Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 43

ombouw6 november Thema-avond BPZ & commissie RO van het WOCB over Waar gaat het heen met lijn 51 en 5, 19.30 – 21.30 uur, in het café Huis van de Wijk Buitenveldert, MFC Binnenhof, A. J. Ernststraat 112

Vertegenwoordigers van de Regioraad geven een toelichting en schetsen toekomstige vervoersmogelijkheden. Iedereen is van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl

 

water za4 november informatie-avond dienst Zuidas over Zuidas en Water

Dienst Zuidas heeft de afgelopen maanden verschillende vragen ontvangen over de invloed van de ontwikkelingen op de waterhuishouding in en om Zuidas. Naar aanleiding hiervan organiseren ze op 4 november een informatieve bijeenkomst over water. De inhoud van deze avond? Die bepaalt u! Experts op het gebied van water zijn aanwezig om al uw vragen over water, het watersysteem in Zuidas en de gevolgen van de ontwikkelingen voor het water in uw buurt te beantwoorden. Heeft u niet echt een concrete vraag maar wilt u wel graag weten wat de bouwplannen en ontwikkelingen voor uw buurt betekenen en hoe we werken aan droge voeten? Kom dan op dinsdag 4 november naarde informatieavond over Zuidas en Water. Van 19.00 tot 21.30 uur bent u van harte welkom in de groene zaal van dienst Zuidas in het WTC. Het programma is als volgt: 19.00 uur ontvangst, 19.15 uur inventarisatieronde: wat speelt er op het gebied van water? Welke vragen leven er? 19.30 uur vraag en antwoord met Kasper Spaan, planadviseur Waternet en Anja Wanningen themamanager Water Zuidas/Zuidasdok 21.00 uur samenvatting en conclusies. Wilt u deze avond bijwonen, dan ziet dienst Zuidas uw aanmelding graag tegemoet vóór 29 oktober via communicatie@zuidas.nl  

zuidas groen bij rechtbankThema-avond BPZ, Zuidas Groen

Op 16 oktober gaf Cisca Griffioen een presentatie met daarin opgenomen de ideeën die tijdens de groene wandeling zijn geopperd. Op de thema-avond werd ook het belang van opname van groenvoorzieningen in de nieuwe Visie Zuidas aanbevolen zodat het geen aanhangsel wordt maar er een volwaardige plek in krijgt. Ook is men er voor om de trend van -afknabbelen- te keren. En aan bruggen mogen veel hanging baskets komen. Alle suggesties zijn inmiddels naar Dienst Zuidas gestuurd. Hier vindt u meer.

rooilijnVierde Rooilijn Kenniskring in PDZ

Op woensdagavond 15 oktober vond in Pakhuis de Zwijger de vierde Rooilijn Kenniskring plaats. Centraal stond de discussie rondom het spanningsveld (of het gelukkige huwelijk?) tussen de mondiale en lokale dynamiek van Zuidas. Aanleiding van deze avond is het verschijnen van een Rooilijn special over Zuidas.Het tijdschrift is online te bestellen. En bevat bijzondere foto’s rooilijn pdzvan de Zuidas gemaakt door Dennis van den Water, de winnaar van de fotowedstrijd die Kenniskring had uitgeschreven.

 

 

pav fred RPaviljoens Fred. Roeskestraat

Peva Vastgoed ontwikkelt drie kantoorpaviljoens met een totale bruto verhuurbare oppervlakte van 1.955 m2 aan de Fred. Roeskestraat in Amsterdam. Daartoe heeft de projectontwikkelaar een erfpachtovereenkomst gesloten met de gemeente, aldus het bericht op de website van vastgoedmarkt.nl.

blok 4Bouw Blok 4

Als opvolger van de onlangs opgeleverde ontwikkeling van ZuidSchans 'OpZuid' wordt Blok 4 een gebouw met een bijzondere uitstraling. En dat beperkt zich niet tot de buitenkant. Ook achter de gevels krijgt het gebouw karakter, met een grote variatie aan appartementen, hoge plafonds, grote raampartijen en royale buitenruimtes. Kopers praten na aankoop mee over de indeling en inrichting. Zie ook de website dienst Zuidas.                         

