Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 40

schouw 2013Woensdag 30 oktober – Schouw met BPZ-, van 15.00-17.00 uur, startpunt Lex van Deldenbrug

Vanaf dit punt zal een route worden gevolgd voor een visuele inspectie van de openbare ruimte. BPZ inventariseert waar gebreken zijn die aanpak of verbetering behoeven. Heeft u suggesties en wilt u mee? Meld u aan via bpz@wocbuitenveldert.nl en geef uw suggestie door.

Opening seizoen met thema-avond Hoe is Station Zuid in de toekomst bereikbaar per Openbaar Vervoer interessant en goed bezocht.

Martijn Overmulder en twee vertegenwoordigers van de regioraad deelden met ons de resultaten van hun onderzoeken, studies en mogelijke keuzes. Het is natuurlijk allemaal nog niet klipenklaar hoe het OV netwerk en Station Zuid er in 2023 werkelijk uit gaan zien. Toch waren bewoners geïnteresseerd in het onderwerp OV want de opkomst was groter dan verwacht.

De sprekers lieten uitvoerig zien welke voorstellen, studies en plannen er zijn ontwikkeld. Leidraad bij het maken van keuzes uit de plannen is dat er sprake moet zijn een vervoersmeerwaarde. Daarbij moet opgemerkt worden dat de regioraad wel de uitgever van de OV concessie is maar uiteindelijk de concessie houder, momenteel het GVB, bepaalt wat er in de vervoerspraktijk van alledag  gebeurt: waar halte plaatsen zijn en welke routering een OV-lijn krijgt. Niettemin wordt in het programma van eisen vastgelegd wat de regioraad wil. In 2014 kunnen we definitievere plannen verwachten want die zullen vanuit de Regioraad voor inspraak worden voorgelegd.

Investeringsagenda Openbaar Vervoer van de Regioraad

Het gaat om maatregelen over de periode 2014-2025. Doel is om het OV sneller, beter en goedkoper te maken. Op 15 oktober vindt bespreking in de regioraad plaats om 20.45 uur in de raadszaal van het stadhuis Amstel 1. De uiteindelijke vaststelling van de Investeringsagenda OV is voorzien in de regioraad van december 2013. Meer informatie vindt u hier.  http://www.gvb.nl/nieuws/Documents/Vervoerplan2014/index.html#p=24 en http://www.stadsregioamsterdam.nl/beleidsterreinen/openbaar-vervoer/investeringsagenda/

Meepraten over het Mahlerplein? Doe het voor 5 oktober

De gemeente Amsterdam werkt aan de plannen voor de bouw van een ondergrondse fietsparkeergarage en herinrichting van het Mahlerplein. Hierover heeft ze een filmpje gemaakt en nodigt u graag uit dit filmpje te bekijken en onderstaande vragen te beantwoorden: Wat spreekt u aan in de plannen?  Waarover bent u minder enthousiast?  Zijn er voor u en/of uw bedrijfsvoering zaken waarmee we rekening moeten houden tijdens de bouw op het Mahlerplein?

Proef verkeersregelaars kruising Beethovenstraat/Prinses Irenestraat zo meldt Dichtbij.nl

kruising B PI strDienst Zuidas gaat als proef tijdelijk verkeersregelaars inzetten op de kruising Beethovenstraat/Prinses Irenestraat, op de hoek bij het Sint Nicolaaslyceum. Deze kruising wordt veel gebruikt door scholieren in spitstijden en door de buurt en scholen in de omgeving als onveilig beschouwd.

Door het verleggen van het fietspad in het Beatrixpark, is met name het gebruik door fietsers van de kruising flink toegenomen. Dit was aanleiding om na advies van het bureau Goudappel en Coffeng de kruising aan te passen en daarmee veiliger te maken. De maatregelen zijn door het bureau in de praktijk geëvalueerd, ook met een schouw in aanwezigheid van buurtbewoners, eerder deze maand.”

Zuidas presteert goed als kantoorlocatie

“Gedurende de eerste helft van 2013 is er in Nederland voor circa 388.000 vierkante meter kantoorruimte opgenomen door gebruikers. Dit is het laagste opnamevolume in de afgelopen tien jaar gedurende dezelfde periode. Zuidas laat daarentegen een duidelijk andere trend zien en blijft bovenmaats presteren. Het opnamevolume in Zuidas bedroeg in de eerste helft van 2013 maar liefst 18.300 m² en dit is ruim boven het vijfjarig gemiddelde van 11.600 m². Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Zuidas Kantorenmonitor die Jones Lang LaSalle in opdracht van Dienst Zuidas opstelt”, aldus het nieuwsbericht op de website van dienst Zuidas. Voor een nuancering kijk op Vastgoed Journaal (inloggen).

