Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 46

Grote opkomst bij thema-avond BPZ & commissie RO van het WOCB over Waar gaat het heen met lijn 51 en 5

Het was een zeer drukbezochte informatieavond waarbij duidelijk werd dat lijn 5 blijft rijden tussen het Binnenhof Amstelveen en het Centraalstation. Lijn 51 rijdt van Westwijk naar Station Zuid waar reizigers kunnen overstappen voor aansluitend vervoer naar het Amstelstation. Punten van aandacht waren haltes, veiligheid en snelheid en uiteraard de kosten.

Vertegenwoordigers van de Stadsregio gaven een toelichting en beantwoorden vragen. De presentatie verliep niet zonder enige commotie want aanwezigen ontvingen de plannen bepaald niet met enthousiame. Want ook de huidige aangepaste route van buslijn 62 bleef op de achtergrond spelen. Men mist in Buitenveldert ook nog eens een goede oost-west OV-verbinding en natuurlijk in de toekomst de halte A.J. Ernstraat-Buitenveldertselaan. Niettemin haalden de sprekers ook ideeën en suggesties op. De ingeleverde suggesties worden geïnventariseerd en begin 2015 wordt er weer een bijeenkomst georganiseerd waarop de Stadsregio deze suggesties in breder verband wil bespreken.

Op onze website vindt u de ppp van 6 nov ember 2014 en een link naar het document Voorkeursvariant Amstelveenlijn maart 2013.

stadsregioDe toekomst van de Stadsregio Amsterdam

De Tweede Kamer heeft op 3 juli 2014 een wetsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt voor gemeenten en provincies in de regio Amsterdam om op het terrein van Verkeer & Vervoer samen te werken in een Vervoerregio. De besluitvorming in de Eerste Kamer volgt dit najaar. 1 januari 2015 is de beoogde inwerkingtreding van de wet.

Nieuws uit DB van de Stadsregio 30 oktober

Metro en trammaterieel : Het dagelijks bestuur neemt kennis van het proces rond het bepalen van de behoefte aan metro- en trammaterieel voor het Amsterdamse openbaar vervoer.

De voorlopige minimale bestelgrootte is 37 15G trams (tweerichting voertuigen van 30 meter lang) voor de Amstelveenlijn, zowel voor lijn 5 als voor de verbinding tussen Amsterdam Zuid en Westwijk.

Trammaterieel 15 G : Het dagelijks bestuur neemt kennis van het document ‘Strategische uitgangspunten trammaterieel 15 G’ en agendeert dit onderwerp voor de regioraad van 9 december.

Tarieven openbaar vervoer 2015 : Het dagelijks bestuur heeft de tarieven vastgesteld voor het openbaar vervoer in 2015. Het basistarief voor een reis wordt 88 cent voor vol tarief en 58 cent voor kinderen en 65 plussers. Het kilometertarief voor het reizen op saldo met de OV-chipkaart voor de concessies Amsterdam en Waterland wordt 15,1 cent, voor de concessie Zaanstreek 14,1 cent en voor de concessie Amstelland-Meerlanden 14,0 cent.bDe uur-kaarten in Amsterdam gaan € 2,90 kosten, de prijs van dagkaarten en die van kaartjes in de bus in Waterland, Zaanstreek en Amstelland Meerlanden wordt in 2015 niet verhoogd. Lees hier de volledige tekst.

9 december vergadering Regioraad, 18:30-23:00, Raadszaal Stadhuis Amsterdam

De agenda is nog niet digitaal beschikbaar.

Resultaat symposium Fietsambitie op de Zuidas: Meer ruimte voor de fiets op de Zuidas

“Er moet op de Zuidas meer aandacht komen voor de fietser. De fiets staat symbool voor de jonge kenniswerker, het verbetert de concurrentiepositie van het internationale zakendistrict en betere fietsvoorzieningen zijn nodig voor de bereikbaarheid en levendigheid. Moeilijk? Dien een fietsproject in voor het MIRT. Deze en meer boodschappen klonken op het Zuidas-symposium van de Fietsersbond Amsterdam, op 30 oktober. Stedenbouwkundige Ton Schaap voor de gemeente Amsterdam is ervan overtuigd dat er meer aandacht voor de fiets moet komen op de Zuidas. De komende decennia wordt er fors gebouwd en verbouwd op de Zuidas: woontorens met appartementen, 10.000 nieuwe woningen, nieuwe kantoren, de uitbreiding van het station en extra rijstroken op de A10. Schaap: ‘We zitten nu in een proces van verdichting en groei. Het zal hier steeds meer gaan lijken op de gewone stad, met gewone Amsterdamse straten.’”