lunch voedselGrote opkomst lunch Voedselbank en Zuidas

Greenbusinessclub meldt:”Op 17 oktober -Wereldarmoededag- zaten zo’n 90 mensen samen te lunchen op het Gustav Mahlerplein op Zuidas, het zakelijk hart van Nederland. Klanten van Voedselbank Amsterdam Zuid, werknemers, CEO’s en bestuurders zaten zij aan zij en genoten van heerlijke broodjes en soep, verzorgd door Resto vanHarte. De lunch is een initiatief van Green Business Club Zuidas en was de aftrap voor de grote jaarlijkse inzamelingsactie voor Voedselbank Amsterdam Zuid…”” 

 

22 oktober, 13:30 -17:00 uur/19:30-22:30 uur raadscommissie Werk & Economie, De Rooszaal, stadhuis

Agendapunt 15. Vaststellen hoogbouwkader Zuidas in het kader van het Luchthavenindelingbesluit Vliegveiligheid (LIB) Nr. BD2014-010208

29 en 30 oktober raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 29 oktober, 13:30 – 17.00 uur en 30 oktober donderdagavond 19.30 – 22.30 uur, De Rooszaal, 0239, stadhuis

Agdpunt 14 Beantwoording motie 1179 Hoofdgroenstructuur Zuidasdok Nr. BD2014-009429. Op de 30ste oktober van 19.30, Agdpunt RO  31. Vaststellen bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, Tweede Fase (locatie voormalige schoolwerktuinen) Nr. BD2014-005854. Inclusief veel documenten. En bij ter kennisname: tkn 2 Kennis nemen van Financieel Perspectief 2014 Zuidas Amsterdam. (BD2014-008722)

Werk aan de weg

werk a d wegStrawinskylaan

Vanaf dinsdag 28 oktober tot eind december vinden werkzaamheden plaats in het fiets- en voetpad van de Strawinskylaan, tussen de Minervalaan en de Parnassusweg. Fietsers, scooters en voetgangers worden omgeleid via de Prinses Irenestraat. Graag wil ik u vragen uw collega’s, bezoekers, leerlingen te informeren over de geplande werkzaamheden en omleiding.

Tijdelijke afsluiting straten in Kop Zuidas

De komende maanden zijn verschillende straten in Kop Zuidas en de Rivierenbuurt tijdelijk afgesloten voor werk aan kabels en leidingen en (her)inrichting van de openbare ruimte. Zie tweede kaartje.

kop zaScheldeplein / Europaplein

Van vrijdag 7 november 19.00 uur tot en met zondag 9 november uur asfalteert de Noord/Zuidlijn de rijbanen en fietspaden op het Scheldeplein. Het Scheldeplein in deze periode volledig afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid     

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Ontwerp uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) & Ontwerp omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Flora- en faunawet ten aanzien van beschermde soorten

1.  uitwerkingsplan.Het plangebied ligt binnen de gronden met bestemming ‘Gemengd – uit te werken’ van het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord (planidentificatienummer (ID) NL.IMRO.0363.K1004BPGST-VG01), waarvoor een uitwerkingsplicht geldt. De uitwerking ziet op de meest zuidoostelijk gelegen kavel binnen die uit te werken bestemming, die aan de oostzijde wordt begrensd door de Buitenveldertselaan, en aan de zuidzijde door de Gustav Mahlerlaan.
2. Ontwerp omgevingsvergunning kappen bomen.Betreft indienen bouwaanvraag in het vierde kwartaal van 2014. Begin derde kwartaal 2015 dient volgens planning de grond bouwrijp te zijn gemaakt. Het bouwrijp maken omvat onder meer het verleggen van kabels en leidingen, het organiseren van de bouwlogistiek en het verwijderen van de aanwezige beplanting.
  • Hiertoe is een omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen ( met 1 paartje broedende sperwers) benodigd. In verband met de vogels is overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.27 Wabo jo. artikel 75d, lid 1 Ffw bij het bevoegde Ministerie een verklaring van geen bedenkingen Flora- en faunawet gevraagd en verkregen. Deze verklaring van geen bedenkingen maakt onderdeel uit van de ter inzage legging.
Vanaf 23 oktober 2014 liggen de stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan 923. Het ontwerp uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1406BPGST-OW01. Schriftelijke zienswijzen richten aan het college van B&W van Amsterdam t.a.v. de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning voor Kunstwerk 12

  • Ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (HZ_WABO-2013-009894 en olo-nummer 935187) voor het oprichten van keerwanden/damwanden (Kunstwerk 12) en een toegangshek en het realiseren van een dienstweg inclusief in- en uitrit op de locatie Amstelveenseweg/A10 nabij de spoorbaan te Amsterdam. Betreft de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL) is onderstaand ontwerpbesluit voor het cluster SAAL-046. Voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding SAAL is onderstaand ontwerpbesluit voor het cluster SAAL-046.

