Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 5

zuidasdokThema-avond BPZ over -ZuidasDok uitgelicht- krijgt positieve reacties

Dankzij de voortreffelijke erwtensoep van de BPZers Marleen en Monique was de grote groep van belangstellenden en omwonenden rond 18.40 uur klaar voor het verhaal van Martijn Overmulder over het project  ZuidasDok. Hij gaf aan de hand van schetsen, foto’s, tekeningen en modellen in de powerpointpresentatie een inkijkje in wat het Ambitiedocument ZuidasDok bevat. Meteen werd duidelijk wat er allemaal te gebeuren staat om het Dok te realiseren. Een ding is zeker, bij een dergelijk omvangrijke en complexe bouwopdracht kiezen de opdrachtgevers, het Rijk, de regio en de gemeente voor een stapsgewijs proces. De aanbesteding zal volgens het principe van Design & Construct gaan. De bouwer wordt daarbij gevraagd ook te ontwerpen en mee te denken. Dat betekent dat veel partijen zoals uitvoerders, ingenieurs, ontwerpers en opdrachtgevers om tafel gaan zitten om de beste oplossingen te zoeken om de ambities uit het Document waar te maken.

Een belangrijke ambitie is -kwaliteit in alle fasen-. Die wordt nagestreefd o.a. in de ontwerpfase, bij de voorbereiding van de werkzaamheden en uiteraard tijdens het bouwrijp maken en het bouwen. Gedurende dit hele traject worden werkenden, reizigers en omwonenden zo goed mogelijk geïnformeerd en uiteraard geraadpleegd via o.a. workshops, enquêtes en gesprekken. Lees verder op onze website.

Uitbreiding regeling bezoekersparkeren van 10 naar 30 uur

Het stadsdeel berichtte:”Bewoners van stadsdeel Zuid kunnen sinds juni 2013 hun bezoek goedkoper of gratis laten parkeren met de bezoekersregeling. Uit onderzoek blijkt dat de regeling positief wordt gewaardeerd door zowel gebruikers als de rest van de inwoners van het stadsdeel. En er wordt geen verhoging van de parkeerdruk ervaren. Het stadsdeel heeft besloten om de regeling uit te breiden. "In plaats van 10 uur per maand, kunnen bewoners vanaf 1 maart 2014 hun bezoek maximaal 30 uur per maand goedkoper, of gratis in Buitenveldert, laten parkeren. Uiteraard wordt goed gekeken of de uitbreiding niet leidt tot een toename in de parkeerdruk", aldus Kreuger.”

Commissie Dienstverlening, Financiën & Veiligheid, 12 februari, 20.00-23.00, raadzaal President Kennedylaan 923

Begandeling instellingsbesluit vrijwilligersondersteuning exploitatie Hortus VU (ter advisering aan de deelraad).

Het Beatrixpark

Uit de bewonersbrief van dienst Zuidas:”De herinrichting van het park vindt plaats tussen 2014 en 2017 in verschillende fasen. De uitvoerende werkzaamheden starten in februari met de kap van 69 bomen. Dit is onder andere nodig voor de aanleg van de waterpartij en kabels en leidingen vanaf april. Op een later moment worden op andere plekken in het park nieuwe bomen geplant. Het ontwerp voor het park is samen met de buurt gemaakt. De te kappen bomen (69) staan langs het fietspad (Prinses Irenestraat) en op het bouwterrein achter de bouwhekken. Voor vragen over de uitvoeringswerkzaamheden kunt u contact opnemen met omgevingscoördinator Jeroen van der Linden, tel 06 – 12345 105, of via email omgvingscoordinator@zuidas.nl.” 

Deel van Almatuin opnieuw in gebruik

De schooltuin is verhuisd maar voorlopig gaat er op het terrein tussen VU ziekenhuis en ACTA niet gebouwd worden. Tot 1 oktober 2014 zijn Petra Bloemers, Anton Meester en Niek van Dijk de gelukkige gebruikers van deze groene oase. Op een deel van de Almatuin wordt onder leiding van SOOZ (Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid) gemeenschappelijk getuinierd door vrijwilligers en gebruikers van de Voedselbank. Dit gebeurt op basis van permacultuur. U leest hier meer.

