Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 50

Inspraak BPZ bij bestuurscommissie Zuid over gebiedsplan 2017
Op 7 december heeft BPZ voorzitter, Cisca Griffioen, bij de bestuurscommissie Zuid ingesproken over het gebiedsplan 2017. BPZ pleit er onder meer voor aandacht te hebben voor particuliere huurders en niet alleen VvE's van kopers, een bioscoop of filmhuis kan Zuidas zeker verlevendigen en dan vooral natuurlijk in het weekend, voor het OV na in gebruikname van de N/Zlijn vraagt BPZ om de inspraak beter geregeld te krijgen en BPZ wil toegevoegd worden bij -Dialoog voeren met Bewonersinitiatieven-. lees meer

Besluitvorming Vervoersplan GVB 2018 na inspraak?
Na de bijeenkomst in wijkcentrum d’Oude Stadt is de stand van zaken dat men inspraak eist voordat besluitvorming plaatsvindt. Dit standpunt zal naar voren worden gebracht op de regioraadvergadering van 13 december. Op de 15e december valt de beslissing over het Vervoersplan 2018. Als de stadsregio geen uitstel verleent, volgen er acties vanuit de bevolking. zo liet de Vereniging Stadsvervoerbelang weten.
De abrupte invoering van het nieuwe lijnennet in de zomer van 2018 zal waarschijnlijk chaos veroorzaken. Het publiek is immers onvoldoende voorgelicht, de informatie was vaak onduidelijk en de ‘inspraaktermijn’ veel te kort. Het verslag van de bijeenkomst in wijkcentrum d’Oude Stadt leest u hier. En bekijk de video met S.G. Collins onderaan het verslag. bron: berichtgeving Richard Bakker van de Vereniging Stadsvervoerbelang.
Regioraadsessie Verkeer en Vervoer – 13 december 18:30-20:00, raadzaal, stadhuis Amsterdam

Bomenkap
t/m 14 december 2016 kan iedereen bij de ontwerpbesluiten schriftelijk een zinswijze indienen, stuur het aan het college van B&W van de gemeente Amsterdam, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark diende een zienswijze in. lees verder in het pdf definitieve-zienswijze-zuidasdok-dec-2016-bpark

De vereniging Beethovenstraat Parnassusweg (VBP) heeft op 15 november 2016 een zienswijze pdf ingediend op de ontwerpkapvergunning voor de bouw van Zuidasdok die verleend zal worden door B en W van Amsterdam.
En de vereniging heeft op 1 december 2016 een aanvullend stuk naar de Raad van State gestuurd ten behoeve van de zittingen van 15 en 16 december a.s. over Zuidasdok. Het stuk is ingediend in reactie op het gezamenlijke verweerschrift van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeenteraad. Er is een schema gemaakt voor de behandeling. Op 15/12 's ochtends Nut en noodzaak en 's middags Luchtkwaliteit, verkeersmodel en geluidhinder. Op 16/12 's middags Wateroverlast en Bouwhinder en schade. De zittingen zijn openbaar en beginnen respectievelijk om 10.00 en 14.00 uur. Op tijd aanwezig zijn, want na aanvang gaan de deuren dicht! Het adres is Kneuterdijk 22, Den Haag. Lees meer op de website VBP

14 december vergadering Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30 uur – 12.30 uur en zo nodig van 19.30 uur tot 22.30 uur, De Rooszaal 0239, stadhuis   lees de agenda en bekijk de bijlagen
Agendapunt 14  Kennisnemen van het Financieel Perspectief Zuidas 2016, vaststellen referentiesaldi grondexploitaties Zuidas en vaststellen onttrekking taakstelling aan reserve Zuidas Nr. BD2016-017678
Agendapunt 15  In te stemmen met het kredietbesluit voorstellen tot wijzigingen (VTW) Zuidasdok Nr. BD2016-016167
• De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht (Gemeenteraad d.d. 21 december 2016). In de voordracht aan de gemeenteraad een aanvullend kredietbesluit VTW (137.4Kb) Het betreft budget voor robuustheidsmaatregelen tram, configuratie metrosporen, inpassing fietsroute Amstel en  fietsverwijssysteem fietsparkeergarage Mahlerplein
Tkn lijst nr 4  kennisnemen van beantwoording raadsadres, Zuidasdok. (BD2016-017393) betreft overleg met de tennisvereniging aan het Jaagpad.

