Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 50

Woongebouwen Intermezzo en Ella zijn opgeleverd
Bericht Amsterdam Zuidas: “Een woontoren met 177 luxe appartementen en een woongebouw met 58 sociale huurwoningen. Directeur Ontwikkeling Danny Wijnbelt van Eigen Haard en bewoonster Dorain Wetstede zijn blij met ‘hun’ Ella. lees verder

Rover wil tram en metro Haarlem-A’dam
Bericht OVMagazine: “Rover wil vanaf Haarlem een tram naar Schiphol, een metro naar de Zuidas en vrije busbanen langs de Schipholweg en de A9. Dat stelde Rover-Haarlem tijdens een inspraakavond van de gemeente Haarlem over de Structuurvisie Openbare Ruimte 2040. Uit de structuurvisie blijkt dat Haarlem wil investeren in voetgangers, fietsers en openbaar vervoer in een groter stedelijk gebied. “Maar dan moet de verbinding met de rest van de regio wel in orde zijn”, stelt Han van Spanje, voorzitter van Rover-Haarlem.”

Met dubbeldeks lijnbussen naar De Zuidas vanaf 10 december 2017
NH Nieuws: “Connexion gaat vanaf 10 december 2017 dubbeldeks lijnbussen inzetten op drukke lijnen van Haarlem naar Amsterdam.”

Fietsparkeren Zuidplein en station RAI eerste 24 uur gratis
Vanaf 1 januari veranderen de tarieven om uw fiets te parkeren in de fietsenstallingen van de gemeente. De eerste 24 uur zijn gratis, daarna kost het €1,25 per dag. De nieuwe tarieven gelden voor de stallingen Pathé de Munt, Paradiso, Zuidplein, Station RAI en Vijzelstraat.

Inspraak      1. Conceptnota ‘Parkeernormen: Fiets en Scooter’ ter inzage     Met de ‘Nota Parkeernormen fiets en scooter’ moeten parkeervoorzieningen voor fiets en scooter op nieuwe locaties van o.a. kantoren, onderwijs, horeca- en uitgaansgelegenheden op eigen terrein worden gerealiseerd. De inspraakperiode loopt t/m 14 december 2017. 2. Bestemmingsplan Beethoven 2de fase. Op 9 januari 2018 behandeling in college van B&W, op 7 februari behandeling in raadscommissie RO u kunt dan inspreken. Aanmelden kan hier! Op 14 februari behandelng in de raad.

Nieuws uit B&W week 49
Verkeer en Vervoer: Het college van B en W stelt het Beleidskader Verkeersnetten vast. Hierin staat waar de belangrijkste routes voor auto, openbaar vervoer, fiets en voetganger liggen, welk doel ze hebben en aan welke kwaliteitseisen ze moeten voldoen. Deze verkeersnetten zijn nodig om de stad bereikbaar te houden, de bereikbaarheid tussen de stadsdelen te garanderen en te zorgen voor een goede en veilige doorstroming van het verkeer. Door ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen was het nodig het Beleidskader Verkeersnetten uit 2005 te vernieuwen.

12 december vergadering Regioraad 20.45, stadhuis om 18.30 voorsessie   De agenda vindt u hier

Uit het DB Vervoerregio 7 december: 1 Voorinvestering 5e en 6e spoor ZuidasDok – Fietsenstalling  Het dagelijks bestuur reserveert een financiële bijdrage van € 7.600.00,- voor enkele voorinvesteringen die nodig zijn voor het mogelijk maken van het 5e en 6e spoor op station Zuid. De bijdrage van de Vervoerregio is vooral gekoppeld aan de realisatie van een inpandige fietsenstalling met 3100 plekken aan de zuidzijde van het station. Dit is een wijziging ten opzichte van de eerdere plannen voor station Zuid, waarbij nog werd uitgegaan van een stalling op maaiveldniveau van 1500 plaatsen. Deze zou bij de realisatie van het 5e en 6e spoor moeten worden gesloopt. Op de constructie van de nieuwe stalling kan in de toekomst het 5e en 6e spoor worden aangebracht. 2 Tijdelijk (8 weken) buitengebruik aanvraag tramlijn 4: keerlus RAI en Europaboulevard. lees meer 

13 december 13.30 vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening, raadszaal, stadhuis
TKN 3 Kennis nemen van de halfjaarsrapportage Zuidas 2017 (Q1 en Q2). (BD2017-013980) bekijk de agenda

13 december 19.00 uur, OBA Roelof Hartplein 430, beeldvormende vergadering stadsdeel Zuid over ‘Verkeersveiligheid’ Door deelname aan deze avond kunt u meewerken aan vergroting van de verkeersveiligheid. Aanmelden niet nodig.

