Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 49

EMA impuls voor bedrijfsleven Zuidas
Het Noordhollands Dagblad berichtte: “De komst van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA naar Amsterdam, wordt gezien als een impuls voor het bedrijfsleven aan de Zuidas, het Sciencepark in Amsterdam en het Bio Science Park in Leiden.” lees meer

Inspraak 1. Conceptnota ‘Parkeernormen: Fiets en Scooter’ ter inzage     Met de ‘Nota Parkeernormen fiets en scooter’ moeten parkeervoorzieningen voor fiets en scooter op nieuwe locaties van o.a. kantoren, onderwijs, horeca- en uitgaansgelegenheden op eigen terrein worden gerealiseerd. De inspraakperiode loopt van 2 november t/m 14 december 2017. Inspreken op het plan kan via het inspraakformulier, of via de post: Gemeente Amsterdam, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte t.a.v. R. Hilhorst, Inspraak Nota Parkeernormen Fiets en Scooter, Postbus 95089, 1090 HB, Amsterdam.

Nieuws uit B&W week 48
* Naamgeving openbare ruimten: Wijzigen begrenzing Eduard van Beinumstraat in Zuid

6 december, 9.00 uur, vergadering raadscommissie I&D, stadhuis
Op de agenda 20. Vaststellen van het beleid voor parkeerduurbeperking in woonbuurten, definitief parkeerregime Buitenveldert en definitief parkeerregime Pr. Irenebuurt 1. CommissieFLAP TKN & Bespreking parkeerregime Buitenveldert en Prinses Irenebuurt 152.16KB Flap, 2. 20171114 Nota van Beantwoording Prinses Irenebuurt_DEF.pdf 1. Bij TKN 3 Stand van zaken en vervolgproces beleidsvisie Sportas en fiets- en wandelroute Sportas. (BD2017-014741) en TKN 11 Kennisnemen van de Mobiliteitsverkenning, voor een groeiend Amsterdam. (BD2017-014936)  02 Handout Mobiliteitsverkenning, voor een groeiend Amsterdam.pdf 5.52MB

12 december vergadering Regioraad 20.45, stadhuis en om 18.30 voorsessie      De agenda vindt u hier

Gebiedsplan Zuidas en Buitenveldert 2018
Het (concept)plan wordt 6 december 20.00 uur besproken in de voorbereidende commissie Zuid en 20 december 20.00 uur is de besluitvorming in het AB bestuurscommissie Zuid. Locatie stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923. lees meer

Over de Omgevingswet: invloed van bewoners op het omgevingsbeleid nog te vrijblijvend geregeld
Van Gemeentenu.nl: "De Omgevingswet is onder andere bedoeld om burgers meer te laten participeren. Gevreesd wordt dat de wet juist negatief kan uitpakken voor actieve burgers. De Omgevingswet is bedoeld als bundeling van verschillende wetten, onder andere om burgers en organisaties meer te laten participeren. Het LSA, de landelijke vereniging van en voor actieve bewoners, is bang dat de wet een risico vormt voor actieve burgers en komt met vier dringende adviezen aan de lokale politiek. lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 30 november editie Zuid met o.a. extra infobijeenkomsten nieuw bestuurlijk stelsel en uitleg over de bomenkap  lees meer

Stadsdeel Zuid organiseert twee extra informatiebijeenkomsten over het nieuwe bestuurlijk stelsel 2018. Op 12 december 2017, 19.30 uur (19.00 uur inloop), Huis van de Wijk Buitenveldert, A. J. Ernststraat 112. U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst(en). Graag bij de aanmelding aangeven naar welke bijeenkomst u komt.

