Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 5

Veel belangstelling voor informatiebijeenkomst Nieuwe Visie Zuidas 2015 

De nieuwe visie bevat ook het programma Leef Zuidas dat een voortzetting is van 15X15. Zodra het verslag er is plaatsen we dat op de website. Download Visie Zuidas 2015.

Het daklaanmodel is van Korth Tielens Architecten en meerdere zijn te zien op expo WHAT in het vm INGHouse ssn de Amstelveenseweg) 

Indienen zienswijze kan tot 26 februari. Inspraakreacties kunt u indienen bij: Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M.M.E. van der Heide, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Of per mail aan info@zuidas.nl met vermelding van het onderwerp ‘Concept Visie Zuidas 2015’.

11 februari 19.00 uur Buurtgesprek met Stadsdeel Zuid over het gebiedsplan Buitenveldert/Zuidas     Tot 21.30  in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP. U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

CObouw bouwfoto van de dag 

“Op de foto Gershwin blok 12 dat inmiddels zijn hoogste punt bereikte (34,5 meter). Het Amsterdamse architectenbureau Search tekende voor het ontwerp. Er tegenover staat het iets hogere Gershwin blok 11 (40 meter). Hoofdaannemer BAM bouwt hier in totaal 197 woningen waarvan 171 in het middensegment, de overige 26 vallen in de hoge huur. Op de begane grond van zo’n 1000 vierkante meter komen publieke voorzieningen. De eerste woningen worden eind dit jaar opgeleverd.

Museumkwartier Zuidas!

Lees het interview van dienst Zuidas met Hester Alberdingk Thijm, conservator van de AkzoNobel kunstcollectie. “In januari 2016 opende AkzoNobel haar collectie in Zuidas voor het publiek, aldus het bericht.” lees verder

Kantoor Officia III uit 1988 naar energielabel A

Uit Duurzaam bedrijfsleven: ”Officia III is een kantoorgebouw uit 1988 op de Amsterdamse Zuidas aan de De Boelelaan Oost. In de zomer van 2015 startte J.P. van Eesteren met de revitalisatie en verduurzaming van het complex. Het gebouw is voorzien van een vernieuwd exterieur en interieur en kreeg hiermee een hedendaagse uitstraling. Door op meerdere verdiepingen verschillende vloervelden te verwijderen, ontstond ruimte voor twee nieuwe hoofdingangen.” lees verder

Concept Watervisie Amsterdam 2040 

Op blz 79 staat:”Bij de brug over het NoorderAmstelkanaal die in de Berlagiaanse Minerva-as ligt kan een op- en afstapplek voor de Zuidas worden gerealiseerd, met name gericht op passagiers vanuit en naar de nabij gelegen Zuidas.” De inspraaktermijn sluit 17 februari, zienswijze stuurt u aan: De gemeenteraad van Amsterdam, p/a de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, of per e-mail naar watervisie@amsterdam.nllees verder De definiteve versie volgt na behandeling in de gemeenteraad in juni 2016.

Speelobject in Beatrixpark bijna klaar

We berichtte er al eerder over: in het Beatrixpark komt er een nieuw speelobject bij. Lees meer over wat de ontwerper inspireerde.

Universiteitsgebouw aan de De Boelelaan in wording

“Direct gelegen aan het Campusplein en grenzend aan de De Boelelaan wordt sinds 2014 een nieuw Universiteitsgebouw gebouwd, ontworpen door Team V Architectuur. In het multifunctionele gebouw komen onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven samen. Studenten en medewerkers van met name de bèta wetenschappen gaan hier werken en onderzoek doen. Eind 2017 wordt de oplevering verwacht.” lees meer op de website van dienst Zuidas

10 februari raadsvergadering, 13:00 en 19:30 en zo nodig 11 februari, 13:00, locatie: raadzaal

Met op de agenda o.a. erfpacht en onder punt 38 VenV, bij de uitbreiding van het Amsterdams metronetwerk, geeft het college aan: 1) er niet voor te kiezen om één of meerdere verkende varianten nu al verder te onderzoeken (waaronder doortrekken NZ-lijn naar Schiphol); 2) de resultaten van het onderzoek worden betrokken bij het opstellen van het strategisch ontwikkelingsperspectief van stad en metropool. lees hier de voordracht

