Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 49

Uitkomsten van de publieksraadpleging OV lijnennet 
“De onlineraadpleging is ingevuld door 4.410 reizigers, waarvan het overgrote deel (80%) uit 2 gemeenten afkomstig is: Purmerend en Amsterdam. De inhoud van de open tekstvelden is zeer divers, maar op hoofdlijnen signaleren de regioraad/gvb de volgende vier onderwerpen, waarmee de Stadsregio aan de slag gaat: 1. Overstapgemak 2. Spreiding van het aantal OV-knooppunten. 3, Toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor kwetsbare reizigers (ouderen, mindervaliden) 4. De relatie tussen de metro en het idee van minder comfort/veiligheid.” lees meer
Besluitvorming: 13 december, 18:30 uur, Raadzaal, voorsessie V&V Regioraad plenaire bijeenkomst 6 en 15 december vaststelling Vervoersplan door het DB regioraad.

Tijdens de bijeenkomst bij Wijkcentrum d'Oude Stadt over het OV lijnnenet kwam het volgende duidelijk naar voren: De bijeenkomst van d'Oude Stadt was heel leerzaam ook voor BPZ. Er waren veel bekenden. En een bewoner uit Zuid, Jan Siegenbeek, had ook een alternatief bedacht voor de lijnen 16 en 24. Leerzaam was vooral dat het db van de Stadsregio gewoon kan besluiten zonder inspraak. Ze hebben de wet aan hun zijde. De gemeenteraad kan wel wat zeggen, maar heeft geen belissingsbevoegdheid over het OV Lijnennet. Algemeen was het idee dat gevraagd zal worden om het besluit uit te stellen en een serieuze inspraak dan wel, informatie voor de Amsterdammers te organiseren.

Bestuurlijk stelsel
“Op 3 november kwam het college van B&W met een voorstel voor een nieuw bestuurlijk stelsel in Amsterdam, dat in 2018 in moet gaan. Gekozen is voor één bestuur van de hele stad. De huidige gekozen stadsdeelbestuurders worden vervangen door een door het college benoemd dagelijks bestuur, dat het door de gemeenteraad vastgestelde beleid uitvoert.” Lees het pdf hoofdlijnen-bestuurlijk-stelsel-vanaf-2018-1 en lees meer in het artikel in Het Parool

Voorbereidende commissievergadering 7 december 2016 stadsdeel Zuid  Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft op dinsdag 22 november ingestemd met de concept gebiedsplannen 2017. Het gaat om de concept plannen voor de gebieden Oud-Zuid, De Pijp/Rivierenbuurt en Buitenveldert/Zuidas. De gebiedsplannen worden behandeld in de voorbereidende commissievergadering van 7 december 2016 en staan op woensdag 21 december ter besluitvorming op de agenda van de bestuurscommissie. lees meer over de gebiedsplannen

vm Winterthurgebouw water- en energieneutraal
Bericht dienst Zuidas: “Meer dan 2.400 m2 zonnepanelen komen op het dak van het kantoor van de Goede Doelen Loterijen. Op dit moment zijn ze bezig met de renovatie van het voormalige Winterthur-gebouw. Het moet een van de duurzaamste gebouwen van Zuidas worden. Dit project past binnen de gemeentelijke plannen om verder invulling te geven aan de verandering van Zuidas naar een internationaal en multifunctioneel gebied voor wonen, werken en recreëren. Het Uitvoeringsbesluit Strawinsky waar onder andere de groene inrichting van de openbare ruimte en de opknapbeurt van de kantoorpanden langs de Strawinskylaan is geregeld, wordt eind dit jaar, begin 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad.” lees meer

Aanpak Zuidas bereikbaar
Bericht van dienst Zuidas: “Zuidas en Zuidasdok zijn in samenwerking met o.a. bedrijven van de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas en diverse overheden de ‘Aanpak Zuidas Bereikbaar’ begonnen. Deze aanpak heeft als doelstelling 3.000 reizigers te faciliteren, te stimuleren én te verleiden hun reis door en naar Zuidas af te leggen met een ander vervoersmiddel dan de auto óf buiten de spits te reizen.” lees meer en heeft u goede ideeën? geef uw reactie onderaan de pagina.