14 dec. Beeldvormende vergadering – Jeugd en Veiligheid- bestuurscommissie Zuid, 20:00 uur in de St. Catharinaschool – Vechtstraat 8     Bekijk hier de agenda met o.a. gebiedsplannen en nota Huizen van de wijk  

Nieuws uit B&W week 7 december 2016
Bij RO: Het college van B en W stelt het Welstandskader Zuidasdok vast. Het concept welstandskader is in juli vrijgegeven voor inspraak en advies. Naar aanleiding hiervan is het welstandskader op enkele punten gewijzigd. Het bevat de welstandscriteria waaraan bouwaanvragen worden getoetst.
Bij AZ: Vaststellen Maurice Ravellaan en andere aan de Zuidas
lees meer

En we noemen de brug …..?
Het BPZ-voorstel naamgeving brug 496 in het Beatrixpark is akkoord bevonden. De brug heet nu de Henriëtte van Heukelom – van den Brandelerbrug. lees meer

Het (Beatrixpark)park door de ogen van Oscar Wilde
VVv het Beatrixpark berichtte dat Elly Schouten in de GroenBewuste Amsterdammer, het blad van IVN, een prachtig verhaal schreef over hoe Oscar Wilde in een ander jaargetij door het Beatrixpark zou hebben gewandeld. In het pdf  gba-jrg36-winter16-1 leest u meer

Weekvraag van dienst Zuidas: hoeveel Zuidasbewoners in 2030?
Regelmatig stelt dienst Zuidas een vraag vanuit de Zuidasomgeving centraal. Deze week: hoeveel mensen wonen er in Zuidas in 2030? lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart

Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat tot februari 2017
Ter hoogte van de kruising met de Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. bron: bewonersbrief

GVB omleidingen en halteverhuizing Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan, t/m 23 februari 2017
De noordelijke rijbaan afgesloten, van de Beethovenstraat richting Parnassusweg. GVB bussen rijden om, de Connexxionbussen verhuizen naar de Gustav Mahlerlaan. Lees verder op de website van het GVB en voor buslijnen 199, 241, 242, 310 en 346 op de website Connexxion.  Eind januari 2017 start GVB met het aanbrengen van nieuwe wissels voor de tram. Het werk duurt t/m maart 2017.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Auto: Advies dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google.

Werkzaamheden Van der Boechorststraat – De Boelelaan
T/m 23 december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit van Campus VU. bron: website dienst Zuidas

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente

* Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde
* Kennisnemen van de bestuurlijke reactie op moties en beantwoording vragen naar aanleiding van bijbestellingen, bestemmingsplan en halfjaarsrapportage Zuidasdok (2016, nr. 325/1434)
* Kennisnemen van het onderzoek “Herijking RAI” en het uiten van wensen en bedenkingen over het voorgenomen besluit “Uitvoeringsfase RAI”. (2016, nr. 375/1419)

Aanvraag evenementenvergunning
* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "Kingsland Festival 2017" in de RAI op 27 april 2017 van 12:00 uur tot en met 20:00 uur. Dossiernummer 2016-20713.
Aanvraag horecavergunning
* Zuidplein 22, 1077 XV: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras. Dossiernummer 2016-20657.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
* 09-12-2016 20-01-2017  Parnassusweg 220, Amsterdam het dichtzetten gevel van bouwdeel F.
Ontvangstdatum aanvraag: 08 December 2016. Aanvrager: NACH DBMO B.V. Zaaknummer: 2603032
* 06-12-2016 17-01-2017  George Gershwinlaan 520, Amsterdam het plaatsen van gevelreclame aan het gebouw. Ontvangstdatum aanvraag: 06 december 2016. Aanvrager: Gustav B.V.. Zaaknummer: 2575113


tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka Mihaylova, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36  lees verder

tot 18 december een manifestatie in Amsterdam met tentoonstellingen, lezingen en performances rond het vroege werk van de kunstenaar, schrijver, dichter en publicist Michael Gibbs.     Locaties: o.a. Stedelijk Museum Amsterdam en de Gerrit Rietveld Academie. lees meer 

13 december, 12:30 uur, lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Nederlands fluitkwartet met Joan Handels, Egbert Jan Louwerse, Ivo Visser en Karin Leutscher.

14 december 20:30 – 23:00, Het Verhaal van Kerst in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

15 december 18.30-21.00 uur het Grote Mensen Ontmoetingsdiner, de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2    lees meer

15 december Kerstmarkt 11.30-13.30 in de hal van het WTC.

21 december 19:30 – 21:30, De Zeven Vette Jaren, in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

t/m 8 januari tentoonstelling Spent van Dove Bradshaw in het Amstelpark

Cursus tuinieren met Darwin in het Rietveldhuis in het Amstelpark
8-delige cursus Tuinieren met Darwin door Norbert Peeters (botanisch filosoof Universiteit Leiden) Zondagen, 22, 29 Jan., 5, 12, 19 , 26 feb., 5, 12 maart 2017, van 16 – 18 uur in het Rietveld Huis Amstelpark, Kosten: totale cursus 200 euro (inclusief het boek Botanische Revolutie – De Plantenleer van Charles Darwin van Norbert Peeters) Inschrijven: voor 10  Januari: info@zone2source.net

Lees verder over: Beatrixpark, Dok, Inspraak, Organisatie, Weekberichten.