Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 48

Zonnige toekomst voor de RAI

scheldepleingebouw Het gaat goed met de RAI. Er worden veel beurzen en congressen gehouden en er zijn ook veel plannen voor de toekomst. De RAI blijft nog veel jaren op deze plaats en heeft gekozen om op een aantal plekken te bouwen aan een nog betere toekomst. Het Scheldepleingebouw komt er als eerste bij. Dit gebouw heeft al de naam Amtrium gekregen. Deze naam is tot stand gekomen als uiting van de verbinding tussen de RAI en Amsterdam. Het wordt beschouwd als een derde generatie beursgebouw dat op de lagere etages functioneert als een volwaardig congrescentrum en op de bovenste etages beschikt over flexibele kantoorruimtes. De bouw is inmiddels gestart en het gebouw zal in het voorjaar van 2015 opgeleverd worden. Op de begane grond komt restaurant Roast. Voor het Amtrium wordt voor de verwarming en de koeling zoveel mogelijk gebruik gemaakt van warmte- en koude opslag en van zonnepanelen. Bovendien wordt naast het atrium op de kantooretages aan de Zuidzijde over de gehele hoogte een verticale kas gebouwd waar groenten en kruiden voor het restaurant verbouwd zullen worden. Een mooi voorbeeld van “urban farming”. De RAI wil hierdoor graag in aanmerking komen voor het keurmerk BREEAM EXCELLENT, de top van duurzame gebouwen. Lees verder op de website.

900 Mahler: nieuwe woontoren op Zuidas

Eind november start de bouw van 900 Mahler aan de Amsterdamse Zuidas. De woontoren telt 22 verdiepingen en bevat 127 woningen, een commerciële plint en een ondergrondse parkeergarage. Inbo tekende voor G&S Vastgoed een ontwerp in een klassieke New Yorkse stijl.
Syntrus Achmea Vastgoed neemt tachtig huurwoningen af met een optie op nog eens dertig woningen. In de top van het gebouw komen 17 kooppenthouses van gemiddeld 180 m² met grote terrassen en uitzicht over de stad.

500 Beethoven

beethoven 500Aan de Beethovenstraat tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan komen de kantoorgebouwen 400 en 500 Beethovenstraat. Advocatenkantoor Nauta Dutilh vestigt zich in 400 Beethovenstraat, op de hoek van de Mahlerlaan. Het gebouw is een ontwerp van architectenbureau UN Studio. Hiernaast komt 500 Beethovenstraat te staan. Beide zijn ontworpen door architectenbureau Claus en Kaan. Onder de gebouwen komt een parkeergarage. G&S Vastgoed is de ontwikkelaar en G&S Bouw het aannemingsbedrijf. De oplevering van 500 Beethovenstraat staat gepland in het 4e kwartaal van 2015 en de oplevering van 400 Beethovenstraat in midden 2016. Lees hier de bewonersbrief.

Start werkzaamheden bouw op kavel 2a, 400 Beethoven en kavel 1a, 500 Beethoven

• Begin december zet de aannemer de bouwhekken neer en richt hij het bouwterrein in. Daardoor vervalt de mogelijkheid tot parkeren op die plek.

• Vanaf begin december tot medio januari 2014 (met uitzondering van twee weken rond de Kerst en oud & nieuw) worden er damwanden de grond ingetrild. Dit kan geluidshinder opleveren. Van maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2014 geen werkzaamheden vanwege de kerstvakantie.

• Begin januari 2014 wordt het intrillen van damwanden hervat. Aansluitend kan de bouwput worden ontgraven en voeren vrachtwagens het zand af via de De Boelelaan.

• Eind februari / maart beginnen de heiwerkzaamheden

Bron: bewonersbrief dienst zuidas

Rondom de fietsmotie

De afwikkeling van de fietsmotie van 13 maart 2013 van PvdD, SP, PvdA en Red Amsterdam (nr. 150) waarin is gevraagd om een extra fietsmogelijkheid tussen de toekomstige kantoorgebouwen Stibbe en AkzoNobel te onderzoeken. Adviesbureau Goudappel Coffeng geeft aan dat het aantal fietsers dat gebruik maakt van de kruising Beethovenstraat/Prinses Irenestraat hoger ligt dan de gemeente had verwacht. Daarom zal na de bouwwerkzaamheden die nu aan de rand van het park plaatsvinden een volwaardig fietspad worden aangelegd.

