Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 47

Het Tracébesluit Zuidasdok (aanpassing) ligt van 17 november t/m 28 december 2016 ter inzage
Bericht van dienst Zuidas: “Het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016) is 10 november vastgesteld. Dit is een aanpassing op het in maart door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgestelde Tracébesluit Zuidasdok. De gemeenteraad van Amsterdam heeft in april 2016 het bestemmingsplan vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Daarna zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hiertegen beroep in te stellen bij de Raad van State. Hierop zijn 18 beroepsschriften ontvangen. Mede op basis van één beroepsschrift is nader onderzoek gedaan en besloten om voorafgaand aan de zitting bij de Raad van State (15 en 16 december 2016) een wijziging in het tracébesluit door te voeren. Het betreft aanvullende geluidsmaatregel bij de noordelijke Schinkelbrug. Onder de bestaande noordelijke brug worden tijdens de bouw van Zuidasdok aanvullende geluidsreducerende maatregelen getroffen, hierdoor wordt het geluid van de beweegbare brug verder beperkt.” Belanghebbenden kunnen daartegen beroep instellen bij de  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

GVB omleidingen en halteverhuizing Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan, 21 november 2016 t/m 23 februari 2017
Vanaf maandag wordt gewerkt aan de herinrichting om meer haltecapaciteit te creëren. Deel 1 van het werk duurt van maandag 21 november t/m donderdag 23 februari 2017. Hierbij is de noordelijke rijbaan afgesloten, van de Beethovenstraat richting Parnassusweg. GVB bussen rijden om, de Connexxionbussen verhuizen naar de Gustav Mahlerlaan. Lees verder

29 november bijeenkomst Initiatievennetwerk in Zuid, 18.30 tot 21.30 uur, Buurtgebouw Henrick de Keijser, Henrick de Keijserplein 45
In stadsdeel Zuid hebben bewoners, bewonersgroepen en ondernemers uit eigen beweging initiatieven opgezet die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie en leefbaarheid in hun buurt. Aanmelden kan t/m 22 november bij Edion Walle van stadsdeel Zuid, e.walle@amsterdam.nl, o.v.v. ‘aanmelding netwerkbijeenkomst 29 november’ met vermelding van je naam en initiatief/organisatie. lees het programma hier

Woonagenda 2025 – wethouder Ivens voert gesprekken met Amsterdammers
In november 2016 voert de wethouder gesprekken met Amsterdammers en professionals over het wonen in Amsterdam en de toekomst daarvan. Dit gebeurt persoonlijk, maar ook door middel van een breed uitgezette enquête en een drietal themabijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger. De uitkomsten van deze gesprekken worden gebruikt voor de Woonagenda 2025, een praktisch en richtinggevend document over het wonen in Amsterdam tot 2025, dat in juni 2017 besproken wordt in de gemeenteraad. Tijdens drie bijeenkomsten op 15, 22 en 29 november wordt ingegaan op nog twee thema’s: * Het Woningaanbod, hoe verdelen we die in 2025? * De Woning, hoe zorgen we er voor dat de woningvoorraad optimaal bewoond wordt in 2025? Aanmelden kan hier. Kunt u niet bij de gesprekken aanwezig zijn, maar heeft u wel een idee voor de Woonagenda. Stuur uw idee naar woonagenda@amsterdam.nl. Contouren woonagenda leest u in het pdf contouren_van_amsterdamse_woonagenda en de presentatie eerste bijeenkomst leest u in het pdf stadsgesprekken_pakhuis_de_zwijger_15-11-2016_2-1 en het verslag hier.

img_de-wachter996Kunstwerk De Wachter van Boris Tellegen door schoolkinderen onthuld
Samen met de kinderen van Kindercampus de Zuidas is het kunstwerk ‘De Wachter’ van kunstenaar Boris Tellegen donderdag 17 november op de definitieve plek onthuld. lees meer

Nieuws uit B&W
Ruimtelijke Ordening: “Het college van B en W stemt in met het Financieel Perspectief Zuidas 2016. Met deze rapportage wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van de gebiedsontwikkeling Zuidas. De belangrijkste aandachtspunten zijn de actualisatie van de grondexploitaties en inzicht in de dekking van de bijdrage van Amsterdam aan Zuidasdok. De gemeenteraad moet de referentiesaldi van de grondexploitaties nog vaststellen.”