Werkzaamheden Strawinskylaan
Bericht dienst Zuidas: “Sinds september werkt dienst Zuidas onder andere aan het vergroten van de tram- en bushaltes, het vernieuwen van het straatprofiel en het aanleggen van een nieuw keerspoor. Dit allemaal in voorbereiding op het project Zuidasdok en de nieuwe route van de Amstelveenlijn. Voor de rubriek ‘Het Verkeer’ nam At5 onlangs een kijkje bij het  project. Projectmanager Anja Wanningen geeft een toelichting op de werkzaamheden.” Meer informatie over de werkzaamheden en de impact leest u hier.

Nieuwsbrief Amsterdam 1 december 2016, editie Zuid     lees meer over de afspraken met AIRbenb en andere onderwerpen 

Nieuws uit B&W week 48
V&V: “Het college van B en W neemt kennis van het vervoerplan GVB en de daarin gemaakte hoofdkeuzen en stemt in met de reactie van de gemeenteraad op dit plan. De metro wordt de ruggengraat van het Openbaar Vervoer (OV) en het bovengrondse OV sluit daar zoveel mogelijk op aan. Zo gaan trams meer Oost-West rijden en rijden er minder stad-en streekbussen tot aan het centrum. Het vervoerplan gaat om een nieuw gebruik van de bestaande OV-infrastructuur in de stad en anticipeert op de groei van het aantal reizigers.”


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart

Bomenkap, werkzaamheden voor Sportpark Goed Genoeg in Ravel
Bericht van dienst Zuidas: “De eerste fase is begin dit jaar uitgevoerd ten behoeve van het reeds aangelegde kunstgrasveld. Per 5 december start de tweede fase (duur 2 weken) van de bomenkap op het Sportpark Goed Genoeg. De bomenkap in deze fase is nodig voor de aanleg van de ondergrondse parkeergarage tegenover EY en de aanleg van twee nieuwe velden van het sportpark. De derde fase van de bomenkap zal in de winter van 2017/2018 worden uitgevoerd voor de aanleg van de overige sportvelden. Inmiddels zijn 14 iepen elders binnen het stadsdeel herplant. In opdracht van Castor(parking) BV start K_Dekker BV begin januari 2017 met de bouw van de parkeergarage onder een toekomstig veld van het Sportpark. De garage zal naar verwachting begin 2018 klaar zijn.” bron: bewonersbrief

Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat
Ter hoogte van de kruising met de Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en worden uitgevoerd tot februari 2017. bron: bewonersbrief

GVB omleidingen en halteverhuizing Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan, t/m 23 februari 2017
Hierbij is de noordelijke rijbaan afgesloten, van de Beethovenstraat richting Parnassusweg. GVB bussen rijden om, de Connexxionbussen verhuizen naar de Gustav Mahlerlaan. Eind januari 2017 start GVB met het aanbrengen van nieuwe wissels voor de tram. Het werk duurt t/m maart 2017. Lees de uitgebreide info op de website GVB en die van Connexxion voor buslijnen 199, 241, 242, 310 en 346  Connexxion hier

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Auto: Advies dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google.

Werkzaamheden Van der Boechorststraat – De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden plaats. Vrijdag 16/12 20.00 uur – maandag 19/12 06.00 uur, lees meer

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente
* Vaststellen actualisatie gebiedsagenda's (2016, nr. 228/453), bij b. de bestuurscommissies Zuid, West, Zuidoost en Oost aangeven dat er op dit moment geen aanleiding is tot actualisatie van de gebiedsagenda.
* Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur 2017, stadsdeel Zuid, het subsidieplafond (totaal) bedraagt € 260.000. 
* Vaststelling bestemmingsplan Kop Zuidas, 2e partiële herziening, en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen.
Aanvraag omgevingsvergunning 
* IJsbaanpad 12, 1076 CV: voor het afwijking van de verleende omgevingsvergunning olo 1573643, veranderen van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot hotel, ingekomen d.d. 15 november 2016. OLO-nummer 2651929.
* De Boelelaan 411, 575, 589 en 759, 1082 RJ: voor het veranderen van de indeling van de gebouwen en het bouwkundig samenvoegen van twee kantoorruimtes naar een kantoorruimte, ingekomen d.d. 21 november 2016. OLO-nummer 2663921.
* De Klencke 10-12 en De Boelelaan 27, 1083 HL: voor het plaatsen van reclame-uitingen aan de gevels, het uitvoeren van diverse constructieve ingrepen en het veranderen van de indeling van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot een kantoor, ingekomen d.d. 18 november 2016. OLO-nummer 2662291.

