Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 46

Nieuwsbrief Amsterdam 10 november editie Zuid
Met o.a. “ Een primeur voor Amsterdam – Bericht van dienst Zuidas:” Aan de Zuidelijke Wandelweg op de Zuidas werd op maandag 7 november een waterbergende groenstrook geopend die nu 56.000 liter en straks zelfs 130.000 liter water kan opvangen. Daardoor hebben de bewoners geen wateroverlast bij hoosbuien. De groenstrook is de eerste in zijn soort in Nederland. Het is de bedoeling dat hij op meerdere plekken in de stad wordt aangelegd.”

29 november bijeenkomst Initiatievennetwerk in Zuid, 18.30 tot 21.30 uur, Buurtgebouw Henrick de Keijser, Henrick de Keijserplein 45
In stadsdeel Zuid hebben bewoners, bewonersgroepen en ondernemers uit eigen beweging initiatieven opgezet die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie en leefbaarheid in hun buurt. Als waardering hiervoor nodigt stadsdeel Zuid deze initiatiefnemers en betrokken professionals uit voor een eerste netwerkbijeenkomst. Doel – gelegenheid om op inspirerende wijze met mede-initiatiefnemers kennis te maken en versterken van de individuele initiatieven en het onderlinge netwerk. Aanmelden kan t/m 22 november bij Edion Walle van stadsdeel Zuid, e.walle@amsterdam.nl, o.v.v. ‘aanmelding netwerkbijeenkomst 29 november’ met vermelding van je naam en initiatief/organisatie". lees het programma hier

Woonagenda 2025 – wethouder Ivens voert gesprekken met Amsterdammers
In november 2016 voert de wethouder gesprekken met Amsterdammers en professionals over het wonen in Amsterdam en de toekomst daarvan. Dit gebeurt persoonlijk, maar ook door middel van een breed uitgezette enquête en een drietal themabijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger. De uitkomsten van deze gesprekken worden gebruikt voor de Woonagenda 2025, een praktisch en richtinggevend document over het wonen in Amsterdam tot 2025, dat in juni 2017 besproken wordt in de gemeenteraad. Tijdens drie bijeenkomsten op 15, 22 en 29 november aanstaande wordt ingegaan op drie thema’s. Dit zijn: * De Woningvoorraad, hoe ziet deze uit in 2025? – * Het Woningaanbod, hoe verdelen we die in 2025?- * De Woning, hoe zorgen we er voor dat de woningvoorraad optimaal bewoond wordt in 2025? Voor deze bijeenkomsten kunt u zich aanmelden op Amsterdam.nl/woonagenda. Lees hier meer over de woonagenda

Informatiepunt Omgevingswet is van start
Het Informatiepunt Omgevingswet beantwoordt uw vragen over de invoering en uitvoering van de Omgevingswet. Dit gebeurt in samenwerking met een aantal partners, waaronder de Commissie m.e.r.. Het informatiepunt is digitaal bereikbaar via aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Uw vraag kunt u nu alleen nog digitaal stellen. In 2017 start ook de telefonische dienstverlening. Lees meer

Inspraak conceptbeleidskader Verlichting t/m 2 december
Het concept beleidskader ‘Verlichting' is t/m 2 december 2016 digitaal te raadplegen en de papieren versie ligt ter inzage bij de stadsloket-  ten van alle stadsdelen. U richt uw schriftelijke zienswijze aan: Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, afdeling Assets, t.a.v. beleidskader Verlichting, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam, of per e-mail naar: beleidskaderverlichting@amsterdam.nl.

Behandeld in de gemeenteraad van 9 november oa Zuidasdok, wonen in Kop Zuidas, de verdelingsvoorstellen taakstelling van de stadsdelen en een brief van Neprom over woningbouwprogramma Zuidas. lees de agenda en bijlagen hier.

Het Parool berichtte: "rechtbank hield eerste zitting in tijdelijk onderkomen aan de Parnassusweg. Vorige week vond de eerste zitting plaats."

