Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 45

6 november Thema-avond BPZ & commissie RO van het WOCB over Waar gaat het heen met lijn 51 en 5, 19.30 – 21.30 uur, in het café Huis van de Wijk Buitenveldert, MFC Binnenhof, A. J. Ernststraat 112

Vertegenwoordigers van de Regioraad geven een toelichting en schetsen toekomstige vervoersmogelijkheden. Iedereen is van harte welkom.  

8 november wandeling Ring Zuid, Ontdek de Ring A10 tijdens Week van de Stad

Op zaterdag 8 november zal worden gelopen vanaf Old School tot aan ‘Het Bosch’, Jollenpad 10, onder leiding van deelnemers van de Failed Architecture workshop die in aanloop naar de Week van de Stad plaatsvond. Aansluitend kan de metro worden genomen vanaf Amstelveenseweg terug naar Old School (station RAI), alwaar om 18u de presentatie van de uitkomsten van de vierdaagse onderzoeksworkshop over de ring plaatsvindt. Deelnemers van de Ringvierdaagse krijgen de mogelijkheid om het boek Ring A10 van ARCAM voor slechts €10 te kopen (ipv €29,95).

Nieuwbouw Rechtbank

Dienst Zuidas maakte op 13 oktober bekend dat er 5 partijen geselecteerd zijn voor deelname aan de dialoog over nieuwbouw voor de Rechtbank in Amsterdam. De Raad voor de Rechtspraak heeft besloten tot herhuisvesting van de rechtbank Amsterdam op de huidige locatie in Zuidas. De dialoog wordt gestart met de 5 om vervolgens in april 2015 op basis van een projectvisie te komen tot een selectie van 3.

Bebouwing kavels 9&10 en 11&12

Langs de De Boelelaan en de Gustav Mahlerlaan start de bouw van de kavels 9 en 10 in de week van 17 november en van de kavels 11en 12 begin 2015. Tot start bouw worden de werkterreinen ingericht.

 Bomenridder leerlijn! Start 27 november

Welke rechten hebben bomen? Welke kennis is er over de invloed van bomen op het stadsklimaat? Wat weten we over de economische waarde van bomen? Hoe beschermt de bomenverordening de bomen? Mensen houden van bomen, maar niet allemaal! Ze (mensen en bomen) kunnen soms erg lastig en hoe gaan we daar dan mee om? In een viertal avonden leer je van alles over bomen in Amsterdam Zuid.  Als bomenridder kun je een beroep doen op het bomenriddernetwerk, waarin ridders elkaar ondersteunen en we geholpen worden door allerlei deskundigen. Verder organiseren we samen ook wandelingen en lezingen. Deze opleiding is bedoeld voor bewoners van Amsterdam Zuid want is gebaseerd op de bomenverordening 2012 Amsterdam Zuid. De eerste avond is 27 november van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur, in het Huis van de Wijk, MFC Binnenhof aan de A J. Ernststraat 112. Wel vooraf aanmelden.

Nieuws uit B&W, Ruimtelijke Ordening

Het college heeft het bestemmingsplan voor de locatie Beethoven in de eerste fase, vastgesteld. Ook het bestemmingsplan van de locatie RAI is vastgesteld evenals het Uitvoeringsbesluit voor Amsterdam RAI.

Uit de vergadering DB bestuurscommissie stadsdeel Zuid

In de vergadering op 14 oktober van het DB bestuurscommissie liet de voorzitter weten dat: – de conceptbrief HUB-Ravel is aangepast naar aanleiding van het advies van de commissie AZ&RO: toevoeging met betrekking tot verkeersveiligheid, – de fietsbrug over de Amstel verdwijnt bij de realisatie DOKZuidas en er een nieuwe fietsbrug gepland is langs de A-10 (is buiten het gebied van stadsdeel Zuid). Er wordt een schriftelijke reactie door stadsdeel Zuid voorbereid.

vergadering gemeenteraad, 5 november, 13:00 en 19.30 uur tevens donderdag 6 november 2014 om 13.00 uur en 19.30 uur, Locatie: Raadszaal, stadhuis