Uit het verslag vergadering raadscommissie RO 2.11.16 – 14 Kennisnemen van de halfjaarsrapportage Zuidasdok 1 januari 2016. Nr. BD2016-013287 lees meer over het aantal te kappen bomen, financiering parkomgeving dak Dok en zorgen van omwonenden in het pdf concept_verslag_cie-ro-docx-1
Uit het verslag brede commissie financien  2.11.16
Op blz 15 conceptverslag_brede_commissie_begroting_02-11-2016-1 antwoord op het pleidooi van de voorzitter BPZ om de subsidie niet te schrappen: “Wethouder Van der Burg gaat kijken hoe hij het probleem kan oplossen voor het bewonersplatform Zuidas. Vanmiddag is uitgebreid gesproken over de bewonersparticipatie en hij vindt dat ook de bewoners aan de Zuidas maximaal moeten kunnen participeren.”

Ook NMT Zuid kan verder
Wethouder van Duurzaamheid Abdeluheb Choho heeft 11 november een bezoek gebracht aan hun kantoor en medegedeeld dat vanaf 2017het NMT gefinancierd zal worden uit het budget Groen in de Buurt vanuit de Centrale Stad.

Waar inschrijven voor een woning in Zuidas?
Beantwoording vraag van de week op de website van dienst Zuidas. Voor een overzicht van makelaars kijk hier
Voor sociale huurwoningen via Woningnet of Eigen Haard.

Inloopspreekuur Zuidas: elke dinsdag tussen 17.00 en 18.00 in Market 33, Cl. Debussylaan 33
Woont of werkt u op of rondom de Zuidas? Heeft u vragen, ideeën, opmerkingen of initiatieven voor de Zuidas of de buurten er omheen? Elke dinsdag staan een gebiedsmakelaar en omgevingsmanager Zuidas voor u klaar in Market 3. Mailen mag ook! Stuur uw mail naar: Gebiedsteam.zuidas@amsterdam.nl

AT5 over de nieuwe gracht in Buitenveldert

Nieuwsbrief Amsterdam editie Zuid 17 november lees meer

Inspraak conceptbeleidskader Verlichting t/m 2 december
Het concept beleidskader ‘Verlichting' is t/m 2 december 2016 digitaal te raadplegen, U richt uw schriftelijke zienswijze aan: Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, afdeling Assets, t.a.v. beleidskader Verlichting, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam, of per e-mail naar: beleidskaderverlichting@amsterdam.nl.

Aanvraag kapvergunning 14.400 bomen ligt vanaf 3 november 6 weken ter inzage
Op de website van dienst Zuidas leest u meer over de kap en waarom dat nodig is. Meer informatie over de ambities voor de definitieve inrichting leest u in het landschapsplan (bijlage 7 in de aanvraag en 8 van het Bestemmingsplan Zuidasdok op deze webpagina. Het gaat om het ontwerpbesluit van B&W Amsterdam over de verleende omgevingsvergunning voor de kap van “14.088 bomen en het verplanten van 7 bomen op de locatie Strawinskylaan 59 (de gehele ring A10 zuid)” ten behoeve van de realisatie van Zuidasdok. (circa 14.100 bomen binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam en circa 300 bomen binnen de grenzen van de gemeente Ouder-Amstel). Lees de aanvraag met bijlagen van Amsterdam hier. Een beroepsschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart.

Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat
Langs de noordzijde van de De Boelelaan en de De Boelegracht wordt een kademuur aangelegd. Daarvoor worden damwanden en een paalfundering aangebracht. Ter hoogte van de kruising met de Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en worden uitgevoerd tot februari 2017. bron: bewonersbrief

Strawinskylaan deels afgesloten herinrichting en weekendwerk – omleidingen bussen GVB en bussen Connexxion halteren op Gustav Mahlerlaan van 18.11.2016 t/m 23.2.2017
Fase 3 van de wegwerkzaamheden starten 21/28 november 2016. Het werk veroorzaakt hinder voor weggebruikers en geluidshinder. Er wordt zoveel mogelijk doordeweeks gewerkt met uitzondering van afgelopen weekend en het weekend van 25 t/m 28 november. Deze weekenden wordt op vrijdagavond tussen 20.00 en 00.00 uur het asfalt verwijderd. Tijdens deze fase wordt nog een deel van de noordelijke rijbaan (zijde Vijfhoek) geasfalteerd en worden er funderingspalen aangebracht voor de nieuwe chauffeursruimte en trappen. Om ruimte te maken voor de trappen worden in november twee bomen op het Zuidplein gekapt. Eind januari 2017 start GVB met het aanbrengen van nieuwe wissels voor de tram.

* GVB Bus 15 – Station Sloterdijk – Station Zuid richting: beide
Bus 62 – Station Lelylaan – Amstelstation richting: beide
Bus 65 – KNSM Eiland – Station Zuid richting: beide
Lees de uitgebreide info op de website GVB
*  Connexxion buslijnen 199, 241, 242, 310 en 346 kijk voor uw route op Connexxion.nl  

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Auto: Advies dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google. Fietsers en voetgangers; Bekijk de kaart bij fase 3. Voor vragen aan de aannemer KWSert, telefoon 06 15 618 819 of mailen naar boelelaan@kws.nl.  

