Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 5

Thema avond BPZ   16 februari   Leegstaand kantoor inspireert studenten architectuur
Tracy Metz en Cisca Griffioen deden al verslag van de ideeën die jonge architecten van de Academie van Bouwkunst presenteerden in het gebouw Winterthur. De studenten kregen de opdracht om het leegstaande kantoor aan de Prinses Irenestraat, een betekenisvol element te laten worden in en voor de buurt. Voor een week veranderde Winterthur in een ware broedplaats van creatievelingen want het souterrain werd in gebruik genomen als atelier, kantine, en tentoonstellingsruimte. En geregeld trokken ze de buurt in. Het experimentele onderzoek naar hergebruik van gebouwen waarbij de sociale context uitgangspunt kan zijn, leverde verrassende ideeën op.
Bruno Doedens, gastdocent aan de academie voor Bouwkunst en studenten laten deze avond zien tot welke ideeën Winterthur inspireerde: markt annex restaurant, een golfbaan of stilteruimte en meer. In de resultaten is het antwoord op de vraag terug te vinden: hoe kan een gebouw voor de buurt weer tot leven gebracht worden. Na de presentaties is er gelegenheid voor discussie. U bent welkom om 19.30 uur, in MFC Het Binnenhof A.J. Ernststraat 112 (ingang aan het schoolplein).

 

Zuidas Groener
Op de thema avond van vorige week, 26 januari, Zuidas Groener is een aantal uitvoeringsplannen voor groen toegelicht. Wat kunt u in de lente verwachten?
•    drijvende broedeilandjes voor watervogels in de waterham bij de Fred Roeskestraat,
•    bloemrijke graslanden op verschillende plekken in de berm bij de Beethovenstraat,
•    bestaande boombakken bij het Gershwingebouw komen als mobiel parkje eerst langs de Leo Smitstraat en gaan later naar terrein van het SNLyceum,
•    voor de gevel van het sportcentrum aan de Boelelaan worden wingerds geplant zodat een groene gevel ontstaat die in de herfst prachtig verkleurt: en een kunstenaar zal de bovenzijde van de gevel een ander aanzien geven,
•    er worden extra bijenkasten neergezet die door een imker worden beheerd,
•    het talud bij het viaduct Parnasusweg krijgt bloeiende vaste planten,
•    er start een onderzoek naar de mogelijkheden om Zuidas boomkwekerij aan te leggen. Het idee is om in de toekomst bomen van formaat te planten tussen de nieuwe gebouwen.
Kortom, een flink aantal ideeën dat tijdens de fietstocht in 2011 is ontstaan, gaat in uitvoering.

 

Bestemmingsplan Gershwin vastgesteld
Dienst Zuid meldt dat op woensdag 25 januari de gemeenteraad het bestemmingsplan Gershwin heeft vastgesteld. In het bestemmingsplan is de bestaande situatie van Amsterdam Symphony en de woongebouwen Miles en Django bestemd.
Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in de ontwikkelingsmogelijkheid van nog 14 gebouwen, waarvan de meeste woongebouwen. In totaal worden nog circa 1000 woningen in dit deelproject gerealiseerd.
De plinten (gebouwlagen op de begane grond) van de gebouwen van Gershwin aan de Mahlerlaan, de Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat zijn bestemd voor commerciële en niet-commerciële voorzieningen.

 

Route hoofdnet fiets Beethovenbuurt, bespreking   6 februari  19.15-21.30 uur in de Thomaskerk
De dienst Zuidas geeft een toelichting op de mogelijke routes. Het programma is als volgt:
19.15 -19.30 uur: Welkom en ontvangst met koffie en thee
19.30 -19.35 uur: Inleiding (Mw. Driessen, dienst Zuidas)
19.35 -20.00 uur: Toelichting mogelijke routes (Dhr. Muller/Dhr. Van Lit, dienst
Ruimtelijke Ordening)
20.00 -20.45 uur: Beoordeling routes door aanwezigen middels criteria (Mw.
Dnessen, dienst Zuidas)
20.45-21.00 uur: Pauze
21.00 -21.30 uur: Formuleren voorkeursvariant / Toelichting vervolg
Van deze avond wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt samen met het advies van
dienst Zuidas en dienst I W aan de wethouder voorgelegd. Uiteindelijk besluit de
gemeenteraad over de definitieve route hoofdnet fiets door Beethoven.
Graag vooraf aanmelden bij Mw. S. Bouwman, bij voorkeur via mail sbn@zuidas.nl of telefonisch
op 06 2220 5221.

 

Bekendmakingen
Genomen besluiten voor Zuidas die zijn voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Omgevingsvergunning: (wegaanpassing Amstelveenseweg ter hoogte van gebouw Westflank VUmc)
Bij besluit van 20 januari 2012 is onder nr. 164460/6516 een omgevingsvergunning verleend voor de wegaanpassing van de Amstelveenseweg ter hoogte van gebouw Westflank van VU medisch centrum. Deze vergunning ligt vanaf 26 januari 2012 voor de duur van zes weken ter inzage. Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp van het besluit zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. Deze wijziging heeft plaatsgevonden om tegemoet te komen aan zienswijzen die over het ontwerpbesluit zijn ingediend.
Aanvraag omgevingsvergunning
Prinses Irenestraat 31 t/m 33 – 305189, slopen binnenwanden en elementen (17-01-2012).
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.
Voor deze aanvragen geldt dat (in dit stadium) geen zienswijzen kunnen worden ingediend.