Nieuws uit: het DB Stadsregio

Zuidas: fietsenstalling De Vijfhoek. Het dagelijks bestuur stelt een financiële bijdrage van € 3.225.000,- beschikbaar voor de realisatie van de ondergrondse fietsenstalling van 3500 plaatsen onder de Vijfhoek bij station Amsterdam Zuid. Met de stalling wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar fietsparkeerplaatsen bij station Zuid van 15.000 plaatsen in 2030. De stalling komt voort uit de Investeringsagenda Fiets. Het project is een nauwe samenwerking tussen Amsterdam project Zuidasdok, gemeente Amsterdam, NS, ProRail en de Stadsregio. lees verder

AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Tot eind maart werkzaamheden bouw NoMaHouse     Vanaf begin januari is gestart met het aanbrengen van de damwanden en funderingspalen. Dit werk zal tot eind maart duren. Daarna wordt de bouwput voor de parkeergarage ontgraven. De oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2017. bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage     Afwerken van de betonvloeren (vlinderen): december 2015- maart 2016. Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, wordt nog niet gestart met de sloop van een deel van de parkeergarage ter hoogte van het Atrium bij de A10. De sloop start 8 februari en kan geluidshinder geven. 

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat      De stadsverwarmingsleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Het tracé van de nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Tot mei is op twee locaties een werkterrein gemaakt om boringen voor deze nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: één in de Antonio Vivaldistraat en één in het Beatrixpark. 

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan     Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot begin april 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer     Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd: Fase 1: januari 2016 bouw gasreduceerstation, duur 10 weken, Fase 2: gestuurde boring gas, duur 1,5 week, Fase 3: oversteek gasleiding A.J. Ernststraat, duur 1 nacht,  Fase 4: afbouw gasreduceerstation en aansluitingen gas oost en westzijde, duur 2 weken. Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de werkzaamheden.

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmaking instemming fietsparkeergarage Vijfhoek      Daarbij geldt: het aanhouden van de gunning van de werkzaamheden tot de volledige dekking van de investeringskosten is vastgesteld en o.a. kennis te nemen van de start van de voorselectieprocedure voor marktpartijen ten behoeve van de Design & Construct aanbestedingsprocedure. lees meer

Verkeersbesluit: voor het instellen stopverbod Antonio Vivaldistraat aan de oostzijde tussen de De Boelelaan en de Maria Antonia Walpurgislaan Amsterdam-Zuid.

Aanvragen ligplaatsvergunning

* Fred Roeskestraat 74, 1076 ED: voor het innemen van een ligplaats met een passagiersvaartuig genaamd "Harry Slinger". Dossiernummer 2016-15990. Dit is een kennisgeving. Heeft u hier vragen over? Neem dan telefonisch contact op met het loket van stadsdeel Zuid via 14020.

* Fred Roeskestraat 74, 1076 ED: voor het innemen van een ligplaats met een passagiersvaartuig genaamd "Terra Nova". Dossiernummer 2016-15994.

* Fred Roeskestraat 74, 1076 ED: voor het innemen van een ligplaats met een passagiersvaartuig genaamd "De Liefde". Dossiernummer 2016-15995.

Ook 5 aanvragen voor een ligplaatsvergunning bij de RAI* Boerenwetering RAI, 1078 KK: voor het innemen van een ligplaats met een passagiersvaartuig genaamd "Jacob Obrecht". Dossiernummer 2016-16005. voor de andere aanvragen lees verder

Aanvraag omgevingsvergunning

* De Klencke (bouwterrein), 1083 HH: voor het kappen van twee bomen. Ingekomen d.d. 22 januari 2016. OLO-nummer 2156153. Dit is een kennisgeving. 

Verleende omgevingsvergunning

* De Boelelaan 1065, 1082 SB: voor het oprichten van een trafo ter plaatse van de zuidgevel van het gebouw, verzonden d.d. 19 januari 2016. OLO-nummer 2017549. Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Informatie over bezwaar maken. 

ODNZKG 

Aanvragen omgevingsvergunning

* betreft het bouwen in afwijking van omgevingsvergunning OLO 492843, t.w. gedeeltelijk veranderen gebouw Zuidschans. Ontvangstdatum aanvraag: 26-01-2016, Aanvrager: G&S Vastgoed B.V. .Zaaknummer: 439561.

Verleende omgevingsvergunning

* voor het kappen van 40 bomen, het verplanten van 10 bomen in het Amstelpark en het snoeien van 1 boom ten behoeve van het aanbrengen van een boring en het leggen van een nieuwe 150kV-kabelverbinding en telecombuizen onder de Amstel…. Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen van 13 bomen gelegen aan de Ouderkerkerdijk (boomnummers 51 t/m 59 en 61 t/m 64). Verzenddatum beschikking: 21-01-2016 Aanvrager: TenneT TSO. Zaaknummer: 181022.  Reageren mogelijk tot 04-03-2016.