Werkzaamheden Van der Boechorststraat – De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden plaats. Vrijdag 02/12 20.00 uur – maandag 05/12 06.00 uur * Vrijdag 16/12 20.00 uur – maandag 19/12 06.00 uur   lees meer

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Bekendmaking
– Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan “Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking en ongewijzigde omgevingsvergunning voor het kappen van 228 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Flora- en faunawet ten aanzien van beschermde soorten. Bekijk en lees meer
– Instemmen met het samenvoegen van de stadsdeelparkeerfondsen en het Centraal Mobiliteitsfonds tot één Stedelijk Mobiliteitsfonds en vaststellen van de Verordening op het Stedelijk Mobiliteitsfonds 2016 (2016, nr. 244/850)
ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag kapvergunning
* Zuidasdok het kappen van 14088 bomen op de locatie Strawinskylaan 59
(de gehele ring A10 zuid)
Aanvraag omgevingsvergunning
* 17-11-2016 29-12-2016  Fred. Roeskestraat 94 A, Amsterdam kappen 5 bomen
* 17-11-2016 29-12-2016  ten zuiden van de Strawinskylaan, Amsterdam, realiseren van een ondergrondse parkeervoorziening ten behoeve van de Twintowers.
* 16-11-2016 28-12-2016  Zuidplein, Gustav Mahlerplein, Amsterdam, het verlengen van de instandhoudingstermijn van de tijdelijke entreepaviljoens van Station Zuid.
Verleende vergunning
* 17-11-2016 30-12-2016  Antonio Vivaldistraat 60, Amsterdam, realiseren van een dakterras/daktuin op het dak van het gebouw.
* 14-11-2016 27-12-2016  De Boelelaan 1105, Amsterdam, het oprichten van een tijdelijke warmtecentrale op het VU-terrein. betreft een vergunning voor het kappen van 228 bomen. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 811110. Er zijn zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Maatwerkvoorschriften, reguliere procedure, beschikking
* 02-11-2016 07-12-2016  De Boelelaan 1105, Amsterdam De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan Stichting Vrije Universiteit en hebben betrekking op de tijdelijke lozing van chloridehoudend grondwater (vrijkomend bij het ontwikkelen van een warme – en een koude bron behorende bij een open bodemenergiesysteem) op het gemeentelijk vuilwaterriool. Zaaknummer: 2050490.
* 02-11-2016 07-12-2016  Parnassusweg 220, Amsterdam De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan NACH DMBO B.V. en hebben betrekking op de tijdelijke lozing van chloridehoudend grondwater (vrijkomend bij het ontwikkelen van twee warme – en twee koude bronnen behorende bij een open bodemenergiesysteem) op het gemeentelijke rioolstelsel. Zaaknummer: 2050730.

24 november Frantz (with English subtitles) in Rialto@Vucampus, VU de De Boelelaan       Iedere tweede en vierde donderdag van de maand start de film om 18.00 uur inde collegezaal KC-07. De zaal is om 17.45 uur open; kaartverkoop start om 17.15 uur aan de zaal. Online kaarten bestellen

Tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka Mihaylova, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      
26 november 2016 (16.00 uur) en zondag 27 november (14.00 uur) Performances: A prayer.     De performance is gecomponeerd door Lisa Holmqvist en duurt ca. 30. minuten. Meer informatie over de tentoonstelling.

Vanaf 6 november, tentoonstelling Spent van Dove Bradshaw in het Amstelpark

tot 18 december een manifestatie in Amsterdam met tentoonstellingen, lezingen en performances rond het vroege werk van de kunstenaar, schrijver, dichter en publicist Michael Gibbs.      Locaties: o.a. Stedelijk Museum Amsterdam en de Gerrit Rietveld Academie. lees meer 

29 november Meesterpreek door Feike Sijbesma, CEO van DSM in De Nieuwe Poort, 12.30 en 13.00 uur, Claude Debussylaan 2      en    15 december 18.30-21.00 uur het Grote Mensen Ontmoetingsdiner, de Nieuwe Poort.   lees meer

29 november en 2 december om 10.00 uur en 15.00 uur Kunstrondleidingen VUmc     Aanmelden kan door te e-mailen naar 50jaar@vumc.nl. Let op: de aanmelding is pas definitief als u een bevestigingsmail ontvangt.

Lees verder over: Dok, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Verkeer, Weekberichten.