Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 47

23 november 19.30 – 21.30 Thema-avond Zuidzone in het zonnetje in…. Ravel Residence, verzamelen in de lounge/receptie, Antonio Vivaldistraat 5-7-9, 1083 HP. Dit keer komen we bijeen bij de bewonerscommissie Ravel die zetelt in het moderne studentencomplex Ravel Residence. Een paar jaar geleden is Zuidas 800 bewoners rijker geworden. De opgerichte commissie heeft zich inmiddels bij het Bewonersplatform Zuidas aangesloten en aangeboden om ruimte te bieden aan een themabijeenkomst. De 23ste is het zover: student-bewoners geven uitleg over de Student Experience in Zuidas. De andere gastspreker is Maarten Ettekoven, omgevingsmanager Zuidas. Hij geeft een beeld van de zuidzone met aandacht voor maatregelen om overlast voor bewoners te beperken en het inhuizen van de vele nieuwe bewoners in goede banen te leiden. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats via bpz@wocbuitenveldert.nl.

22 november vergadering RO 13.30 – 17.00 uur en van 19.30 – 22.30 uur, raadszaal, Stadhuis    Op de agenda bij Ruimtelijke Ordening: 13 scopewijzigingen Zuidasdok en de financiering daarvan Nr. BD2017-013384. Bijlage 1  Voordracht gemeenteraad scopewijzigingen. Bijlage 3 Besluittekst voor de bestuurders Zuidasdok.docx 22.07KB Tekststuk. Bijlage 4 Brief afronding capaciteitsonderzoek en voortgang Zuidasdok.pdf 98.6KB Tekststuk. Bijlage 5 afronding OV Carre.docx 397.45KB Tekststuk.

18 Beantwoording petitie Amsterdam verbouwt en versteent Nr. BD2017-013341  1. Antwoordbrief petitie verstening GEANONIMISEERD.pdf.

19 Brief aan de gemeenteraad over de stand van zaken van de uitvoering van de motie 1225 van raadsleden Boomsma c.s. inzake concrete ambities ter vergroening Zuidas Nr. BD2017-013720 In het eerste kwartaal 2018 wordt een plan voorgelegd.

20 Kennisnemen van de stand van zaken beantwoording toezegging aan lid Vink inz 'Bereken impact aangenomen amendementen Visie Zuidas 2016 Nr. BD2017-014127. Betreft effecten van ontwikkelingen zoals de uitwerking van het nieuwe woningbouwprogram-ma, gebaseerd op 40-40-20 zal Zuidas oppakken. De financiële en programmatische consequenties van dit nieuwe beleid zijn groter dan dat van de amendementen

21 Kennis te nemen van de halfjaarsrapportage Zuidasdok van 1 januari – 30 juni 2017
Grondzaken – 37 Vaststellen van de kantorenstrategie 2017 Nr. BD2017-014530
TKN 8 Uit Trendrapport Stad 2016, Verkenning naar de ruimtelijk-economische functiemenging in Amsterdam: “In Centrum en Zuid werken de meeste mensen. Centrum en de Zuidas kennen in 2016 de hoogste aantallen werkzame personen per hectare…. In de stadsdelen Centrum en Zuid werken de meeste mensen: veertig procent van het totale aantal in Amsterdam werkzame personen, ofwel 195.000 personen, werkt daar.” Op pag 7,9, 59, 61 t/m 64, 66, 81 en 119 leest u meer over Zuidas. TKN 18 Verkennend capaciteitsonderzoek Zuidas.

Aanpassingen ontwerp Zuidasdok
Bericht Zuidas: “Zuidasdok is van plan aanpassingen te doen in het ontwerp van het nieuwe station Amsterdam Zuid. Deze aanpassingen leveren in en om het station verbeteringen op voor de reiziger en eveneens wordt hiermee geanticipeerd op een mogelijke uitbreiding van het aantal sporen.” lees verder

Onderzoek uitbreiding Zuidas in westelijke richting: gebied Verdi
Bericht Zuidas: 'Het college van B&W van Amsterdam heeft ingestemd met het principebesluit om de ontwikkelmogelijkheden te onderzoeken voor het gebied ten westen van Zuidas. Het gaat daarbij om groen, woningen en kantoren." lees verder

Inspraak
1.Ter inzage vanaf 12 oktober 2017, gedurende zes weken (tot 23 november) * het ontwerpuitwerkingsplan “Zuidas-Vivaldi (eerste uitwerking)” en • de ontwerpomgevingsvergunning voor het afwijken van de regels ruimtelijke ordening. Het plangebied betreft kavel 12. De stukken zijn hier te raadplegen. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1703BPGST-OW01. De ontwerpomgevingsvergunning is hier te raadplegen. Zienswijzen richt u aan de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mailbericht in te dienen, Telefoonnummer 020 255 1524. lees de bekendmaking
2, Conceptnota ‘Parkeernormen: Fiets en Scooter’ ter inzage     Met de ‘Nota Parkeernormen fiets en scooter’ moeten parkeervoorzieningen voor fiets en scooter op nieuwe locaties van o.a. kantoren, onderwijs, horeca- en uitgaansgelegenheden op eigen terrein worden gerealiseerd. De inspraakperiode loopt van 2 november t/m 14 december 2017. Inspreken op het plan kan via het inspraakformulier, of via de post: Gemeente Amsterdam, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte t.a.v. R. Hilhorst, Inspraak Nota Parkeernormen Fiets en Scooter, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam.