Fotoboek Buitenveldert “van Toen naar Nu”
Het is een mooi kijk- en bladderboek met historische luchtfoto’s, opnamen vanaf daken en de Zuidas torens. Dus met spectaculaire beelden. Stadsdeel voorzitter Sebastiaan Capel schreef het voorwoord. Het boek is verkrijgbaar voor 17,50 euro in o.a. het Huis van de Wijk Buitenveldert. Anton Groeneschey, een van de fotografen van de fotoclub Buitenveldert, heeft het boek samengesteld. Bestellen kan via fotoboek.buitenveldert@gmail.com.

Kunstcollectie Amsterdam (dus ook Zuid) online te bekijken  Voor kunst in de openbare ruimte in heel Zuid? Kijk hier

Aanvraag kapvergunning 14.400 bomen ligt 6 weken (vanaf 3 nov) ter inzage

Op de website van dienst Zuidas leest u meer over de kap en waarom dat nodig is. Meer informatie over de ambities voor de definitieve inrichting leest u in het landschapsplan (bijlage 7 in de aanvraag en 8 van het Bestemmingsplan Zuidasdok). Het gaat om het ontwerpbesluit van B&W Amsterdam over de verleende omgevingsvergunning voor de kap van “14.088 bomen en het verplanten van 7 bomen op de locatie Strawinskylaan 59 (de gehele ring A10 zuid)” ten behoeve van de realisatie van Zuidasdok. (circa 14.100 bomen binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam en circa 300 bomen binnen de grenzen van de gemeente Ouder-Amstel). Lees de aanvraag met bijlagen van Amsterdam hier. De documenten zijn fysiek in te zien op: Stadhuis Amsterdam, Amstel 1, Stadsloket Zuid, pr. Kennedylaan 923, Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2, Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, Gemeente Amsterdam, Zuidas, World Trade Center, Strawinskylaan 59. Zienswijze indienen? Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 25a, eerste lid, van de Tracéwet kunnen belanghebbenden tegen dit besluit beroep instellen. Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. En: de belanghebbende moet in het beroepschrift aangeven wat zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de termijn van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart.

Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat
Langs de noordzijde van de De Boelelaan en de De Boelegracht wordt een kademuur aangelegd. Daarvoor worden damwanden en een paalfundering aangebracht. Ter hoogte van de kruising met de Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en worden uitgevoerd tot februari 2017. bron: bewonersbrief

Strawinskylaan herinrichting
De volgende fase van het werk start naar verwachting op 21 november 2016. Het werk duurt t/m het voorjaar 2017.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Auto: Advies dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google. Tijdens fase 3 zijn drie rijstroken beschikbaar: één rijstrook vanaf de Europaboulevard richting de Beethovenstraat en twee vanaf de Beethovenstraat richting de Europaboulevard. Fietsers en voetgangers; Bekijk ook de kaart bij fase 3 werkzaamheden_de_boelelaan_oost_fase_3_augustus_2016_def. Voor vragen aan de aannemer KWSert, telefoon 06 15 618 819 of mailen naar boelelaan@kws.nl.  

Werkzaamheden Van der Boechorststraat – De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden plaats. lees meer  * Vrijdag 18/11 20.00 uur – maandag 21/12 06.00 uur   • Vrijdag 02/12 20.00 uur – maandag 05/12 06.00 uur * Vrijdag 16/12 20.00 uur – maandag 19/12 06.00 uur

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Bekendmaking

* Instemmen met het gewijzigde initiatiefvoorstel “Ban belastingontwijking via brievenbusfirma’s uit Amsterdam” van de leden De Heer, Roosma, N.T. Bakker en Van Lammeren en kennisnemen van de bestuurlijke reactie op het oorspronkelijke voorstel. (2016, nr. 308/1163) O.a. 2. “Het College op te dragen er bij het kabinet (vooruitlopend op een eventuele wet) sterk op aan te dringen om de brievenbusfirma’s die in Amsterdam zijn gehuisvest openbaar te maken via een register.”