6 oktober foto- en filmmiddag over het Beatrixpark

Op zondagmiddag 6 oktober worden, in de bovenzaal van de Kapel, naast restaurant As aan de Prinses Irenestraat, om 15.00 uur foto’s en films vertoond over het Beatrixpark in Amsterdam e.e.a., georganiseerd door Vrienden van het Beatrixpark. Bob van der Lans was in zijn werkzame leven professioneel fotograaf, gespecialiseerd in flora. Zo heeft hij destijds in opdracht de Floriade van 1972 vastgelegd. Maar ook onlangs nog de Artsenijhof. Veel van deze beelden worden nu vertoond en Van der Lans geeft toelichting. Marlies Pennings maakte enkele korte films van het park in verschillende jaargetijden, op de dag van het 75-jarig jubileumfeest en natuurlijk ook op 27 april, de dag waarop de Koningslinde werd geplant. Toegang is gratis. Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld: dat kan via beatrixpark@hotmail.com of 06-36196984. Het aantal zitplaatsen is beperkt.

Nieuws uit het DB van de stadsregio 19 september

 • Integrale veiligheidsstudie Amstelveenlijn

Het dagelijks bestuur gaat akkoord met de conclusies van de Integrale veiligheidsstudie Amstelveenlijn, verstuurt het eindrapport van de studie naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en informeert de Regioraad. De studie is gedaan op basis van conclusies van het onderzoek van de Inspectie naar een aanrijding tussen een tram en een lijnbus, begin 2012. Direct na de aanrijding zijn specifieke lokale veiligheidsmaatregelen uitgevoerd door de gemeente Amstelveen, zoals het verbeteren van de zichtbaarheid op de verkeersborden en verkeerslichten en het groot aanbrengen van het verkeersbord “let op tram” op het wegdek. De veiligheidsstudie is onder voorzitterschap van de Stadsregio uitgevoerd door een werkgroep waar ook GVB, Connexxion en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen aan deelnamen. De werkgroep heeft de risico’s op drie kruisingen in kaart gebracht en – waar het risiconiveau hoog was – zijn risicobeperkende maatregelen onderzocht. De verwachting is dat met de uitvoering van deze maatregelen de veiligheid wordt verbeterd. De maatregelen zullen eerst ter beoordeling aan de Inspectie worden voorgelegd.

 • Benoeming nieuw lid Reizigers Advies Raad

Het dagelijks bestuur benoemt de heer Jeroen Lebbink als nieuw volwaardig lid van de Reizigers Advies Raad (RAR) namens de consumentenorganisatie LSVb/ASVA.

Vergadering gemeenteraad vandaag 2 oktober 2013,13:00 uur en 19.30 uur, Raadzaal stadhuis

Bij agdpunt 13 onder VVI bespreking kredietverlening voor ondergrondse fietsenstalling.

30 september- 14 oktober omleiding fietsers op Amstelveenseweg, tussen De Boelelaan en de A10

Afgelopen zomer heeft Waternet een nieuwe drinkwaterleiding onder de op- en afritten en een deel van de Amstelveenseweg aangelegd. Deze nieuwe drinkwaterleiding moet nog worden aangesloten op het bestaande leidingnetwerk. Deze aansluiting wordt gerealiseerd onder de rechter rijstrook van de Amstelveenseweg tussen de De Boelelaan en de oprit van de A10.

Bouw aan de Gustav Mahlerlaan

omleiding gust mahlIn oktober 2013 begint de bouw van een kantoorgebouw en een woontoren met 127 appartementen op de hoek van de Gustav Mahlerlaan en de Buitenveldertselaan (kavel 14 + 16). Hieraan voorafgaand vinden vanaf maandag 26 augustus tot medio oktober 2013 voorbereidende werkzaamheden plaats. De reguliere werktijden van de voorbereiders bouw zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 – 19.00 uur. Het kan noodzakelijk zijn om buiten deze tijden te werken en het werk kan enige geluidshinder veroorzaken.

Bekendmakingen & Kennisgevingen van het ministerie van M&I, gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu:

 • Ontwerpbesluit voor de uitvoering van het Tracebesluit Spooruitbreiding OVSAAL voor cluster SAAL-40 is genomen door het college van B&W Amsterdam: Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van geluidsschermen aan de noordzijde van de NS spoorbaan en ten zuiden van de spoorbaan A10 zuid.

Het inzien van de stukken kan van 3.10.13 t/m13.11.13 bij ODNZG, Herikerbergweg 290. Een zienswijze naar voren brengen kan t/m 13.11.13 bij B&W gemeente Amsterdam, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. bron DE Echo 2.10.13.

 • Ontwerpbesluit voor de uitvoering van het Tracebesluit Spooruitbreiding OVSAAL voor cluster SAAL-41 is genomen door GVB Rail Services. Het verlenen van een omgevingsvergunning voor de realisatie van geluidsschermen aan de noordzijde van de NS spoorbaan en ten zuiden van de spoorbaan.