Nieuws uit B&W week 46
“Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W neemt kennis van de Halfjaarsrapportage 2017 (Q1 en Q2) Zuidas. In de rapportage wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen en de financiële stand van zaken van de eerste helft van 2017. De transformatie van Zuidas is in volle gang. Het gebied is en blijft een internationale toplocatie voor bedrijfsleven en kennisinstituten, waaraan woningen en voorzieningen worden toegevoegd. Zo ontstaat een unieke, maar tegelijkertijd typisch Amsterdamse stadswijk.”

Zuidas levendiger maken
Bericht Zuidas: “LucemGo is een van de dertien startups die de gemeente Amsterdam gaan helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken waarmee de stad worstelt. Via het project Startup in Residence was een van de uitdagingen die de stad aan de startups voorlegde: ‘Hoe maken we Zuidas nog levendiger en nog beter bekend als buurt waar je prettig woont en werkt?’ Interactieve ledlampjes die de weg wijzen langs bijzondere routes. Of die je tempo bepalen bij een rondje hardlopen. Het komende half jaar begeleidt Zuidas een startup van studenten die met dit idee Zuidas willen verlevendigen.” lees verder

Klimaatrevolutie en Zuidas
Door Inga Lingnau – 11 Nov 2017 in Brandpunt uitzending.   lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 17 november editie Zuid met o.a. populieren kap en eindrapportages van de enquêtes Ondernemers en Internationals over stadsdeel Zuid 2017.

28 november 19.00 – 21.00 uur, stadsdeelkantoor Zuid, President Kennedylaan 923 Informatiebijeenkomst Nieuw Bestuurlijk stelsel in Zuid.  U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst in Zuid. lees verder

Gebiedsplan Zuidas en Buitenveldert 2018
Het plan wordt 8 december 20.00 uur besproken in de voorbereidende commissie Zuid en 20 december 20.00 uur is de besluitvorming in het AB bestuurscommissie Zuid. Locatie stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923

Kap Canadese populieren; ook enkele in Zuidas    Bekijk het op de kaart
Voor de bomen in de ‘rode’ categorie geldt kappen. Er worden 936 bomen teruggeplant, waaronder ook vele populieren, die niet gevoelig zijn voor takbreuk. Het kappen staat gepland voor maart 2018.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    
  Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden Plan uw reis op vananaarbeter of via google

t/m april 2018 werkzaamheden Fred. Roeskestraat        Bericht Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen. Om de straat voor iedereen altijd bereikbaar te houden, doen we niet alles tegelijkertijd. Dat betekent wel dat u over een langere periode hinder kan ondervinden van het werk. Alle gewijzigde rijroutes worden met borden aangegeven en ook verkeersregelaars zetten zich in om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Er wordt gewerkt van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Van 20 november t/m februari 2018 werken we aan de voorzijde van de gebouwen De Fred, British School en de Rietveld Academie; januari en februari 2018 werken we aan de voorzijde van het gebouw Boutique Offices (voormalig Olympic Plaza); februari t/m april 2018 werken we aan de voorzijde van de gebouwen van de Rietveld Academie en Loyens & Loeff.” lees verder

Wegwerkzaamheden de De Boelelaan   lees meer 

Parkeergarage Ravel vanaf half tot eind november palen boren      Bericht Zuidas: ”De parkeergarage Ravel is in aanbouw.  Medio november gaat de aannemer palen de grond in boren waarop het nieuwe hekwerk gemonteerd zal worden. Hierbij zal geen overlast zijn. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind januari 2018 gereed zijn.” Bron ook de infobrief bouwer K_ Dekker bouw & infra bv. ” lees meer

Bouw Hourglass aan de Parnassusweg vanaf 30 oktober 2017 aanbrengen damwanden en funderingspalen toch geluidshinder (duur 3 weken)        Bericht van Zuidas: “Onder Hourglass komt een tweelaags parkeergarage. De bouw wordt uitgevoerd door Hurks Bouw B.V.. Het werk bestaat uit het indrukken van damwanden en schroeven van funderingspalen dat beperkt geluidsoverlast de Echter, voor de laatste meters is extra kracht nodig om de planken op de gewenste diepte te krijgen. Hurks gaat maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen. De oplevering van Hourglass is medio 2020 gepland. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl of bel het Infocentrum Zuidas 0800 5065. “

