Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 45

Bewonersplatform Zuidas kan verder

Op 2 november heeft Cisca Griffioen, voorzitter BPZ, ingesproken bij de behandeling van de begroting 2017 en de opgelegde bezuiniging bij de Stadsdelen door de brede financiële commissie van de Gemeenteraad. Wethouder Eric van der Burg heeft continuering van de subsidie toegezegd.

Afgelopen zaterdag brand in tranformatorstation

“De brand brak iets voor 13.00 uur uit in een transformatorruimte aan de Barbara Strozilaan. De brand ontstond in de generator tijdens werkzaamheden. Rond 13.30 had de brandweer de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen”, aldus het bericht in Het Parool.

Marleen en Piet

Dienst Zuidas publiceerde een artikel dat eerder verscheen in het Engels in het blad Hello Zuidas. “Twee totaal verschillende werelden zullen de komende jaren veel met elkaar optrekken door alle werkzaamheden die hier gaan plaatsvinden. De bouwers in hun oranje jassen en de zakenmannen en -vrouwen in hun zakelijke tenue. En dat levert verrassende ontmoetingen op. Deze week in het vernieuwde Beatrixpark (waar sinds kort ook gloednieuwe sporttoestellen staan): Piet Grandiek, uitvoerder bij KWS, en Marleen Munniksma, voorzitter Vereniging Vrienden van het Beatrixpark.” lees meer

Deelfietsen in Zuidas

Hello Zuidas berichtte: “Op vrijdag 4 november ondertekenden Hello Zuidas en The Bikevertising Company hun overeenkomst voor een slimme deelfiets voor Zuidas. Dit feestelijke moment dat in aanwezigheid van wethouder Pieter Litjens en Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel werd gevierd vormde de start van een op zijn minst drie jaar durende samenwerking. Vanaf vandaag wordt gewerkt aan  de uitrol van 250 fietsen in het voorjaar van 2017, groeiend naar 500 fietsen eind 2017. De  eerste locaties zijn Rai, Station Zuid, VU  en het Gelderlandplein. lees meer over de uitvraag  

Wonen in Zuidas in beeld gebracht

Bericht van dienst Zuidas: “Zuidas wordt steeds meer een plek om te wonen. In 2016 wonen er zo’n 2000 mensen in Zuidas en dat aantal groeit snel. De ambitie van de gemeente Amsterdam is om van Zuidas een populair woongebied te maken. Fotograaf Pieter Kers legde de bouw van de woongebouwen aan de De Boelelaan vast in verschillende stadia.” lees meer

De nieuwsbrief Amsterdam editie Zuid

Nieuw!: De nieuwsbrieven van de stadsdelen zijn met ingang van vorige week opgegaan in de Amsterdam.nl nieuwsbrief en komen uit in een stadsdeeleditie. Vanaf 3 november 2016, is er de editie Zuid. Met: Gelderlandplein in de top 10 Schoonste Winkelgebieden van Nederland. En: Bestuurlijk stelsel verandert –Het college van B&W heeft een voorstel gedaan voor een nieuw bestuurlijk stelsel in Amsterdam, dat in 2018 in moet gaan. In het nieuwe stelsel kunt u als inwoner deelnemen aan het besturen van de stad, door u verkiesbaar te stellen voor een adviescommissie. lees verder 

Inspraak conceptbeleidskader Verlichting t/m 2 december

Het concept beleidskader ‘Verlichting' is t/m 2 december 2016 digitaal te raadplegen en de papieren versie ligt ter inzage bij de stadsloketten van alle stadsdelen. U richt uw schriftelijke zienswijze aan: Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, afdeling Assets, t.a.v. beleidskader Verlichting, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam, of per e-mail naar: beleidskaderverlichting@amsterdam.nl.

Inspraak Beleidskader Verkeersnetten gemeente Amsterdam, reageren voor 9 november 2016

Geef uw mening en lees verder  Reacties per post: Gemeente Amsterdam, t.a.v. Inspraak Beleidskader Verkeersnetten, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte, Postbus 95089, 1190 AR Amsterdam, per e-mail: inspraakverkeersnetten@amsterdam.nl of via het digitale formulier

Aanvraag kapvergunning 14.400 bomen ligt 6 weken (vanaf 3 nov) ter inzage

Op de website van dienst Zuidas leest u meer over de kap en waarom dat nodig is. Meer informatie over de ambities voor de definitieve inrichting leest u in het landschapsplan (bijlage 7 in de aanvraag en 8 van het Bestemmingsplan Zuidasdok).