Ruimte voor Water

Op 4 november was er bij dienst Zuidas een bijeenkomst waar  verschillende deskundigen van Waternet en dienst Zuidas een uitleg gaven over hoe kelders en P-garages worden drooggehouden, hoe de waterbergingsboekhouding er uit ziet en hoe de grondwaterstand, (zie de peilbuizen in Zuidas e.o.. op https://maps.waternet.nl/kaarten/peilbuizen.html)  nauwkeurig wordt bijgehouden. Het hele waterbeheersysteem van grondwaterregulering t/m hemelwaterafvoer vergt natuurlijk ook geregeld onderhoud van de riolering, de duikers, pompstation en onderhoud aan sloten en watergangen.

Er werd veel informatie verstrekt en gesproken over de prioriteit van o.a. waterberging boven behoud van een enkele boom. En voorlopig staat de Pr. Irenegracht niet op de planning. Later volgt het verslag op onze website.

Nieuwe bewegwijzering in goud

Zuidas heeft nieuwe bewegwijzering voor voetgangers en fietsers. Dankzij de herkenbare zwarte wegwijzers met gouden letters zijn belangrijke bestemmingen in en rond Zuidas makkelijker te vinden.

 

Enquête: Hoe reist u (als werknemer/-gever) naar Zuidas?

Hoe reist u naar Zuidas? Met de fiets, de auto of het openbaar vervoer? En waarom reist u zo? Vul het mobiliteitsonderzoek 2014 in en help mee Zuidas nu en in de toekomst bereikbaar te houden vul hier de enquête in.

De Taskforce Bereikbaarheid Zuidas (met als trekker ABN-Amro) houdt jaarlijks een online enquêteonderzoek onder alle werkgevers en -nemers aan de Zuidas om woon-werkbewegingen in kaart te brengen. Met uw hulp schetsen we een beeld van de mobiliteitssituatie in de Zuidas.

Groene gevel RAI

“Amsterdam RAI werkt hard aan haar nieuwe multifunctionele gebouw Amtrium. De bouw is begin dit jaar gestart en sinds half oktober is het gebouw water- en winddicht. Duurzaam Gebouwd nam een kijkje. Als alles volgens planning verloopt, is de nieuwe aanbouw van Amsterdam RAI begin mei 2015 klaar. Duurzaamheid staat hierbij voorop en het streven is BREEAM-NL Excellent. “Ons doel is om de duurzaamste evenementenorganisator van Europa te zijn”, legt Wilco van den Born, projectmanager Bouw & Techniek bij Amsterdam RAI, uit. “We zijn het daarom aan onze stand verplicht om te gaan voor dat duurzaamheidscertificaat.”” Lees hier het hele artikel van Tom van Dorsten op duurzaamgebouwd.nl.

Geen treinen van en naar Schiphol zaterdag 22 en zondag 23 november en 6 en 7 december

ProRail vernieuwt de sporen rond Schiphol. In de nacht van vrijdag 21 op 22 november vanaf 02.00 uur t/m maandagochtend 24 november 05.00 uur worden er door ProRail op verschillende locaties tal van werkzaamheden op het spoor uitgevoerd.  Zo worden er onder andere damwanden, liggers van de fly-over en bovenleidingsportalen ten behoeve van een nieuw spoor aangebracht. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, rijden er  geen treinen tussen: * Schiphol en Amsterdam Sloterdijk, * Schiphol en Duivendrecht/Diemen Zuid, * Schiphol en Amsterdam Bijlmer ArenA. Reist u op een van deze trajecten dan moet u rekening houden met omreizen, extra overstappen of reizen met bus of metro. Uw extra reistijd varieert van 15 tot 60 minuten.