Bouw The Valley   Vanaf oktober 2017 t/m het 1e kwartaal 2018 ontgraven bouwkuip     Het bouwverkeer betreedt de bouwplaats via de stoplichten ter hoogte van het kruispunt Mahlerlaan/Beethovenstraat en verlaat de bouwplaats ter hoogte van het viaduct van de A10. Begeleiding zorgt op deze plek voor een veilige situatie voor fietsers, voetgangers en overig verkeer. Lees hier het laatste nieuws van bouwer Boele over aanbrengen van o.a. een stempelraam en stalen gordingen aan de damwand. Vragen of opmerkingen? neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA.  

Uit de infobrief Zuidas: Gershwin Brothers      “De inrichting van de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is gestart. Naar verwachting vindt de oplevering van de 159 woningen plaats in oktober en november. Begin volgend jaar worden de kademuren en een trap aan de Parnassusweg aangelegd.”

WTC Beethovenstraat     Bericht Zuidas: ”Het WTC start in het voorjaar 2018 met de uitbreiding van hun gebouw op de hoek van de Beethovenstraat. Om ruimte te maken voor de uitbreiding voert Stadsdeel Zuid voorbereidende werkzaamheden uit. Autoverkeer rijdt via een slinger langs het werkterrein en fietsers voor het WTC gebouw worden wisselend omgeleid.”

Kop Zuidas: uit de planning Noordzone * Nieuwbouw woningen kavel G1 (COD) de uitvoering start in december 2017 * Nieuwbouw zorgwoningen kavel G2 (Cordaan) in uitvoering: vanaf 16 september 2017 * Nieuwbouw woongebouw RIV (kavel H1/H2) maaiveldinrichting incl. kade en vluchtbrug t/m 1 december 2017.

Werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)     Tijdens de werkzaamheden is het Piet Kranenburgpad tussen het Skutjespad en IJsbaanpad afgesloten voor fietsers en voetgangers. Fiets- en voetgangers vanuit beide richtingen kunnen gebruik maken van het bestaande fietspad over de Jachthavenweg. Naar verwachting is het werk gereed in april 2018. lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmaking
Verlenging beslistermijn

* Amstelveenseweg 500, 1081 KL: voor het veranderen en vergroten van het gebouw door het uitbreiden van de installatieruimte op het dak,
Aanvraag omgevingsvergunning
* Locatellikade 1, 1076 AZ: voor het bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning
Aanvraag evenementenvergunning
* Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Pure Markt" op 10 december 2017

Waterschap
* Verleende Watervergunning voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Van Nijenrodeweg, Europaboulevard en Hunneschans ter hoogte van het Amstelpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark in Buitenveldert- AGV – W-17.01952
* Genomen Maatwerkbesluit voor het bouwen van een kelder ter hoogte van Willem Pijperstraat 27, 1077 XK Amsterdam – AGV – W-17.02486

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

* 16-11-2017 28-12-2017  Strawinskylaan 1, Amsterdam aanpassen van de noordgevel.
* 16-11-2017 28-12-2017  Beethovenstraat/Spoorslag/Gustav Malerlaan (Ravel kavel P15), Amsterdam bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning OLO – 2591359 t.w: het toevoegen van een extra bouwlaag in de noord- en zuidtoren. Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V.. Zaaknummer: 6455263
* 15-11-2017 27-12-2017  Europaplein 24, Amsterdam het tijdelijk afwijken van de bestemming t.b.v. het faciliteren van een indoor camping in het congres gebouw tijdens de huishoudbeurs 2018. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.. Zaaknummer: 6411043
* 14-11-2017 26-12-2017  Gustav Mahlerlaan 24, Amsterdam   betreft het veranderen van de sprinkler in het gebouw. Aanvrager: Club Sportive Mahler Zuidas BV.
* 14-11-2017 26-12-2017  Prinses Irenestraat 19, Amsterdam  verlengen van de instandhoudingstermijn van een omgevingsvergunning voor een erfafscheiding en overkapping. Aanvrager: Gemeentelijk Vastgoed
* 14-11-2017 26-12-2017  Prinses Irenestraat 19, Amsterdam   verlengen van de instandhoudingstermijn van een omgevingsvergunning voor een buitenkeuken behorende bij een horecagelegenheid in het gebouw. 
* 14-11-2017 26-12-2017  Parnassusweg, Amsterdam   bouwen in afwijking van verleende omgevingsvergunning OLO 2680227.Aanvrager: SAX vastgoed V.O.F.
* 14-11-2017 26-12-2017  Prinses Irenestraat 19, Amsterdam   verlengen van de instandhoudingstermijn van een omgevingsvergunning voor een horeca- en tentoonstellingsruimte en hellingbaan. Aanvrager: Gemeentelijk Vastgoed.
* 22-12-2017 De Boelegracht, Amsterdam    aanleggen van een drijvend terras. Aanvrager: Sax Vastgoed V.O.F. 