Gebiedsplan Zuidas en Buitenveldert 2018       Het (concept)plan wordt 20 december 20.00 uur behandeld in het AB bestuurscommissie Zuid. Locatie stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923 lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 7 december editie Zuid met o.a. beeldvormende vergadering over verkeersveiligheid in Zuid. lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW         Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Bekijk de nieuwe website. U vindt er ook de planning van werkzaamheden per (bouw)project.                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden voor bouw EMA-kantoor zijn begonnen      Bericht Amsterdam Zuidas: “Het bouwrijp maken van de kavel voor het kantoor van het Europese Medicijnenagentschap (EMA) is begonnen. De watergang wordt verlegd. Begin januari start de sloop van het parkeerdek van Cross Towers, de plek van het EMA-kantoor. Sloop zorgt voor geluidsoverlast. Het bouwverkeer zal in eerste instantie aan- en afrijden via de bouwweg langs de Spoorslagsloot. Tijdens het aanbrengen van de damwand en het graven van de nieuwe sloot zal dit vanwege de beperkte ruimte tijdelijk niet mogelijk zijn. Het verkeer zal dan aan- en afrijden via de Vivaldistraat en Barbara Strozzilaan.

Werkzaamheden RAI hotel omleidingen fietsers en voetgangers 7- 22 december
Bericht Pleijsier Bouw Nijkerk: Binnenkort is de kelder van het hotel klaar. Damwanden worden indeze periode verwijderd aan de zijde Europaboulevard fietsers en voetgangers worden omgeleid. Vragen? neem contact op via 033-2451356 (24/7) of via service@pleijsierbouw.nl.

t/m april 2018 werkzaamheden Fred. Roeskestraat        Bericht Amsterdam Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen. Om de straat voor iedereen altijd bereikbaar te houden, doen we niet alles tegelijkertijd. Dat betekent wel dat u over een langere periode hinder kan ondervinden van het werk. Alle gewijzigde rijroutes worden met borden aangegeven en ook verkeersregelaars zetten zich in om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Er wordt gewerkt van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. T/m februari 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van de gebouwen De Fred, British School en de Rietveld Academie; januari en februari 2018 werken we aan de voorzijde van het gebouw Boutique Offices (voormalig Olympic Plaza); februari t/m april 2018 werken we aan de voorzijde van de gebouwen van de Rietveld Academie en Loyens & Loeff.” bekijk de planning en lees meer 

Bouwwerkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank duurt t/m oktober 2018  lees meer

Het fietspad op de Parnassusweg bij het Atrium is nog gestremd en wordt eind 2017 weer opengesteld.

Bouw Hourglass aan de Parnassusweg werkzaamheden fundering duren t/m maart 2018       Bericht Amsterdam Zuidas: “Onder Hourglass komt een tweelaagse parkeergarage. De bouw wordt uitgevoerd door Hurks Bouw B.V.. Het werk bestaat uit het drukken van damwanden en schroeven van funderingspalen dat beperkt de geluidsoverlast. Echter, voor de laatste meters is extra kracht nodig om de planken op de gewenste diepte te krijgen. Hurks gaat maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen. De oplevering van Hourglass is medio 2020 gepland. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl of bel het Infocentrum Zuidas 0800 5065. “ lees meer

Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George vanaf 8 januari inbrengen schroefpalen
Bericht Amsterdam Zuidas: “BAM Wonen bouwt beide woongebouwen: The George, met 47 appartemententen dat tussen de George Gershwinlaan en De Boelegracht is gelegen en The Gustav heeft 144 appartementen en is gelegen tussen de George Gershwinlaan en de Gustav Mahlerlaan. Gedurende de kerstperiode zijn er geen werkzaamheden. Vanaf 8 januari 2018 inbrengen schroefpalen. Deze methode zorgt voor minder geluids- en trillngsoverlast. Half februari ontgraven bouwput en afvoeren grond. Voor vragen over de bouw neem contact op met Paul Spaargaren 5694694 of 0620200261 of stuur een email aan paul.spaargaren@bam.com. lees meer

Bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier, George Gershwinlaan t/m juni 2018
Xavier bestaat uit drie appartementengebouwen met 159 woningen. Die zijn verdeeld over de hoogbouw van 22 verdiepingen aan de Gustav Mahlerlaan en in twee urban villa’s van 6 verdiepingen aan de George Gershwinlaan. lees meer 

Afbouwfase fietsparkeergarage Strawinsky duurt t/m april 2018  lees meer

Bouw The Valley   T/m het 1e kwartaal 2018 ontgraven bouwkuip     Het bouwverkeer betreedt de bouwplaats via de stoplichten ter hoogte van het kruispunt Mahlerlaan/Beethovenstraat en verlaat de bouwplaats ter hoogte van het viaduct van de A10. Begeleiding zorgt op deze plek voor een veilige situatie voor fietsers, voetgangers en overig verkeer. Vragen? neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA.
In januari / februari 2018 wordt het fietspad in de Beethovenstraat langs het project Valley verlegd naar de rijbaan. Dit is nodig om Valley te kunnen bouwen en ook om de fietsers hier veiliger langs kunnen laten rijden. Dit zorgt voor een kleine vermindering van de wegcapaciteit. Fietsers hoeven niet om te rijden. Voetgangers moeten wel oversteken. Deze situatie geldt in principe tot einde bouw Valley. Lees meer over de bouwplanning.

Parkeergarage Ravel funderingspalen boren      Bericht Amsterdam Zuidas: ”… Medio november startte de aannemer met het boren van palen waarop het nieuwe hekwerk gemonteerd zal worden. Hierbij zal geen overlast zijn. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind januari 2018 gereed zijn.”  lees meer

Uit de infobrief Zuidas: Gershwin Brothers      “De inrichting van de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is gestart..Begin volgend jaar worden de kademuren en een trap aan de Parnassusweg angelegd.”

WTC Beethovenstraat     Bericht Amsterdam Zuidas: ”Het WTC start in het voorjaar 2018 met de uitbreiding van hun gebouw op de hoek van de Beethovenstraat. Om ruimte te maken voor de uitbreiding voert Stadsdeel Zuid voorbereidende werkzaamheden uit. Autoverkeer rijdt via een slinger langs het werkterrein en fietsers voor het WTC gebouw worden wisselend omgeleid.” lees meer

Kop Zuidas: uit de planning Noordzone * Nieuwbouw woningen kavel G1 (COD) de uitvoering start in december 2017 * Nieuwbouw zorgwoningen kavel G2 (Cordaan) in uitvoering: vanaf 16 september 2017 * Nieuwbouw woongebouw RIV (kavel H1/H2) maaiveldinrichting incl. kade en vluchtbrug t/m 1 december 2017.

Werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)     Tijdens de werkzaamheden is het Piet Kranenburgpad tussen het Skutjespad en IJsbaanpad afgesloten voor fietsers en voetgangers. Fiets- en voetgangers vanuit beide richtingen kunnen gebruik maken van het bestaande fietspad over de Jachthavenweg. Naar verwachting is het werk gereed in april 2018. lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel
Aanvraag evenementenvergunning

* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement " Kingsland Festival 2018" op 27 april 2018 van 12.00 uur tot 20.00 uur. Dossiernummer 2017-26486.
Aanvraag exploitatievergunning
* Fr. Roeskestraat 97 A, 1076 EC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf …
* Beethovenstraat 801, 1082 PR: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras. Dossiernummer 2017-26448.
Aanvraag omgevingsvergunning
* Henriëtte Bosmansstraat 33-H, 1077 XG: voor het kappen van een boom, ingekomen d.d. 17 november 2017. OLO-nummer 3328271.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
* 07-12-2017 18-01-2018  Tommaso Albinonistraat 164,    het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing.

* 05-12-2017 16-01-2018 Strawinskylaan 4111, Amsterdam    het wijzigen van de gevel. Aanvrager: G & S Vastgoed BV
Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend
* 06-12-2017 19-01-2018  De Boelelaan 1117, Amsterdam   vergunning voor het gaan toepassen van vermalers van bedpannen en dergelijke van cellulosemateriaal in plaats van het gebruik van herbruikbare metalen bedpannen en bedpanspoelers. Aanvrager: Stichting VUmc .
Activiteitenbesluit, melding ontvangen
* 05-12-2017 17-01-2018  Europaplein 24, Amsterdam  een verandering op terrasdek P 5. Melder: RAI Amsterdam B.V.
* 04-12-2017 16-01-2018  Barbara Strozzilaan 251, Amsterdam  een tijdelijke verandering van de inrichting. Melder: BMD Advies Rijndelta B.V.

