Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 46

22 november Thema-avond -Hoe komt u er met het OV?
BPZ en commissie Ruimtelijke Ordening van het WOCBuitenveldert laten in een presentatie zien hoe denkbeeldige bewoners van Zuid zich met het openbaar vervoer naar een gewenste bestemming in Amsterdam begeven. Welke OV voorziening zouden bewoners dan wenselijk vinden en wat is realistisch? Met aansluitend een forumdiscussie waarvoor het GVB, Connexxion, de Stadsregio en het stadsdeel zijn uitgenodigd.
U bent van harte welkom in het MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, 19.30-21.30 uur. Wilt u verzekerd zijn van een plaats?
Meldt u vooraf aan via bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36

Fietsersbond
Govert de Wit gaat afscheid nemen van de Fietsersbond in Amsterdam want hij heeft een nieuwe werkkring gevonden. BPZ bedankt hem voor zijn advies en wenst hem succes met zijn advieswerk. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend maar Gerrit Faber neemt voorlopig zijn taken over.

Bomentuin
Dienst Zuidas zoekt een partij voor de aanleg en beheer van een bomentuin in Zuidas. Het gaat om een tijdelijke invulling van vier jaar met een sociale functie. De selectie vindt plaats via een openbare aanbestedingsprocedure.

RSM naar de Zuidas
De Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) opent volgende week vrijdag een kantoor aan de Zuidas in Amsterdam. De bedoeling is om opleidingsprogramma’s voor executives op locatie aan te bieden.

Toekomstplannen voor de Boelelaan
De werkzaamheden aan de De Boelelaan zijn vanaf 2016 gepland. De voorbereiding begint met onderzoek en afstemming. DIVV was van plan om De Boelelaan te vernieuwen van gevel tot gevel met behoud van de huidige functionaliteit. Tijdens de voorbereiding heeft Dienst Zuidas de wens uitgesproken om de weg grootschaliger aan te pakken met mogelijke wijzigingen in het wegprofiel in relatie tot de ruimtelijke ontwikkelingen in het Zuidas-gebied. Zo wordt bijvoorbeeld bestudeerd of een tramverbinding inpasbaar is in het wegprofiel.
Uit: 04 10 12 conceptverslag cie VVL Openbaar.doc

Uit: Nieuws: van B&W week 45
Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het besluit om hogere
grenswaarden dan de voorkeurgrenswaarden voor geluidhinder toe te staan voor het
bestemmingsplan Studentenhuisvesting Ravel op de Zuidas. Dit nieuwe bestemmingsplan
maakt de bouw van studentenwoningen mogelijk. Uit onderzoek blijkt dat op deze plek de
voorkeursgrenswaarden van de Wet Geluidhinder worden overschreden door het lawaai
van het spoor, de ringweg A10, de Beethovenstraat en de Boelelaan. De wet biedt de
mogelijkheid hogere grenswaarden vast te stellen als blijkt dat overschrijding van de
voorkeursgrenswaarden niet door geluid beperkende maatregelen kan worden
tegengegaan.

Inspraaknotitie parkeerverordening 2013
In de dikgedrukte rode teksten staat het nieuwe of gewijzigde beleid. Op deze wijzigingen kunt u in november en december 2012 inspreken.

Vergadering raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit 21 en 22.11.12
Aanvang: 09:00 tot 12:30 uur, Locatie: Rooszaal 0239
Agendapunt14 Vaststellen Meerjarenplan Fiets en agendapunt 23 (22.11.12): Stand van zaken “Bloeiende Stationsomgevingen, een inventarisatie van plannen en uitvoering boven de Noord-Zuidlijn, juni 2012″ Agendapunt 25, Intrekken Verordening Parkeerbelastingen 2012 en vaststellen Verordening Parkeerbelastingen 2013 Nr. BD2012-008191

Vergadering raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat 14.11.12
Aanvang 9.00 tot 17.00 en eventueel van 19.30 tot 22.30
Tkn 8 Ruimtelijke Ordening, Zuidas: afronding moties en toezeggingen Fred Roeskestraat (BD2012-007873). Betreft afspraken o.a. over oplossen fietsparkeer probleem (omgeving Geert Groteschool)

Bekendmakingen & Kennisgevingen
Gemeente Amsterdam
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Beethovenstraat (Plot 3, deelgebied Beethovenstraat Zuidas) – 381031, oprichten kantoor. (30.10)
Deze aanvraag ligt tevens ter inzage op het publiekscentrum van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam. Zienswijze indienen kan binnen 6 weken vanaf 1 november, aan B&W van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Mondeling een zienswijze naar voren brengen, kan door contact op te nemen met dienst Milieu en Bouwtoezicht, 020-254 3600.

Kunstvlaai INexactly THIS, 10 daags festival vanaf 23 november in het vm. st Nicolaaslyceum
Op vrijdag 23 november vindt de opening van het beeldende kunst festival plaats. U bent van harte uitgenodigd voor de opening of een andere dag. De opening van het festival zal veel mensen trekken, maar alles vindt binnen het gebouw plaats. Om 1:00 uur zijn alle festiviteiten afgerond.
Rondom het gebouw en aan de verschillende routes naar het gebouw toe, wordt er een bewegwijzering aangebracht door middel van Green Graffiti op de grond.

Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Zingeving Zuidas: 15 november 17.30-19.30 en 17 januari
Tijdens de Helpdesk worden o.a. werkenden aan de Zuidas in contact gebracht met vluchtelingen, re-integranten, ouderen en jongeren. Door het samen volgen van workshops, voeren van gesprekken en het nuttigen van een eenvoudige maaltijd wordt men wederzijds geïnspireerd. Geef je op via deschepper@zingevingzuidas.nl”
lunchconcert op 20 november 2012, 12:30 uur van Verso, Matthijs Koene, panfluit en Stefan Gerritsen, gitaar

Vu Connected, Medische zelfkennis, 26 november 2012
Op 26 november van 16:30-18:30 uur Amstelzaal, VUmc, de Boelelaan 1117
Gesprek met deskundigen Danielle Posthuma, Wilma Wind, Erik Scherder onder leiding van Yvonne Zonderop, Marieke Blom.

Lees verder over: Weekberichten.