Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 43

Woensdag 30 oktober – Schouw op Zuidas, van 15.00-17.00 uur, startpunt Lex van Deldenbrug

schouw 2013BPZ houdt een schouw op Zuidas. Het betreft een visuele inspectie van de openbare ruimte. Drie bouwplaatsen krijgen ook aandacht. Dat zijn, Mahler kavel 14 en 16 en nieuwbouw aan de Beethovenstraat. We inventariseren waar gebreken, rommel of gevaarlijke situaties zijn die aandacht en verbetering verdienen. Heeft u al iets opgemerkt en wilt u mee? Meld u aan via bpz@wocbuitenveldert.nl en geef uw opmerkingen door.

 

Project ZuidasDok krijgt Europese subsidie

Dienst Zuidas berichtte vorige week dat, “de Europese Commissie aan het project ZuidasDok €2,5 miljoen subsidie heeft toegekend voor verbeteringen aan het spoor. Het project ZuidasDok gebruikt deze subsidie voor verbetering van de knelpunten van het spoor en de toegankelijkheid via het spoor." Niet duidelijk werd of het bedrag al in het projectbudget was voorzien of aanvullend is.

Autodelen op de Zuidas

“Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) lanceerde op 17 oktober bij World Trade Center Amsterdam, Car Sharing op de Amsterdamse Zuidas. De Green Business Club Zuidas is initiatiefnemer en heeft betrokken partijen bij elkaar gebracht voor de implementatie van het project. Samen met Greenwheels, Audi Nederland en World Trade Center Amsterdam is het gelukt een innovatief en aantrekkelijk aanbod te ontwikkelen.”

Inzameling groot succes, 195 kratten vol voedsel: meldt de Green Business Club

voedselbank 2013“Participanten van de Green Business Club Zuidas zetten zich in de week van Wereldvoedseldag massaal in voor de Voedselbank. Bestond de opbrengst vorig jaar nog uit 80 kratten, dit jaar hebben de 9 betrokken bedrijven samen 195 volle kratten ingezameld. Hier kan de Voedselbank Amsterdam Zuid een jaar lang mee vooruit. Een grootschalige lunch op 16 oktober op het Gustav Mahlerplein heeft geholpen de inzamelingskoorts aan te wakkeren. Deze geslaagde middag in samenwerking met Stichting Resto VanHarte, trok veel media aandacht. Niet alleen bedrijven zetten zich dit jaar in, ook buurtbewoners voelden zich betrokken. Naar aanleiding van een bericht op AT5 en RTV N-H kwamen onder andere Nelleke en Jasper langs met een tas vol houdbaar voedsel en tandenborstels: “We hoorden op de radio over de actie, we dragen ook graag ons steentje bij.””

24 oktober 15.00 uur, opening Polderdak, Gaasterlandstraat 5

“Dit blauw/groene dak op de Old School is een nieuw innovatief en rendabel concept voor waterberging op daken in dichtbebouwde gebieden. De Green Business Club Zuidas heeft het initiatief genomen en Dakdokters B.V. heeft het Polderdak ontwikkeld samen met Dienst Zuidas, Waternet en Ingenieursbureau Amsterdam.

TCS marathon haalt flink bedrag op voor VUmc CCA

“De deelnemers die afgelopen zondag meededen aan de TCS Amsterdam Marathon hebben gezamenlijk € 215.000 aan sponsorgeld opgehaald voor het VUmc Cancer Center Amsterdam (VUmc CCA). Dit bedrag is bij elkaar gebracht door 42.600 lopers, medewerkers van VUmc, donateurs van stichting VUmc CCA en klanten en medewerkers van Tata Consultancy Services (TCS), dat al drie jaar de titelsponsor is van het evenement.”

Start bouwproject aan de Fred Roeskestraat

“Afgelopen week is de bouw van de drie kantoorpaviljoens van het gebouw HANDEL AMSTERDAM aan de Fred. Roeskestraat in Zuidas van start gegaan. Een ambitieuze vastgoed ontwikkeling met aandacht voor details. Het unieke gebouw biedt vanaf medio augustus 2014 …..,” aldus het bericht van dienst Zuidas.

Raadsvergadering stadsdeel Zuid , 30.10, 20:00- 23.00 uur, raadzaal, Pr. Kennedylaan 923

Hamerstuk is de bouw van drie nieuwe scholen in het Zuidasgebied: IKC Zuidas, dependance Notenkraker, speciaal onderwijs Zuidelijke Wandelweg. De deelraad wordt gevraagd het IHP 2013-2017 vast te stellen en hiervoor nieuwe kredieten beschikbaar te stellen voor een totale investering van ruim € 16 miljoen. Zo meldt de stadsdeelkrant d.d. 17 oktober. In de notulen van de vergadering van 25 september bij punt 6, blz.. 6 het IKC.

Vergadering commissie Ruimte en Wonen, 6 november, 20:00-23.00, raadzaal, Pr. Kennedylaan 923

Bij agendapunt 5 -Hortus VU.

Werkzaamheden rondom Minervalaan/-park en de Strawinskylaan van 28.10 t/m eind november

  • Voetgangers kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het Minervapark, speelterrein en het voetpad aan de zuidzijde van het park, ter hoogte van de Strawinskylaan. Het voetpad aan de west- en oostzijde van het park zijn gewoon toegankelijk.
  • Voetgangers van en naar Station Zuid kunnen geen gebruik maken van het zebrapad over het fietspad in de Strawinskylaan. Zij moeten op andere plekken oversteken. Deze plekken geven wij aan met borden.
  • Fietsers over de Strawinskylaan hebben geen hinder van de werkzaamheden. De fietspaden tussen de Prinses Irenelaan en Strawinskylaan blijven gewoon toegankelijk.