Voortgang bouw Handel Amsterdam Fred. Roeskestraat

Dienst Zuidas berichtte: “Afgelopen maandag 20 januari is de volgende fase van de bouw gestart met de montage van prefab elementen. Dit zijn grote bouwonderdelen van vier bij zes meter die naar de bouwplaats in de Fred Roeskestraat moeten worden vervoerd. Deze transporten nemen veel ruimte in op de weg… lees verder op de website

Nieuws uit B&W 29.1.2014

Bij Ruimtelijke Ordening: Het college heeft kennis genomen van een document waarin de ambities staan beschreven voor het ZuidasDok en de aangrenzende openbare ruimte. Het ZuidasDok is de ondergrondse aanleg van de ringweg A10 en de uitbreiding van het station Amsterdam Zuid. Behandeling in de commissie is op 19 februari 2014.

Reservering parkeerplekken onder Mahlerplein verplaatst naar Ravel

“De te bouwen fietsparkeergarage onder het Mahlerplein en de reservering voor een eventuele autoparkeergarage onder het Mahlerplein stonden op gespannen voet met elkaar. Uit onderzoek bleek dat een gecombineerde fiets-/autoparkeergarage niet realistisch is, en dat geldt ook voor het, indien de situatie daarnaar vraagt, eventueel op termijn omturnen van de fietsparkeergarage. Om die reden is in overleg met stadsdeel Zuid besloten om de gehele reservering van 500 parkeerplaatsen onder het Mahlerplein te verplaatsen naar het omliggende deelgebied Ravel. Voorgenoemde parkeerstudie kan leiden tot andere afspraken met Stadsdeel Zuid, aldus wethouder Maarten van Poelgeest in zijn brief d.d. 15.11.2013 aan de gemeenteraad.”

Amsterdam_Boelelaan theaterTheater Zuidas afgelopen maandag geopend

"From Sammy With Love met Stanley Burleson en Freek Bartels zal de eerste productie (najaar) zijn in een nieuw theater (200 stoelen) aan de Amsterdamse Zuidas. Joop van den Ende Theaterproducties is verhuisd naar een nieuw kantoor op Zuidas aan De Boelelaan 30. De grote winst is dat Stage Entertainment en Joop van den Ende Theaterproducties nu beschikken over vijf repetitiestudio's in het eigen hoofdkantoor. De verbouwing nam ruim een jaar in beslag, onder meer door de uitbreiding met een derde verdieping. De totale oppervlakte van het nieuwe kantoor is 5000m2",aldus berichtgeving op musicalworld.

Beperkt tot geen treinverkeer van en naar Schiphol 7, 8 en 9 februari en zondag 2 maart

In genoemde weekenden wordt er op het traject Schiphol – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol – Duivendrecht, non-stop direct naast en op het spoor gewerkt. Op vrijdagavond rijden er vanaf 22.00 uur in beide richtingen minder treinen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol en tussen Amsterdam Zuid en Schiphol. Maandagochtend 05.00 uur wordt het treinverkeer weer volledig hervat. Op zaterdag 8 en zondag 9 februari rijden er geen treinen tussen: Schiphol en Amsterdam Sloterdijk; Schiphol en Duivendrecht/Diemen Zuid; Schiphol en Amsterdam Bijlmer ArenA. Lees hier verder..

Stadsdeelkantoor: alles onder een dak

Vanaf maandag 17 februari 2014 kunt  u op het stadsdeelkantoor  aan de President  Kennedylaan 923 terecht voor: ■ Algemene informatie ■ Burgerzaken ■ NIEUW Vergunningen ■ NIEUW Inzage bouwarchief  ■ NIEUW Parkeerloket Cition. Bron: stadsdeelkrant Zuid 23 jan.2014

Kennisgevingen & Bekendmakingen van het ministerie van I&M, de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Kennisgeving

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied Kenniskwartier Zuid, tweede fase (locatie voormalige schoolwerktuinen). Het plangebied ligt ter hoogte van de afslag S108 direct ten zuiden van de A10 en wordt globaal begrensd door aan de noordzijde de Gustav Mahlerlaan; aan de oostzijde door Sportpark Buitenveldert (maakt geen onderdeel uit van het plangebied) aan de zuidzijde door de De Boelelaan en aan de westzijde door de Gustav Mahlerlaan.