Het gaat om het ontwerpbesluit van B&W Amsterdam over de verleende omgevingsvergunning voor de kap van “14.088 bomen en het verplanten van 7 bomen op de locatie Strawinskylaan 59 (de gehele ring A10 zuid)” ten behoeve van de realisatie van Zuidasdok. (circa 14.100 bomen binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam en circa 300 bomen binnen de grenzen van de gemeente Ouder-Amstel). 

Lees de aanvraag met bijlagen van Amsterdam hier. De documenten zijn fysiek in te zien op: Stadhuis Amsterdam, Amstel 1, Stadsloket Zuid, pr. Kennedylaan 923, Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2, Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, Gemeente Amsterdam, Zuidas, World Trade Center, Strawinskylaan 59.

Uit de aanbiedingsbrief bij de aanvraag: “De totale waarde van de te kappen bomen bedraagt €2.567.563,81 (zie bijlage 1). Het geldbedrag zal worden geoormerkt en te zijner tijd worden geïnvesteerd in nieuwe bomen en beplantingen overeenkomstig de bepalingen van de bomenverordening en het herplantfonds. De groene investeringen zullen zoveel mogelijk binnen het plangebied Zuidasdok plaats gaan vinden.”

Zienswijze indienen? Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 25a, eerste lid, van de Tracéwet kunnen belanghebbenden tegen dit besluit beroep instellen. Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. En: de belanghebbende moet in het beroepschrift aangeven wat zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de termijn van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Hoe werden de wokkels gebouwd?

Nu P15 gedeeltelijk is opgeheven biedt de nieuwe parkeergarage aan de A10 bij de Rai veel ruimte voor parkeren door mensen die naar Zuidas moeten. Hoe de bouw van de parkeergarage die op wokkels lijkt, in zijn werk ging, leest u hier.

 

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart

Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat     Langs de noordzijde van de De Boelelaan en de De Boelegracht wordt een kademuur aangelegd. Daarvoor worden damwanden en een paalfundering. aangebracht/ Ter hoogte van de kruising met de Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en worden uitgevoerd tot februari 2017. bron: bewonersbrief

Strawinskylaan herinrichting: weekendafsluiting     De Gemeente werkt nog 1 weekend aan de noordelijke rijbaan van de Strawinskylaan. De rijbaan is dan afgesloten voor al het verkeer vanaf de Beethovenstraat richting Parnassusweg.  11 november, 20.00 uur t/m maandagmorgen 14 november, 6.00 uur resterende werkzaamheden. Kijk voor de aangepaste busroutes op de site van GVB. Bekijk de locatie op de kaart. De volgende fase van het werk start naar verwachting op 21 november 2016. Het werk duurt t/m het voorjaar 2017. 

Werkzaamheden gebouw Nationale Postcode Loterij     2e kwartaal 2018 is het gebouw klaar en de openbare ruimte opnieuw ingericht. 

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017       De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Auto: Advies dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via googleTijdens fase 3 zijn op de De Boelelaan drie rijstroken beschikbaar: één rijstrook vanaf de Europaboulevard richting de Beethovenstraat en twee rijstroken vanaf de Beethovenstraat richting de Europaboulevard. Fietsers en voetgangers; Bekijk ook de kaart bij fase 3Voor vragen aan de aannemer KWS kunt u terecht bij omgevingsmanager Ingeborg Kappert, telefoon 06 15 618 819 of mailen naar boelelaan@kws.nl.  Ook kunt u langsgaan bij het inloopspreekuur, iedere donderdag van 15:00 tot 16:00 uur in de keet van KWS op de hoek van de Beethovenstraat en de De Boelelaan.

Werkzaamheden Van der Boechorststraat – De Boelelaan     Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden plaats. * Vrijdag 18/11 20.00 uur – maandag 21/12 06.00 uur   • Vrijdag 02/12 20.00 uur – maandag 05/12 06.00 uur * Vrijdag 16/12 20.00 uur – maandag 19/12 06.00 uur.

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium     Verwijderen van de damwanden (parkeerkeergarage) is afgerond en medio volgend jaar volgt verwijderen van de rest.  

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg

Bekendmaking

Instemmen met het initiatiefvoorstelMaak parkeren bij ziekenhuizen (OLVG en VU) goedkoper” van het lid Alberts en kennisnemen van de bestuurlijke reactie. (2016, nr. 302/1155) en het college van b&w te verzoeken het OLVG, locatie Oost en het VU-ziekenhuis te vragen de bij hen geldende parkeertarieven voor dagkaarten bij te stellen voor mensen die vanwege medische redenen bij het ziekenhuis moeten parkeren.