* voor het kappen van 66 bomen en het verplanten van 1 boom (45 linden, 19 berken, 1 iep en 1 plataan en het verplanten van 1 linde (boomnummer 127)) De Boelelaan Oost. Verzenddatum beschikking: 11-01-2016. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 157970.

* voor het verlengen van de instandhoudingstermijn van een tijdelijke huisvesting tot 31 december 2017. Verzenddatum beschikking: 15-01-2016. Aanvrager: Stichting Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam. Zaaknummer: 179884

* voor het plaatsen van een schotelantenne op het dak van het gebouw Parnassusweg 809. Verzenddatum beschikking: 14-01-2016. Aanvrager: South Stream Transport B.V.. Zaaknummer: 174339.

* voor het boren en aanleggen van telecomkabels nabij het Amstelpark. Verzenddatum beschikking: 14-01-2016. Aanvrager: Ingenieursburaeau ZuidasDok. Zaaknummer: 181062.

* voor het kappen van 12 bomen en het verplanten van 1 boom op de locatie NPL-kavel ter plaatse van de Prinses Irenestraat 31-33. Verzenddatum beschikking: 11-01-2016. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 158037.

 

13 februari Valentijnsdag van 12.00-18.00 in De Nieuwe poort     Ontmoetingen tussen jong en oud. Gebleken is dat hardwerkende jongeren er in toenemende mate behoefte aan hebben om af en toe uit het jachtige (kantoor)leven te stappen, maar ze weten niet hoe ze dat moeten aanpakken. Ervaringen en herinneringen van senioren bieden daartoe de uitgelezen mogelijkheid.

14 februari rondleiding bouwplaats Mahlerplein     BAM geeft t/m mei maandelijks rondleidingen bij de fietsparkeergarage en het paviljoen van ABN AMRO. Iedereen die geïnteresseerd is, kan deelnemen. De rondleidingen vinden plaats van 15:30 – 17:00. Inschrijven kan via www.bambouwtmahlerplein.nl

t/m 14 februari, tentoonstelling Entropical met o.a. kunstenaars Debra Solomon en Jaromil Rojo in Het Glazen Huis, Amstelpark Zondag 14 februari 2016 14:00 – 17:00 uur Finnisage en Entropical Debat (voertaal Engels)  Op de laatste dag van de tentoonstelling worden stadslandbouwers en geïnteresseerden uitgenodigd om de tempeh matten op te halen. De matten kunnen gebruikt worden ter verbetering van de stedelijke bodemvruchtbaarheid. Deze middag zal op feestelijke wijze worden gevierd. En: 7 februari VALUES AND YIELDS: on ecosystems and financial exchange. Met Debra Solomon, Jaromil Rojo, Kunst Reserve Bank, Josephine Bosma, e.a.. Tempeh workshop van 14:00 – 17:00 uur

16 februari, 12:30-13:00 uur lunchconcert De Nootzaak blaaskwintet,Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     De Nootzaak Blaaskwintet bestaat uit: Kelly Kicken, fluit, Niels Pol, hobo, Thijs Zomer, klarinet,Henk Veldt, hoorn en Suzanne van Berkum, fagot.

19 en 26 februari en 4 maart Open Oog Producties, Green office en de Vu Hortus presenteren De Ontdekking van de Planten     Een serie van zes vrijdagmiddaglezingen over de historie van mens en plant. Plus een rondleiding in de hortustuin, om een aantal besproken planten in het echt te kunnen bekijken. 19 februari: planten uit het oerwoud. 26 februari: de eerste landbouw. 4 maart: de oudste tuinen.

25 februari lunchconcert 12.00-12.30 uur in de Nieuwe Poort, Claude Dbussylaan 2      Met Edward Leach (zang),Tine Verhoeven (hobo) en Erik Desimpelare (piano). Zij brengen de volgende nummers ten gehore: On this Island – Benjamin Britten, iStray Birds – Erik Desimpelaere, Sonate – Francis Poulenc. 

t/m 12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse     donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door ARCAM.. Bekijk ook de daklaanmodellen die Korth Tielens Architecten maakten in opdracht van dienst Zuidas (zie afbeelding bovenaan).

19 maart opentorendag      Op 1 maart is hun website te raadplegen. Bekijk op Youtube alvast de beelden uit 2015 gemaakt door drones. 

12 juni Zuidas Run   Inschrijven kan hier.

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Kunst & Cultuur, Organisatie, Weekberichten.