10 december overdekte Wintermarkt van 12.00 – 17.00  uur in de Botanische tuin Zuidas achter het VU medisch centrum, Van der Boechorststraat 8     Behalve voor plantjes en bollen kunt u in de grote kas terecht voor diverse biologische producten en kleine presentjes. Bovendien hapjes, drankjes en muziek. Zelfs in de winter is de tuin een lust voor het oog. Toegang en parkeren gratis. En: Vrienden van de Botanische tuin Zuidas zoeken penningmeester voor hun onbezoldigde stichtingsbestuur. De huidige heeft aangegeven helaas te moeten stoppen. De stichting beheert bijdragen van honderden donateurs ten behoeve van deze groene parel op de Zuidas. Het gaat om zo’n acht bestuursvergaderingen van anderhalf uur per jaar en het beheren van de financiële administratie. Reageer hier.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden Plan uw reis op vananaarbeter of via google

Werkzaamheden aan de De Boelelaan Oost voor de kerst afgerond. Er worden circa 100 Rebona’s en 600.000 bollen geplant en gras ingezaaid. Tijdens dit werk is een deel van één weghelft van de De Boelelaan afgezet. Lees meer

Werkzaamheden RAI hotel omleidingen fietsers en voetgangers 27 november – 22 december
Bericht Pleijsier Bouw Nijkerk: Binnenkort is de kelder van het hotel klaar en kunnen de damwanden uit de grond verwijderd worden. De werkzaamheden hiervoor vinden in 2 fasen plaats. Tijdens de werkzaamheden zullen het fietspad en voetpad tijdelijk worden afgesloten. Fase 1: van 27 november t/m 6 december 2017 Tijdens deze fase wordt de damwand aan de Groene zoom zijde verwijderd. Het fietspad en het voetpad worden dan afgesloten. Fase 2: van 7 december t/m 22 december 2017 Tijdens deze fase wordt de damwand aan de Europaboulevard zijde verwijderd. Ook dan worden het fietspad en voetpad afgesloten. Fietsers en voetgangers worden omgeleid. Vragen? neem contact op via 033-2451356 (24/7) of via service@pleijsierbouw.nl.

t/m april 2018 werkzaamheden Fred. Roeskestraat        Bericht Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen. Om de straat voor iedereen altijd bereikbaar te houden, doen we niet alles tegelijkertijd. Dat betekent wel dat u over een langere periode hinder kan ondervinden van het werk. Alle gewijzigde rijroutes worden met borden aangegeven en ook verkeersregelaars zetten zich in om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Er wordt gewerkt van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Van 20 november t/m februari 2018 werken we aan de voorzijde van de gebouwen De Fred, British School en de Rietveld Academie; januari en februari 2018 werken we aan de voorzijde van het gebouw Boutique Offices (voormalig Olympic Plaza); februari t/m april 2018 werken we aan de voorzijde van de gebouwen van de Rietveld Academie en Loyens & Loeff.” lees meer

Parkeergarage Ravel vanaf half tot eind november palen boren      Bericht van Zuidas: ”De parkeergarage Ravel is in aanbouw.  Medio november gaat de aannemer palen de grond in boren waarop het nieuwe hekwerk gemonteerd zal worden. Hierbij zal geen overlast zijn. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind januari 2018 gereed zijn.” lees meer

Bouw Hourglass aan de Parnassusweg vanaf 30 oktober 2017 aanbrengen damwanden en funderingspalen         Bericht van Zuidas: “Onder Hourglass komt een tweelaags parkeergarage. De bouw wordt uitgevoerd door Hurks Bouw B.V.. Het werk bestaat uit het indrukken van damwanden en schroeven van funderingspalen dat beperkt geluidsoverlast de Echter, voor de laatste meters is extra kracht nodig om de planken op de gewenste diepte te krijgen. Hurks gaat maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen. De oplevering van Hourglass is medio 2020 gepland. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl of bel Zuidas 0800 5065.“

Bouw The Valley   Vanaf oktober 2017 t/m het 1e kwartaal 2018 ontgraven bouwkuip     Het bouwverkeer betreedt de bouwplaats via de stoplichten ter hoogte van het kruispunt Mahlerlaan/Beethovenstraat en verlaat de bouwplaats ter hoogte van het viaduct van de A10. Begeleiding zorgt op deze plek voor een veilige situatie voor fietsers, voetgangers en overig verkeer. Vragen? neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42.