Het besluit ligt van donderdag 23 oktober 2014 t/m woensdag 3 december 2014 ter inzage bij stadsdeel Centrum, Amstel 1 te Amsterdam. In die periode kan eenieder een zienswijze naar voren brengen bij het college van B&W van de gemeente Amsterdam, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning

  • Parnassusweg / Gustav Mahlerlaan – 1347063, kappen 163 bomen t.b.v. gebiedsontwikkeling in het Kenniskwartier,  en het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Flora – en Faunawet ten aanzien van beschermde soorten;

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 23 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Centrum, Amstel 1. Een zienswijze indienen kan binnen een termijn van zes weken. Stuur uw bezwaar naar het college van B&W, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Verleende omgevingsvergunning bomen kap

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 23 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Centrum, Amstel 1. Eenieder kan gedurende zes weken schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van B&W, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure

  • Scheldeplein 10 – 1303179, plaatsen ijskiosk, met bestemming daarvan tot winkelfunctie
    (16-10-2014).

De vergunning ligt van donderdag 23 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Centrum, Amstel 1.  Belanghebbenden kunnen beroep instellen binnen zes weken na de dag waarop een beschikking ter inzage wordt gelegd, Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Verleende vergunning Werken in de openbare ruimte

  • Fred Roeskestraat 91, 1076 EC: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 13 oktober 2014 tot en met 31 juli 2015, verzonden d.d. 15 oktober 2014. Dossiernummer 43-965576.

De vergunning ligt vanaf 20 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken en uw bezwaarschrift zenden naar het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende Noodkapvergunning

  • Strawinskylaan (talud), 1077 XW: noodkap van twee halfwas eiken (Quercus robur). De bomen moeten gekapt worden in verband met het plaatsen van een ontvangstkuip voor een boring. Tijdens de werkzaamheden zal er toezicht worden gehouden door een bomenwacht. Er geldt een herplantplicht.

De vergunning ligt vanaf 20 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Binnen zes weken na verzending van dit besluit kunt u bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019 1070 BA Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning

  • Amstelpark 4, 1083 HZ: voor het kappen, in het kader van regulier onderhoud en vanwege veiligheid, van eenentwintig bomen in de openbare ruimte, waarvan één in het Gijsbrecht van Aemstelpark, vier in het Martin Luther Kingpark, vijf in het Amstelpark en elf in het Beatrixpark, er geldt een herplantplicht, verzonden d.d. 10 oktober 2014. OLO-nummer 1443193.

De vergunning is alleen in te zien op de President Kennedylaan 923. Binnen zes weken na de verzending van dit besluit kunt u bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

nacht vd nVU doet mee met ‘Nacht van de Nacht’

 “Het onnodig aanlaten van verlichting veroorzaakt veel lichtvervuiling en kost veel geld. Kantoren en winkels kunnen 536 miljoen kWh elektriciteit besparen door het uitschakelen van onnodige verlichting buiten bedrijfstijd. Dat is het gemiddelde verbruik van 150.000 huishoudens!* De Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu vragen 25 oktober met ‘Nacht van de Nacht’ aandacht voor de schoonheid van de donkere nacht. De VU steunt dit initiatief en zet daarom alle gevelverlichting uit in de ‘Nacht van de Nacht’. Tijdens die nacht is de sterrenkoepel open. Wel vooraf aanmelden zie de website VU. “

schrodernovember, Zone2source, Amstelpark

t/m 29 november in de achterruimte van het Glazenhuis Im November ist es still, weil alle schlafen oder in Afrika sind van Carl Schröder.

 

thomaso4 november van 12.30 – 13 uur Lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Vivezza Trio, Inger van Vliet, viool, Nicole van Jaarsveld, klarinet en Angélique Heemsbergen, piano.

 

 

 

de nieuwe poortin oktober lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

 

 

 

 

 

 

Lees verder over: Weekberichten.