De ontwikkeling waarin het bestemmingsplan voorziet betreft de doorontwikkeling van het (toekomstige) VU-complex naar een volwaardige campus, waar niet alleen gestudeerd, maar ook gewerkt en gewoond kan worden, met allerlei ondersteunende faciliteiten zoals sportvoorzieningen, winkels, horeca, verblijfsaccommodatie voor gaststudenten en -docenten. De stukken liggen niet ter visie.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouw en milieu

  • Europaplein 22 – 1136647, revisievergunning (13-1-2014

Reageren kan pas als het ontwerpbesluit ter visie wordt gelegd. Bron: De Echo d.d. 29 januari 2014.

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte

  • Amstelveenseweg 500, 1081 KL: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode 20 januari 2014 tot en met 1 juni 2014, verzonden d.d. 16 januari 2014. Dossiernummer 43-827552;
  • Amstelveenseweg 575, 1081 JC: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 17 januari 2014 tot en met 30 mei 2014, verzonden d.d. 17 januari 2014. Dossiernummer 43-834314;

De vergunningen liggen vanaf 27 januari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij ons informatiecentrum, op de locatie Tripolis t/m 17 ferbuari en daarna op het stadsdeelkantoor Pr. Kenendylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunningen

  • A10/middenberm S116 (NZL) – oprichten 2 loopbordessen en 2 loopbruggen (20-1-2014)
  • Amstelveenseweg/De Boelelaan– 1059887, graven waterpartij (21-1-2014)
  • Gustav Mahlerlaan 2970– 1094705 – bouwen in afwijking van omgevingsvergunning 70750 tot het oprichten van een kantoorgebouw met parkeergarage t.w.: oprichten bijgebouw als schakelstation (15-01-2014)

Bron: De Echo 29.1.2014

Aanvraag evenementenvergunning 

  • De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement “Sportdag voor studenten & medewerkers en eindfeest in een tent” op 10 april 2014 van 09.00 uur tot 23.30 uur. Dossiernummer 32-837720;

De aanvraag ligt vanaf 27 januari 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis tot 17 februari en daarna op het stadsdeelkantoor Pr. Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verlengen beslistermijn

  • De Boelelaan 46 (achter) – 109097, 3oprichten tijdelijke huisvesting integraal kindercentrum voor 2 jaar (01-2-2013). Nieuwe beslisdatum 9-3-2014.
  • De Boelelaan 1105 – 1067235, realiseren lift kern (28-11-2013). Nieuwe beslisdatum 6-3-2014
  • Tomasso Albinoniestraat 188 – 1072615, plaatsen nieuwe installatie, plaatsen damwand, plaatsenerfafscheiding en dempen deel watergang (16-1-2014). Nieuwe beslisdatum: 21.2.2014

Er kan geen bezwaar worden ingediend. Bron: De Echo 29 januari 2014.

4 februari, 12.30 uur, Lunchconcert in de Thomaskerk Pr. Irenestraat 36

Het trio Ligno, Liane Kuipers, fluit, Ties Kemper, klarinet, Gerd Verrijdt, saxofoon. Zij spelen van Rameau en Tansman.

4 februari, 16.00-18.00 uur, VU Connected, Tijd voor financiële revolutie!? deel I, Auditorium van gebouw Symphony, Gustav Mahlerplein 117

Spreker Jan-Willem Slingenberg (DNB) en gespreksleiding: Kees Kraaijeveld (De Argumentenfabriek). Georganiseerd samen met Duisenberg school of finance, de Nederlandse Vereniging van Banken en De Argumentenfabriek. Tijdens drie publieke denksessies onder leiding van De Argumentenfabriek denk je mee over de gewenste cultuur in de sector. 

5 februari, lunchconcert 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

Madeleine Wething, viool en Florent Mourier, piano spelen werk van W.A. Mozart – viool concerto No. 5 in A Majeur, eerste deel Nathan Milstein Paganiniana Arvo Pärt "Fratres".

12 februari 2014,16:00-18:00 uur VU Connected, Tijd voor financiële revolutie!? deel II, Auditorium van gebouw Symphony, Gustav Mahlerplein 117

Spreker(s): Henk Nijboer (PvdA) en gespreksleiding: Kees Kraaijeveld (De Argumentenfabriek).

Lees verder over: Weekberichten.