Verleende omgevingsvergunning

* Zuidas ten Noorden A-10, kappen 7 bomen in de openbare ruimte, Evert Cornelisstraat  

Verleende horecavergunning
* Beethovenplein 10, 1077 WM: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 25 november 2016. Dossiernummer 2016-19269.
* Claude Debussylaan 269, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras, verzonden d.d. 25 november 2016. Dossiernummer 2016-20152.
* George Gershwinlaan 520, 1082 MT: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras, verzonden d.d. 25 november 2016. Dossiernummer 2016-18770.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
01-12-2016 12-01-2017  Parnassusweg (AK 4843) oprichten van een gebouw, met bestemming daarvan tot kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten. Aanvrager: Sax vastgoed V.O.F. Zaaknummer: 2538751
29-11-2016 10-01-2017  Strawinskylaan 4111, aanleggen van een in-/uitrit. Aanvrager: G & S Vastgoed bv. Zaaknummer: 2522151
Verleende omgevingsvergunning
01-12-2016 10-01-2017  De Boelelaan 1117 verbreden van een buitentrap naar het entreegebied van het VUmc. Zaaknummer: 2224470
29-11-2016 10-01-2017  Zuidplein 10, voor het bouwen van een zolderruimte in een technische ruimte op Station Zuid t.b.v. technische installaties. Aanvrager: Metro en Tram. Zaaknummer: 2078712


Lichtkunstwerk op Mahlerplein     “Op 12 december wordt het officieel geopend tijdens de kerstborrel van Hello Zuidas. Dan zal er ook geld ingezameld worden onder alle leden van Hello Zuidas. Het opgehaalde geld komt ten goede aan de afdeling Intensive Care Neonatologie. Het interactieve lichtkunstwerk genaamd Social Sparkles is ontwikkeld door Studio Toer en hing vorig jaar in de Hortus Botanicus.”

tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka Mihaylova, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      meer informatie over de tentoonstelling. en leesgroepen in december kijk hier

tot 18 december een manifestatie in Amsterdam met tentoonstellingen, lezingen en performances rond het vroege werk van de kunstenaar, schrijver, dichter en publicist Michael Gibbs.     Locaties: o.a. Stedelijk Museum Amsterdam en de Gerrit Rietveld Academie. lees meer

10 december 12-17 uur wintermarkt in Botanische Tuin Zuidas aan de Van der Boechorststraat 8     Tijdens de wintermarkt kunt u een blik werpen op een nieuw stuk tuin, daar waar universiteitskassen gesloopt zijn: i.p.v een treurige zandvlakte een Klein Versailles in wording! Behalve de markt met oa bollen en planten, kleine versnaperingen en warme dranken is ook de vernieuwde winkel open. Meer informatie op de nieuwe website

11 december 11:00-17:00 uur Pure Markt in het Amstelpark

13 december, 12:30 uur, lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Nederlands fluitkwartet met Joan Handels, Egbert Jan Louwerse, Ivo Visser en Karin Leutscher.

14 december 20:30 – 23:00, Het Verhaal van Kerst in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36
15 december 18.30-21.00 uur het Grote Mensen Ontmoetingsdiner, de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

15 december Kerstmarkt 11.30-13.30 in de hal van het WTC
21 december 19:30 – 21:30, De Zeven Vette Jaren, in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

t/m 8 januari tentoonstelling Spent van Dove Bradshaw in het Glazenhuis, Amstelpark 

Lees verder over: OV, Verkeer, VU(mc), Weekberichten.