Kunst en Cultuur

12 december 18.30, wegens succes herhaald: Sneak preview De Wilde Stad, in Circl , Mahlerplein

12 december, 12:30-13:00 uur lunchconcert, Thomaskerk,  Pr. Irenestraat 36    Het Merain trio speelt met Mieke Manschot, zang; Mirjam Rietberg, harp en Sandra Wallner, viool. meer agenda 

12 december, 16.00 uur, zone2source met VoltageSpa performances van Branka Zgonjanin en Gert-Jan Prins, in het Glazen Huis, Amstelpark en
16 december tussen 17.00- 21.00 uur  A Light Weave Performance Night met soep en glühwein. En van 7 december- 7 januari The Fifth AX (of Saturnalian Follies and Winter’s Tales) installatie waarin het Glazen Huis wordt omgetoverd in een grote licht-donker doos.    lees meer

13 -16 december Circl Christmas Fair, in  Circl, Malerpelin    Een kerstmarkt vol met leveranciers die duurzame en/of sociale producten verkopen. Hier shop je de mooiste, meest unieke en duurzame cadeautjes. Er zijn ook foodkraampjes. en op 13 december, 17.30 officiële opening van 'Defiant Gardens', een solotentoonstelling van de Nederlandse fotograaf Henk Wildschut, in Circl.ART, de kunstprojectruimte van ABN AMRO in Circl, Mahlerplein. De expo duurt tot 25 februari. bekijk de agenda
 

13 december 20:30 – 22:00, Het Verhaal van Kerst in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

14 december  12.15-12.45 lunchconcert met Giorgos Kotsiolis, cello en Ivan Penkov, piano. In de Kapel VUmc, begane grond kliniek, nabij Amstelzaal.

14 december 20.15  concert door Het Amstel Strijkers Ensemble in de Thomaskerk , Pr. Irenestraat 36   Onder de bezielende leiding van dirigent Jacob Slagter speelt het orkest een aansprekend programma met klassieke en moderne werken. Toegangskaarten € 17 (cjp en stadspas € 15) zijn hier verkrijgbaar via en aan de kassa.

16 december Middag van de verbinding in Circl, 14.00 uur (gratis toegang)   Een workshop over geluk, duurzame kerststukjes maken en muziek! Net als de vorige editie wordt het weer een gezellig samenzijn voor jong en oud. Deze middag staat er weer veel cultuur en creativiteit op het programma.

t/m 17 december tentoonstelling 'APOCALYPS', Art Chapel Pr. Irenestraat 19    lees verder

19 december 17:45 Visages Villages en 20:30 Wonder Wheel: Films in het hoofdgebouw VU, Filmtheater Rialto@VU     Twee dinsdagen per maand films in collegezaal KC-07 (Hoofdgebouw VU). Filmtheater Rialto vertoont, in samenwerking met de Griffioen, (voor)premières van de belangrijkste internationaal bekroonde films. lees verder

21 december, 18:30 – 21:00, Het Grote Mensen Ontmoetingsdiner in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

22 december 2017, 20:00-23:00 uur, speelt Patrick Verheij en zijn band in het Thomas Theater Pr. Irenestraat 36  Tijdens hun optreden, met liederen van Leonard Cohen, gaat Patrick in gesprek met dominee Evert Jan de Wijer, die een link legt tussen Cohen's teksten en bijbelse bronnen. Een kaartje kost €12,50 inclusief pauzedrankje (aan de kassa €15) lees meer en bestel direct een kaartje op de site.

t/m 24 december Winterkabinet in het Amstelpark        Het Tekenkabinet is getransformeerd naar het Winterkabinet met circa 200 tekeningen. Open iedere vrijdag en zondag 11 – 16 uur. bekijk meer

Rondleidingen in ondergrondse fietsparkeergarage Strawinsky      Bericht Zuidas: "Aanmelden kan via een e-mail naar Vijfhoek@VanBoekel.com, geef uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonadres door. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding.”

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Dok, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Inspraak, Kunst & Cultuur, Mahler, Noordzone, OV, Ravel, Verkeer, Vivaldi, Weekberichten.