Verleggen fietspad in januari / februari 2018 in de Beethovenstraat langs het project Valley. Dit is nodig om Valley te kunnen bouwen en ook om de fietsers hier veiliger langs kunnen laten rijden. Dit zorgt voor een kleine vermindering van de wegcapaciteit. Fietsers hoeven niet om te rijden. Voetgangers moeten wel oversteken. Deze situatie geldt in principe tot einde bouw Valley.

Het fietspad op de Parnassusweg bij het Atrium is nog gestremd en wordt eind 2017 weer opengesteld.

Uit de infobrief Zuidas: Gershwin Brothers      “De inrichting van de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is gestart. Begin volgend jaar worden de kademuren en een trap aan de Parnassusweg aangelegd.”

WTC Beethovenstraat     Bericht Zuidas: ”Het WTC start in het voorjaar 2018 met de uitbreiding van hun gebouw op de hoek van de Beethovenstraat. Om ruimte te maken voor de uitbreiding voert Stadsdeel Zuid voorbereidende werkzaamheden uit. Autoverkeer rijdt via een slinger langs het werkterrein en fietsers voor het WTC gebouw worden wisselend omgeleid.” lees meer

Kop Zuidas: uit de planning Noordzone * Nieuwbouw woningen kavel G1 (COD) de uitvoering start in december 2017 * Nieuwbouw zorgwoningen kavel G2 (Cordaan) in uitvoering: vanaf 16 september 2017 * Nieuwbouw woongebouw RIV (kavel H1/H2) maaiveldinrichting incl. kade en vluchtbrug t/m 1 december 2017.

Werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)     Tijdens de werkzaamheden is het Piet Kranenburgpad tussen het Skutjespad en IJsbaanpad afgesloten voor fietsers en voetgangers. Fiets- en voetgangers vanuit beide richtingen kunnen gebruik maken van het bestaande fietspad over de Jachthavenweg. Naar verwachting is het werk gereed in april 2018. lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmaking
* Terrassenbeleid stadsdeel Zuid 2017

Aanvraag omgevingsvergunning
* Henriëtte Bosmansstraat 33-H, 1077 XG:
voor het kappen van een boom, ingekomen d.d. 17 november 2017. OLO-nummer 3328271.

Waterschap: Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw van een kantoorgebouw met ondergrondse parkeergarage ter hoogte van Zuidas, kavel C2 in Amsterdam – AGV – W-17.01823. Locatie: Zuidelijke Wandelweg

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

29-11-2017 10-01-2018  De Boelelaan 1117, Amsterdam  wijzigen van het brandcompartiment op een deel van de 1e etage van de Polikliniek. Aanvrager: Stichting VUmc.

Verleende omgevingsvergunning
28-11-2017 10-01-2018  Hoek Buitenveldertselaan en De Boelelaan, Amsterdam   plaatsen van een entresolvloer in het gebouw Gershwin Brothers blok 13 & 15. Aanvrager: Sax Vastgoed V.O.F.

Activiteitenbesluit melding ontvangen
30-11-2017 11-01-2018  Gustav Mahlerlaan 10 A, Amsterdam  betreft een horeca paviljoenten behoeve van ABN AMRO. Melder: Vermaat Leisure B.V. h/o Circle 

Kunst en Cultuur
t/m 24 december Winterkabinet in het Amstelpark        Het Tekenkabinet is getransformeerd naar het Winterkabinet. In een geheel nieuwe presentatie worden circa 200 tekeningen getoond van alle 110 tekenaars die dit Lustrumjaar zijn geselecteerd om deel te nemen. iedere vrijdag en zondag 11 – 16 uur. bekijk meer

Rondleidingen in ondergrondse fietsparkeergarage Strawinsky Bericht Zuidas: "Aanmelden kan via een e-mail naar Vijfhoek@VanBoekel.com, geef uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonadres door. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding.”

