Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 5

1 februari 11.00-11.30 Bezoek Het Atrium en bekijk de kunst! aan de Parnassusweg
“Vanwege de bouwwerkzaamheden volgen fietsers vanaf februari een tijdelijke route dwars over de bouwplaats heen en door de nieuwe parkeergarage. Een streetart kunstenaar is gevraagd om een speciale beleving te creëren voor de fiets- en wandelroute langs de bouwplaats. Vanaf 1 februari ziet u het kunstwerk op die route. Meld u aan via communicatie@zuidas.nl."

Advertentie in media over ontheffing was voorbarig
Bericht van dienst Zuidas: “Voor het project Zuidasdok is onlangs een ontheffing op de wet Natuurbescherming aangevraagd. Dit heeft te maken met de werkzaamheden die voor het project uitgevoerd moeten worden en impact hebben op flora en fauna. In de Staatscourant, Stadsblad de Echo (Nieuw-West, Zuid en Oost-Diemen) en het Weekblad voor Ouder Amstel is te lezen dat deze ontheffing vanaf 26 januari ter inzage ligt. Over het ontwerpbesluit vindt echter nog overleg plaats, zodat de kennisgeving op 25 januari 2017 voorbarig was.”
 
Vragen en antwoorden dienst Zuidas over Bouwhinder
“Welke instantie kan Zuidasdok ontheffing van het Bouwbesluit verlenen en hoe kunnen wij daarvan in een vroeg stadium kennis nemen? Ontheffingen om buiten reguliere tijden te mogen werken, of als veel geluid wordt geproduceerd kunnen door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (gemandateerd door o.a. het college van B&W Amsterdam) worden verleend als er maatschappelijke en/of technische noodzaak voor is. Normaal gesproken worden verleende ontheffingen niet gepubliceerd. Omwonenden worden uiterlijk één week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden door de aanvrager van de ontheffing geïnformeerd. We onderzoeken momenteel hoe om te gaan met publicatie van verleende ontheffingen voor Zuidasdok en zodra er meer bekend is informeren we u daarover.” lees meer

Veel insprekers op 24 januari bij behandeling Uitvoeringsbesluit Strawinsky bij raadscommissie RO
Dienst Zuidas berichtte over de plussen en minnen: ”Boodschap vanuit de buurt: Uitvoeringsbesluit Strawinsky kan beter: laat een extern bureau 24/7 geluidsmonitoring uitvoeren en erover communiceren met de buurt en.. besteedt aandacht aan ligging fietspad op de Vijfhoek.” lees meer

Voorontwerp bestemmingsplan Beethoven ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 13 januari 2017 tot en met 14 februari 2017 ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het Stadhuis (Amstel 1) en bij Stadsdeel Zuid (President Kennedylaan 923). Bel voor de openingstijden met 14020. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook te downloaden via de website. Reacties kunt u van 17 januari 2017 t/m 14 februari 2017 indienen per email D.Tattersall@amsterdam.nl onder vermelding van ‘reactie voorontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase' of per post: Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. M.M. Brinkman, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Ontwerpomgevingsvergunning voor gebouw met 3 woontorens in Zuidas Ravel ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (zaaknummer 2225471) heeft betrekking op het oprichten van een multifunctioneel gebouw met drie-laags parkeerkelder, plint en drie woontorens. Het ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Ravel (eerste uitwerking) ontwerpbesluit hogere waarden en de ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteit bouwen liggen met ingang van 27 januari 2017 zes weken ter inzage bij: Het Stadsloket stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. en het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Het ontwerpuitwerkingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1605BPGST-OW01 en bij de dienst ODNZKG is de ontwerpomgevingsvergunning te raadplegen (zie onderaan bij Wabo). Zienswijzen richt u aan het college van B&W van Amsterdam, directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. lees de bekendmaking

Kort verslag en powerpoint presentaties van de Themabijeenkomst BPZ op 12 januari 2017 vindt u hier

8 februari, 20 uur Beeldvormende vergadering – Druk en Drukte, Bestuurscommissie Zuid, locatie nog niet bekend

Ideeën, opmerkingen of initiatieven voor Zuidas? Kom naar het INLOOPSPREEKUUR van de gebiedsmakelaar en omgevingsmanagers van Zuidas. Locatie: Market 33, Claude Debussylaan 33, elke dinsdag, van 17.00 tot 18.00 uur.

De Nieuwe Duurzaamheid: oude stoeptegels in vloer en spijkerbroeken tegen plafond ABN paviljoen
Op het Malherplein wordt nog druk gebouwd aan het paviljoen. De oplevering laat nog even op zich wachten zo is te lezen op de website Bouwwereld en ook het waarom daarvan. Uitvoerig wordt beschreven hoe duurzaam bouwen ook circulair kan worden. “Op de kelderbak komt 1.200 m2 paviljoen, mede voor onder meer culturele functies. Op het dak daarvan komt een openbare tuin met horeca. lees meer en bekijk de foto’s van het paviljoen ontworpen door De Architekten Cie. en bouwer BAM.”

