton. bekijk meer

tot 8 oktober tentoonstelling Het idioom van de abstractie, Art Chapel Amsterdam, Prinses Irenestraat 19

28 sep 18:30 – 20:45, Overbrug de generatiekloof in de week van de eenzaamheid De nieuwe Poort Cl. Debussylaan 2    Lees meer  of kijk hier voor meer activiteiten.

vanaf 17 september tentoonstelling zone2source in het Glazenhuis Amstelpark        Radiant Matter van Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde en Complex Compound van Robbert van der Horst.

3 oktober, 12:30-13:00 uur Lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Kooi & Verwey: Sterre Kooi, mezzosopraan en Florian Verweij, piano. lees meer

27 september 15.00-17.00 uur, Dakhoppen @ Green Business Club Zuidas     Bericht hello Zuidas: “In het kader van Dutch Green Building Week organiseert GBC Zuidas een tour langs de mooiste blauw groene daken in Zuidas waar je uitleg krijgt over het systeem en het ontwerp. We sluiten af met een borrel op het laatste dak. Geef je op bij diederik@greenbusinessclub.nl."

29 september ZuidasCup @ Amsterdamsche Football Club (AFC) Zin om mee te doen aan het voetbaltoernooi van het jaar? Geef je op via jelmer.peterson@amsterdam.nl.

30 september en 1 oktober is het Open Weekend Botanische tuin Zuidas bekijk hier de agenda

1 oktober wandeling in de Artsenijhof van het Beatrixpark      Elke eerste zondag van de maand geeft Henk Wolters een rondleiding door het park; de ene keer langs bijzondere bomen, de andere keer in de Artsenijhof.

1 oktober 12.00- 14.30 Dichtbij in het Park sluit het zomerseizoen met de El Habib jazz band in het Stadshout Paviljoen, Amstelpark
 
10 oktober 2x Film in Rialto@VU in collegezaal KC-07 (Hoofdgebouw VU) lees meer

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Noordzone, Ravel, Strawinsky, Verkeer, Voorzieningen, VU(mc), Weekberichten.