Aanvraag omgevingsvergunning
* Beethovenstraat 37  – aanbrengen gevelreclame

Verleende omgevingsvergunning
* Locatellikade 1 (Parnassustoren), 1079 AZ: voor het bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning met OLO-nummer 727923,

Verleende evenementenvergunning vergunning
* Europaplein 22 voor het evenement "Valhalla" in de Amsterdam RAI op 17 december 2016 van 20:00 uur tot 18 december 2016 07:00 uur

Verleende exploitatievergunning horecabedrijf
* Burgerweeshuispad 54 exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag kapvergunning
* Zuidasdok het kappen van 14088 bomen op de locatie Strawinskylaan 59 (de gehele ring A10 zuid)
Aanvraag omgevingsvergunning
* 08-11-2016 20-12-2016  Gustav Mahlerlaan 16, plaatsen reclame-uiting aan gevel

Beslistermijn verlengd
* 07-11-2016 19-12-2016  Zuidelijke Wandelweg 41/43, aanleggen van twee kadeconstructies en een vluchtbrug

Verleende vergunning
* 10-11-2016 23-12-2016  Fred. Roeskestraat 84, voor het kappen van 7 bomen op diverse locaties in de openbare ruimte van stadsdeel Zuid
* 09-11-2016 21-12-2016  Antonio Vivaldistraat, realiseren van een ondergrondse aprkeergarage (Ravel). Aanvrager: CASTOR (Parking) B.V.
* 09-11-2016 22-12-2016  Gustav Mahlerlaan 350, voor het behouden van de portaaluitbreiding op de 20ste verdieping


Vanaf 29 oktober, tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka Mihaylova, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      Voor meer informatie over de tentoonstelling klik hier.   

Vanaf 6 november, tentoonstelling Spent van Dove Bradshaw in het Amstelpark

tot 18 december een manifestatie in Amsterdam met tentoonstellingen, lezingen en performances rond het vroege werk van de kunstenaar, schrijver, dichter en publicist Michael Gibbs     Locaties: o.a. Stedelijk Museum Amsterdam en de Gerrit Rietveld Academie. lees meer 

16 november 19:30 – 21:30, De Zeven Vette Jaren, De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

17 november 18.30-21.00 uur het Grote Mensen Ontmoetingsdiner, de Nieuwe Poort. lees meer

15 november lunchconcert 12:30-13:00 uur, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Noudt Smeets, piano, speelt werk van Beethoven en Mozart. lees meer
18 november Nacht van de Bijbel, 19.30- 23.30 Thomaskerk, Pr Irenestraat 36     In deze nacht spreken Huub Oosterhuis, Inez van Oord, Gert-Jan Segers en Franca Treur over het bijbelverhaal dat hen raakt.

20 november 9.00 uur Vogelexcursie met Steven Wytema, Vereniging Vr. van het G, van Aemstelpark     Verzamelplek: Van der Boechorststraat bij oversteekplaats Twikkel – brug. In een ontdekkingstocht van 2 uur wordt uitgelegd welke soorten u kunt tegenkomen en herkennen. Aanmelden via www.jizzbirding.nl.

29 november en 2 december om 10.00 uur en 15.00 uur Kunstrondleidingen VUmc     Aanmelden kan door te e-mailen naar 50jaar@vumc.nl. Let op: de aanmelding is pas definitief als je een bevestigingsmail hebt ontvangen.

24 november Frantz (with English subtitles) in Rialto@Vucampus, VU de De Boelelaan     Iedere tweede en vierde donderdag van de maand start de film om 18.00 uur inde collegezaal KC-07. De zaal is om 17.45 uur open; kaartverkoop start om 17.15 uur aan de zaal. Online kaarten bestellen kan hier.

Lees verder over: Dok, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Weekberichten.