Stem op ARTZUID bij Help Nederland Vooruit
Stichting Art Zuid is geselecteerd om mee te doen aan de ING actie 'Help Nederland Vooruit'.Ze willen graag € 5.000 ophalen voor gespecialiseerde rondleiders met een toegepast programma voor bezoekers met een visuele, auditieve of mobiele beperking. Help mee. Dat kan eenvoudig door te stemmen via deze link. Uw stem moet voor 30 januari binnen zijn.

8 februari raadscommissie RO o.a. over Tuinpark Amstelglorie
“voor het gebied waarin Tuinpark Amstelglorie valt Amstel-Arena is een perspectief ontwikkeld. Resultaat van de verkenning is een voorstel om al dan niet planvorming voor de locatie van Amstelglorie op te starten. Wethouder Ruimtelijke Ordening bezocht het Tuinpark Amstelglorie en er zijn contacten gelegd met het ambtelijke team dat deze uitwerking op zich neemt. Door het projectteam zijn met het bestuur van Amstelglorie afspraken gemaakt over verder betrokkenheid bij de ontwikkelingen.” bron: brief 17 januari 2017 bij Tkn 1, op de agenda raadscommissie RO van woensdag 08 februari 20, 13:30 uur.
 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart.

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel
Vanaf maandag 16 januari aanbrengen van funderingspalen. Dit duurt tot halverwege maart. Om geluidsoverlast en trillingen zoveel mogelijk te voorkomen worden de funderingspalen geschroefd. Hierna worden er t/m half april tijdelijke damwanden aangebracht om het mogelijk te maken de bouwput uit te graven (duur 4 weken). In verband met de korte lengte van de damwandplanken worden deze de grond ingetrild. Dit kan geluidshinder veroorzaken. De parkeergarage wordt tegenover het kantoorgebouw Cross Towers gerealiseerd. lees meer

1 februari – tot begin mei 2017 verkeershinder Parnassusweg fietsers worden omgeleid

16 januari – 10 februari werkt Prorail ‘s nachts 22.00-06.00 uur op station Amsterdam Zuid
Bij het treinperron spoor 3 en 4 wordt de overkapping met ca 90 m verlengd. Daarvoor wordt een fundering en een staalconstructie aangebracht. Dit werk kan geluidshinder veroorzaken. Vanaf medio januari werkt aannemersbedrijf Anton Rail & Infra B.V. in opdracht van ProRail aan de verlenging van de perronkappen. De open trapopgangen sluit Prorail deels af. Een tabel met een overzicht van de werkzaamheden die t/m juni 2017 duren, vindt u in het pdf. Brief_stationAmsterdamZuid_ jan.2017 Vragen en klachten? www.prorail.nl/contact of bel 0800 – 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden.

Werkzaamheden vanaf 9 januari Fred. Roeskestraat (Spinozabuurt) lees meer in het pdf Bewonersbrief Spinoza proj Fred Roeske Parnas _21-12-2016_16-41-45-3

t/m 23 februari omleidingen en halteverhuizing GVB en Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan
Lees verder op de website van het GVB.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017    De Boelelaan/kruising Europaboulevard – Vanaf vrijdag 31 maart tot eind 2017 is één rijstrook per rijrichting beschikbaar op het oostelijk deel van de De Boelelaan. De opstelvakken bij de kruisingen blijven wel beschikbaar. Ook in de weekenden 31 maart tot 3 april, 21 april tot 24 april en 5 mei tot 8 mei vinden diverse  werkzaamheden plaats op de kruising. bron: nieuwsbrief Beter benutten Zuidas  Plan uw reis via google.

 
Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente Kennisgeving:
1. Aanvraag omgevingsvergunning

Zuidelijke Wandelweg 30, 1079 RK: voor het na sloop van het bestaande schoolgebouw op de locatie Zuidelijke Wandelweg 30 op het vrijkomend terrein oprichten van een gebouw ten behoeve van basisonderwijs en kinderopvang, ingekomen d.d. 28 december 2016. OLO-nummer 2726651.
2. Aanvraag exploitatievergunning
Europaplein 11, 1078 GS: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. dossiernummer 2017-21360. Heeft u vragen? Bel dan 14020.