Aanvraag evementenvergunning: Zuidplein, 1077 XV: voor het houden van een evenement “Zomerfeest 2012” op 29 juni 2012 tot en met 30 juni 2012 van 17.00 uur tot 01.00 uur.
De bovengenoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 30 januari 2012 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.
Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
Verleende vergunningen stadsdeel Zuid: Arent Janszoon Ernststraat 599, 1082 LD: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 2 februari 2012 tot 30 maart 2012, verzonden d.d. 26 januari 2012. Dossiernummer 43-370085;
Van Nijenrodeweg 469, 1082 HM: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 6 februari 2012 tot en met 10 november 2012, verzonden d.d. 25 januari 2012. Dossiernummer 43-359004.
De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 30 januari 2012 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.
Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

 

Oplevering Boelesloot Zuidas
In december is het stuk van De Boelesloot liggend bij BL46, het voormalig universitair sportcentrum, opgeleverd. De oplevering van dit stuk is een belangrijke stap. Er ligt nu een doorgaande waterverbinding van de Buitenveldertselaan naar de Europaboulevard.
De Boelesloot neemt de afwaterings-, bergings- en grondwaterregulerende functies van de Spoorslagsloot over. De Spoorslagsloot wordt gedempt om de toekomstige uitgifte van kavels en de aanleg van het Dokop de Zuidas mogelijk te maken.
Ingenieursbureau Amsterdam heeft De Boelesloot technisch uitgewerkt en hiervoor het bestek geschreven. Vervolgens is directie gevoerd en toezicht gehouden op het uitgraven van de sloot, het inrichten van het maaiveld en het verleggen van kabels en leidingen. De kabels en leidingen zijn verlegd voor de aanleg van een duiker ter hoogte van BL46. Deze duiker verbindt De Boelesloot vanuit deelgebied Vivaldi, via Ravel met de De Boelegracht in Gershwin.
De sloot is nu 6 tot 8 meter breed. Als de gebiedsontwikkeling start, wordt de sloot een gracht van 20 meter breed. Dit verbreden gebeurt gefaseerd en is op al ontwikkelde gebieden uitgevoerd.

 

Akkoord Zuidas in zicht, kopte Het Parool
Het Amsterdamse stadsbestuur en het kabinet zijn in vergevorderde onderhandelingen over het ondergronds brengen van de A10 bij de Zuidas.
Volgens ingewijden is een akkoord over de financiering op korte termijn binnen handbereik. Dat is opmerkelijk, gezien de honderden miljoenen die ermee zijn gemoeid en de bezuinigingsopgave van het kabinet. Het regeerakkoord onderstreept wel het belang van de Zuidas voor de economie.
Vorige maand werd een beslissend overleg met minister Melanie Schultz (Infrastructuur) en de wethouders Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening) en Eric Wiebes (Verkeer) uitgesteld, omdat geen zicht was op overeenstemming. Daarna gingen de onderhandelingen op ambtelijk niveau door. Van een eerder tekort van vierhonderd miljoen euro resteerde toen honderd miljoen. Vanmorgen was er nog geen akkoord, maar voor donderdag staat een vergadering gepland van de betrokken bestuurders.
De meeste kosten zitten in het ondergronds brengen van de snelweg over een lengte van 1200 meter. Dit creëert ruimte voor kantoren, winkels en parkeergarages. Mede door de betere luchtkwaliteit kunnen langs de randen maximaal tienduizend woningen komen.
Station Zuid/WTC schuift iets op. Op termijn kunnen trein en metro ook (deels) ondergronds, maar nu nog niet. Het is een uitgeklede versie van het ‘dokmodel’, waar jaren over is gesproken. (Margreet Van Beem en Bas Soetenhorst)

 

Werkbezoek Tweede Kamerfractie aan Zuidas
Afgelopen vrijdag de 27e januari kwamen twee leden van de Tweede Kamerfractie, Ronald Plasterk en Ed Groot van de PvdA op werkbezoek bij de Zuidas, als onderdeel van een meer omvangrijk werkbezoek.

 

Rechtbank bepaalde vorige week straf voor elf verdachten
De rechtbank in Haarlem bepaalde de straf voor elf van de veertien verdachten in de omvangrijke zaak. Het Openbaar Ministerie legde de elf in september omkoping, verduistering, oplichting, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie ten laste. Drie van de elf verdachten kwamen vandaag opdagen in Haarlem. Vervolg hier

 

Filosofie op de Zuidas, 9 februari van 16.00- 17.30, Grand Cafe Amsterdam Bright City, C. Debussylaan 2-8
Ad Verbrugge, VU-filosoof, gaat in gesprek met bekende Nederlanders over de onderstromen van de actualiteit. Deze keer is Anna Enquist, schrijfster, te gast.
Anna Enquist liep een half jaar mee met de anesthesisten in het VU medisch centrum. Haar ervaringen verwerkte zij in de “doktersroman “De Verdovers” (november 2011) “Anesthesiologen zorgen dat een patiënt niets voelt bij medisch ingrijpen. Als iemand zou voelen wat er gebeurt, zou dat traumatisch zijn. Dat kunnen ze niet verdragen. Het is een mooie tegenstelling met mijn eigen vak.”

 

Valentijnsdag 11 februari op de Zuidas, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36
“Young Professionals nemen senioren op date”. Dit jaar ontmoeten senioren en Young Professionals elkaar op zaterdagmiddag 11 februari. Het programma is als volgt:
•    12.00 uur : Kennismaking en lunch in de Thomaskerk ()
•    13.45 uur : Middagprogramma per koppel
•    16.30 uur : Borrel + pubquiz WTCafé de Blauwe Engel; Strawinskylaan 143 (in het WTC gebouw)
Aanmelden kan via e-mail: valentijnsdag@zingevingzuidas.nl of via telefoonnummer: 06-41187022.

Lees verder over: Weekberichten.