Werk aan de weg

Strawinskylaan

Vanaf dinsdag 28 oktober tot eind december vinden werkzaamheden plaats aan het fiets- en voetpad van de Strawinskylaan gelegen tussen de Minervalaan en de Parnassusweg. Fietsers, scooters en voetgangers worden omgeleid via de Prinses Irenestraat.

Kop Zuidas

De komende maanden zijn verschillende straten in Kop Zuidas en de Rivierenbuurt tijdelijk afgesloten voor werk aan kabels en leidingen en (her)inrichting van de openbare ruimte. Lees hier meer:

Europaboulevard

Stadsdeel Zuid asfalteert de Europaboulevard. De weg is daarom afgesloten tussen de Van Nijenrodeweg en de Van Boshuizenstraat van maandag 10 t/m vrijdag 21 november. T/m 16 november geldt de afsluiting alleen richting Europaplein, vanaf maandag 17 november in beide richtingen. Ook het busverkeer rijdt een aangepaste route. Informatie hierover leest u binnenkort op de site gvb.nl.                             

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid     

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Bekendmaking door B&WAmsterdam

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, tweede fase (locatie voormalige schoolwerktuinen), vaststelling bijbehorende hogere waarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 13 november 2014 op de volgende adressen: het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1302BPGST-VG01. Een beroep dient binnen zes weken te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Nieuw ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

  • Terrein Europaplein 24 – 1515791, kappen 10 bomen (30-10-2014);
  • Zuidas, blok H3 – 1515035, oprichten woongebouw op ondergrondse parkeergarage

De aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunningen

  • Gustav Mahlerlaan, blok 11-12 Zuidas – 1385431, oprichten gebouw m.b.t. 197 huurappartementen, commerciële voorzieningen en realiseren 150 parkeerplaatsen
    (28-10-2014);
  • Strawinskylaan 3001 – 1460335, wijzigen bestaande parkeergarage Atriumgebouw (27-10-2014);

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte

  • De Boelelaan 1111, 1081 HV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 3 oktober 2014 tot en met 31 december 2017, verzonden d.d. 31 oktober 2014. Dossiernummer 43-960791;
  • Gustav Mahlerlaan 3002, 1081 LA: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 29 oktober 2014 tot en met 5 juni 2015, verzonden d.d. 5 november 2014. Dossiernummer 43-974347;

De vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 10 november 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum, op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende Exploitatievergunning voor een horecabedrijf

  • Gustav Mahlerlaan 24, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 30 oktober 2014. Dossiernummer 16-894137;

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf 30 oktober, bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

t/m november, Zone2source Amstelpark

t/m 29 november in de achterruimte van het Glazenhuis Im November ist es still, weil alle schlafen oder in Afrika sind van Carl Schröder.

Tentoonstelling Hoc est corpus (hocus pocus), Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Van 7 november 2014 t/m 11 januari 2015 is er in de Thomaskerk een tentoonstelling te zien met nieuw werk dat reageert op de ruimte en de rituelen.

18 november Lunchconcert, 12:30 uur Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Lulian Vecliuc, hobo en H╬Čkon Bjarnason, piano en zij spelen werken van o.a. Dorati en Ravel.

18 november 12.40 uur, meesterpreek door Croiset van Uchelen, de Nieuwe Poort, Cl.Debussylaan 2-8

Je geest verzetten tijdens de lunch? Kom dan op dinsdagmiddag naar De Nieuwe Poort voor De Meesterpreek in de lunchbreak. Drie keer per maand op dinsdagmiddag tussen 12.40 en 13.00 uur, geeft een topvrouw of –man uit het bedrijfsleven een filosofische overweging op thema’s als concurrentie, leiderschap, verbinding en rechtvaardigheid. 18 november spreekt Arnold Croiset van Uchelen, bestuursvoorzitter en partner van Allen&Overy.

Bomenridder leerlijn! Start 27 november

In een viertal avonden leer je van alles over bomen in Amsterdam Zuid. . Verder organiseren we samen ook wandelingen en lezingen. Deze opleiding is bedoeld voor bewoners van Amsterdam Zuid want is gebaseerd op de bomenverordening 2012 Amsterdam Zuid. De eerste avond is 27 november van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur, in het Huis van de Wijk, MFC Binnenhof aan de A J. Ernststraat 112. Wel vooraf aanmelden.

Lees verder over: Publicaties, Weekberichten.