Waterschap
* Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een stroomkabel door een kering ter hoogte van Fred. Roeskestraat 91, 1076 EC Amsterdam – AGV – W-16.03121.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
* 26-01-2017 09-03-2017  Gustav Mahlerplein – Spoorslag 25, Amsterdam betreft het tijdelijk realiseren van een paviljoen. Ontvangstdatum aanvraag: 25 januari 2017 Aanvrager: Woolthuiswerkt B.V. Zaaknummer: 2997093 *26-01-2017 09-03-2017  Prinses Irenestraat (AB 2834), Amsterdam  kappen van 5 bomen. Ontvangstdatum aanvraag: 25 januari 2017 Aanvrager: Van Boekel Zeeland B.V. Zaaknummer: 2996959
* 25-01-2017 08-03-2017  Leonard Bernsteinstraat 5, Amsterdam plaatsen vlaggenmasten
* 25-01-2017 08-03-2017  Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Rosy Wertheimstraat – Zuidschans, Amsterdam bouwen in afwijking van omgevingsvergunning OLO1580337 tot het oprichten van dakopbouw. Ontvangstdatum aanvraag: 24 januari 2017 Aanvrager: G&S Vastgoed BV Zaaknummer: 2985495
* 25-01-2017 08-03-2017  Peter Schatstraat 4, Amsterdam plaatsen van 2 reclame-uitingen aan de voorgevel van het gebouw
* Oude Haagseweg 51, Amsterdam plaatsen 2 reclame-uitingen aan de voorgevel van het gebouw.   Ontvangstdatum aanvraag: 20 januari 2017. Aanvrager: Cycle Concepts Zuidas BV
* 23-01-2017 06-03-2017  Europaplein 22, Amsterdam het aanleggen van waterterrassen aan Strandzuid. Ontvangstdatum aanvraag:18 januari 2017 Aanvrager: Zuid B.V., Strand Zuid, Zuidpool , Zaaknummer: 2941991

Beslistermijn verlengd met zes weken
* 23-01-2017 06-03-2017  Zuidas, blok 2B (AK 4520), Amsterdam realiseren van 144 appartementen en commerciele ruimte, inclusief ondergrondse parkeervoorziening. Aanvrager: ZuidSchans C.V. Zaaknummer: 2341193
* 23-01-2017 06-03-2017  Gershwin, blok 1B Zuidas (AK 4518), Amsterdam oprichten van 47 appartementen inclusief een ondergrondse parkeervoorziening. Aanvrager: ZuidSchans C.V. Zaaknummer: 2332152
Vergunning verleend
* 27-01-2017 10-03-2017  Gustav Mahlerlaan 16, Amsterdam plaatsen van een reclame-uiting aan de gevel. Aanvrager: Doppio Espresso Amsterdam Zuidas Zaaknummer: 2361911
* 25-01-2017 08-03-2017  Parnassusweg 220, Amsterdam voor dichtzetten van de gevel van bouwdeel F in het gebouw. Aanvrager: Heijmans Utiliteit B.V. Zaaknummer: 2603032

WABO uitgebreid, ontwerpbeschikking gecoördineerd
* 26-01-2017 10-03-2017  Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam voornemen tot het oprichten van een multifunctioneel gebouw met kantoren, winkel, (culturele) bijeenkomstruimte en skybar, inclusief parkeerkelder van drie verdiepingen en drie woontorens (The Valley). Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V. Zaaknummer: 2225471 – OLO 2591359

 

11 feb 12:00 – 18:00 Valentijnsdag- Voor je het weet, heb je een date!- de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2      Na het daverende succes van de afgelopen jaren in Amsterdam vieren we ook dit jaar weer een speciale Valentijnsdag! Tijdens deze dag vormen young professionals en senioren een paar en gaan ze een dagje met elkaar op stap! Deze Valentijnsdag staat dus volledig in het teken van de ontmoetingen tussen jong en oud. 
16 feb 18:30 – 21:00 Het Grote Mensen Ontmoetingsdiner      In samenwerking met Dialoog in Actie gaan we tijdens een groot dialoog met elkaar in op de vraag: Wat is het belangrijkste in jouw cultuur? de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

14 februari, 12:30 uur, luchconcert door Victor Baena, orgel, Thomaskerk Pr. Irenestraat 36
28 februari, 12:30 uur Giardino Musicale Quartet met clavecimbel oude muziek, Thomaskerk meer lunchconcerten…  

Art Chapel Amsterdam, Pr. Irenestraat 19, 1077 WT, boven restaurant AS    
De openingstentoonstelling Zoals jij en ik is t/m 16 februari te zien en toont het werk van Esiri Erheriene-Essi, Folkert de Jong, Natasja Kensmil, Meiro Koizumi, Eva Räder, Charlotte Schleiffert en Julia Winter, aldus het bericht van Art Chapel. Maarten Bertheux heeft de artistieke leiding. Openingstijden woensdag t/m zondag van 12.00-17.00 uur (gratis toegang). De volgende tentoonstelling -Dingen- is van1 mrt / 5 apr te zien. lees meer
Iedere woensdag knutselclub voor kinderen van 6-15 jaar op woensdag van 13.00 tot 17.00 uur. Centraal in de workshop staat het creatieve denkproces, het zoeken naar oplossingen, fantasie, materiaal, techniek, kleurgebruik en het plezier om iets te creëren. Na elke les gaat iedere deelnemer trots naar huis met een zelfgemaakt kunstwerk. lees meer

t/m 5 maart van 14.00-16.00 uur Irene Fortuyn, De Tuin en de Tuinman in Het Glazen Huis, Amstelpark
Zone2Source heeft Irene Fortuyn uitgenodigd om vanuit haar onderzoek naar lokale kennisstructuren, de rol    lees meer

Lees verder over: Beethoven, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, Ravel, Weekberichten.