Voor vragen kunt u terecht bij de heer Koos Veltman 06 5107 3396. bron: Bewonersbrief stadsdeel Zuid

Werkzaamheden Beethovenstraat

Stadsdeel Zuid gaat in de Beethovenstraat onderhoud uitvoeren. Het fietspad tussen de Stadionweg en de Stadionkade wordt opnieuw geasfalteerd. Werkzaamheden aan de westzijde van de straat starten op maandag 28 oktober. De oostzijde wordt in 2014 aangepakt. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de heer Koos Veltman, toezichthouder van het stadsdeel, 06 5107 3396.

Nieuws uit het DB Stadsregio van 17.10 :

“Investeringsagenda OV  Het dagelijks bestuur neemt kennis van de reacties op de consultatieversie van de Investeringsagenda Openbaar Vervoer en de wijze waarop de beantwoording en de wijzigingsvoorstellen plaatsvinden. Op 13 juni 2013 heeft het DB de Investeringsagenda vrijgegeven voor consultatie. Deze consultatie duurde tot 15 september jl. Er zijn van 35 partijen reacties binnen gekomen. Veel partijen spreken hun zorgen uit over de verschraling van het OV (opheffen lijnen en haltes, meer overstappen). De investeringen die in de Investeringsagenda worden voorgesteld hebben tot doel om deze verschraling te voorkomen. De Investeringsagenda OV is sterk bepalend voor de wijze waarop investeringen in de OV-infrastructuur tot 2025 vorm zullen krijgen. Er staat in op welke wijze en in welke trajecten bij voorkeur geïnvesteerd moet worden. In het DB van 14 november moet de Nota van Wijzigingen worden vastgesteld. De Regioraad wordt op 10 december gevraagd de definitieve Investeringsagenda vast te stellen. Op 30 oktober wordt een informatiebijeenkomst gehouden voor raadsleden.

Starten procedure bestelling materieel Amstelveenlijn  Het dagelijks bestuur besluit van start te gaan met de voorbereiding van de bestelling van het hoogwaardige trammaterieel voor de Amstelveenlijn. Hiermee geeft ze opdracht om het plan van aanpak voor de voorbereiding van de bestelling van het hoogwaardige trammaterieel op te stellen. Het bestellen en leveren van het materieel zal minimaal 4 tot 4,5 jaar in beslag gaan nemen en loopt vooruit op het definitieve besluit om de infrastructuur van de Amstelveenlijn te verbouwen dat waarschijnlijk in 2015 wordt genomen. Het is essentieel om nu al met de bestelling te beginnen om de overlast voor de reizigers zo veel mogelijk te beperken en het tijdelijk vervoer niet onnodig lang te laten duren. Volgens de nu voorziene planning zouden de voertuigen geleverd kunnen worden vanaf medio 2018.”

Bloeiende stationsomgevingen, vergadering raadscommissie VVL, 31 okt.: 9:00-12.30 en 19.30-22.00 uur, De Rooszaal, 0239, stadhuis

bijlage 2. Stoplichtenrapportage Bloeiende stationsomgeving def juli 2013 en zie ook de andere bijlagen bij agendapunt 17. 

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Aanvraag voor een omgevingsvergunning

  • Terrein Amstelveenseweg – 1010575, oprichten tijdelijke in-/uitrit voor bouwverkeer t.b.v. project OV Saal (30-09-2013);

De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage

Geen zienswijze:

  • Gaasterlandstraat 7 – 835353, gebruik van gronden als kippenrondeel en verplaatsen tijdelijk kippenhok voor 5 jaar.

Aanvraag evenementenvergunning

  • De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van het "VU International Day" evenement op het campusplein op 29 oktober 2013 van 17:00 uur tot 23:00 uur. Dossiernummer 32-781282.

De bovengenoemde aanvraag ligt vanaf 21 oktober 2013 gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

  • Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 28 oktober 2013 tot en met 20 december 2013, verzonden d.d. 16 oktober 2013. Dossiernummer 43-770234.
  • Beethovenstraat 105, 1077 HX: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 21 oktober 2013 tot en met 15 februari 2014, verzonden d.d. 14 oktober 2013. Dossiernummer 43-777079.

De bovengenoemde vergunningen liggen vanaf 21 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken, richten aan p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Rites de Passage, tentoonstelling, 25 oktober, 18.00 uur in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Vernissage: 25 oktober van 18:00 tot 21:00 en Finnisage: 31 januari van 18:00 tot 21:00. Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert Met opening performance door Eric Giraudet de Boudemange en closing performance door Allard van Hoorn.

5 november 12.30 uur lunchconcert in de Thomaskerk

Johannes Pfeuffer, saxofoon.

7 november 2013, 15:30-17:00 uur, Slim eten: Het gewicht van de schooltuin, Dr. L. Alma schoolwerktuin (Gustav Mahlerlaan 3005)

Sprekers Jaap Seidell, Irene Zeldenrust en Nienke Kwikkel, gespreksleiding door Hanneke Noordam. Georganiseerd samen met: ANMEC en de Dr. L. Alma Schoolwerktuin.

 

Lees verder over: Weekberichten.