6 december 19:00 – 20:00, Nationaal & Europa met Wytze Russchen en Joanne Kellermann, in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2 

6 december 20.00 uur lezing De Reislustigheid van Zaden, Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8

7 december 18.00-19.30, Circl    In gesprek met expert circulaire economie Jan Jonker  Geïnteresseerd in duurzaamheid en circulaire economie? Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen en een grootheid op het gebied van circulaire economie, geeft een interactieve lezing. bekijk de agenda 

t/m 17 december tentoonstelling 'APOCALYPS', Art Chapel Pr.  Irenestraat 19        Apocalyptische voorstellingen hebben in vrijwel alle tijden een grote rol gespeeld in de kunst om te wijzen op dreigend of bestaand onheil. Met de Guernica van Picasso leek het punt bereikt dat de schilderkunst geen nieuwe beelden over geweld en verwoesting kon maken zonder in clichés te vervallen.

10 december 2017, 11:00 – 18:00 uur Pure Markt, Amstelpark

10 december overdekte Wintermarkt van 12.00 – 17.00  uur in de Botanische tuin Zuidas achter het VU medisch centrum, Van der Boechorststraat 8     lees meer

12 december 18.30, wegens succes herhaald: Sneak preview De Wilde Stad, in Circl

12 december, 12:30-13:00 uur lunchconcert, Thomaskerk,  Pr. Irenestraat 36    Het Merain trio speelt met Mieke Manschot, zang; Mirjam Rietberg, harp; Sandra Wallner, viool. meer agenda 

13 december 20:30 – 22:00, Het Verhaal van Kerst in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36       lees meer

14 december 20.15  concert door Het Amstel Strijkers Ensemble in de Thomaskerk , Pr. Irenestraat 36   Onder de bezielende leiding van dirigent Jacob Slagter speelt het orkest een aansprekend programma met klassieke en moderne werken. De jonge maar reeds vermaarde violist Shin Sihan soleert in Mendelssohns'  vioolconcert in de kleine terts. Daarnaast klinken de Serenade voor strijkers van Elgar, Puccini's romantische Crisantemi en het levendige Concerto per Archi van Nino Rota. Toegangskaarten ad € 17 (cjp en stadspas € 15) zijn verkrijgbaar via www.amstelstrijkers.nl en aan de kassa.

16 december Middag van de verbinding in Circl, 14.00 uur (gratis toegang)
"Een workshop over geluk, duurzame kerststukjes maken en muziek! Net als de vorige editie wordt het weer een gezellig samenzijn voor jong en oud. Deze middag staat er weer veel cultuur en creativiteit op het programma. Neem ook je buren en de kids mee! Programma o.a. voor de kleintjes is er een kinderknutseltafel waar ze hun eigen creatie kunnen maken. Of doe mee aan een workshop over geluk van Jeannette Driessen. Met de feestdagen voor de deur komen we ook alvast in de sferen met het kerstverhaal vertolkt door een pastoor. We sluiten de middag af met muziek en een wijntje en voor de kids natuurlijk limonade. Iedereen is welkom!"

19 december 17:45 Visages Villages en 20:30 Wonder Wheel: Films in het hoofdgebouw VU, Filmtheater Rialto@VU     Twee dinsdagen per maand films in collegezaal KC-07 (Hoofdgebouw VU). Filmtheater Rialto vertoont, in samenwerking met de Griffioen, (voor)premières van de belangrijkste internationaal bekroonde films. lees meer

22 december 2017, 20:00-23:00 uur, speelt Patrick Verheij en zijn band in het Thomas Theater Pr. Irenestraat 36. Tijdens hun optreden, met liederen van Leonard Cohen, gaat Patrick in gesprek met dominee Evert Jan de Wijer, die een link legt tussen Cohen's teksten en bijbelse bronnen. Een kaartje kost €12,50 inclusief pauzedrankje (aan de kassa €15) Lees meer
 

Lees verder over: Fred. Roeskestraat, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, Strawinsky, Weekberichten.