Het college van B&W heeft op 12 november jl. ingestemd om fietsroute voorkeursvariant 3B als uitgangspunt te nemen en deze nader uit te werken. Bekeken wordt of de route tussen AkzoNobel/Stibbe in te passen is. Indien dit niet mogelijk is komt de route tussen Stibbe en het Sint Nicolaas Lyceum. Verder gaat de gemeente onderzoek doen naar maatregelen voor de korte termijn om de risico’s op de kruising te beheersen totdat de nieuwe fietsverbinding klaar is.

Onderhoudswerkzaamheden Beatrixpark

Stadsdeel Zuid gaat in het Beatrixpark onderhoud uitvoeren aan diverse paden. De paden met granieten keien ('kinderkoppen') worden herstraat en de asfaltpaden worden opnieuw geasfalteerd. De start is 25 november en asfaltering staat voor begin 2014 op de planning. bron: bewonersbrief stadsdeel zuid

28 november vergadering deelraad Zuid, 20.00-22.00, raadzaal stadsdeelkantoor Pr. Kennedylaan 923

Agenda: Beraadslaging programmabegroting 2014 waarin vaststelling van o.a. : al of niet kunst in en om de N/Zlijn en ondersteuning Vu Hortus gedurende verbouw VU.

4 december, 9.00-17.00 uur en ’s avonds, vergadering raadscommissie BWK, Rooszaal 0239, Stadhuis

Bij agendapunt 29 vaststelling bestemmingsplan Kenniskwartier Noord,  agendapunt 31 voorbereiding aanbesteding ZuidasDok, agendapunt 32  instemming gevraagd met aanpassing hoofdgroenstructuur, agendapunt 33 instemming gevraagd met Kredietbesluit Kabels & Leidingen en Watercompensatie ZuidasDok, agendapunt 39 uitwerking motie 'olifantenpad' door Beethoven en park en ontwerp Co creatie Beatrixpark, agendapunt 40 Omgevingsmanagement ZuidasDok, ter bespreking en voor kennisgeving aannemen.

10 december vergadering Regioraad 20:45-23:00 Raadszaal, Stadhuis Amsterdam

Bij 5-1 Investeringsagenda Weg en OV, brief met uitleg over vervolgprocedure.

Werkzaamheden rondom Minervapark en de Strawinskylaan van 28.10 t/m eind november

Voetgangers kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het Minervapark, speelterrein en het voetpad aan de zuidzijde van het park, ter hoogte van de Strawinskylaan. Voor vragen kunt u terecht bij de heer Koos Veltman 06 5107 3396. bron: Bewonersbrief stadsdeel Zuid

7 en 8 december beperkt treinverkeer van en naar Schiphol

Vrijdagnacht vanaf 2.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur is geen treinverkeer mogelijk tussen Schiphol – Amsterdam Sloterdijk, Schiphol- Amsterdam Bijlmer ArenA en Schiphol -Diemen Zuid. NS zet bussen in. Vanuit de richting Den Haag is Schiphol wel bereikbaar (4 x per uur rechtstreeks) en vanaf Rotterdam 1 x per uur rechtstreeks met Fyra. De werkzaamheden zijn onderdeel van het spoorproject OV SAAL. Eind 2016 moet de nieuwe infra in gebruik gaan.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van Provincie NH, de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Besluit GS van Noord-Holland

Verleende vergunningen igv de Waterwet aan G&S Vastgoed tbv

 • Gershwin, kavel 16 Buitenveldertselaan en Gustav Mahlerlaan, kavels 1a en 2a Beethovenstraat en Leo Smitkade

De stukken liggen ter inzage van 22 november 2013 tot 3 januari 2014 bij stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301. Bezwaar indienen moet binnen zes weken bij Gedeputeerde Staten van NH, t.a.v. de secretaris van de hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning

 • (HZ_WABO_2013-009318 en olo-nummer: 915601) voor het oprichten van geluidsschermen op de aarden baan aan de noordzijde van de NS-spoorbaan en ten zuiden van de GVB spoorbaan op de A10 zuid (spoorzone tussen NS-km 153.130 en 153.680).

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het besluit ligt vanaf 28 november 2013 tot en met woensdag 8 januari 2014 ter inzage bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1.Voor inlichtingen belt u 020 – 254 3600. Tijdens bovengenoemde periode staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte

 • Parnassusweg 220, 1076 AV: voor het renoveren van betongevels rondom de rechtbank gedurende de periode van 14 november 2013 tot en met 19 december 2013 van 06:15 uur tot en met 09:00 uur, verzonden d.d. 14 november 2013. Dossiernummer 61-800281.