Aanvraag exploitatievergunning horeca

* Claude Debussylaan 269, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras. Dossiernummer 2016-20152. Dit is een kennisgeving.

Waterschap

* Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van een ondergrondse fietsparkeergarage ter hoogte van de StrawinskylaaninAmsterdam – AGV – W-16.02457 Publicatiedatum: 2016-11-01 

* Verleende ambtshalve wijzing watervergunning voor het vernieuwen van een rioolstelsel en het onttrekken van grondwater, ter hoogte van Fred Roeskestraat 89-115, 1076 EC Amsterdam – AGV – W-16.02665 

* Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van tijdelijke groutankers ten behoeve van de bouw van een kelder voor de nieuwe rechtbank, ter hoogte van Parnassusweg 220 , 1076 AV Amsterdam – AGV – W-16.02485 Publicatiedatum: 2016-11-01 

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag kapvergunning 

* Zuidasdok het kappen van 14088 bomen op de locatie Strawinskylaan 59 (de gehele ring A10 zuid)

Aanvraag omgevingsvergunning

04-11-2016 16-12-2016  Zuidas, blok 2B (AK 4520), Amsterdam realiseren  aan de Mahlerlaan van 144 appartementen en commerciële ruimte, inclusief ondergronds parkeervoorziening. Ontvangstdatum aanvraag: 03 november 2016 aanvrager: ZuidSchans C.V. Zaaknummer: 2341193

02-11-2016 14-12-2016  Gershwin, blok 1B Zuidas, Amsterdam oprichten van 47 appartementen inclusief een ondergrondse parkeervoorziening. Ontvangstdatum aanvraag: 2 november 2016 aanvrager: ZuidSchans C.V. Zaaknummer: 2332152

31-10-2016 12-12-2016  Europaplein t.o. 30, Amsterdam het plaatsen van twee tijdelijke cabins (P17 en 18) voor een periode van 2 jaar. Ontvangstdatum aanvraag: 28 oktober 2016 Aanvrager: RAI Amsterdam B.V. Zaaknummer: 2286771 

Beslistermijn verlengd

* 03-11-2016 15-12-2016  Antonio Vivaldistraat 60, Amsterdam realiseren van een dakterras/daktuin op het dak van het gebouw. Aanvrager: van Drentestraat 11 B.V. Zaaknummer: 1838750 

Verleende vergunning

04-11-2016 07-12-2016  Strawinskylaan 3127, Amsterdam plaatsen reclame-uiting aan gevel 

02-11-2016 15-12-2016  Gustav Mahlerlaan 1001, Amsterdam plaatsen reclame-uiting aan gevel 

* 01-11-2016 09-12-2016  Fred. Roeskestraat (AB 2808), Amsterdam kap 30 bomen. 

 

Vanaf 29 oktober, tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka Mihaylova, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      Voor meer informatie over de tentoonstelling klik hier.    

vanaf 6 November, tentoonstelling Spent van Dove Bradshaw in het Amstelpark

8 november, 19.15 tot 21.00, Geld of je leven?! in De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2      Een nieuw programma over de relatie tussen zingeving en economie met als thema: “Wat is van waarde?”. 

9 november 19.30-21.30 Aan tafel met theoloog Werner Pieterse in De Nieuwe Poort

18 november Nacht van de Bijbel, 19.30- 23.30 Thomaskerk, Pr Irenestraat 36     In deze nacht spreken Huub Oosterhuis, Inez van Oord, Gert-Jan Segers en Franca Treur over het bijbelverhaal dat hen raakt.

20 november 9.00 uur Vogelexcursie met Steven Wytema, Vereniging Vr. van het G, van Aemstelpark      Verzamelplek: Van der Boechorststraat bij oversteekplaats Twikkel – brug. In een ontdekkingstocht van 2 uur wordt uitgelegd welke soorten u kunt tegenkomen en herkennen. Aanmelden via www.jizzbirding.nl. Kosten € 5. 

29 november en 2 december om 10.00 uur en 15.00 uur Kunstrondleidingen VUmc      Aanmelden kan door te e-mailen naar 50jaar@vumc.nl. Let op: de aanmelding is pas definitief als je een bevestigingsmail hebt ontvangen.

10 november – Layla M. (English subtitles), Rialto@Vucampus, VU de De Boelelaan en 24 november – Frantz (with English subtitles) Iedere tweede en vierde donderdag van de maand start de film om 18.00 uur inde collegezaal KC-07. De zaal is om 17.45 uur open; kaartverkoop start om 17.15 uur aan de zaal. alleen pin betaling. Online kaarten bestellen

 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Verkeer, Weekberichten.