Bij agendapunt RO 29, voordracht van het college van B&W van 30 september 2014 tot vaststellen van het bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, Tweede Fase (locatie voormalige schoolwerktuinen). (Gemeenteblad afd. 1, nr. 910)

Bij agendapunt Economie  44, voordracht van het college van B&W van 30 september 2014 tot vaststellen van het hoogbouwkader Zuidas in het kader van het Luchthavenindelingbesluit Vliegveiligheid. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 925)

Bij ingekomen stukken 17, raadsadres van een burger van 16 oktober 2014 inzake het inkorten van buslijn 62 in Buitenveldert.

vergadering raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid, 12 november, 09:00-12.30 en zonodig vanaf 19.30 uur, locatie: De Rooszaal, Stadhuis

ter kennisnamelijst Verkeer en Vervoer, bij Tkn 1, Nota van Uitgangspunten uitbreiding metrostation Rai. (BD2014-007308) Op 30 september heeft het college van B&W ingestemd met de Nota van Uitgangspunten ‘Uitbreiding metrostation Rai’ met als belangrijkste onderdelen: – het uitbreiden van de metrohal o.b.v. ontwerp treinstation; – Het verplaatsen van de OV-chipkaart poortjes (OVCP); – het aanpassen van de technische ruimte; – het aanpassen van de materialisering van gevel, plafond en vloer; – integratie met de nieuwe fietsenstalling.

Werk aan de weg

Bouw in- en uitrit aan de noordzijde van de De Boelelaan

Voor de bereikbaarheid van de projecten in ontwikkeling langs de De Boelelaan en de Gustav Mahlerlaan wordt voor het bouwverkeer een tweede in- en uitrit op de De Boelelaan aangelegd. Het werk duurt van maandag 27 oktober tot half november 2014. In het weekend van 8 – 9 november wordt de in- en uitrit aangesloten op de De Boelelaan en dan is het fiets- voetpad hier afgesloten.

Vanaf dinsdag 28 oktober tot eind december vinden werkzaamheden plaats aan het fiets- en voetpad van de Strawinskylaan, tussen de Minervalaan en de Parnassusweg. Fietsers, scooters en voetgangers worden omgeleid via de Prinses Irenestraat.

Tijdelijke afsluiting straten in Kop Zuidas

De komende maanden zijn verschillende straten in Kop Zuidas en de Rivierenbuurt tijdelijk afgesloten voor werk aan kabels en leidingen en (her)inrichting van de openbare ruimte. Lees hier meer:

Scheldeplein / Europaplein

Van vrijdag 7 november 19.00 uur tot en met zondag 9 november asfalteert de Noord/Zuidlijn de rijbanen en fietspaden op het Scheldeplein. Het Scheldeplein is in deze periode volledig afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid. En: stadsdeel Zuid asfalteert de Europaboulevard. De weg is daarom afgesloten tussen de Van Nijenrodeweg en de Van Boshuizenstraat van maandag 10 t/m vrijdag 21 november. T/m /m 16 november geldt de afsluiting alleen richting Europaplein, vanaf maandag 17 november in beide richtingen. Ook het busverkeer rijdt een aangepaste routes. Informatie hierover leest u binnenkort op de site gvb.nl.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid     

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Gebied Atrium in Zuidas

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied Atrium in Zuidas. Dit gebied wordt globaal begrensd door de Strawinskylaan aan de noordzijde, kantoorbebouwing van CRI aan de oostzijde, de A10 aan de zuidzijde en de Parnassusweg aan de westzijde. In dat bestemmingsplan wordt voorzien in een adequate juridische regeling voor het bestaande Atrium complex en de parkeergarage. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in nieuwe ontwikkelingen, te weten een kantooruitbreiding van 25.000 m² en voorzieningen als horeca en winkels met een oppervlakte van maximaal 5000 m².

Over de plannen met betrekking tot het gebied voert de gemeente Amsterdam regelmatig informeel overleg met omwonenden en gebruikers in het rondom het gebied. Zo is op 8 september 2014 een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tevens is eerder in het kader van het MER Zuidas – Flanken op een tweetal momenten de mogelijkheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en heeft inspraak ten aanzien van het Startbesluit Strawinsky plaatsgehad. Gezien bovengenoemde mogelijkheden van participatie met betrekking tot de gebiedsontwikkeling is besloten in dit stadium van de bestemmingsplanprocedure af te zien van het ter inzage leggen van stukken en het bieden van gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen. Tevens is besloten om af te zien van de mogelijkheid om een onafhankelijke instantie in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over het voornemen. In een later stadium zal het ontwerpbestemmingsplan voor een ieder ter inzage worden gelegd.