Het inzien van de stukken kan van 3.10.13 t/m13.11.13 bij GVB Ra Servies, hr. van Gestel, 06-2257 1936. Een zienswijze naar voren brengen kan t/m 13.11.13 bij hr. van Gestel, gestel@gvb.nl. bron DE Echo 2.10.13.

 • Om een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het project ZuidasDok.

Van 24 september tot en met 21 oktober 2013 kunt u uw zienswijze geven op dit voornemen. U kunt ingaan op de volgende vragen: Wat mag volgens u niet worden vergeten in het onderzoek naar de milieueffecten? Heeft u andere aandachtspunten voor de planuitwerking? Hoe wilt u worden betrokken bij het verdere proces? U kunt vanaf 24 september online reageren via het reactieformulier op de website van Centrum Publieksparticipatie. Of een schriftelijke reactie sturen naar: Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. ‘ZuidasDok’, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. http://amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2013/09september/kennisgeving/ en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-26343.html

Werken in de openbare ruimte, Verleende vergunning

 • De Boelelaan 900, 1081 HZ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 30 september 2013 tot en met 10 maart 2014, verzonden d.d. 19 september 2013. Dossiernummer 43-750831.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 30 september 2013 gedurende zes weken  ter inzage bij de informatiecentra van het stadsdeel. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

 • De Boelelaan 389, 1082 RH: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 8 oktober 2013 tot en met 20 december 2013, verzonden d.d. 19 september 2013. Dossiernummer 43-764107.

De vergunning ligt vanaf 30 september 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiecentra van het stadsdeel. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken , Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Hinder in de openbare ruimte, Verleende Vergunning

 • De Boelelaan 757, 1082 RS: ten behoeve van het aanbrengen straatwerk op de nieuwe brug plus aansluitingen op De Boelelaan op de zaterdagen en zondagen in de periode van 21 september 2013 tot en met 13 oktober 2013 tussen 07:00 uur en 19:00 uur, verzonden d.d. 20 september 2013. Dossiernummer 61-765790.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 30 september 2013 ter inzage bij de informatiecentra van het stadsdeel. Binnen zes weken kunt u bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het DB van stadsdeel Zuid,t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA, Amsterdam

Verleende vergunning autodate

 • Arnold Schonberglaan/Gustav Mahlerlaan, 1082 MA: voor het aanleggen van een autodeelparkeerplaats, verzonden d.d. 11 september 2013. Dossiernummer 122-757804, Dossiernummer 122-757806, Dossiernummer 122-757806.

De vergunning ligt vanaf 16 september 2013 gedurende zes weken ter inzage op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

 • Parnassusweg 850, 1081 LC: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 5 september 2013 tot en met 2 november 2013, verzonden d.d. 23 augustus 2013. Dossiernummer 43-742309.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 2 september 2013 gedurende zes weken tijdens ter inzage bij de informatiecentra van het stadsdeel.Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken , Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

 • Europaboulevard 2, 1078 RV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 29 augustus 2013 tot en met 31 maart 2014, verzonden d.d. 22 augustus 2013. Dossiernummer 43-737522.

De vergunning ligt vanaf 2 september 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiecentra van stadsdeel zuid. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

8 oktober, 12.30 uur Lunchconcerten in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Trio Nocturno met Alba Encinas, viool, Asuka Sumi, viool en Maximiliano Seguro Sanchez, cello.

6 september- 31 oktober Expositie 'The life of a tree' in het WTC

Zijn volledig van gerecyclede materialen gemaakte kunstwerken zijn tot 1 november 2013 te zien in de Centrale hal en op de receptiebalies van het WTC. Het zijn verzamelobjecten vanwege hun design, gebruikte technieken en het ‘verhaal’ achter elk ontwerp; Tamarit verwerkt in zijn objecten houten onderdelen en afgedankte gebruiksvoorwerpen, gereedschappen en boeken.

8 oktober de Zuidas als gat in de werkelijkheid

Paradiso’s Liefde in de Stad realiseert nieuw liefdesbevorderend kunstwerk van Theun Mosk. Toonaangevend vormgever en theatermaker Theun Mosk presenteert voor Liefde in de Stad ‘Aanvang – de onthulling van ons moment’, een kunstwerk op de Zuidas. ‘Aanvang’ is het eerste autonome kunstwerk van Mosk, die veel furore maakte als vormgever voor Michel van der Aa’s Sunken Garden en de voorstellingen van Boukje Schweigman en Paul Koek. Het werk is te zien van 8 tot en met 18 oktober 2013.

10 oktober, Filosofie op de Zuidas met Marcel Metze, VUconnected, 16:30-18:00, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2 – 8

Marcel Metze (historicus en onderzoeksjournalist), Ad Verbrugge (VU-filosoof) en Govert Buijs gaan met elkaar in gesprek over managers.

Lees verder over: Weekberichten.