De bovengenoemde vergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf 25 november 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij heb het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

 • Beethovenstraat 159, 1077 JD: voor het werken in de openbare ruimte (Eigen tracé Menz Noord-Level3) gedurende de periode van 23 januari 2014 tot en met 23 mei 2014, verzonden d.d. 15 november 2013. Dossiernummer 43-767546.
 • Beethovenstraat 159, 1077 JD: voor het werken in de openbare ruimte (Eigen tracé Menz Noord-Relined) gedurende de periode van 23 januari 2014 tot en met 23 mei 2014, verzonden d.d. 15 november 2013. Dossiernummer 43-767390.
 • Beethovenstraat 159, 1077 JD: voor het werken in de openbare ruimte (Eigen tracé Menz Noord-euNetworks) gedurende de periode van 23 januari 2014 tot en met 23 mei 2014, verzonden d.d. 15 november 2013. Dossiernummer 43-767539.
 • Beethovenstraat 159, 1077 JD: voor het werken in de openbare ruimte (Eigen tracé Menz Noord-Interout) gedurende de periode van 23 januari 2014 tot en met 23 mei 2014, verzonden d.d. 15 november 2013. Dossiernummer 43-769731.

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 25 november 2013 gedurende zes weken bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvragen omgevingsvergunning, reguliere procedure

 • Terrein Gustav Mahlerlaan – 1059887, verbreden bestaande watergang (15-11-2013);
 • Terrein Gustav Mahlerlaan – 1077091, kappen 5 bomen (19-11-2013);
 • Terrein Scheldeplein (voorplein Rai) – 1075439, plaatsen muurtje (20-11-2013);
 • Terrein Strawinskylaan 1 – 1072869, kappen 1 boom (11-11-2013);
 • Tommaso Albinonistraat 188 – 1072615, uitbreiden hoogspanning station Zorgvliet, plaatsen nieuwe installatie in gebouw, plaatsen damwand, plaatsen erfafscheiding en dempen deelwatergang (15-11-2013);
 • Terrein Vivaldistraat – 1074713, verplanten 13 bomen (18-11-2013).

De ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Wanneer u wilt reageren op een aanvraag kan dit in de periode na het bekendmaken van het uiteindelijke besluit.

Verleende vergunning, reguliere procedure

 • Strawinskylaan 1 – 910753, gedeeltelijk in gebruik nemen gebouw als hotel (20-11-2013).

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikking bij het college van B&Ws van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

3 december 12.30 uur Lunchconcert in de Thomaskerk

Raquel Martorell Dorta, traverso en Alexandra Nepomnyashcharya, klavecimbel. Zij spelen composities van Müthel Sonata in D Majeur en Johann Sebastiaan Bach, Toccata in E Mineur.

5 december,15:00 t/m 17:00 uur ,VoorUit, VUconnected, De Boelelaan 1105

vooruit vuSprekers: Khalid Boutachekourt, Maurice Crul, Pieter Hilhorst, Anton Hemerijck, Marijk van der Wende. Gespreksleiding: Felix Rottenberg samen met faculteitsvereniging EOS en de faculteit der Sociale Wetenschappen. Toegang gratis.

De doe-het-zelf samenleving kent veel initiatieven in wijken. De 50.000 studenten van Amsterdam kunnen hier aan mee doen. In het VoorUit project wonen studenten in achterstandswijken en helpen bewoners met o.a. taalkook- en computerlessen. Wat kunnen gemeentes en universiteiten doen om dit soort initiatieven te stimuleren zonder de zeggenschap en betrokkenheid van de doe-hetzelf-burger aan te tasten?

6 december 2013 om 20.00-00.00 uur De Nacht van de Bijbel

'Is de bijbel een boek waar je vandaag de dag nog iets mee kan? Werpt het een ander perspectief op je eigen verhaal? Welk verhaal raakt jou en waarom? ' Deze en andere vragen komen aan bod in een dialoog met Fatima Elatik (stadsdeelvoorzitter Oost), Gerda Havertong (theatermaker), Carola Schouten (Tweede Kamerlid CDA), Ruben van Zwieten (Theoloog van het Jaar) en het publiek. De gesprekken worden afgewisseld met muzikale optredens, verzorgt door het Jazz department van het Amsterdams Conservatorium. Niet gratis zie de website:

t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met closing performance door Allard van Hoorn.

Iedere donderdag 12.00-14.00 muzikale begeleiding bij de lunch, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2-8

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.