Zuidas Parnas: Overeenkomst over grondexploitatie tussen de Staat (Rijksgebouwendienst (Rgd) en Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (Rvob)) en de gemeente Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat zij op 13 maart 2014 een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening hebben gesloten met het Rijk (de voormalige Rijksgebouwendienst en het voormalige Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, thans Rijksvastgoedbedrijf)) voor de volgende kadastrale percelen in de gemeente Amsterdam in de sectie 23 AB: 2064, geen adres; 2066, geen adres; 2074, geen adres; 2077, geen adres; 2140, geen adres; 2141, Parnassusweg 220; 2142, geen adres; 2148, Frederik Roeskestraat 55, 57 en 61. De percelen maken onderdeel uit van het projectgebied Zuidas-Parnas.

De overeenkomst heeft betrekking op de nieuwbouwopgave van ca. 60.000m2 bvo ter plaatse van het zuidelijke deel van het rechtbankcomplex, vanuit de hoek Parnassusweg – A10. Inzien? Met ingang van 6 november 2014 ligt een zakelijke beschrijving van de overeenkomst gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het WTC, Strawinskylaan 481, Dienst Zuidas, centrale hal, Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

Claude Debussylaan 2, 1082 MD: voor het houden van het evenement “Kerstmarkt” op 10 december 2014 tot en met 19 december 2014 van 11:00 uur tot 18:00 uur. Dossiernummer 32-972529.

Europaboulevard 1078, GZ (RAI): voor het houden van het dance-evenement “Valhalla” in de nacht van zaterdag 20 december 2014 op zondag 21 december 2014 van 21:00 uur tot 07:00 uur. Dossiernummer 32-949693.

De aanvragen liggen vanaf 3 november 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. w schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning

Europaplein 1, 1078 GS: voor het houden van het evenement “Neonsplash” in de nacht van 8 op 9 november 2014 van 22:00 uur tot 07:00 uur, verzonden d.d. 24 oktober 2014. Dossiernummer 32-930442.

De vergunning ligt vanaf 3 november 2014 gedurende zes weken ter inzage op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte

Antonio Vivaldistraat 148, 1083 HP: voor het werken in de open bare ruimte gedurende de periode van 22 oktober 2014 tot en met 31 maart 2015, verzonden d.d. 23 oktober 2014. Dossiernummer 43-968349.

De vergunning ligt vanaf 3 november 2014 gedurende zes weken ter inzage bij op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam 

Verleende Exploitatievergunning voor een horecabedrijf

George Gershwinlaan 101, 1082 MT: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 23 oktober 2014. Dossiernummer 16-964203.

De vergunning ligt vanaf 3 november 2014 gedurende zes weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

t/m november, Zone2source, Amstelpark

t/m 29 november in de achterruimte van het Glazenhuis Im November ist es still, weil alle schlafen oder in Afrika sind van Carl Schröder.

7 november tentoonstelling Hoc est corpus (hocus pocus), 19.00-21.00 uur opening, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Van 7 november 2014 t/m 11 januari 2015 is in de Thomaskerk een tentoonstelling te zien met nieuw werk dat reageert op de ruimte en de rituelen. Op zondag 9 november na de dienst: curator Julia Geerlings en predikant Evert Jan de Wijer verzorgen een rondleiding langs de werken.

11 november 12.40 uur, meesterpreek door Hester van Buren, de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

Je geest verzetten tijdens de lunch? Kom dan op dinsdagmiddag naar De Nieuwe Poort voor De Meesterpreek in de lunchbreak. Drie keer per maand op dinsdagmiddag tussen 12.40 en 13.00 uur, geeft een topvrouw of –man uit het bedrijfsleven een filosofische overweging op thema’s als concurrentie, leiderschap, verbinding en rechtvaardigheid.

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.