Beslistermijn verlengd
* 10-11-2017 22-12-2017  Europaplein 24, Amsterdam   verbouwen van de conferentie zalen op de eerste verdieping van het gebouw.  Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.. 
* 07-11-2017 19-12-2017  Europaplein 22, Amsterdam  aanpassen van strandzuid, aanvrager: RAI Amsterdam B.V.. Zaaknummer: 5361065

Verleende omgevingsvergunning
* 17-11-2017 26-12-2017  De Boelelaan 1117, Amsterdam   plaatsen van een nieuwe CT-scanner op de 1e etage van het gebouw. Aanvrager: Stichting VUmc.


Kunst en Cultuur
t/m 17 december tentoonstelling 'APOCALYPS', Art Chapel, Prinses Irenestraat 19        Apocalyptische voorstellingen hebben in vrijwel alle tijden een grote rol gespeeld in de kunst om te wijzen op dreigend of bestaand onheil. Met de Guernica van Picasso leek het punt bereikt dat de schilderkunst geen nieuwe beelden over geweld en verwoesting kon maken zonder in clichés te vervallen. …. lees verder

tot 30 november 19.30 in Circl, Mahlerplein  Expo: Bicycle Architecture Biennale, A collection of unique designs that show how cycling solutions improve our urban environment. lees meer over de sprekers. Bekijk de agenda 

21 november 17.45 uur Film in het hoofdgebouw VU, Filmtheater Rialto@VU      Twee dinsdagen per maand films in collegezaal KC-07 (Hoofdgebouw VU). Filmtheater Rialto vertoont, in samenwerking met de Griffioen, (voor)premières van de belangrijkste internationaal bekroonde films. Op deze dinsdag draait om 17.45 uur The Square en om 20.30 uur Jupiter's Moon. De films zijn in het Engels ondertiteld. Meer info, tijden & kaartverkoop

24 november 19:00 – 22:00, JAZZ AT THE SOUTHAZZ, in de Nieuwe Poort, Cl Debussylaan 2

24 november 2017, 19:30 uur ThomasFilm: La Famille Bélier, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    bekijk de agenda

24 november en 1 december 14.00-15,30 Rondleidingen ART CHAPEL & AKZONOBEL ART SPACE!      geef je op voor de combirondleiding door de Art Chapel en AkzoNobel Art Space voor slechts € 15 p.p.! De rondleider licht beide tentoonstellingsconcepten toe en laat je op een heel andere manier naar kunst kijken. Verzamelpunt is de Art Chapel, Prinses Irenestraat 19 (verdieping boven restaurant As). Graag 15 min. van tevoren aanwezig zijn en contant en gepast € 15,- betalen. De rondleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Aanmelden kan via communicatie@artzuid.nl o.v.v. ‘Rondleiding + Datum’.

25 november 15.0-17.00 boekpresenatie Onomatopee 146: Marjolijn Dijkman – Radiant Matter, Glazenhuis, Amstelpark     Marjolijn Dijkman gaat in gesprek met Kris Dittel (editor Onomatopee), Maarten Vanden Eynde (kunstenaar) en Patricia Pisters (prof. Media en Film Studies, UvA).

28 november, 12:30-13:00 uur Lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      CvA Sax olv Arno Bornkamp

3 december wandeling in de Artsenijhof van het Beatrixpark      Elke eerste zondag van de maand geeft Henk Wolters een rondleiding door het park; de ene keer langs bijzondere bomen, de andere keer in de Artsenijhof. lees meer over vertrekpunt.

iedere vr + za 12 – 17 uur, 2e zo van de maand, Tekenkabinet in het Amstelpark Amstelpark 13      Er worden tekeningen van 110 kunstenaars getoond, hoofdzakelijk met papier als drager, maar incidenteel ook beton. bekijk meer

tot 3 december tentoonstelling zone2source in het Glazenhuis Amstelpark        Radiant Matter van Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde en Complex Compound van Robbert van der Horst.

Rondleidingen in ondergrondse fietsparkeergarage Strawinsky    Bericht Zuidas: "Aanmelden kan via een e-mail naar Vijfhoek@VanBoekel.com, geef uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonadres door. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding.”

6 december 19:00 – 20:00, Nationaal & Europa met Wytze Russchen en Joanne Kellermann, in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

10 december 2017, 11:00 – 18:00 uur Pure Markt, Amstelpark

Lees verder over: Dok, Flanken, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Mahler, OV, Ravel, Strawinsky, Verkeer, Vivaldi, Voorzieningen, Weekberichten.