Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 48

kaart_zuidas_vivaldi_nummers-2Ontwerpbestemmingplan Zuidas-Vivaldi 

Dienst Zuidas heeft op 19 november het bestemmingsplan toegelicht en vragen van aanwezigen beantwoord. Op een van de vrije kavels komt een hotel de andere kavels hebben de bestemming gemengd. Omwonenden uitten hun zorg over de komst van nog een hotel in Vivaldi want nu al geven bestaande hotels nogal wat overlast aangaande o.a. bereikbaarheid, geluid, parkeerdruk en verkeersstromen van touringcars en leveranciers. Handhaving op die punten door het stadsdeel laat te wensen over. Bewoners zullen in ieder geval hierover met de gebiedsmakelaar, die op de bijeenkomst aanwezig was, in overleg gaan. Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1404BPGST-OW01. Zienswijze: Vanaf 4 november ligt het plan zes weken ter inzage op het stadhuis. Een zienswijze indienen doet u voor 17 december 2015 en richt u aan de gemeenteraad van Amsterdam, p/a: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524. De kennisgeving leest u hier.

Hoog en laag: P-garage Atrium     Dienst Zuidas berichtte: ”Afgelopen woensdag is het diepste punt van de bouw van de ondergrondse parkeergarage bereikt. Dit laagste punt is ongeveer 10 meter onder het straatniveau, het maaiveld genoemd. Naast laagste punt is er een hoogtepunt te vieren. De torenkraan van 84,5 meter hoog is geplaatst en is vanaf nu ook duidelijk te zien vanaf de A10.”

Gebouw Handel opgeleverd

Architectenweb meldt oplevering van gebouw Handel. “Op de Zuidas in de Fred Roeskestraat is een kantoorgebouw met een minder voor de hand liggende typologie opgeleverd. Het gebouw, ontworpen door MONK architecten, bestaat uit meerdere paviljoens aan een verbindende ‘aorta’. MONK architecten heeft een, zeker voor de Zuidas, atypisch kantoorpand ontworpen.” foto Peter Cuypers 

Besluitvorming Ombouw Amstelveenlijn

MetropoolregioAmsterdam.nl meldt: “Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft ingestemd met het uitvoeringsbesluit voor het ombouwen van de Amstelveenlijn. De Stadsregio is de opdrachtgever voor de ombouw van de Amstelveenlijn. De SRA-regioraad neemt het definitieve besluit, na raadpleging van de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen, op 15 december 2015. Vervolgens kan begin 2016 de aanbesteding starten voor het 1e tracédeel tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk.”

Uit de Regioraad 29.10.15: financiering voor Infrastructuur (fiets)

Projecten die financiering krijgen: Tweerichtingen fietspad Amstelveenseweg tussen Fred Roeskestraat en A10 (Amsterdam) € 18.949,- en Fietsroute Sportas (Amsterdam) (ten laste van budget projecten studie) € 5.000,-. lees verder

25 november vergadering gemeenteraad 13.00 en 19.30 uur en 26 november 13.00 uur en 19.30, Stadhuis

Verkeer en Vervoer, bij agendapunt 19.  Adviseren over overgang van planuitwerkingsfase naar realisatie fase van de Ombouw Amstelveenlijn. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1263)  1263.15.Adviseren over overgang van planuitwerkingsfase naar realisatie fase van de Ombouw Amstelveenlijn (Voordracht | 208.5Kb).1263A.15.Bijlage 1. Bijlage 3 BOK-concept v16102015 (170.8Kb), 1263B.15.Bijlage 2. Bijlage RR 15 dec Notitie Uitvoeringsbesluit 08102015 (427.3Kb). 1263C.15.Bijlage 3. Bijlage Tijdelijk vervoer plan OAL versie 3.0 (2.3Mb), 1263D.15.Bijlage 4. bijlage 4 brief kruispunt (1.9Mb)

Uit de Raadscommissie RO van 18 november over Zuidasdok

bij Ruimtelijke Ordening agendapunt 24 het Financieel Perspectief Zuidas 2015 Nr. BD2015-016306 en punt 25 Uitvoering moties Bijlage 1 Moties aangenomen (445.6Kb) kredietbesluit Zuidasdok (o.a. mogelijk maken fiets- wandelverkeer tussen de wijken ook tijdens bouwfase, groene brug over de ring Bijlage 2 Groene Corridor in Kerngebied Zuidasdok (432.6Kb) ), versobering scope altijd voorleggen aan gemeenteraad en Halfjaarlijkse rapportage Zuidasdok Nr. BD2015-016309 Bijlage 3 Halfjaarsrapportage Zuidasdok (449.4Kb). 

Nieuws uit B&W week 47

Verkeer & Vervoer: “Het college van B en W neemt kennis van de resultaten van een analyse bereikbaarheid Amsterdam Zuid tijdens uitvoering Zuidasdok en de A9 in kader van SAA (weguitbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere). Hieruit blijkt dat naast dat de projecten die eigen hinder compenseren er extra (verkeersmanagement) maatregelen nodig zijn om goede bereikbaarheid van Amsterdam Centrum, Zuidas en Amstelveen te waarborgen. Inzet is om dit te doen in intensieve samenwerking met de wegbeheerders in de regio. Er komt een overall bereikbaarheidsstrategie waarbij automobilisten worden geholpen bij het kiezen van slimme mobiliteitskeuzes. Per doelgroep worden reisalternatieven ontwikkeld (vraagbeïnvloeding) en wordt verzwaring van de aanpak van incidentmanagement en projectoverstijgende communicatie bekeken. Bovendien zullen er verscherpte voorwaarden worden gesteld aan de afzonderlijke projecten. Uitganspunt hierbij is dat er niet meer dan 10 minuten extra vertraging mag zijn op de belangrijkste routes in de regio. Ter kennisname in de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 2 december 2015 en ter kennisname in de commissie Ruimtelijke Ordening van 9 december 2015.” lees verder (zie Verker en vervoer)

Werk AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

 

verleggen kabels18 november- 16 december afsluiting fietspad Spoorslagsloot ivm werkterrein Noord- en Zuidkant A10      Op twee locaties komt een werkterrein om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: in het Beatrixpark en in de Antonio Vivaldistraat. Voor het maken van de bouwkuip wordt een damwand aangebracht en dat duurt ca 2 weken. Dit kan geluidsoverlast geven. 

t/m maart 2016 werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat

Vanaf 23 november af en toe geluidshinder bouw parkeergarage Atrium   Vanaf maandag 23 november storten en bewerken (vlinderen) van het beton. Door deze werkzaamheden ontstaat er de komende maanden op sommige momenten geluidsoverlast

23-27 november start funderingswerk Telesto in de Fred. Roeskestraat     In de week van 23 – 27 november start de aannemer, Heilijgers, met het aanbrengen van funderingspalen volgens de schroefmethode. De werkzaamheden nemen ongeveer 4 weken tijd in beslag.bron: bewonersbrief

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmaking naamgeving     De naamgeving van de ten noorden van de Strawinskylaan gelegen openbare ruimte is vastgesteld als Strawinskypad (BAG-type weg)

Verleende evenementenvergunning

* Europaplein 24, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Glory Amsterdam 2015" op 4 december 2015 van 17.00 uur tot 00.00 uur, verzonden d.d. 12 november 2015. Dossiernummer 2015-14357. Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaar maken. 

Verleende exploitatievergunning horeca

* Strawinskylaan 85, 1077 XW: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 19 november 2015. Dossiernummer 2015-14810.

* Europaplein 21-23, 1078 GS: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 18 november 2015. Dossiernummer 2015-13169.

Voor het inzien van de besluiten en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf

* Prinses Irenestraat 31-33, 1076 LP: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras. Dossiernummer 2015-14942.De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Verleende Watervergunning voor het bouwen van een parkeerkelder ter hoogte van Fred Roeskestraat 107, 1076 EE Amsterdam – AGV – W-15.01869

ODNZKG Verleende kapvergunning

* Parnassusweg: voor het kappen van 11 bomen op een terrein gelegen aan de Parnassusweg. Verzenddatum beschikking: 17-11-2015, Zaaknummer: 152221


23 november 19.30-21.30 Filosofietafel in De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2    Onder leiding van Rinse Reeling Brouwer zal aan de hand van het werk van grote taalfilosoof Rosenstoch-Huessy dieper op dit onderwerp in worden gegaan.  24 november 12.40 Meesterpreek in de Lunchbreak met Inge Brakman, De Nieuwe Poort    Vanaf november een nieuwe reeks Meesterpreken waarin commissarissen en bestuurders uit de top van het bedrijfsleven een persoonlijk verhaal vertellen in relatie tot hun complexe rol. Deze week met Inge Brakman; voorzitter Nieuwe Commissie Code Monitoring Banken; voorzitter van het bestuur van Het Rode Kruis en commissaris bij DSM Nederland.

25 november Algemene ledenvergadering Ouderen Advies Raad (OAR), 14.00-16.00 uur in het Huis van de Wijk  A.J.Ernststraat 112 Buitenveldert. U bent van harte welkom.

25 november, 19:30 uur Financiën in de VvE nader belicht, Locatie: Gerard Doustraat 133 (Amsterdam Zuid)    Met een VVE is vaak veel geld gemoeid. De inkomsten en uitgaven moeten worden verantwoord via de begroting en het financieel jaarverslag. Wilt u meer weten over deze financiële verplichtingen, wilt u leren hoe u deze financiële stukken leest en wilt u knelpunten signaleren en aanpakken om in een financieel gezonde VVE te wonen? Kom dan langs op de gratis bijeenkomst ‘Financiën in de VvE nader belicht’ georganiseerd door Wijksteunpunt Wonen.

26 november International Energy Breakfast, 8.30 uur in het Kippenrondeel kop Zuidas    Met internationale experts van o.a. Shell, AES en Statkraft. Onderwerp: De private sector aan zet. Georganiseerd door We krijgen kippen.

30 november 16.30 officiële opening Ravel Residence, verricht door wethouder J. Ivens in Mason street de horecavoorziening in Ravel Residence, Vivaldistraat  3.  Meld u voor 23 november aan via info@ravelresidence.nl ovv aanmelding opening Ravel.

29 november Zone2Source, Finisage Growing Matter in het Glazenhuis, Amstelpark     Excursie 13.00 uur met Arend Wakker, over groeibewegingen van boom en plant, van 15.00-17.00 presentaties en debat over de rol van levend materiaal in de kunst.

1 december lunchconcert International Ensemble, 12:30-13:00 uur Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Ernst Spyckerelle, viool, Iteke Wijbenga, altviool, Bea Andrés, cello. Zij spelen werk van Buccherini en Debussy.

Lees verder over: Organisatie, Vivaldi, Weekberichten.